Liikevaihto kasvoi, liiketulos kaksinkertaistui - Oral Hammaslääkärit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2010

18.02.2011 07:30:00 CET

Liikevaihto kasvoi, liiketulos kaksinkertaistui - Oral Hammaslääkärit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2010

Oral Hammaslääkärit Oyj    Tilinpäätöstiedote 18.2.2011 klo 8.30


Liikevaihto kasvoi, liiketulos kaksinkertaistui - Oral Hammaslääkärit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2010

- Liikevaihto 39,4 (32,2) milj. euroa, kasvua 21,9 %
- Käyttökate 3,6 (2,4) milj. euroa
- Liiketulos 1,6 (0,8) milj. euroa eli 4,1 (2,6) prosenttia liikevaihdosta
- Tilikauden tulos 1,0 (0,3) milj. euroa
- Koko vuoden osakekohtainen tulos 0,15 (0,05) euroa merkintäoikeusannin vaikutuksella oikaistuna
- Osinkoesitys 0,06 euroa osakkeelta
- Viimeisen neljänneksen liikevaihto 11,2 (8,7) milj. euroa ja liiketulos 0,5 (0,3) milj. euroa
- Merkintäoikeusanti tulevan kasvun rahoittamiseksi tammi-helmikuussa 2011
- Vuoden 2011 liikevaihdon arvioidaan ylittävän 48 miljoonaa euroa ilman mahdollisia yritysjärjestelyjä ja suhteellisen kannattavuuden arvioidaan kehittyvän edelleen suotuisasti.

Oral Hammaslääkärit Oyj on monipuolisia suu- ja hammasterveyden palveluja tuottava yhtiö, jonka hammaslääkäriasemilla työskenteli vuoden 2010 lopussa 600 hammasterveyden ammattilaista. Vuoden 2010 lopussa Oral-ketjuun kuului 21 hammaslääkäriasemaa ja 120 (101) hoitoyksikköä eli täysin varusteltua hoitohuonetta. Hoitokäyntejä asemille tehtiin yhteensä 226.800 (189.500), jossa on kasvua 19,7 prosenttia.  

Oral Hammaslääkärit Oyj:n taloudellisena tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen 80 miljoonaan euroon vuoden 2015 loppuun mennessä. Tulostavoitteena on vähintään kymmenen prosentin liiketulos liikevaihdosta vuonna 2015. Kasvu tullaan toteuttamaan sekä yritysostoin että laajentamalla nykyisiä asemia. Yhtiö selvittää myös mahdollisuuksia laajentaa asemaverkostoaan kansainvälisesti.


Toimitusjohtajan kommentti

"Vuosi 2010 oli Oralissa paitsi vahva kasvun vuosi myös merkittävä tulosparannuksen vuosi. Laajensimme asemaverkostoamme yrityskaupalla Vantaan Tikkurilaan ja hankimme konserniin oman hammaslaboratorion. Laajensimme voimakkaasti myös olemassa olevia asemiamme niin pääkaupunkiseudulla kuin Tampereella, Jyväskylässä ja Seinäjoellakin. Lisääntyneelle tarjonnalle on ollut odotetusti kysyntää.

Liikevaihdon kasvu ja käyttöasteiden tehostuminen sekä järjestelmällinen kulujen seuranta paransivat kannattavuutta suunnitellusti. Ketjuetujen hyödyntäminen vaatii aina riittävän laajan toimintapohjan, ja olemme nyt päässeet tässä hyvään alkuun. Keskushallinnon kulujen osuus liikevaihdosta on supistunut odotetusti ja odotan kehityksen jatkuvan samaan suuntaan.

Kirkastimme kuluneen vuoden aikana taloudellisia tavoitteitamme ja kasvustrategiaamme. Haemme kasvua entistä selkeämmin suurista kaupungeista ja hyviltä kauppapaikoilta. Haluamme, että Oral-asemille on helppo tulla ja että asiakas saa asemiltamme perushammashoidon lisäksi mahdollisimman kattavasti myös vaativat erikoishammaslääkärin palvelut.

Uusimme keväällä Oralin yritysilmeen, ja rakennamme kaikista asemistamme myös ulkoasultaan yhdenmukaisia. Modernit tilat ovat saaneet kiitosta niin asiakkailta kuin henkilökunnaltakin. Oral-brändin kasvanut tunnettuus on tuonut uusia asiakkaita.

Tavoitteemme on jatkaa voimakasta kasvua laajentamalla muun muassa ketjun maantieteellistä kattavuutta. Tulevan kasvun rahoittamiseksi järjestimme tammi-helmikuussa 2011 osakkeenomistajille merkintäoikeusannin. Sen ja samaan aikaan tehdyn lainajärjestelyn ansiosta olemme hyvissä asemissa laajentamaan Oral-ketjua edelleen. Haluamme olla markkinajohtajia kaikilla paikkakunnilla, joilla Oral toimii", sanoo Oralin toimitusjohtaja Marina Vahtola.


Toimintaympäristö

Taloussuhdanteet eivät ole heilauttaneet suu- ja hammasterveyden palvelujen kysyntää merkittävästi. Kelan tilastojen mukaan Kela-korvaukset pienenivät 3,6 prosenttia vuonna 2010. Taantuma näkyi alalla lähinnä vaativien ja kalliimpien hoitojen siirtämisenä. Oralin liikevaihto kasvoi kuitenkin vuonna 2010 odotetusti ja myös vaativien hoitojen kysyntä lisääntyi.

Suomen suu- ja hammasterveyden markkinan arvo on Oralin arvioiden mukaan yhteensä noin 760 miljoonaa euroa, ja se jakaantuu tasaisesti yksityisen ja julkisen sektorin kesken. Julkinen terveydenhuolto on keskittynyt hammasterveyden peruspalveluihin, kun taas yksityisillä hammaslääkäriasemilla tehdään huomattavasti enemmän vaativia erikoistoimenpiteitä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lokakuussa 2010 tekemän selvityksen mukaan joka viides suomalainen asuu alueella, jossa on vaikeuksia saada hammashoitoa lakisääteisen puolen vuoden aikana. Julkisen hammashoidon jonoja on pyritty purkamaan yksityisiä hammaslääkäreitä hyödyntämällä muun muassa elokuussa 2009 voimaan astuneella lailla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Sen odotettiin tuovan uusia mahdollisuuksia hoitoketjujen tehokkaampaan organisointiin, mutta palvelusetelin käyttö on ollut odotettua hitaampaa. Esimerkiksi Helsingin kaupunki on ilmoittanut siirtyvänsä uuden lain mukaisen palvelusetelin käyttäjäksi vasta vuonna 2011.

