28.10.2011 07:30:00 CET

LIIKETULOS KÄÄNTYI JÄLLEEN POSITIIVISEKSI – ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS 28.10.2011 KLO 8.30

LIIKETULOS KÄÄNTYI JÄLLEEN POSITIIVISEKSI – ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011

– Liikevaihto 33,8 (28,2) milj. euroa, kasvua 20 %; Q3 liikevaihto 9,8 (8,8) milj. euroa
– Käyttökate 2,0 (2,5) milj. euroa, laskua 22 %; Q3 käyttökate 0,7 (0,9) milj. euroa
– Liiketulos kääntyi positiiviseksi. Liiketulos 0,09 (1,2) milj. euroa; Q3 liiketulos 0,05 (0,36) milj. euroa
– Katsauskauden tulos -0,2 (0,8) milj. euroa
– Liiketoiminnan rahavirta 0,3 (1,9) milj. euroa; kolmannella vuosineljänneksellä -0,2 (0,4) milj. euroa
– Osakekohtainen tulos -0,02 (0,11) euroa
– Koko vuoden 2011 liikevaihtoarviota täsmennetään noin 46 miljoonaksi euroksi (aiemmin noin 48 miljoonaa euroa). Koko vuoden liiketuloksen arvioidaan edelleen muodostuvan lievästi voitolliseksi.

Oral Hammaslääkärit Oyj on monipuolisia suu- ja hammasterveyden palveluja tuottava yhtiö, jonka hammaslääkäriasemilla työskenteli jakson lopussa 696 hammasterveyden ammattilaista. Katsauskauden lopussa Oral-ketjuun kuului 23 hammaslääkäriasemaa ja 139 (112) hoitoyksikköä eli täysin varusteltua hoitohuonetta. Hoitokäyntejä asemille tehtiin yhteensä katsauskaudella 186.000 (163.000), jossa on kasvua 14,1 prosenttia.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n taloudellisena tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen 80 miljoonaan euroon vuoden 2015 loppuun mennessä. Tulostavoitteena on vähintään kymmenen prosentin liiketulos liikevaihdosta vuonna 2015. Kasvu tullaan toteuttamaan sekä yritysostoin että laajentamalla nykyisiä asemia. Yhtiö selvittää myös mahdollisuuksia laajentaa asemaverkostoaan kansainvälisesti.

Toimitusjohtajan kommentti

”Keskityimme Oralissa alkuvuonna asemaverkkomme ja tarjontamme merkittävään kasvattamiseen. Liikevaihtomme kasvoikin lähes odotetusti. Laajentumisen ansiosta liikevaihto kasvoi myös kolmannella vuosineljänneksellä. Työterveyshammashoitopalvelujen kysyntä on lisääntynyt, ja sen osuus Oralissa on noin kuusi prosenttia liikevaihdosta.

Emme kuitenkaan saaneet voimakkaasti kasvanutta lisäkapasiteettia käyttöön aivan suunnitellussa aikataulussa. Heinäkuun lomakausi ja vajaakäytössä ollut kapasiteetti piti heinä-syyskuun liiketuloksen lähellä nollaa. Kauden loppua kohden kysyntä alkoi taas vilkastua ja olemme saaneet nostettua useimpien asemien käyttöasteet jo tyydyttävälle tasolle. Joillakin asemilla hoitotilojen käyttöastetta on nostettu hankkimalla asemille kokeneita hammaslääkäreitä yritys- ja liiketoimintakaupoilla. Syyskuun alussa Oral-ketjussa aloittaneen Joensuun aseman toiminta on käynnistynyt suunnitellun mukaisesti.

Uskon, että tehostamistoimien ansiosta liiketuloksemme kehittyy loppuvuonna myönteisesti. Asemien käyttöasteiden parantumisen ohella myönteistä on hammaslaboratorion integroinnin edistyminen ja sen käyttöasteen nousu. Loppuvuoden tärkein tavoitteemme on edelleen asemien käyttöasteiden parantaminen muun muassa liiketoimintakaupoilla”, sanoo toimitusjohtaja Timo T. Laitinen.

