LIIKETULOS LÄHES KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2010

03.08.2010 09:30:00 CET

LIIKETULOS LÄHES KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2010

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS 3.8.2010 KLO 10.30

LIIKETULOS LÄHES KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2010

- Liikevaihto 19,4 (16,4) milj. euroa, kasvua 18 %; toisen vuosineljänneksen liikevaihto 9,9 (8,3) milj. euroa
- Käyttökate 1,7 (1,2) milj. euroa, kasvua 42 %; toisen vuosineljänneksen käyttökate 0,9 (0,6) milj. euroa
- Liiketulos 0,8 (0,4) milj. euroa, kasvua 85 %; toisen vuosineljänneksen liiketulos 0,4 (0,2) milj. euroa
- Liiketoiminnan rahavirta 1,4 (0,7) milj. euroa; toisella vuosineljänneksellä 0,2 (-0,3) milj. euroa
- Osakekohtainen tulos 0,09 (0,03) euroa
- Päätös liiketoiminnan laajentamisesta Vantaalle ja merkittävistä investoinneista Tampereelle ja Jyväskylään
- Koko vuoden liikevaihdoksi arvioidaan noin 39 milj. euroa julkistettujen yritysjärjestelyjen jälkeen. Liiketuloksen arvioidaan edelleen paranevan selvästi vuodesta 2009.
- Uutena strategisena tavoitteena liikevaihdon kaksinkertaistaminen sekä yli kymmenen prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2015 loppuun mennessä.

Oral Hammaslääkärit Oyj on monipuolisia suun ja hammasterveyden palveluja tuottava yhtiö, jonka hammaslääkäriasemilla työskenteli jakson lopussa 529 hammasterveyden ammattilaista. Oral-ketjuun kuului katsauskauden lopussa 20 hammaslääkäriasemaa ja 101 (92) hoitoyksikköä. Asemille tehtyjen hoitokäyntien määrä kasvoi tammi-kesäkuussa 10,5 prosenttia ja oli 107 tuhatta (97 tuhatta).  


Toimitusjohtajan kommentti

"Liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet alkuvuonna tavoitteiden mukaisesti. Palveluiden kysyntä on jatkunut hyvänä, minkä lisäksi myönteiseen tuloskehitykseen vaikuttivat hammaslääkäriasemien käyttöasteiden ja kustannustehokkuuden parantuminen. Ketjun rakentamiseen liittyvien muiden kulujen osuus on pienentynyt suunnitelmiemme mukaisesti.

Toisella vuosineljänneksellä teimme sopimuksen toiminnan laajentamisesta Vantaan Tikkurilaan ostamalla Kielotien Hammaslääkäriasema Oy:n osakekannan. Investoimme myös merkittävästi Jyväskylän ja Tampereen asemillemme kaksinkertaistamalla asemien hoitoyksiköiden määrän. Kuten nämäkin päätökset osoittavat, keskitymme tarjonnassamme ensisijaisesti suuriin kaupunkeihin ja monipuolisiin osaamiskeskuksiin.

Tavoitteemme on edelleen rakentaa Oralista valtakunnallinen ketju Suomessa. Olemme määritelleet uudeksi strategiseksi tavoitteeksemme liikevaihdon kaksinkertaistamisen vuoden 2015 loppuun mennessä. Tämä tullaan toteuttamaan edelleen sekä yritysostoin että laajentamalla nykyisiä asemiamme. Liiketoiminnan kassavirta on nyt hyvällä tasolla, ja laajentuminen tehdään vaarantamatta yhtiön maksuvalmiutta tai vakavaraisuutta. Tavoitteenamme on yli kymmenen prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2015 loppuun mennessä. Tutkimme myös mahdollisuuksia laajentaa asemaverkostoamme kansainvälisesti lähivuosina", sanoo Oralin toimitusjohtaja Marina Vahtola.