Merkittävä tekijä hoitotakuuongelmiin on hammaslääkäripula, joka on myös yksi Oralin kasvun riskitekijöistä joillakin alueilla. Hammaslääkäreiden saatavuus Oral-konserniin on kuitenkin kehittynyt viime vuosina selkeästi myönteiseen suuntaan.

Yksityisten hammasterveyspalveluiden kysynnän odotetaan kasvavan pitkällä aikavälillä keskimääräistä talouskasvua nopeammin. Erityisesti ikääntyvän väestön ostokyvyn parantumisen odotetaan lisäävään vaativien, yksityisellä hammasterveyssektorilla tehtävien toimenpiteiden kysyntää. Kysyntää lisäävät myös terveyden, hyvinvoinnin ja ulkonäön kasvava arvostus. Lisäksi hammaslääketieteen kehittyminen tuo yhä parempia hoitomenetelmiä. Yksityiselle sektorille on tullut uusia toimijoita ja kilpailun arvioidaan jonkin verran lisääntyvän.

Yksityisten suu- ja hammaslääkäripalveluiden kysyntään vaikuttavat hoidon lukumäärällisen ja laadullisen tarpeen lisäksi Kansaneläkelaitoksen maksamat korvaukset ja kuntien käyttämien ostopalveluiden määrä.


Liikevaihto ja tulos

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.1.-31.12.2010 kasvoi 21,9 prosenttia ja oli 39,4 (32,3) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 11,2 (8,7) miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 1,0 (0,3) miljoonaa euroa ja viimeisen vuosineljänneksen tulos 0,3 (0,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,05) euroa osakkeelta.

Liikevaihtoa kasvattivat yritysostot ja asemien laajennukset sekä rekrytoitujen uusien hammaslääkäreiden tuoma lisääntynyt tarjonta. Myös myyntiä ja markkinointia tehostettiin erityisesti yritysilmeen uusimisen yhteydessä. Kasvusta noin 82 prosenttia muodostui orgaanisesti ja noin 18 prosenttia yritys- ja liiketoimintakauppojen seurauksena. Orgaaninen kasvu sisältää olemassa olevien asemien laajennukset.

Oral-konsernin liikevoitto vuonna 2010 oli 1,6 (0,8) miljoonaa euroa eli 4,1 (2,6) prosenttia liikevaihdosta. Viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 0,5 (0,3) miljoonaa euroa eli 4,2 prosenttia liikevaihdosta. Toimintaa on tehostettu nostamalla asemien käyttöasteita, mihin liittyy tiiviisti toimintaprosessien ja kustannustehokkuuden jatkuva kehittäminen. Merkittävä tekijä liikevoiton hyvässä kehityksessä oli liikevaihdon kasvu, joka pienensi hallinnon suhteellista kustannusrasitetta ja voimisti ketjuetujen vaikutusta.

Sekä liikevaihdon että liikevoiton myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut vaativien hoitojen kuten kuvantamisen ja keinojuurihoidon sekä suuhygienistipalveluiden osuuden kasvu.

Tilikauden jälkeen vuoden 2011 tammi-helmikuussa päättyneen osakeannin jälkeen osakkeiden lukumäärä on 8 658 514. Osakeannin jälkeiseen osakemäärään perustuva osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,05) euroa. Viimeisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,04 (0,02) euroa. Osakemäärän korotus on otettu huomioon myös vertailuvuoden osakekohtaisessa tuloksessa. Osakeoptioilla ei ollut laimentavaa vaikutusta osakekohtaiseen tulokseen.


Tase, rahoitus ja investoinnit

Oral Hammaslääkärit Oyj -konsernin taseen loppusumma 31.12.2010 oli 24,1 (19,7) miljoonaa euroa. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset olivat 2,4 (1,8) miljoonaa euroa. Korollisia nettovelkoja oli 8,3 (6,5) miljoonaa euroa, joista 3,6 (2,4) miljoonaa euroa oli lyhytaikaisia ja 4,7 (4,1) miljoonaa euroa pitkäaikaisia velkoja. Velkojen määrän kasvu liittyy yrityskauppojen ja muun laajentumisen vaatimaan lainoitukseen. Korollisiin nettovelkoihin sisältyy 1,4 (1,0) miljoonaa euroa tehtyjen yrityskauppojen loppukauppahintoja, joiden toteutuminen riippuu asemien tuloksentekokyvystä seuraavien vuosien aikana. Konsernin maksuvalmius eli quick ratio -tunnusluku oli 0,32 (0,34).

Varsinainen yhtiökokous 25.3.2010 päätti alentaa yhtiön taseen 31.12.2009 mukaista ylikurssirahastoa 3.695.262,39 eurolla siirtämällä kaikki Oral Hammaslääkärit Oyj:n taseen 31.12.2009 mukaisessa ylikurssirahastossa olevat varat kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Konsernissa alennettiin vastaavasti ylikurssirahastoon kirjattu määrä. Konsernitaseessa oleva ylikurssirahasto poistettiin 18.7.2010.

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 3,6 (2,4) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen vastaavat luvut olivat 1,1 (0,7) miljoonaa euroa.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 5,6 (2,3) miljoonaa euroa. Investoinnit muodostuvat katsauskaudella toteutetuista liiketoiminta- ja yrityshankinnoista sekä ostettujen asemien kalustojen, hoitolaitteiden ja toimitilojen muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukaisiksi.

Yrityshankintojen tuomien aineettomien oikeuksien poistot muodostavat olennaisen osan konsernin poistoista. Tällaisia ovat erityisesti taseeseen IFRS:n mukaan kirjatut poistot potilaskannoista ja kilpailukieltosopimuksista.

Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 39,2 (40,9) prosenttia.

Tulevan kasvun rahoittamiseksi Oral Hammaslääkärit Oyj järjesti tilikauden päättymisen jälkeen, tammi-helmikuussa 2011 osakkeenomistajille maksullisen merkintäetuoikeusannin, jossa laskettiin liikkeelle uusia osakkeita noin kuudella miljoonalla eurolla. Kaikki annissa liikkeeseen lasketut 2.164.628 uutta osaketta merkittiin. Annista kerättiin 6,0 miljoonaa euroa, ja omaan pääomaan kirjataan annin kulujen jälkeen arvioilta 5,5 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti merkintäoikeusannin kanssa sovittiin vieraan pääoman ehtoisesta enintään kahdeksan miljoonan euron rahoitusjärjestelystä, joka voidaan ottaa käyttöön asteittain.


