24.06.2014 15:36:03 CET

Kutsu Oral Hammaslääkärit Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 24.6.2014 klo 16.35

Kutsu Oral Hammaslääkärit Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15.7.2014 klo 15.00 alkaen Radisson Blu Seaside hotellissa, osoitteessa Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 14.30.

Renideo Holding Oy on ilmoittanut yhtiölle, että julkisen ostotarjouksen toteuttamisen johdosta Renideo Holding Oy omistaa yli 90 prosenttia Oral Hammaslääkärit Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä. Renideo Holding Oy on pyytänyt Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitusta kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten valitsemisesta.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön osakkeenomistaja Renideo Holding Oy, joka edustaa yli 90 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, on ilmoittanut yhtiön hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön osakkeenomistaja Renideo Holding Oy, joka edustaa yli 90 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, on ilmoittanut yhtiön hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kolme (3).

8. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön osakkeenomistaja Renideo Holding Oy, joka edustaa yli 90 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, on ilmoittanut yhtiön hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan Markus Sjöholm, Ari Tolppanen ja Benedict Wrede.

9. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää yhtiökokoukselle tehtävät päätösehdotukset kokonaisuudessaan, on osakkeenomistajien saatavilla Oral Hammaslääkärit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.oral.fi/sijoittajille.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.7.2014 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 10.7.2014 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
– kirjallisesti osoitteeseen Oral Hammaslääkärit Oyj/Yhtiökokous, Itätuulenkuja 10 A, 02100 Espoo,
– puhelimitse ma-pe klo 10.00-16.00 välisenä aikana numeroon 050 385 7449, tai
– sähköpostilla osoitteeseen tiina.ojala@oral.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen kokousedustajan, asiamiehen ja/tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Oral Hammaslääkärit Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä/edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 3.7.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 10.7.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Oral Hammaslääkärit Oyj/Yhtiökokous, Itätuulenkuja 10 A, 02100 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Oral Hammaslääkärit Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 8.826.072 osaketta ja ääntä.

Espoossa 24.6.2014

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ HALLITUS

Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen tunnetuin ja arvostetuin (Innolink Research 2014) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 800 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa hammasterveyspalveluita 30 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.

Jakelu: Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi