27.08.2014 08:05:00 CET

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi selkeästi – Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014

Oral Hammaslääkärit Oyj Osavuosikatsaus 27.8.2014 klo 9:05

LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ KASVOI SELKEÄSTI – ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014

Tammi-kesäkuu lyhyesti:
– Liikevaihto 31,7 (29,5) milj. euroa
– Käyttökate 2,6 (2,8) milj. euroa
– Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,9 (1,2) milj. euroa
– Katsauskauden tulos 0,6 (0,6) milj. euroa
– Osakekohtainen tulos 0,06 (0,07) euroa
– Liiketoiminnan rahavirta 3,3 (4,0) milj. euroa

Huhti-kesäkuu lyhyesti:
– Liikevaihto 15,7 (15,3) milj. euroa
– Käyttökate 1,4 (1,5) milj. euroa
– Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,1 (0,7) milj. euroa
– Katsauskauden tulos 0,4 (0,4) milj. euroa
– Osakekohtainen tulos 0,04 (0,04) euroa
– Liiketoiminnan rahavirta 0,9 (2,4) milj. euroa


Näkymät vuodelle 2014

Oral arvioi, että vuonna 2014 yhtiön liikevaihto kasvaa noin kymmenen prosenttia, jaliiketuloksen arvioidaan olevan noin kolme miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia eriä.

Toimitusjohtaja Martin Forss:

”Vuoden ensimmäinen vuosipuolisko toteutui lähes odotustemme mukaisesti ja liikevaihtomme kasvoi 7,5 prosenttia. Myös tuloksemme parani selkeästi kertaluonteiset erät huomioiden. Yleinen kuluttajakysyntä ei kehittynyt myönteisesti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tämä näkyi myös suun ja hampaiden terveyspalveluiden kuluttajakysynnässä.

Arvioin, että liikevaihto ja tulos kehittyvät myönteisesti myös loppuvuonna. Yleisen taloudellisen tilanteen heikentyminen saattaa vaikuttaa heikentävästi yhtiön liiketoiminnan kasvuun. ”


Toimintaympäristö

Yleinen taloudellinen epävarmuus on vaikuttanut myös suun ja hampaiden terveyspalveluiden kysyntään vaikkakaan ei yhtä voimakkaasti kuin monilla muilla aloilla. Selkeimmin epävarmuus vähentää edelleen vaativien hoitojen kysyntää. Myös vähemmän kiireellisiä hoitoja kuten oikomishoitoja ja valkaisuja siirretään tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Perushammashoidon kysyntätilanne on säilynyt Oralissa hyvänä.

Konsernin avainluvut
1000 EUR


4-6/2014 4-6/2013 1-6/2014 1-6/2013
Liikevaihto 15 694 15 301 31 721 29 501
Käyttökate 1 370 1 543 2 636 2 783
Liiketulos 574 693 1 034 1 159
Katsauskauden tulos 358 379 564 599
Osakekohtainen tulos, EUR 0,04 0,04 0,06 0,07
Liiketoiminnan rahavirta 856 2 361 3 298 3 972
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 397 1 834 522 1 983
Omavaraisuusaste, % 42,8 43,3
Velkaantumisaste, % 31,5 42,0
Henkilöstömäärä kokoaikaiset kauden lopussa 593 482

Liikevaihto ja tulos 1.1. – 30.6.2014

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.1. – 30.6.2014 kasvoi lähes odotusten mukaisesti. Liikevaihto kasvoi 7,5 prosenttia ja oli 31,7 (29,5) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti edellisenä vuonna tehd
yt yritysostot ja niiden myötä lisääntyneet hoitokäynnit.

Käyttökate oli 2,6 (2,8) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuun liiketulos oli 1,0 (1,2) miljoonaa euroa. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani merkittävästi ja oli 1,9 (1,2) miljoonaa euroa eli 5,9 (3,9) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate ja liiketulos sisältävät kertaluonteisia eriä -0,8 (0,0) miljoonaa euroa. Kertaluonteiset erät koostuvat neuvonantajakuluista liittyen yhtiön strategisten vaihtoehtojen kartoitukseen ja toteutukseen.