Liikevaihto ja tulos

Euroopan velkakriisistä alkanut yleinen taloudellinen epävarmuus ei ole ainakaan vielä näkynyt Oralin asiakaskunnan käyttäytymisessä, vaan yksityisten hammasterveyspalveluiden kysyntä on säilynyt vakaana. Oralin potilasmäärät ovat kasvaneet tasaisesti niin uusilla kuin pitempäänkin toimineilla hammaslääkäriasemilla. Työterveyshammashoitopalvelujen kysyntä on lisääntynyt, ja tämän liiketoiminnan osuus on Oralissa noin kuusi prosenttia liikevaihdosta.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.1.-30.9.2011 kasvoi 20 prosenttia ja oli 33,8 (28,2) miljoonaa euroa. Katsauskauden liiketulos oli 0,1 (1,2) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos oli -0,2 (0,8) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,02 (0,11) euroa osakkeelta. Osakeoptioilla ei ollut laimentavaa vaikutusta osakekohtaiseen tulokseen.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja oli 9,8 (8,8) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,05 (0,36) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuun liikevaihto ja liiketulos eivät alalle tyypillisen kausivaihtelun vuoksi yleensä yllä muiden neljännesten tasolle. Hiljaisen heinäkuun jälkeen kysyntä alkoi parantua jakson loppua kohden, mutta kapasiteetin käyttöasteet eivät vielä nousseet tavoitellulle tasolle.

Tammi-syyskuun liikevaihtoa kasvattivat vuonna 2010 tehdyt yritysostot sekä vuoden 2010 lopussa ja 2011 alussa tehdyt asemien laajennukset. Laajennettujen asemien ja elokuussa 2010 hankitun hammaslaboratorion käyttöasteet jäivät kuitenkin erityisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla odotettua alhaisemmiksi, mikä näkyy kauden tuloksessa. Asemien käyttöasteet ovat aktiivisen alueellisen markkinoinnin ansiosta parantuneet vuoden loppua kohden, ja toisella vuosineljänneksellä tappiolliseksi painunut liiketulos kääntyi kolmannella neljänneksellä jälleen positiiviseksi. Myös hammaslaboratorion integrointi on edennyt, ja laboratorion käyttöaste on parantunut. Joillakin paikkakunnilla kasvua rajoittaa hammaslääkäreiden saatavuus, ja näillä alueilla on tehostettu rekrytointia.

Oralin loppuvuoden tärkein tavoite on parantaa asemien käyttöasteita. Asiakaskunnan kasvattamiseen pyritään sekä markkinoinnilla että täydentämällä lääkärikuntaa erityisesti kokeneilla ja alueellaan tunnetuilla hammaslääkäreillä.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Oral Hammaslääkärit Oyj -konsernin taseen loppusumma 30.9.2011 oli 28,5 (23,4) miljoonaa euroa. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset olivat 3,3 (2,4) miljoonaa euroa. Korollisia nettovelkoja oli 6,9 (7,9) miljoonaa euroa. Ne koostuvat lyhyistä korollisista veloista 2,5 (3,2) miljoonaa euroa, pitkistä korollisista veloista 5,2 (5,1) miljoonaa euroa ja kassavaroista 0,7 (0,5) miljoonaa euroa. Nettovelan määrää pienensi alkuvuonna toteutettu merkintäoikeusanti. Velat liittyvät yrityskauppojen ja muun laajentumisen vaatimaan lainoitukseen. Korollisiin nettovelkoihin sisältyy 1,4 (1,4) miljoonaa euroa tehtyjen yrityskauppojen loppukauppahintoja, joiden toteutuminen riippuu asemien tuloksentekokyvystä seuraavien vuosien aikana. Konsernin maksuvalmius eli quick ratio -tunnusluku oli 0,52 (0,37).

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,3 (1,9) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen vastaavat luvut olivat -0,2 (0,4) miljoonaa euroa.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 4,8 (4,3) miljoonaa euroa. Investoinnit muodostuvat katsauskaudella toteutetuista liiketoiminta- ja yrityshankinnoista sekä ostettujen asemien kalustojen, hoitolaitteiden ja toimitilojen muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukaisiksi.

Yrityshankintojen tuomien aineettomien oikeuksien poistot muodostavat olennaisen osan konsernin poistoista. Tällaisia ovat erityisesti taseeseen IFRS:n mukaan kirjatut poistot potilaskannoista ja kilpailukieltosopimuksista.

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 51,5 (39,5) prosenttia. Omavaraisuutta nosti tammi-helmikuussa toteutettu merkintäoikeusanti.

Henkilöstö ja asiantuntijaresurssit

Oralin työyhte
isö koostuu pääosin vastaanotoilla toimivista hammaslääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienisteistä ja toimistohenkilöstöstä. Oral-konsernissa työskenteli tammi-syyskuussa keskimäärin 676 (559) koko- ja osa-aikaista henkilöä ja kauden lopussa 696 (583) henkilöä. Kauden lopun henkilöstövahvuudesta 525 (432) oli työsuhteessa Oraliin ja 171 (151) työskenteli sopimussuhteessa ammatinharjoittajana.

Konsernin rakenne

Konsernin emoyhtiö on Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli katsauskauden päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hammaslääkärit Seinäjoki Oy, Oral Hammaslääkärit Itäkeskus Oy, Oral Hammaslääkärit Tikkurila Oy, Oral Hammaslääkärit Joensuu Oy sekä Hammaskeskus Oy Ab ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Finvia Oy. Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa.

Oral tiedotti 25.8.2011, että Oral Hammaslääkärit Oyj:n konsernirakennetta yksinkertaistetaan fuusioimalla konserniin kuuluvia tytäryhtiöitä toisiinsa. Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan omistamien tytäryhtiöiden Oral Hammaslääkärit Itäkeskus Oy:n ja Oral Hammaslääkärit Tikkurila Oy:n hallitukset ovat päättäneet fuusioida Oral Hammaslääkärit Tikkurilan Oral Hammaslääkärit Itäkeskukseen. Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan omistaman Hammaskeskus Oy Ab:n ja sen tytäryhtiön Oy Finvia Ab:n hallitukset ovat päättäneet fuusioida Finvian Hammaskeskukseen. Sulautumiset toteutetaan konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi eikä sulautumisvastiketta anneta. Sulautumissuunnitelmien rekisteröintiajankohta oli 30.8. ja sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta 31.12.2011.

Oralilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 23 hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.

Liiketoiminnan kehittäminen ja yritysjärjestelyt

Oral laajensi jaksolla toimintaansa Joensuuhun, kun kuuden hoitoyksikön Teräskulman Hammaslääkäriasema Oy siirtyi osaksi Oral Hammaslääkärit -konsernia 1.9.2011. Tampereen asemaa vahvistettiin liiketoimintakaupalla, jossa Oraliin siirtyi yhden hammaslääkärin liiketoiminta 1.9.2011 alkaen.

Toukokuussa Oral hankki omistukseensa Origon Hammaslääkärit Oy:n liiketoiminnan vahvistaakseen Helsingin Erottajan laajennetun aseman tarjontaa. Maaliskuussa Oral avasi uuden aseman Kuopiossa ja laajensi merkittävästi Tampereen asemaansa sekä Hakaniemen ja Erottajan asemiaan Helsingissä. Laajentumisiin liittyvät yritysostot Kuopion Hammaslaser Oy ja Deltadent Oy Hakaniemessä siirtyivät Oralin omistukseen 1.3.2011.

Hammaslääkäriasemien laajentaminen ja vahvistaminen on osa Oralin kasvustrategiaa, jonka mukaan Oral hakee kasvua erityisesti suurista kaupungeista. Yritys- ja liiketoimintakaupoilla tavoitellaan nopeampaa asiakaskunnan laajentamista kuin mitä uusia hammaslääkäreitä rekrytoimalla saavutetaan.

Osakkeet ja osakepääoma

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 30.9.2011 oli 570.807,20 euroa. Osakkeiden lukumäärä oli katsauskauden päättyessä 8.742.042. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.

Tammikuussa toteutetussa annissa merkittiin merkintäoikeuksien perusteella 2.164.628 uutta osaketta. Merkintäetuoikeusannin lisäksi osakkeiden määrä lisääntyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä 83.528 uudella osakkeella perustuen yhtiön avainhenkilöille suunnattuun optio-ohjelmaan, yrityskaupan osapuolille suunnattuun optio-ohjelmaan osana ehdollista lisäkauppahintaa sekä Oral Hammaslääkärit Oyj:n johdolle suunnattuun osakeantiin osana johdon kannustinjärjestelmää.

