14.02.2013 07:30:00 CET

Liiketulos parani ja liiketoiminnan rahavirta kasvoi merkittävästi – Oral Hammaslääkärit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012

Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote 14.2.2013 klo 8.30

LIIKETULOS PARANI JA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA KASVOI MERKITTÄVÄSTI – ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012

– Liikevaihto 50,3 (46,3) milj. euroa, kasvua 8,6 %; Q4 liikevaihto 13,4 (12,5) milj. euroa
– Käyttökate 3,5 (2,7) milj. euroa, kasvua 29,6 %; Q4 käyttökate 1,3 (0,7) milj. euroa
– Liiketulos 0,5 (0,0) milj. euroa; Q4 liiketulos 0,5 (-0,1) milj. euroa
– Tilikauden tulos 0,0 (-0,3) milj. euroa; Q4 tulos 0,3 (-0,2) milj. euroa
– Liiketoiminnan rahavirta 4,1 (1,7) milj. euroa; Q4 1,4 (1,5) milj. euroa
– Koko vuoden osakekohtainen tulos 0,00 (-0,04) euroa
– Markkina-asema vahvistui
– Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan kasvavan suhteellisesti enemmän kuin vuonna 2012 ja liiketuloksen parantuvan vuodesta 2012

Oral Hammaslääkärit Oyj on monipuolisia suu- ja hammasterveyden palveluja tuottava yhtiö, jonka hammaslääkäriasemilla työskenteli vuoden lopussa 455 hammasterveyden ammattilaista kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna. Vuoden 2012 lopussa Oral-ketjuun kuului 27 (23) hammaslääkäriasemaa ja 151 (139) hoitoyksikköä eli täysin varusteltua hoitohuonetta. Hoitokäyntejä asemille tehtiin yhteensä 256.630 (252.250), jossa on kasvua 1,7 prosenttia.

Toimitusjohtajan kommentti

”Liiketuloksemme muodostui tavoitteiden mukaisesti edellisvuotta selvästi paremmaksi. Onnistuimme nostamaan kapasiteetin käyttöastetta sekä hammaslääkäriasemillamme että laboratoriotoiminnassa. Vuoden aikana tehdyt yrityskaupat näkyivät tuloksessa myönteisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Vuosi 2012 oli Oralille jälleen laajentumisen vuosi. Joulukuussa Oral-ketjussa aloittivat uutena paikkakuntana Oulu ja Pieksämäki. Vuoden aikana teimme myös runsaasti yrityskauppoja olemassa olevien asemiemme vahvistamiseksi erityisesti Helsingissä.

Yleinen taloudellinen epävarmuus on vähentänyt vaativien hoitojen kysyntää. Alkuvuonna kysyntä oli yleisesti hieman odotettua vaimeampaa mutta vilkastui alalle tyypillisesti hiljaisen kesäkauden jälkeen vuoden loppua kohden.

Keskeisin tavoitteemme on edelleen tuloksen parantaminen kasvun ja käyttöasteiden nostamisen kautta”, sanoo Oralin toimitusjohtaja Martin Forss.

Toimintaympäristö

Eurokriisin aiheuttama yleinen taloudellinen epävarmuus on vaikuttanut myös hammasterveyspalveluiden kysyntään vaikkakaan ei yhtä voimakkaasti kuin monilla muilla aloilla. Selkeimmin epävarmuus vähentää vaativien hoitojen, kuten keinojuurien eli implanttien, kysyntää. Myös vähemmän kiireellisiä hoitoja kuten oikomishoitoja ja valkaisuja siirretään tiukassa taloudellisessa tilanteessa.

Suomen suu- ja hammasterveyden markkinan arvo on edelleen Oralin arvioiden mukaan yhteensä noin 900 miljoonaa euroa, ja se jakaantuu lähes tasan yksityisen ja julkisen sektorin kesken. Julkinen terveydenhuolto on keskittynyt hammasterveyden peruspalveluihin, kun taas yksityisillä hammaslääkäriasemilla tehdään huomattavasti enemmän vaativia erikoistoimenpiteitä. Varsinkaan aikuisten tarvitsemia erikoishammaslääkäripalveluja ei ole terveyskeskuksissa kysyntää vastaavasti. Merkittävä tekijä julkisen hammashoidon hoitotakuuongelmiin on hammaslääkäripula, joka on myös yksi Oralin kasvun riskitekijöistä joillakin alueilla. Hammaslääkäreiden saatavuus Oral-konserniin on kuitenkin jatkunut hyvänä. Palvelualalle tyypillisesti kasvun riskitekijät vaihtelevat alueellisesti merkittävästi.

Yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä on lisääntymässä muun muassa palvelusetelin, ostopalveluiden ja erilaisten yhteishankkeiden muodossa. Samaan aikaan yksityiselle sektorille on tullut uusia toimijoita erityisesti pääkaupunkiseudulla, ja kilpailu sekä asiakkaista että hammaslääkäreistä on lisääntynyt.

Erityisesti ikääntyvän väestön ostokyvyn parantumisen odotetaan lisäävän vaativien, yksityisellä hammasterveyssektorilla tehtävien toimenpiteiden kysyntää. Kysyntää lisäävät myös terveyden, hyvinvoinnin ja ulkonäön kasvava arvostus.

Yksityisten suu- ja hammaslääkäripalveluiden kysyntään vaikuttavat hoidon lukumäärällisen ja laadullisen tarpeen lisäksi Kansaneläkelaitoksen maksamat korvaukset ja kuntien käyttämien ostopalveluiden määrä. Vuonna 2012 Kelan suorakorvaus laajennettiin kattamaan suuhygienistin antama hoito.

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Oral Hammaslääkärit Oyj:n tavoitteena on edelleen liikevaihdon kasvattaminen 80 miljoonaan euroon vuoden 2015 loppuun mennessä. Tulostavoitteena on edelleen vähintään kymmenen prosentin liiketulos liikevaihdosta vuonna 2015.

Kasvu tullaan toteuttamaan sekä yritysostoin että laajentamalla nykyisiä asemia. Kasvua haetaan erityisesti suurista kaupungeista hyviltä liikepaikoilta. Yrityskaupoilla tavoitellaan nopeampaa asiakaskunnan laajentamista kuin mitä uusia hammaslääkäreitä rekrytoimalla saavutetaan.

Liikevaihto ja tulos

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto ja tulos 1.1.-31.12.2012 muodostuivat odotusten mukaisiksi. Liikevaihto kasvoi 8,6 prosenttia ja oli 50,3 (46,3) miljoonaa euroa. Kasvusta noin 20 prosenttia muodostui orgaanisesti ja noin 80 prosenttia yritys- ja liiketoimintakauppojen seurauksena. Yritys ja liiketoimintakaupoista merkittävimmät olivat 10.5.2012 konserniin yhdistetty hammaslaboratorio Varahammas Oy, 1.6.2012 konserniin yhdistetyt Meilahden Hammaslääkärikeskus Oy ja Vihdin Hammaspaikka Oy sekä 1.12.2012 konserniin yhdistetyt Pieksämäen Hammasapu Oy ja Hammas Botnia Oy. Orgaaninen kasvu sisältää olemassa olevien asemien laajennukset. Vuoden merkittävin asemalaajennus oli maaliskuussa aloittanut Tapiolan uusi hammaslääkäriasema.

Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 7,2 prosenttia ja oli 13,4 (12,5) miljoonaa euroa.

Tilikauden liiketulos parani edellisestä vuodesta ja oli 0,5 (0,0) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,5 (-0,1) miljoonaa euroa. Tilikauden liiketulosta paransi liikevaihdon kasvu ja käyttöasteiden parantuminen. Liiketulokseen sisältyy kertaluontoisia eriä 0,1 miljoonaa euroa. Niistä viimeiselle vuosineljännekselle kirjatut toteuttumattomien lisäkauppahintojen tuloutukset paransivat liiketulosta 0,3 miljoonalla eurolla ja aikaisemmille vuosineljänneksille kirjatut kertaluontoiset kulut toimipisteiden muutosta ja varastohallintajärjestelmän muutoksista vähensivät liiketulosta 0,2 miljoonalla eurolla.

Tilikauden tulos oli 0,0 (-0,3) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen tulos oli 0,3 (-0,2) miljoonaa euroa. Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,00 (-0,04) euroa. Viimeisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,03 (-0,02) euroa.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Oral Hammaslääkärit Oyj -konsernin taseen loppusumma 31.12.2012 oli 31,6 (28,0) miljoonaa euroa. Konsernin pitkä-aikaiset varat olivat 26,1 (22,8) miljoonaa euroa. Kasvu oli pääosin tehtyjen yritys- ja liiketoimintakauppoje
n seurausta. Myös lyhytaikaiset varat kasvoivat ja olivat 5,5 (5,2) miljoonaa euroa. Näiden kasvu johtui rahavarojen lisääntymisestä edellisen vuoden loppuun verrattuna. Konsernin nettokäyttöpääoma kehittyi myönteisesti ja oli 0,9 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisenä vuonna.