Katsauskauden tulos oli 0,6 (0,6) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,06 (0,07) euroa.

Liikevaihto ja tulos 1.4. – 30.6.2014

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.4. – 30.6.2014 kasvoi 2,6 prosenttia ja oli 15,7 (15,3) miljoonaa euroa.

Käyttökate oli 1,4 (1,5) miljoonaa euroa.

Huhti-kesäkuun liiketulos oli 0,6 (0,7) miljoonaa euroa. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani merkittävästi ja oli 1,1 (0,7) miljoonaa euroa eli 6,8 (4,5) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate ja liiketulos sisältävät kertaluonteisia eriä -0,5 (0,0) miljoonaa euroa. Kertaluonteiset erät koostuvat neuvonantajakuluista liittyen yhtiön strategisten vaihtoehtojen kartoitukseen ja toteutukseen.

Toisen vuosineljänneksen tulos oli 0,4 (0,4) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,04 (0,04) euroa.

Rahavirta, tase ja investoinnit

Tammi-kesäkuun liiketoiminnan rahavirta oli 3,3 (4,0) milj. euroa. Investointien rahavirta oli -2,5 (-1,8) miljoonaa euroa. Rahoitustoimintojen rahavirta oli -0,8 (0,7) miljoonaa euroa ja katsauskauden rahavirta kokonaisuudessaan 0,0 (2,9) miljoonaa euroa.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 0,5 (2,0) miljoonaa euroa. Investoinnit muodostuvat katsauskaudella toteutetuista liiketoiminta- ja yrityshankinnoista sekä ostettujen asemien kalustojen, hoitolaitteiden ja toimitilojen muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukaisiksi. Konsernin pitkäaikaiset varat olivat 26,4 (26,2) miljoonaa euroa.

Konsernin likvidit varat 30.6.2014 olivat 6,0 (4,7) miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ollut käytössä sen maksuvalmiutta tukevaa 2,5 miljoonan euron suuruista luottolimiittiä 30.6.2014.

Korollisia nettovelkoja oli 4,9 (6,3) miljoonaa euroa. Ne koostuvat lyhyistä korollisista veloista 3,7 (3,5) miljoonaa euroa, pitkistä korollisista veloista 7,3 (7,5) miljoonaa euroa ja rahavaroista 6,0 (4,7) miljoonaa euroa. Konsernin maksuvalmius eli quick ratio -tunnusluku oli 0,70 (0,65).

Konsernin oma pääoma oli 15,7 (15,0) miljoonaa euroa ja oma pääoma per osake 1,77 (1,71) euroa. Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 42,8 (43,3) prosenttia.

Henkilöstö

Oralin työyhteisö koostuu pääosin vastaanotoilla toimivista hammaslääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienisteistä ja palveluhenkilökunnasta.

Oral-konsernissa työskenteli jaksolla keskimäärin 582 (468) henkeä kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna. Jakson lopussa vastaava luku oli 593 (482).

Henkilömäärän kasvua selittää siirtyminen vuokratyöntekijöiden käytöstä omaan sijaisjärjestelmään.

Muutokset johdossa

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on nimittänyt yhtiön liiketoimintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.9.2014 alkaen DI,MBA Kristiina Ylisen. Kristiina Ylinen (s.1984) vastaa Oral Hammaslääkärit Oyj:n yrityskauppojen kautta tapahtuvasta liiketoiminnan kasvusta.


Oral Hammaslääkärit Oyj:lle uusi pääomistaja

Renideo Holding Oy:n (”Tarjouksentekijä”) Oral Hammaslääkärit Oyj:n (”Oral” tai ”Yhtiö”) osakkeista tekemän, 25.4.2014 alkaneen julkisen ostotarjouksen jatkettu tarjousaika (”Ostotarjous”) päättyi 13.6.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa). Tarjouksentekijä jatkoi tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti 16.5.2014 kahdella viikolla 30.5.2014 saakka ja 30.5.2014 kahdella viikolla 13.6.2014 saakka.

