29.04.2011 15:20:00 CET

Korjaus Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaukseen

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ, PÖRSSITIEDOTE 29.4.2011 klo 16.20

Korjaus Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaukseen

Oral Hammaslääkärit Oyj:n tänään 29.4. klo 8.50 julkaistun osavuosikatsauksen kappaleessa ”Tase, rahoitus ja investoinnit” on esitetty puutteellisesti korollisten nettovelkojen koostumus. Korollisia nettovelkoja koskeva kappale kuuluu korjattuna seuraavasti:

Korollisia nettovelkoja oli 2,9 (5,2) miljoonaa euroa. Ne koostuvat lyhyistä korollisista veloista 2,7 (2,1) miljoonaa euroa, pitkistä korollisista veloista 4,4 (3,6) miljoonaa euroa ja kassavaroista 4,2 (0,5) miljoonaa euroa.

Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan:


LIIKEVAIHTO KASVOI VAHVASTI – ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011

– Liikevaihto 11,6 (9,5) milj. euroa, kasvua 21,8 prosenttia
– Käyttökate 0,8 (0,8) milj. euroa
– Liiketulos 0,3 (0,4) milj. euroa eli 2,2 (4,2) prosenttia liikevaihdosta
– Katsauskauden tulos 0,2 (0,3) milj. euroa
– Liiketoiminnan rahavirta 0,5 (1,2) milj. euroa
– Osakekohtainen tulos 0,02 (0,05) euroa
– Koko vuoden 2011 liikevaihdon arvioidaan edelleen ylittävän 48 miljoonaa euroa ilman mahdollisia yritysjärjestelyjä. Yhtiö on aiemmin tilinpäätöstiedotteessaan arvioinut, että koko vuoden suhteellinen kannattavuus kehittyy edelleen suotuisasti. Yhtiö tarkentaa tulosarviotaan siten, että euromääräisen liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisvuodesta.

Oral Hammaslääkärit Oyj on monipuolisia suu- ja hammasterveyden palveluja tuottava yhtiö, jonka hammaslääkäriasemilla työskenteli jakson lopussa 637 hammasterveyden ammattilaista. Katsauskauden lopussa Oral-ketjuun kuului 22 hammaslääkäriasemaa ja 132 (101) hoitoyksikköä eli täysin varusteltua hoitohuonetta. Hoitokäyntejä asemille tehtiin yhteensä 64.000 (53.000), jossa on kasvua 20,8 prosenttia.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n taloudellisena tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen 80 miljoonaan euroon vuoden 2015 loppuun mennessä. Tulostavoitteena on vähintään kymmenen prosentin liiketulos liikevaihdosta vuonna 2015. Kasvu tullaan toteuttamaan sekä yritysostoin että laajentamalla nykyisiä asemia. Yhtiö selvittää myös mahdollisuuksia laajentaa asemaverkostoaan kansainvälisesti.

Toimitusjohtajan kommentti

”Oralin vuosi on alkanut myynnin osalta vahvana. Liikevaihtomme kasvoi yli viidenneksen, ja uskomme sen kehittyvän edelleen suotuisasti. Liikevaihtoa kasvattivat viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla valmistuneet merkittävät laajennukset useilla asemillamme.

Myös muut asemamme ovat saaneet alkuvuonna ilahduttavan paljon uusia asiakkaita, eli Oralin nimen kasvava tunnettuus näkyy odotetusti kasvavina asiakasvirtoina. Strategiamme rakentaa asemista markkinajohtajia keskeisille paikoille on osoittautunut onnistuneeksi.

Tuloskehityksessä jäimme alkuvuonna tavoitteistamme. Tähän vaikutti Hakaniemen laajentamiseen ja Kuopion uuden aseman rakentamiseen liittyvät aikataulut. Molemmat asemat aloittivat toimintansa hieman suunniteltua myöhemmin, maaliskuun loppupuolella, joten laajennuksiin liittyvät kustannukset rasittivat tulosta ennen kuin asemat alkoivat tuottaa liikevaihtoa. Myös Helsingin Erottajan käyttöasteet olivat joulukuussa valmistuneen mittavan laajennuksen jälkeen vielä keskimääräistä alhaisemmalla tasolla. Uskon tuloksen parantuvan vuoden loppua kohden, kun uusien ja laajennettujen asemien käyttöasteet kohoavat. Lisäksi tulosta heikensi syksyllä hankitun hammaslaboratorion integrointi.