Korollisia nettovelkoja oli 7,7 (5,8) miljoonaa euroa. Ne koostuvat lyhyistä korollisista veloista 1,6 (2,0) miljoonaa euroa, pitkistä korollisista veloista 7,8 (5,0) miljoonaa euroa ja rahavaroista 1,7 (1,2) miljoonaa euroa. Korollisia velkoja on pääosin kasvattanut tehdyt yritys- ja liiketoimintakaupat. Korollisiin nettovelkoihin sisältyy 2,5 (1,2) miljoonaa euroa tehtyjen yrityskauppojen lisäkauppahintoja, joiden toteutuminen riippuu asemien tuloksentekokyvystä seuraavien vuosien aikana. Konsernin maksuvalmius eli quick ratio -tunnusluku oli 0,50 (0,52).

Konsernin oma pääoma oli 14,1 (14,4) miljoonaa euroa ja oma pääoma per osake oli 1,62 (1,65) euroa. Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 44,7 (51,5) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta parani merkittävästi ja oli 4,1 (1,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa paransi sekä yhtiön kannattavuuden kasvu että positiivisesti kehittynyt nettokäyttöpääoma. Liiketoiminnan rahavirta neljännellä vuosineljänneksellä oli 1,4 (1,5) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -3,5 (-3,2) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli tilikaudella 0,0 (2,2) miljoonaa euroa. Vertailukaudella tehtiin merkintäoikeusanti.

Konsernin rakenne

Konsernin emoyhtiö on Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli tilikauden päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hammaslääkärit Meilahti Oy, Oral Hammaslääkärit Nummela Oy sekä Oral Hammaslaboratorio Oy. Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa.

Emoyhtiöön sulautettiin suunnitelmien mukaisesti 30.6.2012 sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Oral Hammaslääkärit Seinäjoki Oy, Oral Hammaslääkärit Itäkeskus Oy ja Oral Hammaslääkärit Joensuu Oy. Sulautumiset toteutettiin konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi eikä sulautumisvastiketta annettu. Sulautumiset rekisteröitiin kaupparekisteriin 30.6.2012.

Oralilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 27 hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.

Yrityskaupat

Oral laajentui viimeisellä vuosineljänneksellä Ouluun ja Pieksämäelle. Oulusta Oral osti viiden hoitoyksikön Hammas Botnia Oy:n liiketoiminnan. Hammas Botniassa työskentelee noin 20 hammashoidon ammattilaista, ja sen liikevaihto vuonna 2011 oli noin 1,9 miljoonaa euroa. Pieksämäeltä Oral osti Pieksämäen Hammasapu Oy:n liiketoiminnan. Pieksämäen Hammasapu Oy on kahden hoitohuoneen hammaslääkäriasema, jolla on oma hammaslaboratorio. Yhtiön vuosiliikevaihto on noin 0,75 miljoonaa euroa. Oral hankki viimeisellä neljänneksellä myös yhden hoitoyksikön hammaslääkäriseman Tampereelta. Hankitut liiketoiminnot yhdistettiin Oral-konserniin 1.12.2012.

Aiemmin kaudella Oral vahvisti markkina-asemaansa yrityskaupoin Vihdin Nummelassa, Helsingissä ja Espoon Tapiolassa sekä laajensi hammaslaboratoriotoimintaansa.

Hankittujen liiketoimintojen vaikutus konsernin taseeseen ja tulokseen esitetään tämän tiedotteen taulukko-osassa.

Henkilöstö

Oralin työyhteisö koostuu pääosin vastaanotoilla toimivista hammaslääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienisteistä ja toimistohenkilökunnasta.


Oral-konsernissa työskenteli vuonna 2012 keskimäärin 434 henkeä kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna. Vuoden lopussa vastaava luku oli 455. Laskentatapaa muutettiin vuoden 2012 alussa siten, että henkilöstömäärä ilmoitetaan kokonaisina henkilötyövuosina aiemman henkilöiden lukumäärän sijaan. Konsernissa työskentelevien kokonaislukumäärä ei ole olennaisesti muuttunut vuoden 2011 lopun jälkeen, jolloin konsernissa työskenteli yhteensä 702 koko- ja osa-aikaista henkilöä.

Työsopimussuhteessa työskentelevistä kokoaikaisten työntekijöiden osuus vuoden lopussa oli 55 prosenttia ja osa-aikaisten 45 prosenttia.

Kaikista vuoden päättyessä Oralissa työskentelevistä 497 oli työsuhteessa Oraliin ja 205 työskenteli sopimussuhteessa ammatinharjoittajana. Työsopimussuhteisen henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa 39 (39) vuotta. Naisia oli työsopimussuhteisesta henkilöstöstä 89 (90) prosenttia ja miehiä 11 (10) prosenttia.