Liikevaihto ja tulos

Yksityisten hammasterveyspalveluiden kysyntä on säilynyt vakaana. Taantuma näkyi alalla lähinnä vaativien ja kalliimpien hoitojen siirtämisenä. Oralin asiakaskunnassa vaativien hoitojen kuten keinojuurihoitojen kysyntä lisääntyi jo taantuman aikana ja on jatkunut edelleen.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.1.-30.6.2010 kasvoi 18,4 prosenttia ja oli 19,4 (16,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto 1.1.-30.6.2010 oli 0,8 (0,4) miljoonaa euroa eli 4,0 (2,6) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate oli 1,7 (1,2) miljoonaa euroa.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 9,9 (8,3) ja liikevoitto 0,4 (0,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 18,7 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Käyttökate oli toisella vuosineljänneksellä 0,9 (0,6) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuun liikevaihtoa kasvattivat edellisellä tilikaudella tehdyt yritysostot ja rekrytoitujen uusien hammaslääkäreiden tuoma lisääntynyt tarjonta sekä asiakaslähtöisen myynnin ja markkinoinnin tehostaminen. Kalliimpien hoitojen osuus liikevaihdosta on kasvanut.

Liiketulosta paransi toiminnan tehostaminen ja liikevaihdon kasvu. Toimintaa on tehostettu nostamalla asemien käyttöasteita tarjoamalla muun muassa palveluja entistä useammilla asemilla myös iltaisin ja viikonloppuisin. Prosesseja, kustannustehokkuutta ja markkinointia on kehitetty voimakkaasti. Liikevoiton myönteiseen kehitykseen on edelleen vaikuttanut vaativien tutkimusten ja hoitojen kuten kuvantamisen ja keinojuurihoidon sekä suuhygienistipalveluiden osuuden kasvu. Lisäksi liiketoiminnan muiden kulujen osuus liikevaihdosta on pienentynyt ketjun rakentamisen edetessä suunnitellusti.

Ensimmäisen vuosipuoliskon osakekohtainen tulos oli 0,09 (0,03) euroa ja toisen vuosineljänneksen 0,04 (0,01) euroa. Osakeoptioilla ei ollut laimentavaa vaikutusta osakekohtaiseen tulokseen.


Tase, rahoitus ja investoinnit

Oral Hammaslääkärit Oyj -konsernin taseen loppusumma 30.6.2010 oli 20,3 (18,7) miljoonaa euroa. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset olivat 2,1 (1,7) miljoonaa euroa. Korollisia nettovelkoja oli 6,4 (6,4) miljoonaa euroa, joista 2,8 (2,4) miljoonaa euroa oli lyhytaikaisia ja 3,7 (4,0) miljoonaa euroa pitkäaikaisia velkoja. Korollisiin nettovelkoihin sisältyy 0,7 (0,7) miljoonaa euroa tehtyjen yrityskauppojen loppukauppahintoja, joiden toteutuminen riippuu asemien tuloksentekokyvystä seuraavien vuosien aikana. Konsernin maksuvalmius eli quick ratio -tunnusluku oli 0,39 (0,29).

Varsinainen yhtiökokous 25.3.2010 päätti alentaa yhtiön taseen 31.12.2009 mukaista ylikurssirahastoa 3.695.262,39 eurolla siirtämällä kaikki taseen 31.12.2009 mukaisessa ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa olevan ylikurssirahaston määrä on nolla. Alentamista edeltävä kuulutusaika päättyi vasta 18.7.2010 ja siten alentamista ei ollut tehty 30.6.2010.

Tammi-kesäkuun liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 1,7 (1,2) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen vastaavat luvut olivat 0,9 (0,6).

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tammi-kesäkuussa 1,1 (0,8) miljoonaa euroa ja toisella vuosineljänneksellä 0,7 (0,4) miljoonaa euroa. Investoinnit muodostuvat asemien kalustojen, hoitolaitteiden ja toimitilojen muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukaisiksi.

Yrityshankintojen tuomien aineettomien oikeuksien poistot muodostavat olennaisen osan konsernin poistoista. Tällaisia ovat erityisesti taseeseen IFRS:n mukaan kirjatut poistot potilaskannoista ja kilpailukieltosopimuksista.  

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 42,0 (40,0) prosenttia.

Henkilöstö ja asiantuntijaresurssit

Oralin työyhteisö koostuu pääosin vastaanotoilla toimivista hammaslääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienisteista ja toimistohenkilöstöstä. Oral-konsernissa työskenteli tammi-kesäkuussa keskimäärin 532 (440) koko- ja osa-aikaista henkilöä ja kauden lopussa 529 (443) henkilöä. Kauden lopun henkilöstövahvuudesta 396 (326) oli työsuhteessa Oraliin ja 133 (117) työskenteli sopimussuhteessa ammatinharjoittajana.

Kliinisen hoidon neuvottelukunnan ansiosta Oralissa työskentelevillä hammaslääkäreillä on ainutlaatuinen mahdollisuus saada erityisesti hoidon laatuun ja potilasturvallisuuteen liittyviä hoitosuosituksia sekä ammatillista tukea alan huippuammattilaisilta. Kliinisen hoidon neuvottelukunta on yhtiön johdosta riippumaton, pääosin yhtiön ulkopuoliseen asiantuntemukseen perustuva neuvoa ja suosituksia antava elin.

Konsernin rakenne

Konsernin emoyhtiö on Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli tilikauden päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hammaslääkärit Seinäjoki Oy sekä Oral Hammaslääkärit Itäkeskus Oy. Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa. Katsauskauden jälkeen 1.8.2010 Oralin omistukseen siirtyi Kielotien Hammaslääkäriasema Oy:n koko osakekanta. Kaupasta tiedotettiin 17.5.2010.

Oralilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 20 hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa ja Vaasassa.

Uudet strategiset tavoitteet ja toiminnan kehittäminen

Oralin strategisena tavoitteena on ollut laajentaa toimintansa valtakunnalliseksi ja saavuttaa vuonna 2010 yli 10 prosentin markkinaosuus yksityisistä hammasterveyspalveluista Suomessa. Yksityisen sektorin liikevaihdoksi Oral arvioi noin 380 miljoonaa euroa vuonna 2010. Ennustetulla noin 39 miljoonan euron liikevaihdolla markkinaosuustavoite tullaan tänä vuonna saavuttamaan.    

Yhtiön hallitus määritteli kokouksessaan 3.8.2010 Oral Hammaslääkäreiden uudeksi strategiseksi tavoitteeksi liikevaihdon kaksinkertaistamisen vuoden 2015 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa noin 80 miljoonan euron liikevaihtoa. Tulostavoitteena on vähintään kymmenen prosentin liiketulos liikevaihdosta samalla aikavälillä. Kasvu tullaan toteuttamaan edelleen sekä yritysostoin että laajentamalla nykyisiä asemia vaarantamatta yhtiön maksuvalmiutta tai vakavaraisuutta. Lisäksi selvitetään kokonaan uusien asemien rakentamista keskeisille liikepaikoille. Yhtiö selvittää myös mahdollisuuksia laajentaa asemaverkostoa kansainvälisesti lähivuosina.

Oral päätti katsauskaudella laajentaa toimintaansa Vantaalle sekä investoida uusiin hoitoyksiköihin ja tiloihin Tampereella ja Jyväskylässä. Oral sopi 17.5.2010 Kielotien Hammaslääkäriasema Oy:n kanssa yrityskaupasta, jossa Oral ostaa Vantaalla sijaitsevan Kielotien Hammaslääkäriasema Oy:n koko osakekannan. Kielotien Hammaslääkäriasema on alueensa suurin hammaslääkäriasema, jonka liikevaihto vuonna 2009 oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Oral rakentaa Kielotielle kaksi uutta hoitoyksikköä, jolloin siitä tulee kahdeksan hoitoyksikön asema ja yksi Oral-ketjun suurimpia hammaslääkäriasemia. Tavoitteena on yli kahden miljoonan euron liikevaihto vuonna 2011. Oral Hammaslääkärit maksoi yrityskaupasta kaupantekohetkellä 600.000 euroa. Tästä kauppahinnasta puolet maksettiin Oral Hammaslääkärit Oyj:n uusilla osakkeilla ja puolet käteisenä. Lisäksi maksetaan mahdollinen lisäkauppahinta, joka on sidottu aseman liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen vuosina 2011-2013. Lopullinen kauppahinta voi olla korkeintaan 1,2 miljoonaa euroa. Kielotien Hammaslääkäriasema siirtyy osaksi Oral Hammaslääkärit -konsernia 1.8.2010.

Oral tiedotti 17.6. lisäävänsä Jyväskylän asemalla hoitoyksiköiden määrää kolmesta kahdeksaan ja Tampereella kuudesta yhdeksään. Toimitilainvestoinnit ovat yhteensä noin 850.000 euroa. Vuositasolla investoinnit kasvattavat asemien liikevaihtoa yhteensä yli kahdella miljoonalla eurolla. Tampereen laajennus on tarkoitus saada käyttöön 1.8.2010 ja Jyväskylän 1.10.2010.


Osakkeet ja osakepääoma

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 30.6.2010 oli 570.807,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä 6.362.440. Osakkeiden lukumäärä lisääntyi 1.4.2010, jolloin kaupparekisteriin rekisteröitiin 68.139 uutta osaketta. Osakkeet oli merkitty yrityskauppojen yhteydessä myyjäosapuolille vuonna 2007 annetuilla optio-oikeuksilla.

Voimassaolevat optio-ohjelmat ja hallituksen voimassa olevat valtuudet

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2007 päätti antaa konsernin avainhenkilöille enintään 100.000 uutta optio-oikeutta, jotka oikeuttavat yhteensä enintään 100.000 yhtiön osakkeen merkintään. Osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2010 ja päättyy 31.3.2011. Osakkeen merkintähinta on 3,50 euroa vähennettynä ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä. Optio-ohjelmasta on jaettu 80.000 optio-oikeutta, joiden perusteella osakkeita ei ole vielä merkitty.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2010 antamat valtuudet päättää enintään 629.430 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta sekä enintään 2.950.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta valtuutuksessa mainituin ehdoin.

Muutokset omistajakunnassa

Osakkeenomistajien määrä katsauskauden lopussa oli 2248 (2285). Jaksolla ei tapahtunut liputuskynnyksen ylittäviä omistusmuutoksia.

Riita-asia

Oral Hammaslääkärit Oyj sai 16.6.2010 tiedon, että Helsingin hovioikeus hylkäsi Jukka Aution yhtiötä vastaan nostaman vahingonkorvauskanteen. Jukka Autio oli vaatinut Oral Hammaslääkärit Oyj:ltä tammikuussa 2008 vireille tulleella kanteella noin 1,15 miljoonan euron vahingonkorvausta. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi Jukka Aution kanteen kokonaisuudessaan maaliskuussa 2009. Korvausvaatimus perustui Aution väittämiin Hammassairaala Oral Oy:n osakejärjestelyihin vuosina 2003-2006. Hammassairaala Oral Oy on sittemmin sulautunut Oral Hammaslääkärit Oyj:öön. Hovioikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.

Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Liiketoiminta- ja yrityskaupat ja niihin liittyvät investointitarpeet sekä ketjunrakentamisen kustannukset edellyttävät yhtiön koon huomioiden merkittävää vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen käyttämistä. Yhtiön johto pyrkii neuvotteluin varmistamaan, että yhtiöllä on kullakin hetkellä käytössään kasvun, maksuvalmiuden ja käyttöpääomatarpeen edellyttämä rahoitus optimaalisin ehdoin.

Hammaslääkärien saatavuus on kehittynyt yhtiön kannalta suotuisasti. Hammaslääkäreiden saatavuus valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä henkilöstön jatkuvuusriski yritys- ja liiketoimintakauppatilanteissa muodostavat kuitenkin edelleen yhden merkittävimmistä liiketoimintariskeistä.

Oral arvioi, että mikäli yleinen taloudellinen tilanne Suomessa heikkenee niin, että myös yleinen kulutuskysyntä olennaisesti heikkenee, tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia Oral Hammaslääkärit Oyj:n palveluiden kysyntään ja sitä kautta liikevaihtoon ja tulokseen. Osavuosikatsauksen julkaisuhetkellä palveluiden kysynnässä ei ole nähtävissä tämänkaltaisia olennaisia muutoksia.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hammasterveyspalvelujen kysyntätilanne on pysynyt suhteellisen vakaana, ja yksityisten hammasterveyspalveluiden markkinan odotetaan pitkällä aikavälillä edelleen kasvavan keskimääräistä talouskasvua nopeammin. Erityisesti ikääntyvän väestön ostokyvyn parantumisen odotetaan lisäävän vaativien, yksityisellä hammasterveyssektorilla tehtävien toimenpiteiden kysyntää.

