28.10.2010 10:45:00 CET

LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI – ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010

Oral Hammaslääkärit Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 11.45

LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI – ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010

– Liikevaihto 28,2 (23,6) milj. euroa, kasvua 19 %; kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto 8,8 (7,2) milj. euroa
– Käyttökate 2,5 (1,7) milj. euroa, kasvua 51 %; kolmannen vuosineljänneksen käyttökate 0,9 (0,5) milj. euroa
– Liiketulos 1,2 (0,5) milj. euroa, kasvua 114 %; kolmannen vuosineljänneksen liiketulos 0,4 (0,1) milj. euroa
Liiketoiminnan rahavirta 1,9 (0,8) milj. euroa; kolmannella vuosineljänneksellä 0,4 (0,1) milj. euroa
– Osakekohtainen tulos 0,12 (0,03) euroa
– Toiminnan laajentaminen hammaslaboratoriotoimintaan: Hammaskeskus Oy:n hankinta elokuussa
– Koko vuoden liikevaihdoksi arvioidaan yli 39 milj. euroa julkistettujen yritysjärjestelyjen jälkeen. Liiketuloksen arvioidaan edelleen paranevan ja olevan noin kaksinkertainen vuoteen 2009 verrattuna.

Oral Hammaslääkärit Oyj on monipuolisia suun ja hammasterveyden palveluja tuottava yhtiö, jonka hammaslääkäriasemilla työskenteli jakson lopussa 583 hammasterveyden ammattilaista. Oral-ketjuun kuului katsauskauden lopussa 21 hammaslääkäriasemaa, joilla on yhteensä 112 (92 edellisen vuoden vastaavana aikana) täysin varusteltua hoitohuonetta eli hoitoyksikköä sekä hammaslaboratorio. Asemille tehtyjen hoitokäyntien määrä kasvoi tammi-syyskuussa 16,7 prosenttia ja oli163 (140) tuhatta.


Toimitusjohtajan kommentti

”Liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet tavoitteiden mukaisesti. Asemien laajennusten ja uusien hankintojen tuoma liikevaihto on kehittynyt erittäin myönteisesti. Myös syyskuun alussa konsernissa aloittanut Hammaskeskus kasvatti jaksolla sekä konsernin liikevaihtoa että tulosta. Palveluiden kysyntä on jatkunut erinomaisena, minkä lisäksi myönteiseen tuloskehitykseen vaikuttivat hammaslääkäriasemien käyttöasteiden ja kustannustehokkuuden parantuminen. Ketjun rakentamiseen liittyvien muiden kulujen osuus on pienentynyt suunnitelmiemme mukaisesti.

Kauden kumulatiivinen liikevaihto on kehittynyt vahvasti viime vuoteen verrattuna ja liiketulos on yli kaksinkertaistunut. Ennakoimme tuloskehityksen jatkuvan vahvana.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto ja tulos eivät alalle tyypillisen kausivaihtelun vuoksi yleensä yllä muiden neljännesten tasolle. Tänä vuonna pääsimme myös heinä-syyskuussa muiden vuosineljännesten tasolle. Tavoitteemme on pienentää kesälomakauden vaikutusta tulevaisuudessakin.

Pyrimme edelleen kasvattamaan tarjontaamme sekä yritysostoin että olemassa olevia asemiamme laajentamalla. Liiketoiminnan kassavirta on hyvällä tasolla, ja laajentuminen pyritään tekemään vaarantamatta yhtiön maksuvalmiutta tai vakavaraisuutta”, sanoo Oralin toimitusjohtaja Marina Vahtola.