Konsernin rakenne

Konsernin emoyhtiö on Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli tilikauden päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hammaslääkärit Seinäjoki Oy, Oral Hammaslääkärit Itäkeskus Oy, Oral Hammaslääkärit Tikkurila Oy sekä Hammaskeskus Oy Ab ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Finvia Oy. Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa.

Oralilla oli tilikauden päättyessä yhteensä 21 hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.


Liiketoiminnan kehittäminen ja yritysjärjestelyt

Oral julkisti elokuussa uudet strategiset tavoitteensa. Yhtiön tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen 80 miljoonaan euroon vuoden 2015 loppuun mennessä. Tulostavoitteena on vähintään kymmenen prosentin liiketulos liikevaihdosta vuonna 2015. Kasvu tullaan toteuttamaan sekä yritysostoin että laajentamalla nykyisiä asemia vaarantamatta yhtiön maksuvalmiutta tai vakavaraisuutta. Lisäksi selvitetään kokonaan uusien asemien rakentamista keskeisille liikepaikoille sekä mahdollisuuksia laajentaa asemaverkostoa kansainvälisesti lähivuosina.

Oralin strategisena tavoitteena oli aiemmin laajentaa toimintansa valtakunnalliseksi ja saavuttaa vuonna 2010 yli 10 prosentin markkinaosuus yksityisistä hammasterveyspalveluista Suomessa. Oral arvioi saavuttaneensa 10 prosentin markkinaosuutensa vuonna 2010.

Oral laajensi toimintaansa vuonna 2010 yrityskaupalla Vantaan Tikkurilaan sekä hankki omistukseensa hammaslaboratorio Hammaskeskus Oy Ab:n. Hankintojen keskittäminen omaan hammaslaboratorioon tuo säästöjä tarveaine- ja laitehankinnoissa sekä hankintojen hallinnoinnissa. Toimintaa laajennettiin merkittävästi myös ketjun Tampereen, Jyväskylän, Nummelan, Seinäjoen ja Helsingin Erottajan asemilla.

Toukokuussa Oral sopi Kielotien Hammaslääkäriasema Oy:n kanssa yrityskaupasta, jossa Oral ostaa Vantaalla sijaitsevan Kielotien Hammaslääkäriasema Oy:n koko osakekannan. Kielotien Hammaslääkäriasema oli jo ostettaessa alueensa suurin hammaslääkäriasema, jonka liikevaihto vuonna 2009 oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Oral Hammaslääkärit maksoi yrityskaupasta kaupantekohetkellä noin 0,5 miljoonaa euroa. Tästä noin puolet maksettiin Oral Hammaslääkärit Oyj:n uusilla osakkeilla ja noin puolet käteisenä. Lisäksi maksetaan mahdollinen lisäkauppahinta, joka on sidottu aseman liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen vuosina 2011-2013. Lopullinen kauppahinta voi olla korkeintaan 1,1 miljoonaa euroa. Kaupan yhteydessä Oral ilmoitti rakentavansa Kielotielle kaksi uutta hoitoyksikköä, jolloin siitä tuli kahdeksan hoitoyksikön asema ja yksi Oral-ketjun suurimpia hammaslääkäriasemia. Kielotien Hammaslääkäriasema siirtyi osaksi Oral Hammaslääkärit -konsernia 1.8.2010.

Kesäkuussa Oral tiedotti lisäävänsä Jyväskylän aseman hoitoyksiköiden määrän kolmesta kahdeksaan ja Tampereen kuudesta yhdeksään. Toimitilainvestoinnit olivat yhteensä noin 0,850 miljoonaa euroa. Vuositasolla investoinnit kasvattavat asemien liikevaihtoa yhteensä yli kahdella miljoonalla eurolla. Laajennukset otettiin käyttöön suunnitelmien mukaisesti Tampereella 1.8.2010 ja Jyväskylässä 1.10.2010.

Elokuussa Oral sopi hammaslaboratorio Hammaskeskus Oy Ab:n koko osakekannan hankinnasta. Hammaskeskus Oy Ab:n liikevaihto vuonna 2009 oli noin 1,1 miljoonaa euroa. Oral maksoi Hammaskeskuksesta kaupantekohetkellä 0,450 miljoonaa euroa, josta 0,350 miljoonaa euroa rahana ja 0,1 miljoonaa euroa Oral Hammaslääkärit Oyj:n uusilla osakkeilla. Lisäksi maksetaan mahdollinen lisäkauppahinta, joka on sidottu hammaslaboratorion liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen vuosina 2011-2012. Lopullinen kokonaiskauppahinta voi olla korkeintaan 0,6 miljoonaa euroa. Hammaskeskus Oy Ab siirtyi osaksi Oral -konsernia 1.9.2010 alkaen.

Syyskuussa päätettiin Helsingin Erottajan aseman laajennuksesta, jossa Erottajan tilat kasvoivat reilusta 300 neliöstä noin 600 neliöön. Hoitoyksiköiden määrä kasvaa kahdeksasta kolmeentoista.

Joulukuussa Oral tiedotti ostavansa Kuopion Hammaslaser Oy:n liiketoiminnan. Hammaslaser on kolmen hoitohuoneen hammaslääkäriasema, jonka arvioitu liikevaihto vuonna 2010 oli noin 0,5 miljoonaa euroa. Samalla Oral rakentaa Kuopion keskustassa sijaitsevaan kauppakeskukseen kokonaan uuden hammaslääkäriaseman, josta tulee Kuopion suurin hammaslääkäriasema. Hammaslaser yhdistetään Oral-ketjuun 1.3.2011.

Oral sopi joulukuussa ostavansa myös Helsingin Hakaniemessä toimivan Deltadent Oy:n liiketoiminnan. Deltadent on kahden hoitohuoneen hammaslääkäriasema, jonka liikevaihdoksi arvioidaan noin 0,4 miljoonaa euroa vuonna 2010. Ostettu liiketoiminta yhdistetään Oralin nykyiseen Hakaniemen asemaan, jonka hoitohuoneiden määrää lisätään nykyisestä neljästä huoneesta yhteentoista. Uuden suuraseman on tarkoitus aloittaa maaliskuussa 2011, jolloin myös Deltadent siirtyy osaksi Oral-ketjua. Kuopion ja Hakaniemen investoinnit toimitilaremontteineen ovat yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa ja ne maksetaan käteisellä.

Hankittujen liiketoimintojen vaikutus konsernin taseeseen ja tulokseen esitetään tämän tiedotteen taulukko-osassa.