Tarjouksentekijä tiedotti 17.6.2014 Ostotarjouksen lopullisen tuloksen, jonka mukaan Ostotarjouksen hyväksyivät sen ehtojen mukaisesti osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 94,99 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Renideo Holding Oy (”Tarjouksentekijä”) julkisti 24.6.2014 tiedotteen, jonka mukaan Tarjouksentekijän Oral Hammaslääkärit Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeista tekemä ostotarjous on toteutettu kaikkien ostotarjouksen pätevästi hyväksyneiden Yhtiön osakkeenomistajien osalta ja näiden Yhtiön osakkeiden omistusoikeus on siirtynyt Tarjouksentekijälle tarjoushinnan maksua vastaan.

Tarjouksentekijä on nostanut omistustaan Yhtiössä ja se on noin 96,39 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä (per 15.7.2014).


Konsernin rakenne

Konsernin emoyhtiö on Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli kauden päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hammaslääkärit Meilahti Oy ja Oral Hammaslaboratorio Oy. Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa.

Oralilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 31 hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Nokialla, Vihdin Nummelassa, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.


Osake ja osakepääoma

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 30.6.2014 oli 570.807,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8.826.072. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Osakemäärä kasvoi katsauskaudella 24.539 uudella osakkeella, jotka merkittiin kaupparekisteriin 22.4.2014. Osakemerkinnät perustuvat yhtiön avainhenkilöille suunnattuun osakepohjaiseen kannustejärjestelmään.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena Nasdaq OMX Helsingin pienet yhtiöt -listalla. Osakkeen kaupankäyntitunnus on ORA1V. Katsauskauden päätöskurssi oli 6,70 (4,65) euroa ja keskikurssi 6,52 (3,98) euroa. Osakkeen kokonaisvaihto oli 9.007.114 (377.856) osaketta, omistajien lukumäärä 1.073 (2.411) ja yhtiön markkina-arvo kauden päätyttyä 59,1 (40,9) miljoonaa euroa.

Renideo Holding Oy on yhtiön suurin osakkeenomistaja 96 prosentin omistusosuudella.


Arvio lähiajan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Oral on selostanut liiketoiminnan riskejä vuosikertomuksessa 2013 sekä internet-sivuillaan. Yhtiön arvion mukaan riskeissä ja markkinoiden epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut tämän jälkeen olennaisia muutoksia.

Liputukset

Oral Hammaslääkärit Oyj on saanut 25.6.2014 AML 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, että Keskinäinen Eläkevakuutus
yhtiö Ilmarisen omistus Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista alittaa 5 prosentin rajan ja laskee nollaan Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaisosakemäärästä sekä kokonaisäänimäärästä.

Oral Hammaslääkärit Oyj on saanut 26.6.2014 AML 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Virala Oy Ab:lta, että sen 100% omistama tytäryhtiön Atine Group Oy:n omistus Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista alittaa 5 prosentin rajan ja laskee nollaan Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaisosakemäärästä sekä kokonaisäänimäärästä.

Oral Hammaslääkärit Oyj on saanut 26.6.2014 AML 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, että Juha Korhosen omistus Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista alittaa 5 prosentin rajan ja laskee nollaan Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaisosakemäärästä sekä kokonaisäänimäärästä.

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Oral Hammaslääkärit Oyj:lle valittiin uusi hallitus ylimääräisessä yhtiökokouksessa 15.7.2014. Hallituksessa jatkaa Benedict Wrede ja hallituksesta jäävät pois Juha Korhonen, Timo T. Laitinen, Ulrika Romantschuk ja Mia Åberg. Uusiksi jäseniksi valittiin Markus Sjöholm ja Ari Tolppanen.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus päätti valita Markus Sjöholmin hallituksen puheenjohtajaksi 15.7.2014 lähtien.