Liikevaihto ja tulos

Yksityisten hammasterveyspalveluiden kysyntä on säilynyt vakaana. Oralin asiakaskunnassa sekä perushammashoidon että vaativien hoitojen kysyntä on lisääntynyt edelleen.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.1.-30.9.2010 kasvoi 19,4 prosenttia ja oli 28,2 (23,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto 1.1.-30.9.2010 oli 1,2 (0,5) miljoonaa euroa eli 4,1 (2,3) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate oli 2,5 (1,7) miljoonaa euroa.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 8,8 (7,2) ja liikevoitto 0,4 (0,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 21,7 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Käyttökate oli kolmannella vuosineljänneksellä 0,9 (0,5) miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuun liikevaihtoa kasvattivat yritysostot ja rekrytoitujen uusien hammaslääkäreiden tuoma lisääntynyt tarjonta. Liiketulosta paransivat toiminnan tehostaminen ja liikevaihdon kasvu. Toimintaa on tehostettu nostamalla asemien käyttöasteita sekä kehittämällä prosesseja ja kustannustehokkuutta. Liikevoiton myönteiseen kehitykseen on edelleen vaikuttanut vaativien tutkimusten ja hoitojen kuten kuvantamisen ja keinojuurihoidon sekä suuhygienistipalveluiden osuuden kasvu. Liiketoiminnan muiden kulujen osuus liikevaihdosta on pienentynyt ketjun rakentamisen edetessä.

Kesälomakaudesta ja siitä johtuvasta alalle tyypillisestä kausivaihtelusta huolimatta kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto ja tulos ylsivät tänä vuonna muiden neljännesten tasolle.

Tammi-syyskuun osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,03) euroa ja kolmannen vuosineljänneksen 0,03 (0,00) euroa. Osakeoptioilla ei ollut laimentavaa vaikutusta osakekohtaiseen tulokseen.


Tase, rahoitus ja investoinnit

Oral Hammaslääkärit Oyj -konsernin taseen loppusumma 30.9.2010 oli 23,4 (19,2) miljoonaa euroa. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset olivat 2,4 (2,1) miljoonaa euroa. Korollisia nettovelkoja oli 8,3 (6,7) miljoonaa euroa, joista 3,2 (2,7) miljoonaa euroa oli lyhytaikaisia ja 5,1 (4,0) miljoonaa euroa pitkäaikaisia velkoja. Velkojen määrän kasvu liittyy yrityskauppojen vaatimaan lainoitukseen. Korollisiin nettovelkoihin sisältyy myös 1,4 (0,6) miljoonaa euroa tehtyjen yrityskauppojen loppukauppahintoja, joiden toteutuminen riippuu asemien tuloksentekokyvystä seuraavien vuosien aikana. Konsernin maksuvalmius eli quick ratio -tunnusluku oli 0,4 (0,4).

Varsinainen yhtiökokous 25.3.2010 päätti alentaa yhtiön taseen 31.12.2009 mukaista ylikurssirahastoa 3.695.262,39 eurolla siirtämällä kaikki taseen 31.12.2009 mukaisessa ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Alentamista edeltävä kuulutusaika päättyi 18.7.2010, jonka jälkeen konsernitaseessa oleva ylikurssirahasto poistettiin kokonaisuudessaan.

Tammi-syyskuun liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 2,5 (1,7) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen vastaavat luvut olivat 0,8 (0,5).

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tammi-syyskuussa 4,3 (1,1) miljoonaa euroa ja kolmannella vuosineljänneksellä 3,2 (0,3) miljoonaa euroa. Investoinnit muodostuvat uusien asemien hankinnoista, olemassa olevien asemien laajentamisesta ja niiden kalustojen, hoitolaitteiden ja toimitilojen muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukaisiksi.

Yrityshankinnoista aiheutuvien aineettomien oikeuksien poistot muodostavat olennaisen osan konsernin poistoista. Tällaisia ovat erityisesti IFRS:n mukaan kirjatut poistot potilaskannoista ja kilpailukieltosopimuksista.

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 39,5 (39,2) prosenttia.


Henkilöstö ja asiantuntijaresurssit

Oralin työyhteisö koostuu pää
osin vastaanotoilla toimivista hammaslääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienisteista ja toimistohenkilöstöstä. Oral-konsernissa työskenteli tammi-syyskuussa keskimäärin 559 (442) koko- ja osa-aikaista henkilöä ja kauden lopussa 583 (449) henkilöä. Kauden lopun henkilöstövahvuudesta 432 (336) oli työsuhteessa Oraliin ja 151 (113) työskenteli sopimussuhteessa ammatinharjoittajana.