Osakkeiden lukumäärässä tai osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen.

Hallituksen voimassaolevat valtuudet

Hallituksella oli katsauskauden päättyessä varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2011 myöntämä valtuutus päättää enintään 3.500.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Yhtiökokous 24.3.2011 valtuutti hallituksen päättämään myös enintään 865.851 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Oral arvioi, että mikäli yleinen taloudellinen tilanne Suomessa heikkenee niin, että myös yleinen kulutuskysyntä olennaisesti heikkenee, tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia Oral Hammaslääkärit Oyj:n palveluiden kysyntään ja sitä kautta liikevaihtoon ja tulokseen. Osavuosikatsauksen julkaisuhetkellä palveluiden kysynnässä ei ole nähtävissä tämänkaltaisia olennaisia muutoksia.

Kilpailu suu- ja hammasterveyspalveluiden markkinoilla voi kuitenkin olennaisesti kiristyä ja vähentää Oralin palveluiden kysyntää. Myös yhtiön investoinnit voivat osoittautua lyhyellä aikavälillä ylimitoitetuiksi ja johtaa kapasiteetin liian alhaiseen käyttöasteeseen.

Hammaslääkäreiden saatavuus kehittyi katsauskaudella yhtiön kannalta kohtuullisesti. Hammaslääkäreiden saatavuus valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä henkilöstön jatkuvuusriski yritys- ja liiketoimintakauppatilanteissa muodostavat kuitenkin edelleen yhden merkittävimmistä liiketoimintariskeistä. Yritysjärjestelyjen toteutukseen sekä järjestelyn jälkeiseen integrointiin liittyy usein myös muita riskejä, jotka voivat toteutuessaan heikentää yhtiön kannattavuutta ja kasvua. Riskeihin varaudutaan ensisijaisesti yritysjärjestelyjen huolellisella valmistelulla.

Liiketoiminta- ja yrityskaupat ja niihin liittyvät investointitarpeet sekä ketjunrakentamisen kustannukset edellyttävät yhtiön koon huomioiden merkittävää vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen käyttämistä. Yhtiön johto pyrkii neuvotteluin varmistamaan, että yhtiöllä on kullakin hetkellä käytössään kasvun, maksuvalmiuden ja käyttöpääomatarpeen e
dellyttämä rahoitus optimaalisin ehdoin. Yhtiön pääasialliset rahoitusriskit ovat rahoituksen saatavuus, korkoriski ja maksuvalmiusriski.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hammasterveyspalveluiden kysyntätilanne on pysynyt suhteellisen vakaana, ja yksityisten hammasterveyspalveluiden markkinan odotetaan pitkällä aikavälillä edelleen kasvavan keskimääräistä talouskasvua nopeammin. Erityisesti ikääntyvän väestön hoidon tarpeen lisääntymisen sekä ostokyvyn parantumisen odotetaan lisäävän vaativien, yksityisellä hammasterveyssektorilla tehtävien toimenpiteiden kysyntää. Oral uskoo, että pirstaloituneilla markkinoilla on kysyntää keskitetysti ja tehokkaasti hoidetulle hammasterveysketjulle.

Yhtiön on täsmentänyt vuoden 2011 liikevaihtoarviotaan. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan noin 46 miljoonaa euroa. Yhtiö on aiemmin arvioinut liikevaihdoksi noin 48 miljoonaa euroa. Koko vuoden liiketuloksen arvioidaan edelleen muodostuvan lievästi voitolliseksi.