Renideo Holding Oy, Oral Hammaslääkärit Oyj, Oral Hammaslaboratorio Oy ja Oral Hammaslääkärit Meilahti Oy ovat sopineet, että Renideo Holding Oy tuottaa jatkossa Oral Hammaslääkärit Oyj:lle, Oral Hammaslaboratorio Oy:lle ja Oral Hammaslääkärit Meilahti Oy:lle johtamis- ja taloushallintopalveluita. Tätä varten Oral Hammaslääkärit Oyj:n toimitusjohtaja Martin Forss ja talousjohtaja Antti Uusitalo ovat päättäneet nykyiset sopimuksensa, ja solmineet vastaavansisältöiset uudet sopimukset Renideo Holding Oy:n kanssa. Osapuolten tarkoituksena on, että Martin Forss vastaa myös jatkossa konsernin toimitusjohtajan tehtävistä ja Antti Uusitalo konsernin talousjohtajan tehtävistä.Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014 on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita ja laadinnassa on noudatettu IAS 34:n vaatimuksia. Yhtiö on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2013 ja vuonna 2014 voimaan tulleita IAS/IFRS -standardimuutoksia. IAS/IFRS -standardimuutoksilla ei ole olennaista merkitystä osavuosikatsaukseen.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 4-6/2014 4-6/2013 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013
LIIKEVAIHTO 15 694 15 301 31 721 29 501 57 874
Liiketoiminnan muut tuotot 73 117 73 117 386
Materiaalit ja palvelut -6 029 -6 089 -12 273 -11 979 -22 880
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -5 363 -5 302 -10 955 -10 051 -19 881
Poistot ja arvonalentumiset -795 -850 -1 602 -1 623 -3 364
Liiketoiminnan muut kulut -3 006 -2 484 -5 930 -4 806 -10 017
LIIKETULOS 574 693 1 034 1 159 2 118
Rahoitustuotot ja -kulut -144 -128 -286 -232 -595
KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA 430 565 747 927 1 522
Tuloverot -72 -186 -183 -328 -269
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS 358 379 564 599 1 253
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos,e 358 379 564 599 1 253
– laimentamaton 0,04 0,04 0,06 0,07 0,14
– laimennusvaikutuksella oikaistu 0,04 0,04 0,06 0,07 0,14


TASE, 1000 EUR 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 6 118 7 561 6 908
Liikearvo 13 753 11 796 13 573
Muut aineettomat hyödykkeet 5 771 6 146 6 241
Laskennalliset verosaamiset 248 163 149
Myytävissä olevat sijoitukset 502 502 509
Pitkäaikaiset varat yhteensä 26 399 26 176 27 380
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 343 1 420 1 481
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 851 2 440 2 934
Katsauskauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset
Rahavarat 6 022 4 682 5 994
Lyhytaikaiset varat yhteensä 10 216 8 543 10 409
VARAT YHTEENSÄ 36 615 34 719 37 788


OMA PÄÄOMA JA VELAT 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
Osakepääoma 571 571 571
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto
11 998 12 669 12 670
Edell. tilikausien voitto/tappio 2 522 1 182 1 203
Katsauskauden voitto/tappio 564 599 1 253
Oma pääoma yhteensä 15 655 15 021 15 697
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 7 268 7 496 8 477
Varaukset 72 72 72
Laskennallinen verovelka 1 023 1 223 1 069
Pitkäaikaiset velat yhteensä 8 363 8 790 9 617
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 3 678 3 489 3 288
Ostovelat ja muut velat 8 919 7 418 8 974
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 212
Lyhytaikaiset velat yhteensä 12 597 10 907 12 474
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 36 615 34 719 37 788LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR

Osake-pääoma Muut rahastot Voitto-varat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2014 571 12 670 2 456 15 697
Laaja tulos
Katsauskauden tulos 564 564
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 564 564
Liiketoimet omistajien kanssa
Osakeanti 120 120
Osakepalkkiojärjestelmä 66 66
Pääomanpalautus -792 -792
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -672 66 -606
Oma pääoma 30.6.2014 571 11 998 3 086 15 655
Osake-pääoma