Oral uskoo, että pirstaloituneilla markkinoilla on kysyntää keskitetysti ja tehokkaasti hoidetulle hammasterveysketjulle. Oral hakee kasvua kuluttajamarkkinoiden lisäksi myös yrityksille suunnatuista palveluista.  

Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan nousevan kauden aikana julkistettujen yritysjärjestelyjen seurauksena noin 39 miljoonaan. Yhtiön aiempi liikevaihtoarvio oli yli 37 miljoonaa euroa ilman yritysjärjestelyjä. Liiketuloksen arvioidaan edelleen paranevan selvästi vuodesta 2009.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Yhtiö on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2009, joka julkaistiin 1. maaliskuuta 2010, ja lisäksi 2010 käyttöön otettuja uusia IAS/IFRS-standardeja. Näistä standardeista merkittävimmät ovat: IFRS3 (uudistettu) Liiketoimintojen yhdistäminen ja IAS27 (uudistettu) Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Osavuosikatsauksessa julkaistuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

  TULOSLASKELMA
1000 EUR
1-6/2010 1-6/2009 4-6/2010 4-6/2009 1-12/2009
  Liikevaihto 19369 16354 9853 8299 32283
  Liiketoiminnan muut tuotot - - - - 85
  Materiaalit ja palvelut -8456 -7039 -4352 -3546 -13714
  Henkilöstökulut -6355 -5379 -3193 -2761 -10966
  Poistot ja arvonalentumiset -881 -754 -457 -387 -1553
  Liiketoiminnan muut kulut -2881 -2751 -1455 -1432 -5292
  Liiketulos 795 431 395 174 844
  Rahoitustuotot ja -kulut -155 -195 -94 -77 -329
  Voitto/tappio ennen veroja 640 236 302 97 515
  Tuloverot -86 -66 -77 -27 -151
  KATSAUSKAUDEN VOITTO 554 170 224 70 364
  Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus 554 170 224 70 364
  Vähemmistöosakkaille kuuluva osuus - - - - -
             
  LAAJA TULOSLASKELMA
1000 EUR
1-6/
2010
1-6/
2009
4-6/
2010
4-6/
2009
1-12/
2009
  Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus 554 170 224 70 364
  Vähemmistöosakkaille kuuluva osuus - - - - -
  Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos, euroa:          
  - laimentamaton* 0,09 0,03 0,04 0,01 0,06
  *) Osakeoptioilla ei ole laimentavaa vaikutusta   

 
TASE, 1000 EUR 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009  
Pitkäaikaiset varat          
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5215 5024 4809  
Liikearvo 6504 5958 6558  
Muut aineettomat hyödykkeet 4854 4696 5006  
Laskennalliset verosaamiset 68 351 223  
Myytävissä olevat sijoitukset 5 7 5  
Lainasaamiset - 14 -  
Pitkäaikaiset varat yhteensä 16646 16051 16601  
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 900 852 926  
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2131 1662 1784  
Rahavarat 598 145 418  
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3629 2659 3128  
         
Varat yhteensä 20275 18710 19729  
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT
1000 EUR
       
Osakepääoma 571 571 571  
Ylikurssirahasto 4929 4929 4929  
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1047 614 734  
Osakeanti - - 250  
Edell. tilikausien voitto/tappio 1412 1208 1228  
Tilikauden voitto/tappio 554 170 364  
Oma pääoma yhteensä 8513 7492 8076  
         
VELAT        
Pitkäaikainen vieras pääoma        
Korolliset velat 3693 3977 4112  
Laskennallinen verovelka 1014 1018 1002  
Pitkäaikaiset velat yhteensä 4707 4995 5114  
Lyhytaikaiset velat        
Korolliset velat 2753 2445 2377  
Ostovelat ja muut velat 4302 3779 4163  
Lyhytaikaiset velat yhteensä 7055 6224 6540  
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 20275 18710 19729  
         
  LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR  
    Osake-
pääoma
Yli-
kurssi-
rahasto
Muut
rahastot
Voitto-
varat
Oma
pääoma
 
