Yhtiökokouskutsu

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen      
yhtiökokoukseen, joka pidetään 20.3.2007 klo 9.00 alkaen Adams-salissa         
osoitteessa Erottajankatu 15–17, 00130 Helsinki. Kokouksessa käsitellään       
seuraavat asiat:                                                               

1. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3§:n mukaan varsinaiselle 
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat                                                

2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta                         

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen muuttamista pääasiassa 1.9.2006 voimaan    
tulleen uuden osakeyhtiölain vuoksi seuraavasti:                               
- Yhtiön toiminimeä ja kotipaikkaa (1§), toimialaa (2§), hallitusta ja         
toimitusjohtajaa (4§), tilintarkastajaa (6§), tilikautta (7§) sekä             
yhtiökokouksen pitopaikkaa (12§) koskevat määräykset ehdotetaan säilytettävän  
ennallaan,                                                                     
- Kumotaan osakepääoman ja osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismäärää koskeva 3§  
- Muutetaan yhtiön edustamista koskevat 5§:n määräykset kuulumaan seuraavasti: 
”Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja 
toimitusjohtajalla yksin sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä sekä      
henkilöillä, joille hallitus on myöntänyt edustusoikeuden.”                    
- Muutetaan 8§:ssä määrättyä yhtiökokouskutsun toimitusaikaa siten, että kutsu 
on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokousta           
- Muutetaan 9§:ssä oleva varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan       
sisällöllisesti uutta osakeyhtiölakia.                                         
- Muutetaan 10§:n arvo-osuusjärjestelmää koskevat määräykset kuulumaan         
seuraavasti: ”Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.”               
- Kumotaan täsmäytyspäivämenettelyä koskeva 11§.                               

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin         
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta                                 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 
900.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien      
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko 
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.       
Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 16,1 % yhtiön kaikista        
osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Valtuutusta esitetään     
käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen            
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön mahdollisten osakepohjaisten          
kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin            
tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää 
kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten    
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin        
oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä.     
Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia 
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin  
edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen  
yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2008 saakka.                          

4. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden     
merkintähinnan kirjaamiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon          

Hallitus ehdottaa, että yhtiön optio-oikeuksien vuodelta 2004 (yhtiökokouksen  
päätös 25.3.2004), vuodelta 2005 (yhtiökokouksen päätös 2.12.2005) ja vuodelta 
2006 (yhtiökokouksen päätös 24.3.2006) perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen   
annettavista uusista osakkeista maksettava merkintähinta kirjataan             
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.                    

5. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien mitätöimisestä ja uusien               
optio-oikeuksien antamisesta                                                   

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous mitätöisi 24.3.2006 pidetyn yhtiökokouksen 
liikkeeseen laskemat ja jakamatta olevat 70.000 optio-oikeutta ja että         
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen konsernin avainhenkilöille           
annettaisiin enintään 100.000 uutta optio-oikeutta, jotka oikeuttavat yhteensä 
enintään 100.000 yhtiön osakkeen merkintään. Optio-oikeudet annettaisiin       
hallituksen päätöksellä 31.3.2008 mennessä. Osakkeiden merkintäaika            
optio-oikeuksilla alkaisi 1.4.2010 ja päättyisi 31.3.2011. Osakkeen            
merkintähinnaksi ehdotetaan 3,50 euroa vähennettynä ennen osakemerkintää       
päätettävien osinkojen määrällä.                                               

6. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot                                          

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen      
valittaisiin viisi jäsentä ja että nykyiset hallituksen jäsenet Juhani Erma,   
Kirsti Piponius, Juha Korhonen ja Mikael Ingberg jatkaisivat hallituksessa ja   
että uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin eMBA Hannu Mikkonen. Mikäli     
ehdotetut henkilöt valitaan hallitukseen, tulevat he valitsemaan Hannu Mikkosen
hallituksen puheenjohtajaksi ja Juha Korhosen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen
puheenjohtajan palkkioksi valiokunta ehdottaa 1.200 euroa, hallituksen         
varapuheenjohtajan palkkioksi 1.000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 850   
euroa kuukaudessa. Mikäli hallitus päättää perustaa valiokuntia, maksetaan     
jäsenille 100 euron kokouspalkkio.                                             

7. Tilintarkastajan valinta                                                    

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin jatkamaan KHT   
tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy.                              

8. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä ja voitonjaosta                    

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto kirjataan voitto- ja tappio tilille ja
että osinkoa ei jaeta.                                                         

ASIAKIRJAT                                                                   

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset ovat           
kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön internet-kotisivuilla osoitteessa          
www.oral.fi (Yhtiökokous 20.3.2007) viikon ajan ennen yhtiökokousta.           
Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille          
pyydettäessä.                                                                  

OSALLISTUMISOIKEUS YHTIÖKOKOUKSEEN JA ILMOITTAUTUMINEN                         

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 9.3.2007 on     
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön      
osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa    
osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä                 
hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan   
ohjeiden mukaan. Rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa 9.3.2007. 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa     
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 14.3.2007 kello 16.00 kirjallisesti    
osoitteeseen Oral Hammaslääkärit Oyj/Yhtiökokous 20.3.2007, Keilasatama 3, 02150
Espoo, telefaxilla numeroon 09-2510 7385 tai sähköpostilla osoitteeseen        
sijoittajapalvelut@oral.fi. Kirjallisen ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on  
oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.                           

Helsingissä, helmikuun 28. päivänä 2007                                        

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ                                                        
HALLITUS

Vapaita aikoja ei löytynyt
Info