29.04.2010 12:20:00 CET

LIIKETULOS KASVOI MERKITTÄVÄSTI – ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 13.20

LIIKETULOS KASVOI MERKITTÄVÄSTI – ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010

– Liikevaihto 9,5 (8,1) milj. euroa, kasvua 18 %
– Käyttökate 0,8 (0,6) milj. euroa, kasvua 32 %
– Liiketulos 0,4 (0,3) milj. euroa, kasvua 55 %
– Liiketoiminnan rahavirta 1,2 (1,0) milj. euroa
– Osakekohtainen tulos 0,05 (0,02) euroa
– Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan edelleen ylittävän 37 milj. euroa ilman mahdollisia yritysjärjestelyjä ja liiketuloksen arvioidaan paranevan selvästi vuodesta 2009.

Oral Hammaslääkärit Oyj on monipuolisia suun ja hammasterveyden palveluja tuottava yhtiö, jonka hammaslääkäriasemilla työskenteli jakson lopussa 530 hammasterveyden ammattilaista. Oral-ketjuun kuului katsauskauden lopussa 20 hammaslääkäriasemaa ja 101 (92) hoitoyksikköä. Asemille tehtyjen hoitokäyntien määrä kasvoi 8,2 prosenttia ja oli 53.000 (49.000).

Toimitusjohtajan kommentti

”Liikevaihto ja tulos kehittyivät alkuvuonna odotetun myönteisesti. Palveluiden kysyntä oli vilkasta vuoden alusta alkaen, ja olemme saaneet yrityksen tunnettuuden lisääntyessä runsaasti uusia asiakkaita. Myönteiseen tuloskehitykseen vaikuttivat myös hammaslääkäriasemien käyttöasteiden ja kustannustehokkuuden parantuminen.

Olemme alkuvuonna selvittäneet mahdollisuuksia asemaverkon kasvattamiseksi niin yritysostoin kuin uusia asemia perustamallakin. Keskitymme ensisijaisesti suuriin kaupunkeihin, ja erityisen tärkeää on asemien keskeinen sijainti. Tavoitteemme on rakentaa yhä useammista asemista monipuolisia osaamiskeskuksia. Tämä koskee sekä uusia että nykyisiä asemiamme.

Uudistimme alkuvuonna Oralin ulkoasua ja brändiä sekä asemien ilmettä. Teimme myös näkyvää Oral-mainontaa tavoitteena lisätä yrityksemme tunnettuutta sekä kuluttajien että yritysten keskuudessa”, sanoo Oralin toimitusjohtaja Marina Vahtola.

Liikevaihto ja tulos

Yksityisten hammasterveyspalveluiden kysyntä on säilynyt vakaana. Taantuma on näkynyt alalla lähinnä vaativien ja kalliimpien hoitojen siirtämisenä. Oralin asiakaskunnassa vaativien hoitojen kuten keinojuurihoitojen kysyntä kuitenkin lisääntyi edelleen.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.1.-31.3.2010 kasvoi 18,1 prosenttia ja oli 9,5 (8,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto 1.1.-31.3.2010 oli 0,4 (0,3) miljoonaa euroa eli 4,2 (3,3) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate oli 0,8 (0,6) miljoonaa euroa.

Liikevaihtoa kasvattivat edellisellä tilikaudella tehdyt yritysostot ja rekrytoitujen uusien hammaslääkäreiden tuoma lisääntynyt tarjonta sekä asiakaslähtöisen myynnin ja markkinoinnin tehostaminen. Myös yrityksen tunnettuuden parantaminen on tuonut uusia asiakkaita.

Toimintaa on tehostettu nostamalla asemien käyttöasteita tarjoamalla muun muassa palveluja entistä useammilla asemilla myös iltaisin ja viikonloppuisin. Prosesseja, kustannustehokkuutta ja markkinointia on kehitetty voimakkaasti. Merkittävä tekijä liikevoiton hyvässä kehityksessä on lisäksi liikevaihdon kasvu. Sekä liikevaihdon että liikevoiton myönteiseen kehitykseen on edelleen vaikuttanut vaativien tutkimusten ja hoitojen kuten kuvantamisen ja keinojuurihoidon sekä suuhygienistipalveluiden osuuden kasvu.

Kauden tuloveroja pienentää hallinto-oikeuden päätös hylätä veroasiamiehen yhtiön aiemmin tekemiä hyllypoistoja koskeva valitus. Yhtiö teki varauksen kirjanpitoonsa, joka nyt purettiin. Vaikutus on 78 tuhatta euroa, joka kohdistettiin tälle katsauskaudelle.

Osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,02) euroa. Osakeoptioilla ei ollut laimentavaa vaikutusta osakekohtaiseen tulokseen.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Oral Hammaslääkärit Oyj -konsernin taseen loppusumma 31.3.2010 oli 19,9 (19,0) miljoonaa euroa. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset olivat 2,0 (1,7) miljoonaa euroa. Korollisia nettovelkoja oli 5,7 (6,0) miljoonaa euroa, joista 2,1 (1,5) miljoonaa euroa oli lyhytaikaisia ja 3,6 (4,5) miljoonaa euroa pitkäaikaisia velkoja. Korollisiin nettovelkoihin sisältyy 0,7 (0,1) miljoonaa euroa tehtyjen yrityskauppojen loppukauppahintoja, joiden toteutuminen riippuu asemien tuloksentekokyvystä seuraavien vuosien aikana. Konsernin maksuvalmius eli quick ratio -tunnusluku oli 0,36 (0,34).

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 0,8 (0,6) miljoonaa euroa.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tammi-maaliskuussa 0,4 (0,4) miljoonaa euroa. Investoinnit muodostuvat asemien kalustojen, hoitolaitteiden ja toimitilojen muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukaisiksi.

Yrityshankintojen tuomien aineettomien oikeuksien poistot muodostavat olennaisen osan konsernin poistoista. Tällaisia ovat erityisesti taseeseen IFRS:n mukaan kirjatut poistot potilaskannoista ja kilpailukieltosopimuksista.

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 42,5 (39,1) prosenttia.

Henkilöstö ja asiantuntijaresurssit

Oralin työyhteisö koostuu pääosin vastaanotoilla toimivista hammaslääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienisteista ja toimistohenkilöstöstä. Oral-konsernissa työskenteli tammi-maaliskuussa keskimäärin 530 (436) koko- ja osa-aikaista henkilöä ja kauden lopussa 530 (438) henkilöä. Kauden lopun henkilöstövahvuudesta 397 (323) oli työsuhteessa Oraliin ja 133 (115) työskenteli sopimussuhteessa ammatinharjoittajana.

Konsernin rakenne

Konsernin emoyhtiö on Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli tilikauden päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hammaslääkärit Seinäjoki Oy sekä Oral Hammaslääkärit Itäkeskus Oy. Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa.

Oralilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 20 hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa ja Vaasassa.

Toiminnan kehittäminen

Oralin strategisena tavoitteena on laajentaa toimintansa valtakunnalliseksi ja saavuttaa vuonna 2010 yli 10 prosentin markkinaosuus yksityisistä hammasterveyspalveluista Suomessa. Tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyin. Yksityisen sektorin liikevaihdoksi Oral arvioi noin 380 miljoonaa euroa vuonna 2010. Oral arvioi, että sillä oli vuoden 2010 alussa lähes kymmenen prosentin markkinaosuus.

Liiketoimintaa pyritään laajentamaan erityisesti suuriin kaupunkeihin. Asemaverkkoa laajennetaan edelleen yr
itys- ja liiketoimintakaupoin, minkä lisäksi selvitetään kokonaan uusien asemien rakentamista keskeisille liikepaikoille. Myös nykyisten hammaslääkäriasemien tarjontaa lisätään asemien kokoa kasvattamalla.

Asemien käyttöasteita on alkuvuonna nostettu tarjoamalla esimerkiksi palveluja entistä useammilla asemilla myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Maaliskuussa julkistettiin uusi yritysilme, ja Oral-brändin tunnettuutta on lisätty aiempaa näkyvämmällä mediamainonnalla.

Muutokset johdossa

Hallitus nimitti Oral Hammaslääkärit Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi KTM Marina Vahtolan 15.1.2010 alkaen.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 28.1.2010 alkaen LL, HLL Janne Ryhänen. Janne Ryhänen toimi aiemmin Oralissa lääketieteellisen palvelun kehitysjohtajana. Samaan aikaan palvelujohtaja Anna-Maria Mäkelä nimitettiin liiketoimintajohtajaksi.