Henkilöstön kehittämisessä keskityttiin esimiestyön kehittämiseen ja työhyvinvointia tukevan johtamiskulttuurin edistämiseen. Syksyllä tehtiin esimieskartoitukset ja niiden perusteella laadittiin esimiehille henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat. Iso joukko esimiehiä aloitti puolitoista vuotta kestävän johtamisen erikoisammattitutkinnon opinnot. Vuoden aikana uudistettiin henkilöstöjohtamisen prosesseja, kuten perehdyttämisprosessia ja kehityskeskustelukäytäntöjä. Lisäksi täsmennettiin varhaisen välittämisen toimintamallia ja syvennettiin yhteistyötä työterveyshuollon ja työeläkeyhtiön kanssa. Työntekijöiden työssä jaksamista elämänkaaren eri vaiheissa tuettiin monimuotoisilla työajan joustoilla. Henkilöstöjohtamisen prosessien seurantaa täsmennettiin kiinnittämällä huomiota perehdyttämisprosessin toimivuuteen ja sairauspoissaolojen määrän kehittymiseen.

Kliinisen hoidon neuvottelukunta

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kliinisen hoidon neuvottelukunta on yhtiön johdosta riippumaton, pääosin yhtiön ulkopuoliseen asiantuntemukseen perustuva neuvoa ja suosituksia antava elin. Neuvottelukunta edistää erityisesti hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Oral Hammaslääkärit Oyj:n kliiniseen neuvottelukuntaan kuuluivat vuoden 2012 lopussa HLT, EHL Mikko Rantala, dosentti Kimmo Suomalainen, dosentti Tapio Tammisalo, dosentti Olli Teronen, EHL Susanne Tuominen, EHL Heikki Alapulli ja puheenjohtajana professori Tuomas Waltimo. Kliinisen hoidon neuvottelukunnan työtä koordinoi Oral Hammaslääkärit Oyj:n puolesta yhtiön vastaava lääketieteellinen johtaja.

Johto ja hallinto

Oral Hammaslääkärit Oyj:n toimitusjohtajana toimi tilikaudella KTM Martin Forss. Yhtiön johtoryhmän muodostivat tilikauden päättyessä toimitusjohtajan lisäksi vastaava lääketieteellinen johtaja, LL, HLL Janne Ryhänen, liiketoimintajohtaja, terveystieteen maisteri Anna-Maria Mäkelä, talousjohtaja, KTM Antti Uusitalo sekä tutkimus- ja kehitysjohtaja, HLT Tuomas Waltimo. Tutkimus- ja kehitysjohtajan tehtävä on osa-aikainen, ja Tuomas Waltimo työskentelee päätoimisesti professorina Baselin yliopistossa Sveitsissä.

Johtoryhmän kokoonpanossa tapahtui tilikaudella seuraavat muutokset: talousjohtaja Lauri Larjavaara erosi toukokuussa yhtiön palveluksesta, ja uutena talousjohtajana aloitti 1.6.2012 Antti Uusitalo, joka oli siihen asti työskennellyt yhtiön business controllerina. Tutkimus- ja kehitysjohtajan tehtävä perustettiin 22.5.2012, jolloin Tuomas Waltimo aloitti tehtävässä.

Or
al Hammaslääkärit Oyj:n hallitukseen kuului tilikauden päättyessä seitsemän varsinaisen yhtiö-kokouksen 22.3.2012 valitsemaa jäsentä. Hallituksessa toimivat Benedict (Ben) Wrede (puheenjohtaja), Juha Korhonen (varapuheenjohtaja), Juhani Erma, Timo T. Laitinen, Kirsti Piponius, Ulrika Romantschuk ja Mia Åberg. Varsinaiseen yhtiökokoukseen asti hallituksessa toimivat Ben Wrede, Juhani Erma, Mikael Ingberg, Antti Kasi, Timo T. Laitinen, Kirsti Piponius ja Tuomas Waltimo.

Yhtiön tilintarkastajana toimii PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Martin Grandell.

Osakkeet ja osakepääoma

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2012 oli 570.807,20 euroa. Osakkeiden lukumäärä oli tilikauden päättyessä 8.742.042. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Osakkeiden lukumäärässä tai osakepääomassa ei tapahtunut tilikaudella muutoksia.

Osakkeille maksettiin 3.4.2012 pääomanpalautusta 0,03 euroa per osake eli yhteensä 262.261,26 tuhatta euroa.

Yhtiöllä ei ollut katsauskauden päättyessä liikkeellelaskettuja optiota tai voimassa olevia optio-ohjelmia.

