Oral Hammmaslääkärit Oyj Yhtiötiedote  26.2.2009 klo 14.05

KUTSU ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                             

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2009 klo 18.00 alkaen Diana-auditoriossa osoitteessa Erottajankatu 5, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 17.00.                             
                                                                               
A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                           

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                  

1. Kokouksen avaaminen
                                                     
2. Kokouksen järjestäytyminen
                                                 
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 
            
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
                                           
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen  
      
6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen. Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.  
                                   
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
                                               
8. Taseen osoittaman tuloksen käsittelemisestä päättäminen          
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio -901.722,90 euroa kirjattaisiin voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että emoyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa alennettaisiin yhteensä 846.170,00 eurolla ja ylikurssirahastoa yhteensä 197.396,05 eurolla 31.12.2008 päättyneen ja sitä aiempien tilikausien tappion yhteismäärältään -1.043.566,05 euroa kattamiseksi.  
     
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                               
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:
- Puheenjohtajalle 2.550 euroa kuukaudessa
- Varapuheenjohtajalle 1.700 euroa kuukaudessa
- Jäsenille 850 euroa kuukaudessa
- Valiokuntien kokouksista maksetaan kokouspalkkiona 100 euroa/jäsen
- Matkustuskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                              
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin seitsemän jäsentä.                                      

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                                          
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
– Hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen             
jäsenet Senior Advisor (OTL) Juhani Erma, varainhoitaja (KTM) Juha Korhonen, Ph.D (Econ) Mikael Ingberg, hallitusammattilainen (KTM) Kirsti Piponius ja professori (HTT) Tuomas Waltimo ja
– Uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin hallitusammattilainen (Dipl.ins.) Timo T. Laitinen ja johtaja (B.Sc. eng) Benedict Wrede.

Timo T. Laitinen (55) on toiminut konsulttiyrittäjänä STP Solutions Oy:ssä vuodesta 2006 alkaen. Aiemmin hän on toiminut mm. FIM Oyj:n talousjohtajana (CFO) vuosina 2007-2008, eQ Pankki Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2000–2006, Helsingin Pörssi Oy:n toimitusjohtajana vuosina 1998–2000 sekä SOM Suomen Optiomeklarit Oy:n toimitusjohtajana ja varatoimitusjohtajana vuosina 1987–1998.

Nykyiset keskeiset hallituksen jäsenyydet ja luottamustoimet: FIM Oyj, hallituksen puheenjohtaja, FIM Pankki Oy, hallituksen puheenjohtaja, FIM Varainhoito Oy, hallituksen jäsen, Vakuutusosakeyhtiö Garantia Oy, hallituksen puheenjohtaja, Kaasupörssi Oy, hallituksen jäsen, FOEX Indexes Oy Ltd, hallituksen jäsen, CFM Contango Rahastoyhtiö Oy, hallituksen jäsen, ACH Finland Oyj, hallituksen jäsen, Pretax Kvestor Oy, hallituksen puheenjohtaja, STP Solutions Oy, hallituksen puheenjohtaja, Virustautien tutkimussäätiö, hallituksen jäsen, Suomen Squashliitto ry, tilintarkastaja.

Benedict Wrede (44) on toiminut yhtiön suurimman osakkeenomistajan Atine Group Oy:n ICT-divisioonan johtajana vuodesta 2006 alkaen. Aiemmin hän on toiminut mm. Donator Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2004–2006, ja Advancevpn Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2001-2004, Nextra Group Oy:n Country Managerina Suomessa vuosina 2000-2001 sekä Affecto Oy:n (Enator Ryhmä Oy) toimitusjohtajana (CEO) vuosina 1998–2000.

Nykyiset keskeiset hallituksen jäsenyydet ja luottamustoimet: Endero Oy, hallituksen puheenjohtaja, Valimo Wireless Oy, hallituksen puheenjohtaja, Barium Ab (Ruotsi), hallituksen puheenjohtaja, Conor Venture Partners Oy, hallituksen puheenjohtaja, ASAN Security Technologies Oy, hallituksen jäsen, Jaakko Lehto Consulting Oy, hallituksen jäsen, Ineo Group Oy, hallituksen jäsen.
                               
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                  
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen                                              
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi.            

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 2.950.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 49,9 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat osakeantivaltuutukset ja olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka.  

16. Kokouksen päättäminen                                                     

B. Yhtiökokousasiakirjat                                                       

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Oral Hammaslääkärit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.oral.fi/yhtiokokous2009. Oral Hammaslääkärit Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 19.3.2009. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.               

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille                                      

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 16.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 20.3.2009 klo 15, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
- kirjallisesti osoitteeseen Oral Hammaslääkärit Oyj/Yhtiökokous 26.3.2009, Kimmeltie 3, 02110 Espoo,
- puhelimitse ma–pe klo 10.00–16.00 välisenä aikana numeroon 010 400 3315,
- telefaxilla numeroon 010 400 3320, tai
- sähköpostilla osoitteeseen sijoittajapalvelut@oral.fi.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen kokousedustajan ja/tai avustajan nimi.          

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.                                                                      

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                       

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Oral Hammaslääkärit Oyj/Yhtiökokous 26.3.2009, Kimmeltie 3, 02110 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.                                                                   

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                     
 
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut ohjeet/tiedot                                                          

Oral Hammaslääkärit Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 5.910.272 osaketta ja ääntä.                                        

Helsinki 25.2.2009                                                               

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ

HALLITUS