Kliinisen hoidon neuvottelukunnan ansiosta Oralissa työskentelevillä hammaslääkäreillä on ainutlaatuinen mahdollisuus saada erityisesti hoidon laatuun ja potilasturvallisuuteen liittyviä hoitosuosituksia sekä ammatillista tukea alan huippuammattilaisilta. Kliinisen hoidon neuvottelukunta on yhtiön johdosta riippumaton, pääosin yhtiön ulkopuoliseen asiantuntemukseen perustuva neuvoa ja suosituksia antava elin.


Konsernin rakenne

Konsernin emoyhtiö on Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli 30.9.2010 tytäryhtiöinään Oral Hammaslääkärit Seinäjoki Oy, Oral Hammaslääkärit Itäkeskus Oy, Oral Hammaslääkärit Tikkurila Oy ja Hammaskeskus Oy Ab ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Finvia Oy.

Oralilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 21 hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla sekä hammaslaboratorio Hammaskeskus Oy Ab.


Strategiset tavoitteet ja toiminnan kehittäminen

Oral Hammaslääkärit Oyj:n tavoitteena on liikevaihdon kaksinkertaistaminen 80 miljoonaan euroon vuoden 2015 loppuun mennessä. Tulostavoitteena on vähintään kymmenen prosentin liiketulos liikevaihdosta samalla aikavälillä. Kasvu tullaan toteuttamaan sekä yritysostoin että laajentamalla nykyisiä asemia vaarantamatta yhtiön maksuvalmiutta tai vakavaraisuutta. Lisäksi selvitetään kokonaan uusien asemien rakentamista keskeisille liikepaikoille sekä mahdollisuuksia laajentaa asemaverkostoa kansainvälisesti lähivuosina.

Oral laajensi jakson aikana toimintaansa hankkimalla hammaslaboratorio Hammaskeskus Oy Ab:n koko osakekannan. Hammaskeskus Oy Ab:n liikevaihto vuonna 2009 oli noin 1,1 miljoonaa euroa. Oral maksoi Hammaskeskuksesta kaupantekohetkellä 450.000 euroa, josta 350.000 euroa rahana ja 100.000 euroa Oral Hammaslääkärit Oyj:n uusilla osakkeilla. Lisäksi maksetaan mahdollinen lisäkauppahinta, joka on sidottu hammaslaboratorion liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen vuosina 2011-2012. Lopullinen kokonaiskauppahinta voi olla korkeintaan 600.000 euroa. Hankintojen keskittäminen omaan hammaslaboratorioon tuo säästöjä tarveaine- ja laitehankinnoissa sekä hankintojen hallinnoinnissa.

Oral päätti jaksolla laajentaa Helsingin Erottajalla toimivaa hammaslääkäriasemaa siten, että aseman tilat kasvavat nykyisestä reilusta 300 neliöstä noin 600 neliöön. Hoitoyksiköiden määrä kasvaa asteittain kahdeksasta kolmeentoista.

Kauden aikana on lisäksi tehty merkittävät investoinnit uusiin hoitoyksiköihin ja tiloihin Tampereella, Jyväskylässä ja Vihdin Nummelassa. Laajennukset valmistuivat suunnitellusti siten, että Tampereen kolme uutta hoitoyksikköä saatiin käyttöön 1.8.2010 ja Jyväskylän viisi uutta hoitoyksikköä 1.10.2010. Myös Nummelaan rakennettiin kolme uutta hoitoyksikköä. Syyskuussa aloitettiin korkealaatuisten kotihoitotarvikkeiden myynti.

Aiemmin katsauskaudella Oral laajensi toimintaansa ostamalla Vantaalla toimivan Kielotien Hammaslääkäriasema Oy:n osakekannan.


Osakkeet ja osakepääoma

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 30.9.2010 oli 570.807,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä 6.362.440.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus hyväksyi yhteensä 131.446 uutta osakemerkintää kokouksessaan 1.9.2010. Uusista osakkeista 101.446 oli annettu suunnattuna osakeantina yrityskauppojen myyjäosapuolille osana kauppahintaa, ja 30.000 osakemerkintää tehtiin optio-oikeuksien perusteella.