Tulevaa kasvua varten järjestimme katsauskauden alussa osakkeenomistajille merkintäetuoikeusannin, joka merkittiin täysimääräisesti. Annilla kerätyn pääoman ja samaan aikaan tehdyn lainajärjestelyn ansiosta olemme entistä paremmissa asemissa laajentamaan Oral-ketjua edelleen”, sanoo Oralin toimitusjohtaja Marina Vahtola.

Liikevaihto ja tulos

Yksityisten hammasterveyspalveluiden kysyntä on säilynyt vakaana. Oralin potilasmäärät ovat kasvaneet odotetusti niin uusilla kuin jo pitempään toimineilla hammaslääkäriasemilla.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.1.-31.3.2011 kasvoi 21,8 prosenttia ja oli 11,6 (9,5) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos oli 0,2 (0,3) miljoonaa euroa. Liiketulos sisältää 125.000 euroa yritys- ja liiketoimintakauppojen lisäkauppahintoihin liittyviä tuloutuksia, jotka on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin. Osakekohtainen tulos oli 0,02 (0,05) euroa osakkeelta. Osakeoptioilla ei ollut laimentavaa vaikutusta osakekohtaiseen tulokseen.

Tammi-maaliskuun liikevaihtoa kasvattivat vuonna 2010 tehdyt yritysostot ja toimipaikkojen laajennukset sekä erityisesti laajennusten myötä rekrytoitujen uusien hammaslääkäreiden tuoma lisääntynyt tarjonta.

Liiketulosta rasittivat Hakaniemen aseman laajennukseen ja Kuopion uuden aseman rakentamiseen liittyvät kulut. Molemmat asemat aloittivat toimintansa maaliskuun loppupuolella, joten laajennuksiin liittyvät kustannukset rasittivat tulosta ennen kuin asemat alkoivat tuottaa liikevaihtoa. Myös Helsingin Erottajan käyttöasteet olivat joulukuussa valmistuneen mittavan laajennuksen jälkeen vielä keskimääräistä alhaisemmalla tasolla. Uusien ja laajennettujen asemien käyttöasteiden nousu parantaa tuloskehitystä loppuvuoden aikana. Alkuvuoden tuloskehitystä heikensi lisäksi elokuussa 2010 hankitun hammaslaboratorion integrointi.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Oral Hammaslääkärit Oyj -konsernin taseen loppusumma 31.3.2011 oli 29,6 (19,9) miljoonaa euroa. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset olivat 3,0 (2,0) miljoonaa euroa. Korollisia nettovelkoja oli 2,9 (5,2) miljoonaa euroa. Ne koostuvat lyhyistä korollisista veloista 2,7 (2,1) miljoonaa euroa, pitkistä korollisista veloista 4,4 (3,6) miljoonaa euroa ja kassavaroista 4,2 (0,5) miljoonaa euroa. Velkojen määrän kasvu liittyy yrityskauppojen ja muun laajentumisen vaatimaan lainoitukseen. Korollisiin nettovelkoihin sisältyy 0,9 (0,7) miljoonaa euroa tehtyjen yrityskauppojen loppukauppahintoja, joiden toteutuminen riippuu asemien tuloksentekokyvystä seuraavien vuosien aikana. Konsernin maksuvalmius eli quick ratio -tunnusluku oli 0,84 (0,36).

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,5 (1,2) miljoonaa euroa.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 1,5 (0,4) miljoonaa euroa. Investoinnit muodostuvat katsauskaudella toteutetuista liiketoiminta- ja yrityshankinnoista sekä ostettujen asemien kalustojen, hoitolaitteiden ja toimitilojen muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukaisiksi.

Yrityshankintojen tuomien aineettomien oikeuksien poistot muodostavat olennaisen osan konsernin poistoista. Tällaisia ovat erityisesti taseeseen IFRS:n mukaan kirja
tut poistot potilaskannoista ja kilpailukieltosopimuksista.

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 52,4 (42,5) prosenttia. Omavaraisuutta nosti tarkastelujaksolla toteutettu merkintäoikeusanti.