Yhtiön johtoryhmän muodostivat katsauskauden lopussa toimitusjohtaja Marina Vahtola, vastaava lääketieteellinen johtaja Erkki Virta, talousjohtaja Lauri Larjavaara, liiketoimintajohtaja Anna-Maria Mäkelä ja kehitysjohtaja Janne Ryhänen.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n vastaava lääketieteellinen johtaja Erkki Virta ilmoitti 16.3.2010 siirtyvänsä Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä takaisin hammaslääkäriksi kliiniseen hoitotyöhön 16.8.2010 alkaen. Vastaavaksi lääketieteelliseksi johtajaksi nimitettiin Janne Ryhänen samasta ajankohdasta alkaen.

Osakkeet ja osakepääoma

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.3.2010 oli 570.807,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä 6.294.301. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus hyväksyi 1.3.2010 yhteensä 68.139 uutta osakemerkintää, jotka perustuivat yrityskauppojen yhteydessä myyjäosapuolille vuonna 2007 annettuihin optio-oikeuksiin. Osakemerkinnät tehtiin optio-ohjelmien C/I, B/III ja A/III perusteella. Osakkeiden merkintähinta on merkitty kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Kauppahinta-arvion muutoksen vuoksi korotus näkyy 18.639 osakkeen osalta 31.3.2010 sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston korotuksena. Muiden osalta korotus tapahtui jo aiemmin kohteen omistuksen siirryttyä Oralille. Kaikki optio-ohjelmien C/I, B/III ja A/III perusteella merkittävissä olevat osakkeet tulivat merkityiksi. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin katsauskauden jälkeen 1.4.2010. Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeiden lukumäärä on rekisteröinnin jälkeen 6.362.440 osaketta.

Voimassaolevat optio-ohjelmat

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2007 päätti antaa konsernin avainhenkilöille enintään 100.000 uutta optio-oikeutta, jotka oikeuttavat yhteensä enintään 100.000 yhtiön osakkeen merkintään. Osakkeiden merkintäaika on 1.4.2010-31.3.2011. Osakkeen merkintähinta on 3,50 euroa vähennettynä ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä. Optio-ohjelmasta on jaettu 80.000 optio-oikeutta.

Yhtiökokouksen päätökset

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2010 päätti hallituksen esityksen mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista sekä ylikurssirahaston alentamisesta, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankinnasta, osakeannista, optio-oikeuksista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta.

Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi yhtiökokous päätti 2.550 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 1.700 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan 1.500 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 850 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien kokouksista maksetaan lisäksi kokouspalkkiona 100 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä. Yhtiökokous päätti, että hallituksessa jatkavat Juhani Erma (OTL, varatuomari), Mikael Ingberg (Ph.D. Econ.), Timo T. Laitinen (Dipl. ins), Kirsti Piponius (KTM), Tuomas Waltimo (professori) ja Ben Wrede (B.Sc. Eng). Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin ekonomi Antti Kasi.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johan Kronberg.

Yhtiökokous päätti muuttaa Oral Hammaslääkärit Oyj:n yhtiöjärjestyksen tilintarkastajia koskevan 5§:n ja yhtiökokouskutsua koskevan 7§:n kuulumaan seuraavasti:

”5§ Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7§ Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla. Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.”

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 629.430 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.950.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa
saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön taseen 31.12.2009 mukaista ylikurssirahastoa 3.695.262,39 eurolla siirtämällä kaikki taseen 31.12.2009 mukaisessa ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa olevan ylikurssirahaston määrä on nolla.

Yhtiökokouksen valitsema hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksensa ja valitsi puheenjohtajakseen Ben Wreden. Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Juhani Erman. Hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Ben Wreden ja muiksi jäseniksi Juhani Erman ja Kirsi Piponiuksen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mikael Ingberg ja muiksi jäseniksi Juhani Erma, Timo T. Laitinen ja Ben Wrede.

Hallituksen voimassaolevat valtuudet

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2010 antamat valtuudet päättää enintään 629.430 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta sekä enintään 2.950.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta valtuutuksessa mainituin ehdoin.

Muutokset omistajakunnassa

Oral Hammaslääkärit Oyj sai 24.3.2010 tiedon, että Erkki Virran osuus yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/20. Erkki Virran osuus Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli tuolloin 4,46 prosenttia, ja hän omisti 280.891osaketta.

Osakkeenomistajien määrä katsauskauden lopussa oli 2266 (2240).