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Yhtiö on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2010, joka julkaistiin 2. maaliskuuta 2011, ja lisäksi vuonna 2011 käyttöön otettuja uusia IFRS-standardeja. Osavuosikatsauksessa julkaistuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1-9/2011 1-9/2010 7-9/2011 7-9/2010 1-12/2010
Liikevaihto 33804 28172 9788 8803 39367
Liiketoiminnan muut tuotot 277 92 67 92 130
Materiaalit ja palvelut -14849 -12101 -4123 -3645 -16780
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -11383 -9232 -3230 -2877 -12958
Poistot ja arvonalentumiset -1909 -1390 -663 -509 -1974
Liiketoiminnan muut kulut -5855 -4382 -1790 -1501 -6153
Liiketulos 85 1158 49 363 1631
Rahoitustuotot ja -kulut -270 -223 -125 -68 -304
Voitto/tappio ennen veroja -184 935 -76 295 1327
Tuloverot 25 -159 59 -73 -286
KATSAUSKAUDEN voitto/tappio -159 776 -17 222 1042
Katsauskauden tuloksen jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille -159 776 -17 222 1042
Määräysvallattomille omistajille
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos, e:
– laimentamaton* -0,02 0,11 0,00 0,03 0,15
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1-9/2011 1-9/2010 7-9/2011 7-9/2010 1-12/2010
Katsauskauden voitto/tappio -159 776 -17 222 1042
Muuntoerot
Merkintäoikeusannin kuluoikaisu -340 -148
Laaja katsauskauden voitto/tappio -499 776 -17 222 894
Katsauskauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -499 776 -17 222 894
Määräysvallattomille omistajille
* Osakeoptioilla ei ole laimennusvaikutusta


TASE, 1000 EUR 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8634 6226 7081
Liikearvo 9103 7936 7934
Muut aineettomat hyödykkeet 5188 5124 4983
Laskennalliset verosaamiset 393 133 144
Myytävissä olevat sijoitukset 4 7 4
Lainat ja muut saamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä 23323 19426 20147
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1241 1094 1136
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3252 2400 2414
Rahavarat 702 451 432
Lyhytaikaiset varat yhteensä 5195 3945 3982
Varat yhteensä 28517 23371 24129
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 571 571 571
Ylikurssirahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12830 6481 6585
Edell. tilikausien voitto/tappio 1441 1412 1264
Katsauskauden voitto/tappio -159 776 1042
Oma pääoma yhteensä 14682 9240 9461
VELAT
Pitkäaikaiset velat:
Korolliset velat 5153 5129 4737
Laskennallinen verovelka 1079 1054 1045
Pitkäaikaiset velat yhteensä 6232 6183 5782
Lyhytaikaiset velat:
Korolliset velat 2488 3219 3612
Ostovelat ja muut velat 5115 4731 5273
Lyhytaikaiset velat yhteensä 7603 7950 8885
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 28517 23371 24129
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR
Osake-pääoma Muut
rahastot
Voitto-varat Oma-pääoma Määräys-
vallat-
tomille kuuluva oma pääoma
Yht.
Oma pääoma
1.1.2011
571 6585 2305 9461 9461
Katsauskauden
tulos
-159 -159 -159
Optioilla
merkityt
osakkeet
227 227 227
Merkintäoikeusannin vaikutus 6018 6018 6018
Merkintäoikeusannin kuluvaikutuksen oikaisu -340 -340 -340
Osingonmaksu -525 -525 -525
Oma pääoma
30.9.2011
571 12830 1282 14682 14682
Osake-pääoma Yli-kurssi-rahasto Muut
rahastot
Voitto-varat Oma-
pääoma
Määräys-
vallat-
tomille kuuluva oma pääoma
Yht.
Oma pääoma
1.1.2010
571 4929 984 1592 8076 8076
Katsauskauden
tulos
776 776 776
Myönnettyjen
optioiden kulu-vaikutuksen
oikaisu
9 9 9
Osingonmaksu -189 -189 -189
Optioilla
merkityt
osakkeet
568 568 568
Siirto ylikurssi-rahastosta -4929 4929
Oma pääoma
30.9.2010
571 0 6481 2187 9240 9240


RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR 1.1.-30.9. 2011 1.1.- 30.9. 2010
Liiketoiminnan rahavirta
Katsauskauden voitto/tappio -159 776
Oikaisut katsauskauden tulokseen
Rahoitustuotot ja -kulut 270 223
Katsauskauden verot -25 159
Muut oikaisut -144 -36
Poistot 1909 1390
Nettokäyttöpääoman muutos -1125 -477
Vaihto-omaisuus -65 -66
Lyhytaikaiset korottomat saamiset -761 -575
Lyhytaikaiset korottomat velat -300 164
Korot -228 -181
Verot -236 -1
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 261 1853
Investointien nettorahavirta:
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -1272 -1348
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -136 -100
Liiketoimintakaupoissa hankitusta varallisuudesta maksettu kauppahint
a
-997 -520
Tytäyhtiön hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -630 -538
Muut investoinnit 2
Investointien rahavirta yhteensä -3035 -2503
Kassavirta ennen rahoitusta -2774 -650
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 898
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -498 -164
Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -565 -408
Lyhytaikaisten lainojen nostot 482 440
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1755
Merkintäoikeusanti 6018
Maksullisen osakeannin kulujen oikaisu -340
Optioilla merkityt osakkeet 227 105
Maksetut osingot -525 -189
Rahoituksen rahavirta yhteensä 3044 683
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) 270 33
Rahavarat katsauskauden alussa 432 418
Rahavarat katsauskauden lopussa 702 451

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Hankitut liiketoiminnot

Alla olevassa taulukossa on esitetty vuoden 2011 kolmannen neljänneksen sekä koko katsauskauden aikana tehdyistä yritys- ja liiketoimintakaupoista yhteenlaskettuna maksetut vastikkeet, hankitut varat ja vastaanotetut velat hankintapäivien käypään arvoon. Osaan hankinnoista liittyy ehdollinen vastike, joka on arvostettu hankintahetkelle diskontattuun käypään arvoonsa. Yhtiö on kirjannut ehdolliset vastikkeet maksimiarvoihinsa eli olettaen ehdollisten kauppahintojen toteutuvan täysimääräisinä.

Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen arvot hankintapäivinä olivat seuraavat:

Hankintojen 7-9/2011 kirjaamisessa käytetyt käyvät arvot,
1000 EUR, yhteensä
Hankintojen 1-9/2011 kirjaamisessa käytetyt käyvät arvot,
1000 EUR, yhteensä
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 59 100
Aineettomat hyödykkeet 242 543
Vaihto-omaisuus 45 45
Saamiset 77 77
Rahavarat 53 53
Varat yhteensä 477 818
Korolliset velat 47 47
Laskennallinen verovelka 42 42
Muut velat 142 142
Velat yhteensä 230 230
Nettovarat 247 588
Hankintameno 1165 1870
Liikearvo(* 919 1282
Rahana maksettu kauppahinta 713 1418
Hankinnan kohteiden rahavarat 53 53
Rahavirtavaikutus -660 -1365

(*Hankintojen mukana siirtyi 13 tuhatta euroa liikearvoa

Vuoden 2011 kolmannen neljänneksen aikana hankittujen kohteiden tulosvaikutus kertyneeseen liiketulokseen on lähellä nollaa niiden lyhyen konsernissa oloajan vuoksi.

Edellä kuvatuissa liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on määritettävissä luotettavasti. Toteutuneissa yhdistämisissä yhtiö on hankkinut potilaskantaa ja myyjätahojen ammatinharjoittajasitoumuksia, joihin liittyy kilpailukielto. Aineettomien hyödykkeiden käypä arvo on määritetty yrityskaupoissa vakiintuneen hintatason ja arvioitujen tulevien kassavirtojen diskontattujen arvojen perusteella.

Jäljelle jäävä liikearvo muodostuu kunkin kauppaprosessin yhteydessä erikseen määriteltävistä liiketoiminnan tulo-odotuksista, hankitun kohteen paikallisista arvotekijöistä kuten ammattitaitoisesta työvoimasta sekä niistä synergiaeduista ketjuhallinnan perustekijöiden, kuten myyntitoiminnon, henkilöresursoinnin, tuotannon järjestämisen ja hankintatoiminnan osalta, jotka hankittavassa kohteessa arvioidaan saavutettavan, kun se liitetään osaksi Oralin ketjutoimintaa.