Uusista osakkeista oli annettu suunnattuna osakeantina Kielotien Hammaslääkärit Oy:n myyjäosapuolille yhteensä 76.482. Osakkeiden lukumäärä perustuu kaupantekohetkellä määriteltyyn 300.000 euron yhteissummaan ja osakkeen kaupankäynnillä painotettuun keskihintaan 1.5.-31.7.2010. Hammaskeskus Oy Ab:n myyjäosapuolille oli suunnattu yhteensä 24.964 uutta osaketta, joiden lukumäärä perustuu kaupantekohetkellä määriteltyyn 100.000 euron yhteissummaan ja osakkeen kaupankäynnillä painotettuun keskihintaan 20.5.-19.8.2010. Molemmat osakeannit perustuvat Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2010 hallitukselle myöntämiin antivaltuuksiin. Hallitus hyväksyi samassa yhteydessä 30.000 uutta osakemerkintää, jotka tehtiin optio-ohjelman 2007 perusteella. Uusien osakkeiden merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeiden lukumäärä on näiden korotusten jälkeen 6.493.886. Osakemäärän korotus merkittiin kaupparekisteriin katsauskauden jälkeen 1.10.2010 ja uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina vanhojen osakkeiden kanssa NASDAQ OMX Helsingissä 12.10.2010.


Voimassaolevat optio-ohjelmat ja hallituksen voimassa olevat valtuudet

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2007 päätti antaa konsernin avainhenkilöille enintään 100.000 uutta optio-oikeutta, jotka oikeuttavat yhteensä enintään 100.000 yhtiön osakkeen merkintään. Osakkeiden merkintäaika on 1.4.2010 – 31.3.2011. Osakkeen merkintähinta on 3,50 euroa vähennettynä ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä. Optio-ohjelman perusteella merkittiin jaksolla 30.000 uutta osaketta, minkä jälkeen optio-ohjelmasta jaetuilla optioilla on merkitsemättä 50.000 osaketta.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2010 antamat valtuudet päättää enintään 629.430 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta sekä enintään 2.950.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta valtuutuksessa mainituin ehdoin.


Muutokset omistajakunnassa

Osakkeenomistajien määrä katsauskauden lopussa oli 2305 (2287). Jaksolla ei tapahtunut liputuskynnyksen ylittäviä omistusmuutoksia.


Riita-asia

Oral Hammaslääkärit Oyj sai 16.6.2010 tiedon, että Helsingin hovioikeus hylkäsi Jukka Aution yhtiötä vastaan nostaman vahingonkorvauskanteen. Jukka Autio oli vaatinut Oral Hammaslääkärit Oyj:ltä noin 1,15 miljoonan euron vahingonkorvausta perustuen Aution väitteisiin Hammassairaala Oral Oy:n osakejärjestelyistä vuosina 2003-2006. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kanteen kokonaisuudessaan maaliskuussa 2009. Hovioikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.


Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Liiketoiminta- ja yrityskaupat ja niihin liittyvät investointitarpeet sekä ketjunrakentamisen kustannukset edellyttävät yhtiön koon huomioiden merkittävää vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen käyttämistä. Yhtiön johto pyrkii neuvotteluin varmistamaan, että yhtiöllä on kullakin hetkellä käytössään kasvun, maksuvalmiuden ja käyttöpääomatarpeen edellyttämä rahoitus optimaalisin ehdoin.

Hammaslääkärien saatavuus on kehittynyt yhtiön kannalta suotuisasti. Hammaslääkäreiden saatavuus valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä henkilöstön jatkuvuusriski yritys- ja liiketoimintakauppatilanteissa muodostavat kuitenkin edelleen yhden merkittävimmistä liiketoimintariskeistä.

Oral arvioi, että mikäli yleinen taloudellinen tilanne Suomessa heikkenee niin, että myös yleinen kulutuskysyntä olennaisesti heikkenee, tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia Oral Hammaslääkärit Oyj:n palveluiden kysyntään ja sitä kautta liikevaihtoon ja tulokseen. Osavuosikatsauksen julkaisuhetkellä palveluiden kysynnässä ei ole nähtävissä tämänkaltaisia olennaisia muutoksia.


Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeiden lukumäärä korottui 131.446 uudella osakkeella, jotka merkittiin kaupparekisteriin 1.10.2010, ja osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina vanhojen osakkeiden kanssa NASDAQ OMX Helsingissä 12.10.2010. Osakkeiden lukumäärä on korotuksen jälkeen 6.493.886.


Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hammasterveyspalvelujen kysyntätilanne on pysynyt suhteellisen vakaana, ja yksityisten hammasterveyspalveluiden markkinan odotetaan pitkällä aikavälillä edelleen kasvavan keskimääräistä talouskasvua nopeammin. Erityisesti ikääntyvän väestön ostokyvyn parantumisen odotetaan lisäävän vaativien, yksityisellä hammasterveyssektorilla tehtävien toimenpiteiden kysyntää.

Oral uskoo, että pirstaloituneilla markkinoilla on kysyntää keskitetysti ja tehokkaasti hoidetulle hammasterveysketjulle. Oral hakee kasvua kuluttajamarkkinoiden lisäksi myös yrityksille suunnatuista palveluista.

Vuoden 2010 liikevaihdoksi arvioidaan yli 39 miljoonaa euroa julkistettujen yritysjärjestelyjen jälkeen. Liiketuloksen arvioidaan edelleen paranevan ja olevan noin kaksinkertainen vuoteen 2009 verrattuna.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Yhtiö on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2009, joka julkaistiin 1. maaliskuuta 2010, ja lisäksi 2010 käyttöön otettuja uusia IAS/IFRS-standardeja. Näistä standardeista merkittävimmät ovat: IFRS3 (uudistettu) Liiketoimintojen yhdistäminen ja IAS27 (uudistettu) Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Osavuosikatsauksessa julkaistuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

< td align="left" class="hugin" colspan="4" valign="top"> Liiketoiminnan rahavirta