Tulevan kasvun rahoittamiseksi Oral Hammaslääkärit Oyj järjesti tammi-helmikuussa osakkeenomistajille maksullisen merkintäetuoikeusannin, jossa laskettiin liikkeelle uusia osakkeita kuudella miljoonalla eurolla. Kaikki annissa liikkeeseen lasketut 2.164.628 uutta osaketta merkittiin. Annista kerättiin 6,0 miljoonaa euroa, ja omaan pääomaan kirjataan annin kulujen jälkeen noin 5,5 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti merkintäoikeusannin kanssa sovittiin vieraan pääoman ehtoisesta enintään kahdeksan miljoonan euron rahoitusjärjestelystä, joka voidaan ottaa käyttöön asteittain.

Henkilöstö ja asiantuntijaresurssit

Oralin työyhteisö koostuu pääosin vastaanotoilla toimivista hammaslääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienisteistä ja toimistohenkilöstöstä. Oral-konsernissa työskenteli tammi-maaliskuussa keskimäärin 592 (530) koko- ja osa-aikaista henkilöä ja kauden lopussa 637 (530) henkilöä. Kauden lopun henkilöstövahvuudesta 480 (397) oli työsuhteessa Oraliin ja 157 (133) työskenteli sopimussuhteessa ammatinharjoittajana.

Yhtiössä panostettiin kuluvan kauden aikana henkilöstö- ja viestintätoimintojen kehittämiseen. Kaudella perustettiin henkilöstötoimintojen kehittämisestä vastaavan henkilöstöpäällikön tehtävä. Henkilöstöpäällikkö aloitti tehtävässään 1.2.2011. Samanaikaisesti yhtiön palveluksessa aloitti osa-aikainen viestintäpäällikkö.

Konsernin rakenne

Konsernin emoyhtiö on Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli tilikauden päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hammaslääkärit Seinäjoki Oy, Oral Hammaslääkärit Itäkeskus Oy, Oral Hammaslääkärit Tikkurila Oy sekä Hammaskeskus Oy Ab ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Finvia Oy. Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa.

Oralilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 22 hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.

Liiketoiminnan kehittäminen ja yritysjärjestelyt

Oralin tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen 80 miljoonaan euroon vuoden 2015 loppuun mennessä. Tulostavoitteena on vähintään kymmenen prosentin liiketulos liikevaihdosta vuonna 2015. Kasvu tullaan toteuttamaan sekä yritysostoin että laajentamalla nykyisiä asemia vaarantamatta yhtiön maksuvalmiutta tai vakavaraisuutta. Lisäksi selvitetään kokonaan uusien asemien rakentamista keskeisille liikepaikoille sekä mahdollisuuksia laajentaa asemaverkostoa kansainvälisesti lähivuosina.

Oral-ketjun tarjonta laajeni jakson aikana kahdella liiketoimintakaupalla, joista tiedotettiin joulukuussa 2010. Oral tiedotti joulukuussa ostavansa sekä Kuopion Hammaslaser Oy:n että Helsingin Hakaniemessä toimivan Deltadent Oy:n liiketoiminnan. Omistukset ostettuihin liiketoimintoihin siirtyivät Oralille maaliskuussa 2011.

Kuopion Hammaslaserin toiminta yhdistettiin Oral-ketjuun 1.3.2011. Hammaslaserin hankintaan liittyi myös toiminnan siirtäminen ja laajentaminen uusiin tiloihin. Uusi asema aloitti Kuopion keskustassa sijaitsevassa kauppakeskuksessa viidellä hoitoyksiköllä maaliskuun puolivälissä.

Helsingin Hakaniemessä toimivan Deltadent Oy:n toiminta yhdisteltiin Oral-ketjuun 1.3.2011. Toiminta siirrettiin uusiin tiloihin Helsingin Hakaniemessä niin, että asemalla toimii maaliskuun puolivälistä lähtien kahdeksan hoitoyksikköä entisen neljän sijaan.

Hankittujen liiketoimintojen vaikutus konsernin taseeseen ja tulokseen esitetään tämän tiedotteen taulukko-osassa.

