17.02.2012 07:35:00 CET

Kutsu Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 17.2.2012 klo 8.35

Kutsu Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22.3.2012 klo 18.00 alkaen Cafe Ekbergin juhlatilassa, osoitteessa Bulevardi 9A, 2. kerros, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 17.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääomanpalauttamisesta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2011 – 31.12.2011 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,03 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 27.3.2012 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan 3.4.2012.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot:

Puheenjohtajalle 2.550 euroa kuukaudessa
– varapuheenjohtajalle 2.000 euroa kuukaudessa
– tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 2.000 euroa kuukaudessa
– muille jäsenille 1.200 euroa kuukaudessa
– hallituksen valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista työryhmäkokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana asiantuntijana, maksettaisiin erillisenä kokouspalkkiona 150 euroa/jäsen/kokous ja
– matkustuskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seitsemän (7) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet: hallitusammattilainen (OTL, varatuomari) Juhani Erma, hallitusammattilainen (Dipl.ins.) Timo T. Laitinen, hallitusammattilainen (KTM) Kirsti Piponius ja toimitusjohtaja (B.Sc. Eng) Benedict Wrede. Uusiksi jäseniksi ehdotetaan seuraavia henkilöitä: (KTM) Juha Korhonen, Fazer-ryhmän viestintäjohtaja (VTK) Ulrika Romantschuk ja Atine Group Oy:n talous- ja rahoitusjohtaja (KTM) Mia Åberg. Uusien hallitusten jäsenten esittelyt löytyvät Oral Hammaslääkärit Oyj:n verkkosivuilta osoitteesta www.oral.fi->yhtiökokous 2012.

Mikäli hallitukseen valitaan ehdotetut jäsenet, se tulee valitsemaan keskuudestaan Benedict Wreden puheenjohtajaksi.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio tilintarkastajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 865.851 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta seuraavasti:

Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.

Ehdotettu valtuutus korvaa yhtiökokouksen 25.3.2011 antaman valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 3.500.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 40 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen ja rahoittaminen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistaminen tai henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttaminen tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintää
n 1/10 kaikista yhtiön osakkeista.

Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.

Ehdotettu valtuutus korvaa 25.3.2011 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen ja on voimassa neljä vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

17. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Oral Hammaslääkärit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.oral.fi/yhtiokokous2012. Oral Hammaslääkärit Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2011, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 1.3.2012. Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 12.3.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 19.3.2012 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

-kirjallisesti osoitteeseen Oral Hammaslääkärit Oyj/Yhtiökokous, Kimmeltie 3, 02110 Espoo,
– puhelimitse ma-pe klo 10.00-16.00 välisenä aikana numeroon 010 400 3315, tai
– sähköpostilla osoitteeseen sijoittajapalvelut@oral.fi

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen kokousedustajan ja/tai avustajan nimi. Osakkeenomistajien Oral Hammaslääkärit Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä/edustusoikeutensa.


2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 12.3.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 19.3.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.


3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Oral Hammaslääkärit Oyj/Yhtiökokous, Kimmeltie 3, 02110 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.


4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Oral Hammaslääkärit Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 8.742.042 osaketta ja ääntä.

Espoossa 16. helmikuuta 2012

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ

Hallitus