Yhtiökokoukset ja hallituksen voimassaolevat valtuudet

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2012 päätti tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja sen valiokuntien esitysten mukaisesti muista varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista, hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankinnasta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 maksetaan pääoman palautusta 0,03 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä. Yhtiökokous päätti, että hallituksessa jatkavat Juhani Erma (OTL, varatuomari), Timo T. Laitinen (Dipl. ins), Kirsti Piponius (KTM) ja Ben Wrede (B.Sc. Eng). Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Atine Group Oy:n talous- ja rahoitusjohtaja Mia Åberg (KTM), Fazer-konsernin viestintäjohtaja Ulrika Romantschuk (VTK) ja Juha Korhonen (KTM).

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Martin Grandell.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 2.550 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 2.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 1.200 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkio hallituksen valiokuntien kokouksista on 150 euroa.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 865.851 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Valtuutus on voimassa 12 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 3.500.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa neljä vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Muutokset omistajakunnassa

Oral Hammaslääkärit Oyj:n suurin omistaja Atine Group Oy teki 21.2.2012 pakollisen julkisen ostotarjouksen Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista. Atine Group Oy:n ostotarjous oli 3,20 euroa kustakin Oralin osakkeesta käteisenä. Tarjousaika alkoi 7.3. ja päättyi 28.3.2012. Oralin hallitus julkisti lausuntonsa ostotarjouksesta 15.3.2012. Hallitus ei suositellut osakkeenomistajille Atine Groupin tekemän tarjouksen hyväksymistä. Ostotarjouksen seurauksena Atinen omistus kasvoi 0,72 prosenttiyksikköä ja sen omistus Oralissa nousi 30,82 prosenttiin Oralin kaikista osakkeista ja äänistä. Tilikauden päättyessä Atine Groupin omistusosuus oli 35,24 prosenttia.

Oralin tietoon ei tullut tilikaudella muita liputuskynnyksen ylittäviä omistusmuutoksia.

Kaupankäynti NASDAQ OMX Helsingissä

Tilikaudella 1.1.-31.12.2012 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeen alin kaupankäyntikurssi oli 3,03 (2,89) euroa ja ylin 3,49 (5,79) euroa. Osakkeen päätöskurssi 31.12.2012 oli 3,28 (2,95) euroa ja yhtiön markkina-arvo 28,7 (25,8) miljoonaa euroa.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsingissä 1.6.1999 lähtien. Osakkeen kaupankäyntitunnus on ORA1V.

Osakkeenomistajien määrä tilikauden lopussa oli 2497 (3102). Osakkeiden kokonaisvaihto vuonna 2012 oli 1 224 775 kappaletta. Kokonaisvaihdon osuus kaikista osakkeista oli 14 prosenttia vuoden 2012 aikana.

Corporate Governance -suositusten noudattaminen

Oral Hammaslääkärit Oyj noudattaa hallinnoinnissaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Sen noudattamisesta annettava selvitys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla vuoden 2012 tilinpäätöksen julkaisemisajankohdasta lähtien.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus piti tilikaudella 2012 yhteensä 20 kokousta, ja hallitusten jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 94. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui viisi ja tarkastusvaliokunta neljä kertaa.

Arvio lähiajan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Oral arvioi, että mikäli yleinen taloudellinen tilanne Suomessa heikkenee niin, että myös yleinen kulutuskysyntä heikkenee, tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia Oral Hammaslääkärit Oyj:n palveluiden kysyntään ja sitä kautta liikevaihtoon ja tulokseen. Taloudellinen epävarmuus vähentää erityisesti vaativien hoitojen kysyntää.

Yksityiselle sektorille on tullut viime vuosina uusia toimijoita, ja kilpailun arvioidaan jonkin verran lisääntyvän.

Hammaslääkäreiden lukumäärä asukasta kohden on Hammaslääkäriliiton selvityksen mukaan Suomessa tällä hetkellä alhaisimmillaan 25 vuoteen. Hammaslääkäreiden saatavuus säilyi katsauskaudella kuitenkin Oralin kannalta kohtuullisena. Hammaslääkäreiden saatavuus valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä henkilöstön jatkuvuusriski yritys- ja liiketoimintakauppatilanteissa muodostavat edelleen yhden merkittävimmistä liiketoimintariskeistä.

Oralin kasvustrategiaan kuuluvat yrityskaupat. Ni
iden toteutukseen sekä järjestelyn jälkeiseen integrointiin liittyy riskejä, jotka voivat toteutuessaan heikentää yhtiön kannattavuutta ja kasvua. Riskeihin varaudutaan ensisijaisesti yritysjärjestelyjen huolellisella valmistelulla ja toteutuksella.

Tietojärjestelmäriskeistä merkittävin on uuden potilastietojärjestelmän hankinta. Mikäli järjestelmän käyttöönotto viivästyy merkittävästi tai sen käytössä ilmenee odottamattomia ongelmia, tämä voi hetkellisesti heikentää Oralin asiakaspalvelua ja sillä voi olla vaikutusta myös yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen.