Seuraavat hankinnat tehtiin vuoden kolmannella neljänneksellä yllä esitettyyn taulukkoon:

Teräskulman Hammaslääkäriasema Oy:n osakkeet hankittiin kokonaisuudessaan 1.9. Yhtiön osakkeista maksettiin 683 tuhatta euroa kaupantekohetkellä ja lisäksi Oral on sitoutunut maksamaan mahdollista lisäkauppahintaa, joka on sidottu hankitun aseman liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen vuosina 2012-2014. Lopullinen kauppahinta voi olla korkeintaan 1,2 miljoonaa euroa. Hankinnasta muodostuva liikearvo on 924 tuhatta euroa. Lisäksi yhtiön mukana siirtyi 13 tuhannen euron liikearvo aiemmista hankinnoista.

Oral osti 1.9.2011 toiminimi Sabire Shakirin liiketoiminnan sisältäen yhden hammaslääkärin potilastietokannan ja ammatinharjoittajasitoumuksen kolmeksi vuodeksi. Kaupan mukana siirtyi myös pieni määrä koneita, kalustoa ja vaihto-omaisuutta.

Edellisessä tilinpäätöksessä alustavina yhdisteltyihin liiketoimintoihin ei ole tammi-syyskuun 2011 aikana tehty muutoksia.

Vakuudet ja vastuusitoumukset< b class="hugin">

Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet (1000 EUR) 30.9.2011 31.12.2010 (* 31.12.2009
Yrityskiinnitys 7000 7 000 6 000
Velat, joita varten vakuudet on annettu (1000 EUR)
Rahalaitoslainat 3002 3 486 2 892
Leasingvastuut ja muut vastuut (1000 EUR)
Vuoden sisällä erääntyvät 117 144 119
Yli vuoden päästä erääntyvät 96 133 134
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä 213 277 253
Vuokravastuut (1000 EUR)
Vuokravastuut toimitiloista 4971 3 389 2 825
Yhteensä 4971 3 389 2 825
(* vertailukauden luvut, joita ei aiemmin ole raportoitu, eivät ole saatavilla takautuvasti
Katsauskaudella on kirjattu kuluksi seuraavat vuokrat (1000 EUR) 1.1.-30.9.2011 1.1.-
30.9.2010
Toimitilavuokrat 1 233 767
Ajoneuvovuokrat 139 97
Asuntovuokrat 16 44
Kalustovuokrat 121 27
Katsauskauden kuluksi kirjatut vuokrat yhteensä 1 509 935


TUNNUSLUVUT 1.1.-30.9.2011 1.1.-30.9.2010
Osakekohtainen tulos, EUR (merkintäantioikaistu) -0,02 0,11
Omapääoma/osake, euroa 1,68 1,45
Omavaraisuusaste, % 51,5 40
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 4836 4305

Tunnuslukujen laskentakaavat ja käytettävien termien määritelmät:

Osakekohtainen tulos:
Katsauskaudern tulos/Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana

Oma pääoma/osake:
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma/Taseen loppusumma

Käyttökate:
Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella

Korolliset velat:
Taseen velat -veloissa esitetty laskennallinen verovelka – korottomat osto-, siirto- ja ennakkomaksuvelat- muut korottomat velat.


SUURIMMAT OMISTAJAT 30.9.2011

Omistaja Omistusosuus, %
Atine Group Oy 29,91
Korhonen Juha 8,94
Ranki Kari 7,67
Keskinäinen Eläkevakuutus Ilmarinen 5,15
Korhonen Sari 4,00
Lahikainen Kimmo 3,70
Sir 8 Oy (Antti Kasi) 1,94
Placeringsfonden SEB Gyllenberg Small Firm C/O SEB Gyllenberg Fond 2,15
Björkman Stefan 1,74
Virta Erkki 1,60
10 suurinta yhteensä 66,81
Muut 33,19
Yhteensä 100,00


Oral Hammaslääkärit Oyj julkaisee vuoden 2011 tilinpäätöstiedotteen perjantaina 17.2.2012.
Osavuosikatsaus 1-3 kk /2012 julkaistaan perjantaina 27.4.2012
Osavuosikatsaus 1-6 kk /2012 julkaistaan perjantaina 3.8.2012
Osavuosikatsaus 1-9 kk /2012 julkaistaan perjantaina 26.10.2012.

Oral Hammaslääkärit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo T. Laitinen puh. 0500 701230
Talousjohtaja Lauri Larjavaara puh. 040 584 6706
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oral.fi

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi

Oral Hammaslääkärit Osavuosikatsaus 1-9/2011