  Oma pääoma
1.1.2010
571 4929 984 1592 8076  
  Laaja tulos       554 554  
  Myönnettyjen
optioiden
kuluvaikutuksen
oikaisu
      9 9  
  Osingonmaksu       -189 -189  
  Optioilla merkityt
osakkeet
    63   63  
  Oma pääoma
30.6.2010
571 4929 1047 1966 8513  
     
    Osake-
pääoma
Yli-
kurssi-
rahasto
Muut
rahastot
Voitto-
varat
Oma
pääoma
 
  Oma pääoma
1.1.2009
571 5126 1079 158 6934  
  Laaja tulos       170 170  
  Myönnettyjen
optioiden kulu-
vaikutuksen oikaisu
      6 6  
  Optioilla merkityt
osakkeet
    380   380  
  Siirto ylikurssi-
rahastosta
  -197   197 -  
  Siirto muista
rahastoista
    -846 846 -  
  Oma pääoma
30.6.2009
571 4929 614 1377 7492  
               
  RAHAVIRTALASKELMA
1000 EUR
1.1.-30.6.
2010
1.1.-30.6.
2009
1.1.-31.12.
2009
 
  Liiketoiminnan rahavirta        
  Tilikauden voitto/tappio 554 170 364  
  Oikaisut tilikauden tulokseen        
     Rahoitustuotot ja kulut 155 195 329  
     Muut oikaisut   94 72 149  
     Poistot 881 754 1553  
  Nettokäyttöpääoman muutos -108 -277 -207  
  Korot -131 -169 -276  
  Verot 2 -30 165  
  Liiketoiminnan kassavirta 1447 715 2076  
           
  Investointien nettorahavirta        
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -704 -292 -797  
  Aineellisten ja aineettomien myynnistä saatu kauppahinta     17  
  Tytäryhtiön tai liiketoiminnan hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -253 -57 -306  
  Pitkäaikaisten saamisten takaisinmaksut - - 14  
  Muut investoinnit 5 - -5  
  Investointien rahavirta yhteensä -952 -349 -1077  
           
  Kassavirta ennen rahoitusta 496 366 999  
           
  Rahoituksen rahavirta        
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut - -168 -89  
  Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -257 -194 -419  
  Lyhytaikaisten lainojen nostot 299 - -  
  Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -169 -464 -798  
  Optioilla merkityt osakkeet - 381 501  
  Maksetut osingot -189      
  Rahoituksen rahavirta -316 -445 -805  
           
  Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) 180 -79 194  
           
  Rahavarat tilikauden alussa 418 224 224  
  Rahavarat tilikauden lopussa 598 145 418  

 

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT  

TUNNUSLUVUT 1.1.-30.6.
2010
1.1.-30.6.
2009
1.1.-31.12.
2009
Omapääoma/osake, euroa 1,33 1,22 1,30
Omavaraisuusaste, % 42 40 41
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 1000 euroa 1081 801 2293

 

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Oma pääoma / osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma / Taseen loppusumma

SUURIMMAT OMISTAJAT 30.6.2010

Omistaja osakkeita kpl omistusosuus %
Atine Group Oy 1.907.000 29,9
Korhonen Juha 586.340 9,2
Ranki Kari 502.920 7,9
Lahikainen Kimmo 496.682 7,8
Virta Erkki 269.891 4,2
Korhonen Sari 266.000 4,2
Sir 8 Oy (Antti Kasi*) 233.189 3,7
Kesk. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 228.000 3,6
Björkman Stefan 155.850 2,4
Oy Fincorp Ab 105.000 1,7
     
10 suurinta yhteensä 4.721.623 74,7
Muut 1.572.628 25,3
Yhteensä 6.294.301 100,0

* Antti Kasi omistaa lisäksi henkilökohtaisesti 15.000 osaketta.

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Marina Vahtola, puh. 0400 196 352
Talousjohtaja Lauri Larjavaara, puh. 040 5846 706
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oral.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.oral.fi

 

 

Oral_Hammaslaakarit_Oyj_Osavuosikatsaus1-6_2010

Vapaita aikoja ei löytynyt
Info