Henkilöstö ja asiantuntijaresurssit

Oralin työyhteisö koostuu pääosin vastaanotoilla toimivista hammaslääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienisteistä ja toimistohenkilöstöstä. Yhtiön hallinnossa ja ketjun tukitehtävissä työskenteli tilikauden päättyessä toimitusjohtaja mukaan lukien 17 (15) henkilöä.

Oral-konsernissa työskenteli vuonna 2010 keskimäärin 568 (485) koko- ja osa-aikaista henkilöä ja vuoden lopussa 600 (535) henkilöä. Vuoden lopun henkilöstövahvuudesta 446 (400) oli työsuhteessa Oraliin ja 154 (135) työskenteli sopimussuhteessa ammatinharjoittajana.

Työsopimussuhteisen henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa oli 38,6 (38,0) vuotta. Naisia on työsopimussuhteisesta henkilöstöstä 89,8 (88,5) prosenttia ja miehiä 10,2 (11,5) prosenttia.

Työsopimussuhteessa työskentelevistä kokoaikaisten työntekijöiden osuus vuoden lopussa oli 78,0 (76,0) prosenttia henkilöstöstä ja osa-aikaisten vastaavasti 22,0 (24,0) prosenttia.

Osaamisen vahvistamisessa keskityttiin asiakaspalveluun ja esimiestaitoihin. Hammaslääkäriasemien johtamisvastuuta uusittiin siten, että asemien toimintaa johtaa asemavastaava. Lisäksi asemilla on vastaava lääkäri. Asemavastaaville järjestettiin koulutusta muun muassa osana Elämä Hymyilee -hanketta, jossa parannetaan asiakastyön ja johtamisen käytäntöjä ja kulttuuria. Henkilöstökoulutuksena järjestettiin lisäksi kliinisen työn laatua tukevaa ammatillista koulutusta.

Vaikka alalla on edelleen pulaa hammaslääkäreistä, uusien hammaslääkäreiden rekrytointi Oraliin on selvästi helpottunut. Erityisesti mahdollisuus työskennellä työsuhteessa ammatinharjoittajana toimimisen sijaan on herättänyt kasvavaa kiinnostusta. Myös Oralin vahva markkina-asema ja uudenaikaiset työtilat ovat vahvistaneet Oralin asemaa työnantajana.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kliinisen hoidon neuvottelukunta on yhtiön johdosta riippumaton, pääosin yhtiön ulkopuoliseen asiantuntemukseen perustuva neuvoa ja suosituksia antava elin. Neuvottelukunta edistää erityisesti hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Oral Hammaslääkärit Oyj:n kliiniseen neuvottelukuntaan kuuluivat vuonna 2010 Mikko Rantala (EHL), Kimmo Suomalainen (HLT, EHL, Dos.), Tapio Tammisalo (HLT, EHL, Dos.), Olli Teronen (HLT, EHL, Dos.), Susanne Tuominen (EHL), Heikki Alapulli (EHL) ja puheenjohtajana Tuomas Waltimo (Prof.). Kliinisen neuvottelukunnan työtä koordinoi Oral Hammaslääkärit Oyj:n puolesta yhtiön vastaava lääketieteellinen johtaja.  


Johto ja hallinto

Oral Hammaslääkärit Oyj:n toimitusjohtajana toimi 15.1.2010 alkaen KTM Marina Vahtola. Tilikauden alussa 1.1.-14.1.2010 toimitusjohtajana toimi ekonomi Antti Kasi.

Yhtiön johtoryhmän muodostivat tilikauden päättyessä toimitusjohtajan lisäksi vastaava lääketieteellinen johtaja LL, HLL Janne Ryhänen, liiketoimintajohtaja, terveystieteiden maisteri Anna-Maria Mäkelä sekä talousjohtaja, KTM Lauri Larjavaara.

Janne Ryhänen nimitettiin vastaavaksi lääketieteelliseksi johtajaksi 16.8.2010, jolloin yhtiön lääketieteellisenä johtajana siihen asti toiminut Erkki Virta siirtyi kliiniseen hoitotyöhön hammaslääkäriksi. Janne Ryhänen oli nimitetty konsernin kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 28.1.2010, mitä ennen hän toimi Oralissa lääketieteellisen palvelun kehitysjohtajana. Palvelujohtaja Anna-Maria Mäkelä nimitettiin liiketoimintajohtajaksi 28.1.2010.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitukseen kuului tilikauden päättyessä seitsemän varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2010 valitsemaa jäsentä. Hallituksessa toimivat Benedict (Ben) Wrede (puheenjohtaja), Juhani Erma (varapuheenjohtaja), Mikael Ingberg, Antti Kasi, Timo T. Laitinen, Kirsti Piponius ja Tuomas Waltimo.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2010 asti hallituksessa toimivat Juhani Erma (puheenjohtaja), Mikael Ingberg, Juha Korhonen (varapuheenjohtaja), Timo T. Laitinen, Kirsti Piponius, Tuomas Waltimo ja Benedict Wrede.

Yhtiön tilintarkastajana toimii PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Johan Kronberg.

Hallituksen ja toimitusjohtajan henkilökohtaisesti tai määräys- ja vaikutusvaltayhtiöidensä kautta omistamien osakkeiden lukumäärä 31.12.2010 oli 287 800, joka edustaa 4,4 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.


Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkkiot

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2010 päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksettiin palkkiota 2550 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 1700 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1500 euroa ja hallituksen muille jäsenille 850 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkio hallituksen valiokuntien kokouksista on 100 euroa.

Toimitusjohtaja Marina Vahtolan palkka ja palkkiot tilikaudelta 2010 ovat yhteensä 262.038 euroa, joka sisältää kannustinjärjestelmän mukaisesti 5.813 Oral Hammaslääkärit Oyj:n uutta osaketta. Toimitusjohtajana 14.1.2010 asti toimineelle Antti Kasille maksettiin toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti palkkaa ja palkkioita yhteensä 54.416 euroa tilikaudelta 2010.


Osakkeet ja osakepääoma

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2010 oli 570.807,20 euroa. Osakkeita oli rekisterissä 6.493.886. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Osakkeiden lukumäärä kasvoi tilikauden aikana optio-oikeuksilla tehtyjen osakemerkintöjen seurauksena yhteensä 282.614 osakkeella.

Kaupparekisteriin merkittiin 27.1.2010 yhteensä 83.029 Oral Hammaslääkärit Oyj:n uutta osaketta. Uudet osakkeet oli annettu suunnattuna osakeantina Järvenpään Hammashoito Oy:n ja Lahden Hammaspaikka Ky:n myyjäosapuolille osana vuonna 2009 tehtyjen yritysjärjestelyjen kauppahintaa.