Muut rahastot Voitto-varat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 571 12 463 1 093 14 128
Laaja tulos
Katsauskauden tulos 599 599
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 599 599
Liiketoimet omistajien kanssa
Osakeanti 206 206
Osakepalkkiojärjestelmä 89 89
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 206 89 295
Oma pääoma 30.6.2013 571 12 669 1 781 15 021
Osake- pääoma Muut rahastot Voitto-varat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 571 12 464 1 093 14 128
Laaja tulos
Tilikauden tulos 1 253 1 253
Tilikauden laaja tulos yhteensä 1 253 1 253
Liiketoimet omistajien kanssa
Osakeanti 206 206
Osakepalkkiojärjestelmä 110 110
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 206 110 316
Oma pääoma 31.12.2013 571 12 670 2 456 15 697
KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR
1.1.-30.6.2014 1.1.-30.6.2013 1.1.-31.12.2013
Liiketoiminnan nettorahavirta 3 298 3 972 6 500
Investointien nettorahavirta -2 472 -1 764 -2 666
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 378
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -373 -446 -1 167
Lyhytaikaisten lainojen nostot 573 973
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -327
Maksullinen suunnattu osakeanti 120 206 206
Maksetut osingot/pääoman palautukset -792
Rahoituksen nettorahavirta -799 734 418
Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) 28 2 941 4 252
Rahavarat tilikauden alussa 5 994 1 742 1 742
Rahavarat tilikauden lopussa 6 022 4 683 5 994


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT


KESKEISET TUNNUSLUVUT*
1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013
Osakekohtainen tulos, EUR 0,06 0,07 0,14
Omapääoma/osake, euroa 1,77 1,71 1,78
Omavaraisuusaste, % 42,8 43,3 41,5
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 522 1 983 4 943
Quick ratio 0,70 0,65 0,72
Velkaantumisaste, % 31,5 42,0 36,8

*Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tilinpäätöksessä 2013.

TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1000 EUR Q2/2014 Q1/2014 Q4/2013 Q3/2013 Q2/2013
Liikevaihto 15 694 16 026 15 632 12 741 15 301
Liiketoiminnan muut tuotot 73 257 12 117
Materiaalit ja palvelut -6 029 -6 244 -6 126 -4 776 -6 089
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet
kulut -5 363 -5 592 -5 262 -4 568 -5 302
Liiketoiminnan muut kulut -3 006 -2 924 -2 904 -2 307 -2 484
Poistot ja arvonalentumiset -795 -806 -863 -878 -850
Liiketulos 574 460 734 224 693
Rahoitus tuotot ja -kulut -144 -143 -186 -177 -128
Katsauskauden tulos ennen veroja 430 317 548 47 565
Verot -72 -111 -11 48 -186
Katsauskauden laaja tulos 358 206 559 95 379


Käyvän arvon määrittely 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Johdannaissopimusten käyvät arvot (1000 EUR)
Koronvaihtosopimusten nimellisarvot 5 025 5 850 5 438
Koronvaihtosopimusten käyvät arvot (velat) 113 166 137
Myytävissä olevien omaisuuserien käyvät arvot (1000 EUR)
Myytävissä olevat omaisuuserät (varat) 509 509 509

Johdannaissopimukset koostuvat koronvaihtosopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2).

Myytävissä olevat omaisuuserät (taso 3) koostuvat sijoituksista, joille ei ole olemassa aktiivista markkinaa ja käyvän arvon määrittäminen edellyttää merkittävissä määrin harkintaa.

Vakuudet ja vastuusitoumukset 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet (1000 EUR)
Yrityskiinnitys 13 000 13 000 13 000
Velat, joita varten vakuudet on annettu (1000 EUR)
Rahalaitoslainat 5 231 5 398 5 558
Leasingvastuut ja muut vastuut (1000 EUR)
Vuoden sisällä erääntyvät 167 99 137
Yli vuoden päästä erääntyvät 154 80 114
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä 321 179 251
Vuokravastuut (1000 EUR)
Vuokravastuut toimitiloista 7 248 8 982 8 480
Vuokravastuut yhteensä 7 248 8 982 8 480


Oral Hammaslääkärit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Martin Forss, puh. 040 779 6266
Talousjohtaja Antti Uusitalo, puh. 050 598 2946
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oral.fi

Oral Hammaslääkärit Oyj julkistaa tammi-syyskuun osavuosikatsauksensa 24.10.2014.

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi

Oral Hammaslääkärit Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014