Pörssitiedote 11.3.2008 klo 12.50.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 3.4.2008 klo 9.00 alkaen Diana-auditoriossa osoitteessa Erottajankatu 5, 00130 Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3§:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelystä, voitonjaosta ja ylikurssirahaston alentamisesta

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2007 päättyneen tilikauden tappio, yhteensä -1.343.479,21 euroa, kirjattaisiin voitto- ja tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiön ylikurssirahastoa alennettaisiin vahvistetun taseen pe 31.12.2007 mukaisten tappioiden kattamiseksi 470.493,31 eurolla.

3. Antivaltuutus ja valtuutus koskien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (antivaltuutus).

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 290.000 kappaletta.

Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään 290.000 osaketta, kuitenkin enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät antivaltuudet ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

4. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä ja että nykyiset hallituksen jäsenet Juhani Erma, Mikael Ingberg, Juha Korhonen, Hannu Mikkonen, Kirsti Piponius ja Tuomas Waltimo valittaisiin jatkamaan tehtävässä. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi valiokunta ehdottaa 4.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 2.500 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 1.000 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien kokouksista ehdotetaan lisäksi maksettavaksi kokouspalkkiona 100 euroa/kokous/jäsen osallistumisen perusteella.

5. Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy. Tilintarkastajan palkkiot ehdotetaan maksettavaksi tarkastuksesta esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

ASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä edellä mainitut hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön internet-kotisivuilla osoitteessa www.oral.fi (Yhtiökokous 3.4.2008) viikon ajan ennen yhtiökokousta. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyydettäessä.

OSALLISTUMISOIKEUS YHTIÖKOKOUKSEEN JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 20.3.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin ilmoittaa merkittäväksi viimeistään 20.3.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.   Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee lisäksi ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 27.3.2008 kello 16.00 kirjallisesti osoitteeseen Oral Hammaslääkärit Oyj/Yhtiökokous 3.4.2008, Kimmeltie 3, 02110 Espoo, puhelimitse virka-aikana numeroon 010 400 3315, telefaxilla numeroon 010 400 3320 tai sähköpostilla osoitteeseen sijoittajapalvelut@oral.fi. Kirjallisen ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun postiosoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Helsingissä, maaliskuun 11. päivänä 2008

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ
HALLITUS