Kaupparekisteriin merkittiin 1.4.2010 yhteensä 68.139 uutta osaketta. Osakemerkinnät perustuivat yrityskauppojen yhteydessä myyjäosapuolille vuonna 2007 annettuihin optio-oikeuksiin. Osakemerkinnät tehtiin optio-ohjelmien C/I, B/III ja A/III perusteella. Osakkeiden merkintähinta merkittiin sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Kaikki osakemerkintään oikeuttavat optiot on näistä optio-ohjelmista tämän jälkeen käytetty.

Kaupparekisteriin merkittiin 1.10.2010 yhteensä 131.446 uutta osaketta. Niistä 76.482 oli annettu suunnattuna osakeantina Kielotien Hammaslääkärit Oy:n myyjäosapuolille, ja osakkeiden lukumäärä perustuu kaupantekohetkellä määriteltyyn 300.000 euron yhteissummaan ja osakkeen kaupankäynnillä painotettuun keskihintaan 1.5.-31.7.2010. Uusista osakkeista 24.964 oli annettu suunnattuna osakeantina Hammaskeskus Oy Ab:n myyjäosapuolille, ja niiden lukumäärä perustuu kaupantekohetkellä määriteltyyn 100.000 euron yhteissummaan ja osakkeen kaupankäynnillä painotettuun keskihintaan 20.5.-19.8.2010. Molemmat osakeannit perustuvat Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2010 hallitukselle myöntämiin antivaltuuksiin, ja ne on kirjattu sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Kaupparekisteriin 1.10.2010 merkityistä uusista osakkeista 30.000 perustuu optio-ohjelman 2007 optio-oikeuksilla tehtyihin osakemerkintöihin.

Osakkeille maksettiin 6.4.2010 osinkoa 0,03 euroa per osake eli yhteensä 189 tuhatta euroa.

Katsauskauden jälkeen helmikuussa 2011 päättyneen merkintäoikeusannin jälkeen yhtiön osakelukumäärä on 8.658.514.


Voimassaolevat optio-ohjelmat

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2007 päätti antaa konsernin avainhenkilöille enintään 100.000 uutta optio-oikeutta, jotka oikeuttavat yhteensä enintään 100.000 yhtiön osakkeen merkintään. Osakkeiden merkintäaika on 1.4.2010-31.3.2011. Osakkeen merkintähinta ennen vuoden 2011 merkintäoikeusantia oli 3,50 euroa vähennettynä ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä ja annin jälkeen 3,13 euroa. Optio-ohjelmasta on jaettu 80.000 optio-oikeutta ja jakamattomat 20.000 optiota on mitätöity. Vuonna 2010 tämän optio-ohjelman perusteella merkittiin 30.000 uutta osaketta, ja tilikauden päättyessä optio-ohjelmasta oli käyttämättä 50.000 merkintäoikeutta. Merkintäoikeusannin jälkeen optio-oikeuksilla saa merkitä yhteensä 55.974 osaketta.

Varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2009 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on antanut yhteensä 15.150 optio-oikeutta vuonna 2008 hankitun Itäkeskuksen Hammaslääkäriasema Oy:n myyjäosapuolille. Optiot maksetaan lisäkauppahintana, mikäli kauppakirjassa sovitut liiketoiminnalliset tavoitteet ylitetään. Vuoden 2011 merkintäoikeusannin jälkeen optioiden määrä oikaistiin 16.960 kappaleeseen, jotka oikeuttavat merkitsemään vastaavan määrän Oral Hammaslääkärit Oyj:n uusia osakkeita.


Yhtiökokouksen päätökset

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2010 päätti hallituksen esityksen mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista sekä ylikurssirahaston alentamisesta, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankinnasta, osakeannista, optio-oikeuksista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta.

Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi yhtiökokous päätti 2.550 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 1.700 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan 1.500 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 850 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien kokouksista maksetaan lisäksi kokouspalkkiona 100 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä. Yhtiökokous päätti, että hallituksessa jatkavat Juhani Erma (OTL, varatuomari), Mikael Ingberg (Ph.D. Econ.), Timo T. Laitinen (Dipl. ins), Kirsti Piponius (KTM), Tuomas Waltimo (professori) ja Ben Wrede (B.Sc. Eng). Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin ekonomi Antti Kasi. Antti Kasi toimi 14.1.2010 asti Oral Hammaslääkärit Oyj:n toimitusjohtajana.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johan Kronberg. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan tarkastuksesta esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti muuttaa Oral Hammaslääkärit Oyj:n yhtiöjärjestyksen tilintarkastajia koskevan 5§:n ja yhtiökokouskutsua koskevan 7§:n kuulumaan seuraavasti:

"5§ Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7§ Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla.

Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta."

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 629.430 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.950.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen ja rahoittaminen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistaminen tai henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttaminen, tai hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 kaikista yhtiön osakkeista. Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön taseen 31.12.2009 mukaista ylikurssirahastoa 3.695.262,39 eurolla siirtämällä kaikki taseen 31.12.2009 mukaisessa ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa olevan ylikurssirahaston määrä on nolla. Rahastossa olevien varojen siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon lisää pääomarakenteen joustavuutta ja kasvattaa yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa.


Hallituksen voimassaolevat valtuudet

Hallituksella oli tilikauden päättyessä varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2010 antama valtuutus päättää enintään 2.950.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus päätti käyttää valtuutusta tilikauden jälkeen 10.1.2011 merkintäetuoikeusannin muodossa.

Hallituksella oli tilikauden päättyessä yhtiökokouksen 25.3.2010 antama valtuutus päättää enintään 629.430 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutusta ei ole käytetty. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


Muutokset omistajakunnassa

Erkki Virran osuus alitti 1/20 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 23.3.2010 Erkki Virran osuus Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli tuolloin 4,35 prosenttia ja 273.879 osaketta.


Corporate Governance -suositusten noudattaminen

Oral Hammaslääkärit Oyj noudattaa hallinnoinnissaan 1.1.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Sen noudattamisesta annettava selvitys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla vuoden 2010 tilinpäätöksen julkaisemisajankohdasta lähtien.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus piti tilikaudella 2010 yhteensä 15 kokousta, ja hallitusten jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 95,6. Tarkastusvaliokunta kokoontui seitsemän ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kaksi kertaa.


Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Oral arvioi, että mikäli yleinen taloudellinen tilanne Suomessa heikkenee niin, että myös yleinen kulutuskysyntä olennaisesti heikkenee, tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia Oral Hammaslääkärit Oyj:n palveluiden kysyntään ja sitä kautta liikevaihtoon ja tulokseen. Tilinpäätöstiedotteen julkaisuhetkellä palveluiden kysynnässä ei ole nähtävissä tämänkaltaisia olennaisia muutoksia.