Verovalitus ja riita-asia

Oral Hammaslääkärit Oyj sai 26.2.2010 tiedon hallinto-oikeuden päätöksestä, jonka mukaan yhtiöllä ei ole oikeutta vähentää vuosien 1999-2003 ja 2005 tappioita verotuksessaan. Oral Hammaslääkärit Oyj ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista verosaamista taseeseen. Konserniverokeskus myönsi maaliskuussa 2009 Oral Hammaslääkärit Oyj:lle oikeuden näiden yhteismäärältään 16.463.501 euron tappion vähentämiseksi yhtiön verotuksessa. Oral Hammaslääkärit Oyj on valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Oral arvioi, että mikäli yleinen taloudellinen tilanne Suomessa heikkenee niin, että myös yleinen kulutuskysyntä olennaisesti heikkenee, tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia Oral Hammaslääkärit Oyj:n palveluiden kysyntään ja sitä kautta liikevaihtoon ja tulokseen. Osavuosikatsauksen julkaisuhetkellä palveluiden kysynnässä ei ole nähtävissä tämänkaltaisia olennaisia muutoksia.

Hammaslääkärien saatavuus on kehittynyt yhtiön kannalta suotuisasti. Hammaslääkäreiden saatavuus valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä henkilöstön jatkuvuusriski yritys- ja liiketoimintakauppatilanteissa muodostavat kuitenkin edelleen yhden merkittävimmistä liiketoimintariskeistä.

Liiketoiminta- ja yrityskaupat ja niihin liittyvät investointitarpeet sekä ketjunrakentamisen kustannukset edellyttävät yhtiön koon huomioiden merkittävää vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen käyttämistä. Yhtiön johto pyrkii neuvotteluin varmistamaan, että yhtiöllä on kullakin hetkellä käytössään kasvun, maksuvalmiuden ja käyttöpääomatarpeen edellyttämä rahoitus optimaalisin ehdoin.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hammasterveyspalvelujen kysyntätilanne on pysynyt suhteellisen vakaana, ja yksityisten hammasterveyspalveluiden markkinan odotetaan pitkällä aikavälillä edelleen kasvavan. Erityisesti ikääntyvän väestön ostokyvyn parantumisen odotetaan lisäävän vaativien, yksityisellä hammasterveyssektorilla tehtävien toimenpiteiden kysyntää.

Oral uskoo, että pirstaloituneilla markkinoilla on kysyntää keskitetysti ja tehokkaasti hoidetulle hammasterveysketjulle. Oral hakee kasvua kuluttajamarkkinoiden lisäksi myös yrityksille suunnatuista palveluista.

Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan ylittävän ilman mahdollisia yritysjärjestelyjä 37 miljoonaa euroa ja liiketuloksen arvioidaan paranevan selvästi vuodesta 2009.

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Yhtiö on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2009, joka julkaistiin 1. maaliskuuta 2010, ja lisäksi 2010 käyttöön otettuja uusia IAS/IFRS-standardeja. Näistä standardeista merkittävimmät ovat: IFRS3 (uudistettu) Liiketoimintojen yhdistäminen ja IAS27 (uudistettu) Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös.

Osavuosikatsauksessa julkaistuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

TULOSLASKELMA,
1000 EUR
1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
Liikevaihto 9516 8055 32283
Liiketoiminnan muut tuotot 85
Materiaalit ja palvelut -4104 -3493 -13714
Henkilöstökulut -3162 -2618 -10966
Poistot ja arvonalentumiset -424 -367 -1553
Liiketoiminnan
muut kulut
-1426 -1319 -5292
Liiketulos 400 257 844
Rahoitustuotot ja -kulut -61 -118 -329
Voitto/tappio ennen veroja 338 139 515
Tuloverot -9 -39 -151
KATSAUSKAUDEN VOITTO 330 100 364
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus 330 100 364
Vähemmistöosakkaille kuuluva osuus
LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus 330 100 364
Vähemmistöosakkaille kuuluva osuus
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos, euroa:
– laimentamaton* 0,05 0,02 0,06

*) Osakeoptioilla ei ole laimentavaa vaikutusta

TASE, 1000 EUR 31.3.
2010
31.3.
2009
31.12.
2009
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuus-
hyödykkeet
4920 4903 4809
Liikearvo 6504 6042 6558
Muut aineettomat
hyödykkeet
4939 4764 5006
Laskennalliset
verosaamiset
125 374 223
Myytävissä olevat
sijoitukset
5 7 5
Lainasaamiset 14
Pitkäaikaiset varat
yhteensä
16493 16103 16601
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-
omaisuus
932 789 926
Myyntisaamiset
ja muut saamiset
2045 1710 1784
Rahavarat 451 349 418
Lyhytaikaiset varat
yhteensä
3428 2848 3128
Varat yhteensä 19921 18952 19729