TULOSLASKELMA
1000 EUR
1-9/2010 1-9/2009 7-9/2010 7-9/2009 1-12/2009
Liikevaihto 28172 23586 8803 7232 32283
Liiketoiminnan muut tuotot 92 2 92 2 85
Materiaalit ja palvelut -12101 -10081 -3645 -3041 -13714
Henkilöstökulut -9232 -7950 -2877 -2571 -10966
Poistot ja arvonalentumiset -1390 -1149 -509 -395 -1553
Liiketoiminnan muut kulut -4382 -3868 -1501 -1116 -5292
Liiketulos 1158 541 363 110 844
Rahoitustuotot ja -kulut -223 -262 -68 -67 -329
Voitto/tappio ennen veroja 935 279 295 44 515
Tuloverot -159 -83 -73 -18 -151
KATSAUSKAUDEN VOITTO 776 196 222 26 364
Emoyhtiön osakkeen-omistajille kuuluva osuus 776 196 222 26 364
Vähemmistöosakkaille kuuluva osuus
LAAJA TULOSLASKELMA
1000 EUR
1-9/
2010
1-9/
2009
7-9/
2010
7-9/
2009
1-12/
2009
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 776 196 222 26 364
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus osuus
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos, euroa:
– laimentamaton* 0,12 0,03 0,03 0,00 0,06
*) Osakeoptioilla ei ole laimentavaa vaikutustaTASE, 1000 EUROA 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 6226 4722 4809
Liikearvo 7936 5958 6558
Muut aineettomat hyödykkeet 5124 4937 5006
Laskennalliset verosaamiset 133 344 223
Myytävissä olevat sijoitukset 7 7 5
Lainasaamiset 14
Pitkäaikaiset varat yhteensä 19426 15982 16601
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1094 850 926
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2400 2145 1784
Rahavarat 451 207 418
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3945 3201 3128
Varat yhteensä 23371 19184 19729
OMA PÄÄOMA JA VELAT, 1000 EUR
Osakepääoma 571 571 571
Ylikurssirahasto 4929 4929
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6481 614 734
Osakeanti 250
Edell. tilikausien voitto/tappio 1412 1219 1228
Tilikauden voitto/tappio 776 196 364
Oma pääoma yhteensä 9240 7528 8076
VELAT
Pitkäaikainen vieras pääoma
Korolliset velat 5129 3981 4112
Laskennallinen verovelka 1054 1009 1002
Pitkäaikaiset velat yhteensä 6183 4990 5114
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 3219 2741 2377
Ostovelat ja muut velat 4731 3924 4163
Lyhytaikaiset velat yhteensä 7950 6666 6540
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 23371 19184 19729
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR
Osake-
pääoma
Yli-
kurssi-
rahasto
Muut
rahastot
Voitto-
varat
Oma
pääoma
Oma pääoma
1.1.2010
571 4929 984 1592 8076
Laaja tulos 776 776
Myönnettyjen
optioiden
kuluvaikutuksen oikaisu
9 9
Osingonmaksu -189 -189
Optioilla merkityt
osakkeet
568 568
Siirto ylikurssi-
rahastosta
-4929 4929
Oma pääoma
30.9.2010
571 0 6481 2187 9240
Osake-
pääoma
Yli-
kurssi-
rahasto
Muut
rahastot
Voitto-
varat
Oma
pääoma
Oma pääoma
1.1.2009
571 5126 1079 158 6934
Laaja tulos 196 196
Myönnettyjen
optioiden kulu-
vaikutuksen oikaisu
18 18
Optioilla merkityt
osakkeet
380 380
Siirto ylikurssi-
rahastosta
-197 197
Siirto muista
rahastoista
-846 846
Oma pääoma
30.9.2009
571 4929 614 1414 7528
RAHAVIRTALASKELMA
1000 EUR
1.1.-30.9.
2010
1.1.-30.9.
2009
1.1.-31.12.
2009
Tilikauden voitto 776 196 364
Oikaisut tilikauden tulokseen
Rahoitustuotot ja kulut 223 262 329
Muut oikaisut 123 99 149
Poistot 1390 1149 1553
Nettokäyttöpääoman muutos -477 -576 -207
Korot -181 -224 -276
Verot -1 -48 165
Liiketoiminnan kassavirta 1853 857 2076
Investointien nettorahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1448 -413 -797
Aineellisten ja aineettomien myynnistä saatu kauppahinta 19 17
Tytäryhtiön tai liiketoiminnan hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -1058 -57 -306
Maksettu ennakko liiketoimintakaupasta -106
Pitkäaikaisten saamisten takaisinmaksut 14
Muut investoinnit 2 -5
Investointien rahavirta yhteensä -2503 -557 -1077
Kassavirta ennen rahoitusta -650 300 999
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -164 -136 -89
Pitkäaikaisten lainojen nostot 898
Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -408 -296 -419
Lyhytaikaisten lainojen nostot 440
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -267 -798
Optioilla merkityt osakkeet 105 381 501
Maksetut osingot -189
Rahoituksen rahavirta 683 -318 -805
Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) 33 -18 194
Rahavarat tilikauden alussa 418 224 224
Rahavarat tilikauden lopussa 451 207 418OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

TUNNUSLUVUT 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 1.1.-31.12.2009
Omapääoma/osake, euroa 1,45 1,22 1,30
Omavaraisuusaste, % 40 39 41
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 1000 euroa 4305 1135 2293

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Oma pääoma / osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma / Taseen loppusumma

SUURIMMAT OMISTAJAT 30.9.2010

Omistaja osakkeita kpl omistusosuus %
Atine Group Oy 1.907.000 29,9
Korhonen Juha 586.340 9,2
Ranki Kari 502.920 7,9
Lahikainen Kimmo 332.744 5,2
Korhonen Sari 264.500 4,2
Kesk. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 228.000 3,6
Sir 8 Oy (Antti Kasi*) 220.000 3,5
Erkki Virta 156.981 2,5
Björkman Stefan 155.850 2,5
Oy Fincorp Ab 91.800 1,4
10 suurinta yhteensä 4.446.045 69,9
Muut 1.916.395 30,1
Yhteensä 6.362.440 100,0

* Antti Kasi omistaa lisäksi henkilökohtaisesti 5.000 osaketta.

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Marina Vahtola, puh. 0400 196 352
Talousjohtaja Lauri Larjavaara, puh. 040 5846 706
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oral.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.oral.fi

Oral Hammaslääkärit Oyj – Osavuosikatsaus 1-9/2010