Hammaslääkäreiden saatavuus kehittyi kuluneella tilikaudella yhtiön kannalta suotuisasti. Hammaslääkäreiden saatavuus valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä henkilöstön jatkuvuusriski yritys- ja liiketoimintakauppatilanteissa muodostavat kuitenkin edelleen yhden merkittävimmistä liiketoimintariskeistä. Yritysjärjestelyjen toteutukseen sekä järjestelyn jälkeiseen integrointiin liittyy usein myös muita riskejä, jotka voivat toteutuessaan heikentää yhtiön kannattavuutta ja kasvua. Riskeihin varaudutaan ensisijaisesti yritysjärjestelyjen huolellisella valmistelulla.

Liiketoiminta- ja yrityskaupat ja niihin liittyvät investointitarpeet sekä ketjunrakentamisen kustannukset edellyttävät yhtiön koon huomioiden merkittävää vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen käyttämistä. Yhtiön johto pyrkii neuvotteluin varmistamaan, että yhtiöllä on kullakin hetkellä käytössään kasvun, maksuvalmiuden ja käyttöpääomatarpeen edellyttämä rahoitus optimaalisin ehdoin. Yhtiön pääasialliset rahoitusriskit ovat rahoituksen saatavuus, korkoriski ja maksuvalmiusriski.

Riskit on esitelty laajemmin 10.2.2011 julkaistussa osakeantiesitteessä.


Verovalitus ja riita-asia

Oral Hammaslääkärit Oyj sai 26.2.2010 tiedon hallinto-oikeuden päätöksestä, jonka mukaan yhtiöllä ei ole oikeutta vähentää vuosien 1999-2003 ja 2005 tappioita verotuksessaan. Oral Hammaslääkärit Oyj ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista verosaamista taseeseen. Yhtiö on valittanut päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Oral Hammaslääkärit Oyj sai 16.6.2010 tiedon, että Helsingin hovioikeus hylkäsi Jukka Aution yhtiötä vastaan nostaman vahingonkorvauskanteen. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi Jukka Aution kanteen kokonaisuudessaan maaliskuussa 2009. Jukka Autio oli vaatinut Oral Hammaslääkärit Oyj:ltä tammikuussa 2008 vireille tulleella kanteella noin 1,15 miljoonan euron vahingonkorvausta. Korvausvaatimus perustui Aution väittämiin Hammassairaala Oral Oy:n osakejärjestelyihin vuosina 2003-2006. Hammassairaala Oral Oy on sittemmin sulautunut Oral Hammaslääkärit Oyj:öön. Hovioikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.


Kaupankäynti NASDAQ OMX Helsingissä

Tilikaudella 1.1.-31.12.2010 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeen alin kaupankäyntikurssi oli 3,02 euroa ja ylin 5,09 euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.12.2010 oli 4,74 euroa ja yhtiön markkina-arvo 30,8 miljoonaa euroa.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsingissä 1.6.1999 lähtien. Osakkeen kaupankäyntitunnus on ORA1V.

Osakkeenomistajien määrä tilikauden lopussa oli 2386 (2280).


Tilikauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Oralin varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2010 antaman valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti 10.1.2011 laskea liikkeeseen enintään 2.164.628 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuen. Merkintäannissa kolme osaketta oikeutti yhden uuden osakkeen merkitsemiseen 2,78 eurolla.   Antiosakkeet vastaavat siten 25 prosenttia kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä osakeannin jälkeen. Merkintäaika alkoi 18.1.2011 ja päättyi 3.2.2011. Kaikki merkintäoikeudet käytettiin, minkä jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä kasvoi 8.658.514 kappaleeseen. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 10.2.2011. Suurimmat osakkeenomistajat annin jälkeen esitetään tämän tiedotteen lopussa. Annin jälkeen 10.2.2011 osakkeenomistajien lukumäärä oli 2642.


Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hammasterveyspalveluiden kysyntätilanne on pysynyt suhteellisen vakaana, ja yksityisten hammasterveyspalveluiden markkinan odotetaan pitkällä aikavälillä edelleen kasvavan keskimääräistä talouskasvua nopeammin. Erityisesti ikääntyvän väestön ostokyvyn parantumisen odotetaan lisäävän vaativien, yksityisellä hammasterveyssektorilla tehtävien toimenpiteiden kysyntää. Oral uskoo, että pirstaloituneilla markkinoilla on kysyntää keskitetysti ja tehokkaasti hoidetulle hammasterveysketjulle.

Oral arvioi vuoden 2011 liikevaihtonsa ylittävän 48 miljoonaa euroa ilman mahdollisia uusia yritys- tai liiketoimintakauppoja. Suhteellisen kannattavuuden arvioidaan kehittyvän edelleen suotuisasti.


Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2010 maksettaisiin osinkoa 0,06 euroa osakkeelta.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.3.2011 klo 18.00 alkaen Helsingissä. Kokouskutsu julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena.


Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, -standardin vaatimuksia. Vuonna 2010 ei julkaistu uusia standardeja tai niiden tulkintoja, joita konsernin olisi tullut soveltaa.

Tilinpäätöstiedotteen koko tilikautta koskevan luvut ovat tilintarkastettuja.

TALOUDELLINEN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1000 EUR     1-12/2010 10-12/2010 7-9/2010 4-6/2010 1-3/2010
Liikevaihto     39367 11195 8803 9853 9516
Voitto/tappio 1041 266 222 224 330
           
  1-12/2009 10-12/2009 7-9/2009 4-6/2009 1-3/2009
Liikevaihto     32283 8697 7232 8299 8055
Voitto/tappio 364 168 26 70 100

 

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1-12/2010 1-12/2009 10-12/2010 10-12/2009
Liikevaihto 39367 32283 11195 8697
Liiketoiminnan muut tuotot 130 85 38 83
Materiaalit ja palvelut -16780 -13714 -4679 -3633
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -12958 -10966 -3726 -3016
Poistot ja arvonalentumiset -1974 -1553 -584 -404
Liiketoiminnan muut kulut -6153 -5292 -1771 -1424
Liiketulos 1631 844 473 303
Rahoitustuotot ja -kulut -304 -329 -81 -67
Voitto/tappio ennen veroja 1327 515 393 236
Tuloverot -286 -151 -127 -68
TILIKAUDEN voitto/tappio 1042 364 266 168
Tilikauden voiton jakautuminen:        
Emoyrityksen omistajille 1042 364 266 168
Määräysvallattomille omistajille - - - -
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos, e:        
- laimentamaton* 0,15 0,05 0,04 0,02
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1-12/2010 1-12/2009 10-12/2010 10-12/2009
Tilikauden voitto/tappio 1042 364 266 168
Muuntoerot - - - -
Merkintäoikeusannin kuluoikaisu -148 - -148 -
LAAJA TILIKAUDEN voitto/tappio 894 364 118 168
Tilikauden voiton jakautuminen:        
Emoyhtiön osakkeenomistajille 894 364 118 168
Määräysvallattomille omistajille - - - -
* Osakeoptioilla ei ole laimennusvaikutusta