Liiketoiminta- ja yrityskaupat ja niihin liittyvät investointitarpeet sekä ketjunrakentamisen kustannukset edellyttävät merkittävää vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen käyttämistä. Yhtiön johto pyrkii varmistamaan, että yhtiöllä on kullakin hetkellä käytössään kasvun, maksuvalmiuden ja käyttöpääomatarpeen edellyttämä rahoitus optimaalisin ehdoin. Yhtiön pääasialliset rahoitusriskit ovat rahoituksen saatavuus, korkoriski ja maksuvalmiusriski.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hammasterveyspalveluiden kysyntätilanne on pysynyt suhteellisen vakaana, ja yksityisten hammas-terveyspalveluiden markkinan odotetaan pitkällä aikavälillä edelleen kasvavan keskimääräistä talouskasvua nopeammin. Erityisesti ikääntyvän väestön hoidon tarpeen lisääntymisen sekä ostokyvyn parantumisen odotetaan lisäävän vaativien, yksityisellä hammasterveyssektorilla tehtävien toimenpiteiden kysyntää. Lyhyellä aikavälillä kysyntään vaikuttaa yleinen taloudellinen tilanne.

Oral uskoo, että pirstaloituneilla markkinoilla on kysyntää keskitetysti ja tehokkaasti hoidetulle hammasterveysketjulle, joskin kilpailun arvioidaan kiristyvän.

Näkymät vuodelle 2013

Oral arvioi, että yhtiön liikevaihto kasvaa vuonna 2013 suhteellisesti enemmän kuin vuonna 2012, jolloin liikevaihto kasvoi 8,6 prosenttia. Liiketuloksen arvioidaan parantuvan vuodesta 2012.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 ei makseta osinkoa.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 21.3.2013 klo 18.00 alkaen Helsingissä. Kokouskutsu julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena.

Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liiketoimintajohtaja Anna-Maria Mäkelä ilmoitti 5.2.2013 irtisanoutuvansa yhtiön palveluksesta siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen hammasterveysalan ulkopuolelle.

Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet

Oral Hammaslääkärit Oyj:n tilinpäätöstiedote on laadittu IAS34 -säännösten mukaisesti. Yhtiö on noudattanut tilinpäätöstiedotteen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessään tilikaudelta 2011.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1-12/2012 1-12/2011 10-12/2012 10-12/2011
Liikevaihto 50 295 46 268 13 429 12 464
Liiketoiminnan muut tuotot 447 349 331 73
Materiaalit ja palvelut -20 484 -20 205 -5 213 -5 357
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -17 195 -15 662 -4 536 -4 279
Poistot ja arvonalentumiset -2 991 -2 673 -771 -764
Liiketoiminnan muut kulut -9 567 -8 045 -2 703 -2 190
Liiketulos 505 32 537 -54
Rahoitustuotot ja -kulut -463 -478 -136 -209
Voitto/tappio ennen veroja 42 -447 401 -262
Tuloverot -66 130 -105 105
TILIKAUDEN voitto/tappio -24 -317 296 -157
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille -24 -317 296 -157
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos,e
– laimentamaton 0,00 -0,04 0,03 -0,02
– laimennusvaikutuksella oikaistu 0,00 -0,04 0,03 -0,02
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR
Tilikauden voitto/tappio -24 -317 296 -157
Uusien osakkeiden liikkeellelaskumenot -347 -7
LAAJA TILIKAUDEN voitto/tappio -24 -664 296 -164
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -24 -664 296 -164
TASE, 1000 EUR 31.12.2012 31.12.2011
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8 272 8 340
Liikearvo 11 139 8 983
Muut aineettomat hyödykkeet 5 733 5 103
Laskennalliset verosaamiset 415 355
Myytävissä olevat sijoitukset 509 4
Pitkäaikaiset varat yhteensä 26 068 22 785
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 242 1 261
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 545 2 766
Rahavarat 1 742 1 172
Lyhytaikaiset varat yhteensä 5 529 5 199
Varat yhteensä 31 598 27 984


OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.12.2012 31.12.2011
Osakepääoma 571 571
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12 463 12 726
Edell. tilikausien voitto/tappio 1 117 1 434
Tilikauden voitto/tappio -24 -317
Oma pääoma yhteensä 14 128 14 414
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 7 794 4 983
Laskennallinen verovelka 1 067 1 024
Pitkäaikaiset velat yhteensä 8 861 6 006
Varaukset 72
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 1644 1 990
Ostovelat ja muut velat 6 893 5 574
Lyhytaikaiset velat yhteensä 8 537 7 564
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 31 598 27 984