Osakkeet ja osakepääoma

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.3.2011 oli 570.807,20 euroa. Osakkeita oli rekisterissä 8.742.042 kappaletta. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Osakkeiden lukumäärä kasvoi katsauskauden aikana merkintäoikeusannin, optio-oikeuksilla tehtyjen osakemerkintöjen ja johdolle suunnatun annin seurauksena yhteensä 282.614 osakkeella.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus päätti 10.1.2011 toteuttaa yhtiökokouksen 25.3.2010 antaman valtuutuksen perusteella osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvan noin kuuden miljoonan euron maksullisen osakeannin. Merkittäväksi tarjottiin 2.164.628 uutta osaketta. Merkittäväksi tarjottiin yksi uusi osake jokaista kolmea täsmäytyspäivänä omistettua osaketta kohden. Merkintähinta oli 2,78 euroa osakkeelta ja merkintäaika 18.1.- 3.2.2011. Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkoi 18.1.2011 ja päättyi 27.1.2011.

Annissa merkittiin merkintäoikeuksien perusteella 2.129.332 uutta osaketta (98,37 prosenttia kaikista merkintäetuoikeusannissa tarjotuista osakkeista). Merkintäetuoikeuksien perusteella merkitsemättä jääneet 35 296 osaketta (1,63 prosenttia osakkeista) tarjottiin merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti pääjärjestäjänä toimivan Nordea Pankki Suomi Oyj:n merkittäväksi ja myytäväksi edelleen markkinahintaan. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 10.2.2011.

Merkintäetuoikeusannin lisäksi rekisteröityjen osakkeiden määrä lisääntyi 29.3.2011 yhteensä 83.528 uudella osakkeella. Näistä 55.974 osakkeen merkinnät perustuvat yhtiön avainhenkilöille suunnattuun optio-ohjelmaan 2007A, jossa osakkeen merkintähinta oli noin 3,10 euroa ja merkintäaika 1.4.2010-31.3.2011. Tehtyjen merkintöjen jälkeen kaikki 2007A-optio-ohjelman mukaiset merkintäoikeudet on käytetty.

Kaupparekisteriin 29.3.2011 rekisteröidyistä osakkeista 16.960 annettiin Itäkeskuksen Hammaslääkäriasema Oy:n entisille omistajille perustuen suunnattuun optio-ohjelmaan, jossa osakkeet olivat kauppakirjan mukaisesti osa ehdollista lisäkauppahintaa. Osakkeiden merkintähinta oli noin 2,95 euroa ja merkintäaika 28.2.2011-31.5.2011. Tehtyjen merkintöjen jälkeen kaikki Itäkeskuksen Hammaslääkäriasema Oy:n entisille omistajille suunnatun optio-ohjelman mukaiset merkintäoikeudet on käytetty.

Kaupparekisteriin 29.3.2011 rekisteröidyistä osakkeista 10.594 perustuu Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksen päätökseen suunnatusta osakeannista Oral Hammaslääkärit Oyj:n johdolle. Uudet osakkeet ovat osa aiemmin sovittua johdon kannustinjärjestelmää. Osakkeen merkintähinta oli 4,00 euroa/osake perustuen kannustinjärjestelmän määrittämällä tavalla Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeen kaupankäynnillä painotettuun keskiarvoon 1.7.-31.12.2010.

Osakkeiden merkintähinnat, yhteensä 214.960 euroa, on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.3.2011 päätti tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti, että tilikauden 1.1.-31.12.2010 tuloksesta, joka on 604.125,97 euroa, jaetaan hallituksen esityksen mukaisesti osinkona 0,06 euroa osakkeelta ja että loput tilikauden tuloksesta jätetään taseen voittovaroihin.

Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi yhtiökokous päätti 2.550 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 2.000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan 2.000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 1.200 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista työryhmäkokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana asiantuntijana, maksetaan lisäksi kokouspalkkiona 150 euroa jäsen/kokous.

Yhtiökokous päätti, että hallituksessa jatkavat Juhani Erma (OTL, varatuomari), Mikael Ingberg (Ph.D. Econ.), Antti Kasi (ekonomi), Timo T. Laitinen (Dipl. ins), Kirsti Piponius (KTM), Tuomas Waltimo (professori) ja Ben Wrede (B.Sc. Eng). Hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksensa ja valitsi puheenjohtajakseen Ben Wreden. Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Juhani Erman. Hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Ben Wreden ja muiksi jäseniksi Juhani Erman, Timo T. Laitisen ja Kirsti Piponiuksen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mikael Ingberg ja muiksi jäseniksi Juhani Erma, Timo T. Laitinen ja Ben Wrede.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Martin Grandell. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan tilintarkastajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 865.851 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Tämä valtuutus korvaa yhtiökokouksen 25.3.2010 antaman valtuutuksen ja on voimassa 12 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 3.500.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Tämä valtuutus korvaa yhtiökokouksen 25.3.2010 antaman valtuutuksen ja on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen voimassaolevat valtuudet

Hallituksella oli katsauskauden päättyessä varsinainen yhtiökokouksen 24.3.2011 myöntämä valtuutus päättää enintään 3.500.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous 24.3.2011 valtuutti hallituksen päättämään myös enintään 865.851 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 12 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Muutokset omistajakunnassa

Oral sai katsauskaudella kaksi osakeantiin liittyvää arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaista ilmoitusta omistusosuuksien muuttumisesta. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ilmoitti 21.2.2011, että sen omistusosuus ylittää 1/20 sen jälkeen, kun Oral Hammaslääkärit Oyj:n merkintäoikeusanti päättyy, mikäli kaikki merkintäoikeudet käytetään täysimääräisesti. Ilmarisen omistusosuus olisi annin jälkeen 5,06 prosenttia ja 438.000 osaketta. Kimmo Lahikainen ilmoitti 25.1.2011, että hänen omistusosuutensa alittaa 1/20 sen jälkeen, kun Oral Hammaslääkärit Oyj:n merkintäoikeusanti päättyy, mikäli kaikki merkintäoikeudet käytetään täysimääräisesti. Kimmo Lahikaisen omistusosuus olisi annin jälkeen 3,82 prosenttia ja 331.081 osaketta.

Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Oral arvioi, että mikäli yleinen taloudellinen tilanne Suomessa heikkenee niin, että myös yleinen kulutuskysyntä olennaisesti heikkenee, tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia Oral Hammaslääkärit Oyj:n palveluiden kysyntään ja sitä kautta liikevaihtoon ja tulokseen. Osavuosikatsauksen julkaisuhetkellä palveluiden kysynnässä ei ole nähtävissä tämänkaltaisia olennaisia muutoksia.

Hammaslääkäreiden saatavuus kehittyi katsauskaudella yhtiön kannalta suotuisasti. Hammaslääkäreiden saatavuus valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä henkilöstön jatkuvuusriski yritys- ja liiketoimintakauppatilanteissa muodostavat kuitenkin edelleen yhden merkittävimmistä liiketoimintariskeistä. Yritysjärjestelyjen toteutukseen sekä järjestelyn jälkeiseen integrointiin liittyy usein myös muita riskejä, jotka voivat toteutuessaan heikentää yhtiön kannattavuutta ja kasvua. Riskeihin varaudutaan ensisijaisesti yritysjärjestelyjen huolellisella valmistelulla.

Liiketoiminta- ja yrityskaupat ja niihin liittyvät investointitarpeet sekä ketjunrakentamisen kustannukset edellyttävät yhtiön koon huomioiden merkittävää vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen käyttämistä. Yhtiön johto pyrkii neuvotteluin varmistamaan, että yhtiöllä on kullakin hetkellä käytössään kasvun, maksuvalmiuden ja käyttöpääomatarpe
en edellyttämä rahoitus optimaalisin ehdoin. Yhtiön pääasialliset rahoitusriskit ovat rahoituksen saatavuus, korkoriski ja maksuvalmiusriski.

Riskit on esitelty laajemmin 10.2.2011 julkaistussa osakeantiesitteessä.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hammasterveyspalveluiden kysyntätilanne on pysynyt suhteellisen vakaana, ja yksityisten hammasterveyspalveluiden markkinan odotetaan pitkällä aikavälillä edelleen kasvavan keskimääräistä talouskasvua nopeammin. Erityisesti ikääntyvän väestön ostokyvyn parantumisen odotetaan lisäävän vaativien, yksityisellä hammasterveyssektorilla tehtävien toimenpiteiden kysyntää. Oral uskoo, että pirstaloituneilla markkinoilla on kysyntää keskitetysti ja tehokkaasti hoidetulle hammasterveysketjulle.