 

TASE, 1000 EUR 31.12.2010   31.12.2009  
         
Pitkäaikaiset varat          
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 7081   4809  
Liikearvo 7934   6558  
Muut aineettomat hyödykkeet 4983   5006  
Laskennalliset verosaamiset 144   223  
Myytävissä olevat sijoitukset 4   5  
Lainat ja muut saamiset -   -  
Pitkäaikaiset varat yhteensä 20147   16601  
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 1136   926  
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2414   1784  
Rahavarat 432   418  
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3982   3128  
         
Varat yhteensä 24129   19729  
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
Osakepääoma 571   571  
Ylikurssirahasto -   4929  
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 6585   734  
Osakeanti -   250  
Edell. tilikausien voitto/tappio 1264   1228  
Tilikauden voitto/tappio 1042   364  
Oma pääoma yhteensä 9461   8076  
VELAT        
Pitkäaikaiset velat        
Korolliset velat 4737   4112  
Laskennallinen verovelka 1045   1002  
Pitkäaikaiset velat yhteensä   5782   5114  
         
Lyhytaikaiset velat        
Korolliset velat 3612   2377  
Ostovelat ja muut velat 5273   4163  
Lyhytaikaiset velat yhteensä 8885   6540  
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 24129   19729  
 

 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR
 
  Osake-pääoma Yli-kurssi-rahas-to Osake-
anti
Muut
rahastot
Voitto-varat Oma-pääoma Määräys-vallatto-mille kuuluva oma pääoma Yht.
Oma
pääoma
1.1.2010
571 4929 250 734 1592 8076 - 8076
Tilikauden
tulos
        1042 1042 - 1042
Myönnettyjen
optioiden
kuluvai-
kutuksen
oikaisu
        -9 9 - 9
Osakeanti     -250 250       -
Kannustimien osakkeilla maksettava osuus       104   104 - 104
Maksetut osingot         -189 -189 - -189
Optioilla
merkityt
osakkeet
      568   568 - 568
Merkintäoikeusannin vaikutus         -148 -148 - -148
Siirto
ylikurssi-
rahastosta
  -4929   4929   - - -
Oma
pääoma
31.12.2010
571 - - 6585 2305 9461 - 9461
                 
  Osake-pääoma Yli-kurssi-rahas-to Osake-
anti
Muut
rahastot
Voitto-varat Oma-pääoma Määräys-vallatto-mille kuuluva oma pääoma Yht.
Oma
pääoma
1.1.2009
571 5126 - 1079 157 6934 - 6934
Tilikauden
tulos
        364 364 - 364
Myönnettyjen
optioiden
kuluvai-
kutuksen
oikaisu
        27 27 - 27
Osakeanti     250     250 - 250
Optioilla
merkityt
osakkeet
      501   501 - 501
Siirto
ylikurssi-
rahastosta
  -197     197 - - -
Siirto
muista
rahastoista
      -846 846 - - -
Oma
pääoma
31.12.2009
571 4929 250 734 1592 8076 - 8076

 

RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR 1.1.-31.12.
2010
1.1.- 31.12.
2009
Liiketoiminnan rahavirta    
Tilikauden voitto/tappio 1042 364
Oikaisut tilikauden tulokseen    
   Rahoitustuotot ja -kulut 304 329
   Tilikauden verot 286 151
   Muut oikaisut   -36 -2
   Poistot 1974 1553
Nettokäyttöpääoman muutos 183 -207
   Vaihto-omaisuus -210 -257
   Yrityskauppojen vaikutus varastoihin 102 -
   Lyhytaikaiset korottomat saamiset -630 -26
   Yrityskauppojen oikaisu saamisiin 119 -
   Lyhytaikaiset korottomat velat 1 111 245
   Yrityskauppojen oikaisu velkoihin -316 -
   Muut 7 -169
Korot -251 -276
Verot -236 165
Liiketoiminnan kassavirta 3266 2076
     
Investointien nettorahavirta    
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -2463 -618
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -98 -179
Aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä saatu kauppahinta - 17
Tytäryhtiön hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -536 -
Liiketoimintakaupoissa hankitusta varallisuudesta maksettu kauppahinta -520 -306
Pitkäaikaisten saamisten takaisinmaksut - 14
Muut investoinnit 6 -5
Investointien rahavirta yhteensä -3612 -1077
     
Kassavirta ennen rahoitusta -346 999
     
Rahoituksen rahavirta    
Pitkäaikaisten lainojen nostot 955 -
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -361 -89
Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -569 -419
Lyhytaikaisten lainojen nostot 567 -
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut - -798
Maksullisen osakeannin kulujen oikaisu -148 -
Optioilla merkityt osakkeet 105 501
Maksetut osingot -189 -
Rahoituksen rahavirta 360 -805
     
Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) 14 194
     
Rahavarat tilikauden alussa 418 224
Rahavarat tilikauden lopussa 432 418

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

 

Hankitut liiketoiminnot

Hankituista liiketoiminnoista on esitetty kuvaus hallituksen toimintakertomuksessa.

Alla olevassa taulukossa on esitetty vuonna 2010 tehdyistä yritys- ja liiketoimintakaupoista yhteenlaskettuna maksetut vastikkeet, hankitut varat ja vastaanotetut velat hankintapäivien käypään arvoon. Osaan hankinnoista liittyy ehdollinen vastike, joka on arvostettu hankintahetkelle diskontattuun käypään arvoonsa. Yhtiö on kirjannut ehdolliset vastikkeet maksimiarvoihinsa eli olettaen ehdollisten kauppahintojen toteutuvan täysimääräisinä.

Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen arvot hankintapäivinä olivat seuraavat:

  Hankinnan kirjaamisessa käytetyt käyvät arvot, EUR
  Yhteensä
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 244
Aineettomat hyödykkeet 393
Sijoitukset 4
Vaihto-omaisuus 102
Saamiset 119
Rahavarat 37
   
Varat yhteensä 899
Velat yhteensä 378
   
Nettovarat 521
   
Hankintameno 1906
Liikearvo 1384
   
Rahana maksettu kauppahinta 840
Hankinnan kohteiden rahavarat 37
Rahavirtavaikutus -803


Vuoden 2010 aikana hankittujen kohteiden tulosvaikutus on liiketuloksen tasolla 61tuhatta euroa.

Edellä kuvatuissa liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on määritettävissä luotettavasti. Toteutuneissa yhdistämisissä yhtiö on hankkinut potilaskantaa ja myyjätahojen ammatinharjoittajasitoumuksia, joihin liittyy kilpailukielto. Aineettomien hyödykkeiden käypä arvo on määritetty yrityskaupoissa vakiintuneen hintatason ja arvioitujen tulevien kassavirtojen diskontattujen arvojen perusteella.

Jäljelle jäävä liikearvo muodostuu kunkin kauppaprosessin yhteydessä erikseen määriteltävistä liiketoiminnan tulo-odotuksista, hankitun kohteen paikallisista arvotekijöistä kuten ammattitaitoisesta työvoimasta sekä niistä synergiaeduista ketjuhallinnan perustekijöiden, kuten myyntitoiminnon, henkilöresursoinnin, tuotannon järjestämisen ja hankintatoiminnan osalta, jotka hankittavassa kohteessa arvioidaan saavutettavan, kun se liitetään osaksi Oralin ketjutoimintaa.

1.12.2007 konserniin hankitun Oral Hammaslääkärit Mikkeli Oy:n lisäkauppahinnan maksamiseen vaadittavat liiketoiminnalliset tavoitteet ajalla 1.1.2009-31.12.2009 toteutuivat ja myyjäosapuolelle maksettiin Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeina yksi kuudesosa liiketoiminnan kokonaiskauppahinnasta.

1.1.2008 konserniin hankitun Hämeen hammaslääkärikeskus Oy:n liiketoimintakaupan lisäkauppahinnan maksamiseen vaadittavat liiketoiminnalliset tavoitteet ajalla 1.1.2009-31.12.2009 toteutuivat. Myyjäosapuolelle maksettiin lisäkauppahintaa Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeina 29 500 kappaletta sekä 100.000 euroa.

1.11.2008 konserniin hankitun Kalottident Oy:n enimmillään 132.000 euron lisäkauppahintaan vaadittavat liikevaihtoon ja liiketulokseen ajalla 1.1.2009-31.12.2009 sidotut liiketoiminnalliset tavoitteet toteutuivat 52.214 euron määräisinä. Liikearvon määrää konsernissa alennettiin tältä osin.

1.12.2008 konserniin hankitun Oral Hammaslääkäri Itäkeskus Oy:n enimmillään 120.000 euron lisäkauppahintaan vaadittavat liikevaihtoon ja liiketulokseen ajalla 1.1.2009-31.12.2009 sidotut liiketoiminnalliset tavoitteet toteutuivat 100.414 euron määräisinä. Liikearvon määrää konsernissa alennettiin tältä osin.

Edellisessä tilinpäätöksessä alustavina yhdisteltyihin liiketoimintoihin ei ole tilikauden 2010 aika tehty muutoksia.

Vakuudet ja vastuusitoumukset

Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet
(1000 EUR)
 2010 2009
Yrityskiinnitys   7 000 6 000
 

Velat, joita varten vakuudet on annettu (1000 EUR)
2010 2009
Rahalaitoslainat   3 486 2 892
       
Leasingvastuut ja muut vastuut (1000 EUR) 2010 2009
Vuoden sisällä erääntyvät   144 119
Yli vuoden päästä erääntyvät   133 134
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä   277 253
       
Vuokravastuut (1000 EUR)   2010 2009
Vuokravastuut toimitiloista   3 389 2 825
Yhteensä   3 389 2 825
       
Tilikaudella on kirjattu kuluksi seuraavat vuokrat (1000 EUR) 2010 2009
Toimitilavuokrat 1 168 970
Ajoneuvovuokrat 145 144
Asuntovuokrat 53 24
Kalustovuokrat 45 49
Tilikauden kuluksi kirjatut vuokrat yhteensä 1 411 1 187

 

TUNNUSLUVUT 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
Osakekohtainen tulos, EUR        (merkintäantioikaistu) 0,15 0,05
Omapääoma/osake, euroa 1,46 1,30
Omavaraisuusaste, % 39 41
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 5599 2293

 

Tunnuslukujen laskentakaavat ja käytettävien termien määritelmät:

Oma pääoma/osake       
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Omavaraisuusaste, %       
Oma pääoma/Taseen loppusumma

Käyttökate

Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella

Korolliset velat

Taseen velat -veloissa esitetty laskennallinen verovelka - korottomat osto-, siirto- ja ennakkomaksuvelat- muut korottomat velat.

SUURIMMAT OMISTAJAT 31.12.2010

Omistaja Omistusosuus, %
Atine Group Oy 29,37
Korhonen Juha 9,03
Ranki Kari 7,74
Lahikainen Kimmo 5,11
Korhonen Sari 4,04
Keskinäinen Eläkevakuutus Ilmarinen 3,51
Sir 8 Oy (Antti Kasi) 3,39
Björkman Stefan 2,40
Virta Erkki 2,24
Placeringsfonden Aktia Medica 1,23
10 suurinta yhteensä 68,06
Muut 31,94
Yhteensä 100,00


Suurimmat omistajat 10.2.2011

Omistaja Omistusosuus, %
Atine Group Oy 29,92
Korhonen Juha 9,03
Ranki Kari 7,74
Keskinäinen Eläkevakuutus Ilmarinen 5,20
Korhonen Sari 4,04
Lahikainen Kimmo 3,82
Sir 8 Oy (Antti Kasi) 2,54
Placeringsfonden SEB Gyllenberg Small Firm 2,05
Björkman Stefan 1,76
Virta Erkki 1,62
10 suurinta yhteensä 67,72
Muut 32,28
Yhteensä 100,00Oral Hammaslääkärit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Marina Vahtola puh. 0400 196 352
Talousjohtaja Lauri Larjavaara puh. 040 584 6706
Etunimi.sukunimi@oral.fi

 

Tiedotustilaisuus tuloksesta järjestetään analyytikoille ja medialle tänään 18.2. klo 10.00 Hotelli Scandic Simonkentän Espa-kokoustilassa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivuilla viimeistään 3.3.2011.


Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi

Oral Hammaslääkärit Tilinpäätöstiedote 2010

Vapaita aikoja ei löytynyt
Info