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR

Osake-pääoma Muut rahastot Voitto-varat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2012 571 12726 1117 14414
Tilikauden tulos -24 -24
Pääomanpalautus -262 -262
Oma pääoma 31.12.2012 571 12464 1093 14128
Osake- pääoma Muut rahastot Voitto-varat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2011 571 6585 2305 9461
Tilikauden tulos -317 -317
Osakeanti 6018 6018
Maksetut osingot -525 -525
Optioilla merkityt osakkeet 123 123
Uusien
osakkeiden liikkeeseen
lasku menot
-347 -347
Oma pääoma 31.12.2011 571 12726 1117 14414


RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto/tappio -24 -317
Oikaisut tilikauden tulokseen
Rahoitustuotot ja -kulut 463 478
Tilikauden verot 66 -130
Muut oikaisut -145 -329
Poistot 2 991 2 673
Nettokäyttöpääoman muutos 887 145
Vaihto-omaisuus 185 -68
Lyhytaikaiset saamiset 309 -275
Lyhytaikaiset velat 728 49
Muut -335 439
Korot -340 -306
Verot 188 -470
Liiketoiminnan rahavirta 4 086 1 744
Investointien nettorahavirta
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -1 540 -1 451
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -190 -157
Aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä saatu kauppahinta 15
Liiketoimintakaupoissa hankitusta varallisuudesta maksettu kauppahinta -1 104 -1 021
Tytäryhtiön hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -554 -630
Muut investoinnit -106
Investointien rahavirta yhteensä -3 494 -3 244
Kassavirta ennen rahoitusta 592 -1 500
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 4 425 480
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 214 -798
Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -971 -867
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 363 482
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 363 -2 306
Merkintäoikeusanti 6 018
Uusien osakkeiden liikkeellelaskumenot -460
Optioilla merkityt osakkeet 215
Maksetut osingot / pääomanpalautukset -262 -525
Rahoituksen rahavirta -22 2 240
Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) 570 740
Rahavarat tilikauden alussa 1 172 432
Rahavarat tilikauden lopussa 1 742 1 172

TALOUDELLINEN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1000 EUR 1-12/2012 10-12/2012 7-9/2012 4-6/2012 1-3/2012
Liikevaihto 50 295 13429 10928 13207 12731
Voitto/tappio -24 296 -68 -125 -126
1-12/2011 10-12/2011 7-9/2011 4-6/2011 1-3/2011
Liikevaihto 46 268 12 464 9788 12424 11592
Voitto/tappio -317 -157 -17 -315 173TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

Hankitut liiketoiminnot

Hankituista liiketoiminnoista on esitetty kuvaus hallituksen toimintakertomuksessa.

Alla olevassa taulukossa on esitetty vuosina 2012 ja 2011 tehdyistä yrityskaupoista yhteenlaskettuna maksetut vastikkeet, hankitut varat ja vastaanotetut velat hankintapäivien käypään arvoon. Osaan hankinnoista liittyy ehdollinen vastike, joka on arvostettu hankintahetkelle diskontattuun käypään arvoonsa. Yhtiö on hankintahetkellä kirjannut ehdolliset vastikkeet maksimiarvoihinsa eli olettaen ehdollisten kauppahintojen toteutuvan täysimääräisinä.

Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen arvot hankintapäivinä olivat seuraavat:

1000 EUR Vuoden 2012 hankintojen kirjaamisessa käytetyt käyvät arvot Vuoden 2011 hankintojen kirjaamisessa käytetyt käyvät arvot
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 173 108
Aineettomat hyödykkeet 1178 593
Sijoitukset 149
Vaihto-omaisuus 164 57
Saamiset 88 77
Rahavarat 76 53
Varat yhteensä 1828 888
Korolliset velat 47
Laskennallinen verovelka 76 39
Muut velat 147 142
Velat yhteensä 223 230
Nettovarat 1605 658
Hankintameno 2995 1895
Liikearvo 2216 1301
Rahana maksettu kauppahinta 3112 1442
Hankinnan kohteiden rahavarat 76 53
Rahavirtavaikutus -3036 -1389

Vuoden 2012 aikana hankittujen kohteiden liiketoiminnallaan aiheuttama tulosvaikutus kertyneeseen liiketulokseen on lievästi positiivinen. Tämän lisäksi niiden hankinnoista aiheutui 85 tuhatta euroa transaktiokuluja.

Edellä kuvatuissa liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on määritettävissä luotettavasti. Toteutuneissa yhdistämisissä yhtiö on hankkinut potilaskantaa ja myyjätahojen ammatinharjoittajasitoumuksia, joihin liittyy kilpailukielto. Aineettomien hyödykkeiden käypä arvo on määritetty yrityskaupoissa vakiintuneen hintatason ja arvioitujen tulevien kassavirtojen diskontattujen arvojen perusteella.