OMA PÄÄOMA JA VELAT,
1000 EUR
Osakepääoma 571 571 571
Ylikurssirahasto 4929 4929 4929
Sijoitetun
vapaan oman
pääoman rahasto
1047 233 734
Osakeanti 378 250
Edell. tilikausien
voitto/tappio
1598 1206 1228
Tilikauden
voitto/tappio
330 100 364
Oma pääoma yhteensä 8474 7417 8076
VELAT
Pitkäaikainen
vieras pääoma
Korolliset velat 3615 4521 4112
Laskennallinen
verovelka
994 1027 1002
Pitkäaikaiset velat
yhteensä
4609 5548 5114
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 2054 1518 2377
Ostovelat ja
muut velat
4785 4469 4163
Lyhytaikaiset velat
yhteensä
6838 5987 6540
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 19921 18952 19729
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR
Osake-
pääoma
Yli-
kurssi-
rahasto
Osake-
anti
Muut
rahastot
Voitto-
varat
Oma pääoma


Oma pääoma
1.1.2010
571 4929 250 734 1592 8076
Laaja tulos 330 330
Myönnettyjen
optioiden
kuluvaikutuksen
oikaisu
6 6
Osakeanti -250 -250
Optioilla
merkityt
osakkeet
313 313
Oma pääoma
31.3.2010
571 4929 1047 1927 8474


Osake-
pääoma
Yli-
kurssi-
rahasto
Muut
rahastot
Voitto-
varat
Oma
pääoma
Oma pääoma 1.1.2009 571 5126 1079 157 6934
Laaja tulos 100 100
Myönnettyjen
optioiden kulu-
vaikutuksen oikaisu
6 6
Optioilla merkityt
osakkeet
378 378
Siirto ylikurssi-
rahastosta
-197 197
Siirto muista
rahastoista
-846 846
Oma pääoma
31.3.2009
571 4929 611 1306 7417


RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR 1.1.-31.3. 2010 1.1.-31.3. 2009 1.1.-31.12. 2009
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden
voitto/tappio
330 100 364
Oikaisut tilikauden tulokseen
Rahoitustuotot ja kulut 61 118 329
Muut oikaisut 13 45 149
Poistot 424 367 1553
Nettokäyttöpääoman muutos 429 431 -207
Korot -44 -49 -276
Verot 2 -20 165
Liiketoiminnan kassavirta 1215 992 2076


Investointien nettorahavirta
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-376 -182 -797
Aineellisten ja aineettomien
myynnistä saatu kauppahinta
17
Tytäryhtiön tai liiketoiminnan
hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla
-253 -306
Pitkäaikaisten saamisten takaisinmaksut 14
Muut investoinnit 5 -5
Investointien rahavirta yhteensä -687 -182 -1077
Kassavirta ennen rahoitusta 528 809 999
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -89
Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -118 -90 -419
Lyhytaikaisten lainojen nostot
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -439 -972 -798
Optioilla merkityt osakkeet 378 501
Rahoituksen rahavirta -495 -684 -805
Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) 33 125 194
418 224 224
Rahavarat tilikauden lopussa 451 349 418

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

TUNNUSLUVUT

1.1.-31.3.
2010
1.1.-31.3.
2009
1.1.-31.12.
2009
Omapääoma/osake, euroa 1,35 1,26 1,30
Omavaraisuusaste, % 43 39 41
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen,
(1000 EUR)
414 446 2293

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Oma pääoma / osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma / Taseen loppusumma

SUURIMMAT OMISTAJAT 31.3.2010

Omistaja osakkeita kpl omistusosuus %
Atine Group Oy 1.885.000 29,9
Korhonen Juha 586.340 9,3
Lahikainen Kimmo 509.370 8,1
Ranki Kari 502.920 8,0
Virta Erkki 280.891 4,5
Korhonen Sari 266.000 4,2
Sir 8 Oy (Antti Kasi*) 233.189 3,7
Kesk. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 228.000 3,6
Björkman Stefan 154.850 2,5
Antila Kari 75.063 1,2
10 suurinta yhteensä 4.721.623 75,0
Muut 1.572.628 25,0
Yhteensä 6.294.301 100,0

* Antti Kasi omistaa lisäksi henkilökohtaisesti 20.
000 osaketta.

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Marina Vahtola, puh. 0400 196 352

Talousjohtaja Lauri Larjavaara, puh. 040 5846706

Etunimi.sukunimi@oral.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.oral.fi

Oral Hammaslääkärit Oyj – Osavuosikatsaus 1-3/2010