Oral arvioi vuoden 2011 liikevaihtonsa edelleen ylittävän 48 miljoonaa euroa ilman mahdollisia uusia yritys- tai liiketoimintakauppoja. Yhtiö on aiemmin tilinpäätöstiedotteessaan arvioinut vuoden 2011 suhteellisen kannattavuuden kehittyvän edelleen suotuisasti. Yhtiö tarkentaa tulosarviotaan siten, että euromääräisen liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisvuodesta.


OSAVUOSIKATSAUSLYHENNELMÄ

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Yhtiö on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2010, joka julkaistiin 2. maaliskuuta 2011, ja lisäksi vuonna 2011 käyttöön otettuja uusia IFRS-standardeja. Osavuosikatsauksessa julkaistuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR

1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
Liikevaihto 11592 9516 39367
Liiketoiminnan muut tuotot 125 130
Materiaalit ja palvelut -5069 -4104 -16780
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -3973 -3162 -12958
Poistot ja arvonalentumiset -583 -424 -1974
Liiketoiminnan muut kulut -1841 -1426 -6153
Liiketulos 251 400 1631
Rahoitustuotot ja -kulut -56 -61 -304
Voitto/tappio ennen veroja 195 338 1327
Tuloverot -22 -9 -286
KATSAUSKAUDEN voitto/tappio 173 330 1042
Katsauskauden voiton jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille 173 330 1042
Määräysvallattomille omistajille
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos, e:
– laimentamaton* 0,02 0,05 0,15
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
Katsauskauden voitto/tappio 173 330 1042
Muuntoerot
Merkintäoikeusannin kuluoikaisu -340 -148
LAAJA KATSAUSKAUDEN voitto/tappio -168 330 894
Katsauskauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -168 330 894
Määräysvallattomille omistajille
* Osakeoptioilla ei ole laimennusvaikutusta

TASE, 1000 EUR 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 7654 4920 7081
Liikearvo 8156 6504 7934
Muut aineettomat hyödykkeet 5110 4939 4983
Laskennalliset verosaamiset 271 125 144
Myytävissä olevat sijoitukset 4 5 4
Lainat ja muut saamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä 21195 16493 20147
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1190 932 1136
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3028 2045 2414
Rahavarat 4208 451 432
Lyhytaikaiset varat yhteensä 8426 3428 3982
Varat yhteensä 29620 19921 24129
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 571 571 571
Ylikurssirahasto 4929
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12818 1047 6585
Edell. tilikausien voitto/tappio 1966 1598 1264
Katsauskauden voitto/tappio 173 330 1042
Oma pääoma yhteensä 15526 8474 9461
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 4429 3615 4737
Laskennallinen verovelka 1040 994 1045
Pitkäaikaiset velat yhteensä 5469 4609 5782
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 2687 2054 3612
Ostovelat ja muut velat 5937 4785 5273
Lyhytaikaiset velat yhteensä 8625 6838 8885
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 29620 19921 24129

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR
Osake-pääoma Muut
rahastot
Voitto-varat Oma-pääoma Määräys-vallattomille kuuluva oma pääoma Yht.
Oma
pääoma
1.1.2011
571 6585 2305 9461 9461
Katsauskauden
tulos
173 173 173
Optioilla
merkityt
osakkeet
215 215 215
Merkintäoikeusannin vaikutus 6018 6018 6018
Merkintäoikeusannin kuluvaikutuksen oikaisu -340 -340 -340
Oma
pääoma
31.3.2011
571 12818 2138 15526 15526


Osake-pääoma Yli-kurssi-rahasto Osake-
anti
Muut
rahastot
Voitto-varat Oma-pääoma Mää-räys-vallat-tomille kuuluva oma pää-oma Yht.
Oma
pääoma
1.1.2010
571 4929 250 734 1592 8076 8076
Katsauskauden
tulos
330 330 330
Myönnettyjen
optioiden
kuluvai-
kutuksen
oikaisu
6 6 6
Osakeanti -250 -250 -250
Optioilla
merkityt
osakkeet
313 313 313
Oma
pääoma
31.3.2010
571 4929 1047 1929 8474 8474

RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR 1.1.-31.3.
2011
1.1.- 31.3
.
2010
Liiketoiminnan rahavirta
Katsauskauden voitto/tappio 172 330
Oikaisut katsauskauden tulokseen
Rahoitustuotot ja -kulut 56 61
Katsauskauden verot 22 9
Muut oikaisut -165 -2
Poistot 583 424
Nettokäyttöpääoman muutos 0 429
Vaihto-omaisuus -55 -6
Lyhytaikaiset korottomat saamiset -614 -261
Lyhytaikaiset korottomat velat 664 623
Muut 3 73
Korot -34 -44
Verot -164 2
Liiketoiminnan rahavirta 470 1215
Investointien nettorahavirta
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -763 -325
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -28 -51
Aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä saatu kauppahinta 17
Liiketoimintakaupoissa hankitusta varallisuudesta maksettu kauppahinta -870 -253
Pitkäaikaisten saamisten takaisinmaksut 14
Muut investoinnit 5
Investointien rahavirta yhteensä -1661 -624
Kassavirta ennen rahoitusta -1191 591
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -108
Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -170 -118
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -649 -439
Merkintäoikeusanti 6018
Maksullisen osakeannin kulujen oikaisu -340
Optioilla merkityt osakkeet 215
Rahoituksen rahavirta 4966 -558
Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) 3776 33
Rahavarat katsauskauden alussa 432 418
Rahavarat katsauskauden lopussa 4208 451

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Hankitut liiketoiminnot

Alla olevassa taulukossa on esitetty vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana tehdyistä yritys- ja liiketoimintakaupoista yhteenlaskettuna maksetut vastikkeet, hankitut varat ja vastaanotetut velat hankintapäivien käypään arvoon. Osaan hankinnoista liittyy ehdollinen vastike, joka on arvostettu hankintahetkelle diskontattuun käypään arvoonsa. Yhtiö on kirjannut ehdolliset vastikkeet maksimiarvoihinsa eli olettaen ehdollisten kauppahintojen toteutuvan täysimääräisinä.

Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen arvot hankintapäivinä olivat seuraavat:

Hankinnan kirjaamisessa käytetyt käyvät arvot,
1000 EUR
Yhteensä
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 37
Aineettomat hyödykkeet 229
Varat yhteensä 266
Velat yhteensä
Nettovarat 266
Hankintameno 605
Liikearvo 339
Rahana maksettu kauppahinta 605
Hankinnan kohteiden rahavarat
Rahavirtavaikutus -605

Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana hankittujen kohteiden tulosvaikutus kertyneeseen liiketulokseen on lähellä nollaa niiden lyhyen konsernissa oloajan vuoksi.

Edellä kuvatuissa liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on määritettävissä luotettavasti. Toteutuneissa yhdistämisissä yhtiö on hankkinut potilaskantaa ja myyjätahojen ammatinharjoittajasitoumuksia, joihin liittyy kilpailukielto. Aineettomien hyödykkeiden käypä arvo on määritetty yrityskaupoissa vakiintuneen hintatason ja arvioitujen tulevien kassavirtojen diskontattujen arvojen perusteella.

Jäljelle jäävä liikearvo muodostuu kunkin kauppaprosessin yhteydessä erikseen määriteltävistä liiketoiminnan tulo-odotuksista, hankitun kohteen paikallisista arvotekijöistä kuten ammattitaitoisesta työvoimasta sekä niistä synergiaeduista ketjuhallinnan perustekijöiden, kuten myyntitoiminnon, henkilöresursoinnin, tuotannon järjestämisen ja hankintatoiminnan osalta, jotka hankittavassa kohteessa arvioidaan saavutettavan, kun se liitetään osaksi Oralin ketjutoimintaa.

Seuraavat uudet hankinnat sisältyvät yllä esitettyyn taulukkoon:

Kuopion Hammaslaserin toiminta yhdistettiin Oral-ketjuun 1.3.2011. Liiketoiminnasta maksettiin 320 tuhatta euroa, ja hankinnasta muodostuva liikearvo on 169 tuhatta euroa. Helsingin Hakaniemessä toimivan Deltadent Oy:n toiminta yhdisteltiin Oral-ketjuun 1.3.2011. Liiketoiminnasta maksettiin 285 tuhatta euroa, ja hankinnasta muodostuva liikearvo on 170 tuhatta euroa.

Uusien hankintojen lisäksi aiempien tilikausien hankintoihin tehtiin seuraavat korjaukset:

1.11.2008 konserniin hankitun Kalottident Oy:n taseeseen kirjattuun lisäkauppahintaan vaadittavat liikevaihtoon ja liiketulokseen ajalla 1.1.2010-31.12.2010 sidotut liiketoiminnalliset tavoitteet eivät toteutuneet. Liikearvon määrää konsernissa alennettiin 132 tuhannella eurolla.

