02.03.2010 10:00:00 CET

KUTSU ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.3.2010 KLO 11.00

KUTSU ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 25.3.2010 klo 18.00 alkaen Diana-auditoriossa osoitteessa Erottajankatu 5, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 17.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 maksettaisiin osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Oikeus hallituksen ehdotuksen mukaiseen osinkoon on sillä, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2010 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus ehdottaa 6.4.2010.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot:

  • Puheenjohtajalle kuten aikaisemmin eli 2.550 euroa kuukaudessa

  • Varapuheenjohtajalle kuten aikaisemmin eli 1.700 euroa kuukaudessa

  • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1.500 euroa kuukaudessa

  • Muille hallituksen jäsenille kuten aikaisemmin eli 850 euroa kuukaudessa

  • Valiokuntien kokouksista maksetaan kokouspalkkiona 100 euroa/jäsen

  • Matkustuskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seitsemän (7) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet: (OTL, varatuomari), Juhani Erma, Ph.D (Econ) Mikael Ingberg, hallitusammattilainen (KTM) Kirsti Piponius, hallitusammattilainen (Dipl.ins.) Timo T. Laitinen, professori (HLT) Tuomas Waltimo ja varatoimitusjohtaja (B.Sc. Eng) Benedict Wrede sekä uutena jäsenenä ekonomi Antti Kasi. Antti Kasin CV on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.oral.fi/yhtiokokous2010.

Mikäli hallitukseen valitaan ehdotetut jäsenet, se tulee valitsemaan keskuudestaan Benedict Wreden puheenjohtajaksi.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio tilintarkastajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa voimassa olevan yhtiöjärjestyksen tilintarkastajia koskevan 5§:n ja yhtiökokouskutsua koskevan 7§:n kuulumaan seuraavasti:

”5§ Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

”7§ Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla.”

Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.”

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 629.430 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta seuraavasti:

Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.

Ehdotettu valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 2.950.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 46,7 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen ja rahoittaminen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistaminen tai henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttaminen, tai hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 kaikista yhtiön osakkeista.

Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.

Ehdotettu valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

18. Ylikurssirahaston alentaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päätäisi alentaa yhtiön taseen 31.12.2009 mukaista ylikurssirahastoa 3.695.262,39 eurolla siirtämällä kaikki taseen 31.12.2009 mukaisessa ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa olevan ylikurssirahaston määrä on nolla.

Ylikurssirahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ien mukaista kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä. Rahastossa olevien varojen siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon lisää pääomarakenteen joustavuutta ja kasvattaa yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa.

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Oral Hammaslääkärit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.oral.fi/yhtiokokous2010. Oral Hammaslääkärit Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 4.3.2010. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 22.3.2010 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

  • kirjallisesti osoitteeseen Oral Hammaslääkärit Oyj/Yhtiökokous, Kimmeltie 3, 02110 Espoo,

  • puhelimitse ma-pe klo 10.00-16.00 välisenä aikana numeroon 010 400 3315, tai

  • sähköpostilla osoitteeseen sijoittajapalvelut@oral.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen kokousedustajan ja/tai avustajan nimi. Osakkeenomistajien Oral Hammaslääkärit Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Oral Hammaslääkärit Oyj/Yhtiökokous, Kimmeltie 3, 02110 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 22.3.2010 klo 10.00 mennessä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 6.294.301 osaketta ja ääntä.

Espoossa 2. maaliskuuta 2010

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ

Hallitus