05.12.2011 17:50:00 CET

Kutsu Oral Hammaslääkärit Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.12.2011

Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 5.12.2011 klo 18.50

Kutsu Oral Hammaslääkärit Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.12.2011

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 28.12.2011 klo 16:00 alkaen Hotelli Scandic Simonkentässä osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 15:30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen 6 § muotoon ”Yhtiön tilikausi on 1.7.-30.6.”.

7. Hallituksen esitys tilikauden pidentämisestä

Hallitus ehdottaa, että kuluva tilikausi pidennetään päättyväksi 30.6.2012 ja että yhtiön uusi tilikausi on 1.7.-30.6.

8. Kokouksen päättäminen

B. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.12.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 22.12.2011 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua kirjallisesti osoitteeseen Oral Hammaslääkärit Oyj/Yhtiökokous, Kimmeltie 3, 02110 Espoo, puhelimitse ma-pe klo 10:00-16:00 välisenä aikana numeroon 010 400 3315 tai sähköpostilla osoitteeseen sijoittajapalvelut@oral.fi

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen kokousedustajan ja/tai avustajan nimi. Osakkeenomistajien Oral Hammaslääkärit Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä/edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 15.12.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.12.2011 klo 15:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Oral Hammaslääkärit Oyj/Yhtiökokous, Kimmeltie 3, 02110 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiökokouskutsu, päätösehdotukset ja yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://www.oral.fi 5.12.2011.

Oral Hammaslääkärit Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 8.742.042 osaketta ja ääntä.

Espoossa 5. joulukuuta 2011

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ
HALLITUS


Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen johtavia hammasterveyspalveluyhtiöitä, jonka työyhteisöön kuuluu yli 600 alan ammattilaista. Oralilla on hammaslääkäriasemat Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.

JAKELU:

Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.oral.fi