1.12.2008 konserniin hankitun Oral Hammaslääkäri Itäkeskus Oy:n taseeseen kirjattuun lisäkauppahintaan vaadittavat liikevaihtoon ja liiketulokseen ajalla 1.1.2010-31.12.2010 sidotut liiketoiminnalliset tavoitteet ylittyivät. Liikearvon määrää konsernissa korotettiin siltä osin 15 tuhannella eurolla.

Yhtiön johto arvioi, että vuoden 2010 elokuussa hankittu Kielotien Hammaslääkäriasema Oy ei aivan yllä kirjanpitoon hankintahetkellä kirjattujen lisäkauppahintaerien ehtoina oleviin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Katsauskaudelle on tuloutettu 50 tuhatta euroa.

Yhtiön johto arvioi, että vuoden 2010 syyskuussa hankittu Hammaskeskus Oy Ab ei yllä kirjanpitoon hankintahetkellä kirjattujen lisäkauppahintaerien ehtoina oleviin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Katsauskaudelle on tuloutettu 75 tuhatta euroa.

Edellisessä tilinpäätöksessä alustavina yhdisteltyihin liiketoimintoihin ei ole tammi-maaliskuun 2011 aikana tehty muutoksia.

Vakuudet ja vastuusitoumukset

Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet (1000 EUR) 31.3.2011 31.12.2010 (* 31.12.2009
Yrityskiinnitys 70
00
7 000 6 000


Velat, joita varten vakuudet on annettu (1000 EUR)
Rahalaitoslainat 3378 3 486 2 892
Leasingvastuut ja muut vastuut (1000 EUR)
Vuoden sisällä erääntyvät 156 144 119
Yli vuoden päästä erääntyvät 113 133 134
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä 269 277 253
Vuokravastuut (1000 EUR)
Vuokravastuut toimitiloista 5 046 3 389 2 825
Yhteensä 5 046 3 389 2 825
(* vertailukauden luvut, joita ei aiemmin ole raportoitu, eivät ole saatavilla takautuvasti
Katsauskaudella on kirjattu kuluksi seuraavat vuokrat (1000 EUR) 1.1.-31.3.2011 1.1.- 31.3.2010
Toimitilavuokrat 378 235
Ajoneuvovuokrat 49 31
Asuntovuokrat 5 10
Kalustovuokrat 14 11
Katsauskauden kuluksi kirjatut vuokrat yhteensä 446 287

TUNNUSLUVUT 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010
Osakekohtainen tulos, EUR (merkintäantioikaistu) 0,02 0,05
Omapääoma/osake, euroa (merkintäantioikaistu) 1,76 0,97
Omavaraisuusaste, % 52 43
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 1505 404

Tunnuslukujen laskentakaavat ja käytettävien termien määritelmät:

Oma pääoma/osake
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Omavaraisuusaste, %
Oma pääoma/Taseen loppusumma

Käyttökate

Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella

Korolliset velat

Taseen velat -veloissa esitetty laskennallinen verovelka – korottomat osto-, siirto- ja ennakkomaksuvelat- muut korottomat velat.


SUURIMMAT OMISTAJAT 31.3.2011

Omistaja Omistusosuus, %
Atine Group Oy 29,63
Korhonen Juha 8,94
Ranki Kari 7,67
Keskinäinen Eläkevakuutus Ilmarinen 5,15
Korhonen Sari 4,00
Lahikainen Kimmo 3,70
Sir 8 Oy (Antti Kasi) 2,40
Placeringsfonden SEB Gyllenberg Small Firm C/O SEB Gyllenberg Fond 2,03
Björkman Stefan 1,74
Virta Erkki 1,73
Placeringsfonden Aktia Medica 1,22
10 suurinta yhteensä 68,21
Muut 31,94
Yhteensä 100,00

Oral Hammaslääkärit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Marina Vahtola puh. 0400 196 352
Talousjohtaja Lauri Larjavaara puh. 040 584 6706
Etunimi.sukunimi@oral.fi

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi

Oral Osavuosikatsaus 1-3/2011, korjattu