Jäljelle jäävä liikearvo muodostuu kunkin kauppaprosessin yhteydessä erikseen määriteltävistä liiketoiminnan tulo-odotuksista, hankitun kohteen paikallisista arvotekijöistä kuten ammattitaitoisesta työvoimasta sekä niistä synergiaeduista ketjuhallinnan perustekijöiden, kuten myyntitoiminnon, henkilöresursoinnin, tuotannon järjestämisen ja hankintatoiminnan osalta, jotka hankittavassa kohteessa arvioidaan saavutettavan, kun se liitetään osaksi Oralin ketjutoimintaa.

Tilikaudelle ajoittuneet ehdolliset lisäkauppahinnat aiheuttivat yhteensä 445 tuhannen euron tuloutukset ja yhteensä 60 tuhannen euron liikearvon alentumisen.

Oral Hammaslääkärit raportoi vuoden 2013 alusta hankittujen liiketoimintojen kirjaamisessa käytetyt arvot puolivuosittain tammi-kesäkuun ja tammi-joulukuun osavuosikatsausten yhteydessä.

Vakuudet ja vastuusitoumukset

Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet (1000 EUR) 2012 2011
Yrityskiinnitys 13000 10000**
Velat, joita varten vakuudet on annettu (1000 EUR)
Rahalaitoslainat 4425 3214
Leasingvastuut ja muut vastuut (1000 EUR)
Vuoden sisällä erääntyvät 110 83
Yli vuoden päästä erääntyvät 68 55
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä 178 138
Vuokravastuut (1000 EUR)
Vuokravastuut toimitiloista 9139 8800*
Vuokravastuut yhteensä 9139 8800
* Vuoden 2011 tilinpäätöksessä esitettiin toimitilojen vuokravastuut virheellisesti, jolloin niiden yhteismääräästä puuttui 3314 tuhatta euroa. Puuttuneen vuokrasopimuksen mukaiset vastuut on oikaistu vertailuvuoden lukuihin mukaan

** Yrityskiinnitysten määrä tilikaudella 2011 korjattu.
Tilikaudella on kirjattu kuluksi seuraavat vuokrat (1000 EUR) 2012 2011
Toimitilavuokrat 1896 1713
Ajoneuvovuokrat 146 229
Asuntovuokrat 30 22
Kalustovuokrat 41 118
Katsauskauden kuluksi kirjatut vuokrat yhteensä 2113 2082


Korollisten velkojen muutos (1000 EUR) 2012 2011
Pitkäaikaiset korolliset velat 1.1. 4983 4 737
Pitkäaikaisten korollisten velkojen muutos 2811 246
Pitkäaikaiset korolliset velat 31.12 7794 4983
Lyhytaikaiset korolliset velat 1.1. 1990 3613
Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos -346 -1623
Lyhytaikaiset korolliset velat 31.12. 1644 1990
Vaihto-omaisuuden muutos (1000 EUR) 2012 2011
Vaihto-omaisuus 1.1 1261 1136
Vaihto-omaisuuden muutos -19 125
Vaihto-omaisuus 31.12. 1242 1261
Varausten muutos (1000 EUR) 2012 2011
Varaukset yhteensä 1.1 0 0
Varausten muutos 72 0
Varaukset yhteensä 31.12. 72 0
Käyttöomaisuuden muutos 2012 2011
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 14086 12917
Investoinnit 3598 2030
Vähennykset -88 -267
Poistot -724 -594
Arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo 31.12 16872 14086
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 8342 7065
Investoinnit 2128 3365
Vähennykset -10
Poistot -2198 -2078
Arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo 31.12. 8272 8342


TUNNUSLUVUT 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011
Osakekohtainen tulos, EUR (merkintäantioikaistu) 0,00 -0,04
Omapääoma/osake, euroa 1,62 1,65
Omavaraisuusaste, % 44,7 51,5
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 6274 5356
Quick ratio 0,50 0,52
Velkaantumisaste, % 54,5 56,9


Tunnuslukujen laskentakaavat ja käytettävien termien määritelmät:

Osakekohtainen tulos: Katsauskauden tulos/Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana

Oma pääoma/osake: Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Omavaraisuusaste, %: Oma pääoma/Taseen loppusumma

Käyttökate: Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella

Korolliset velat: Taseen velat -veloissa esitetty laskennallinen verovelka – korottomat osto-, siirto- ja ennakkomaksuvelat- muut korottomat velat.

Quick ratio: (Rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit + lyhytaikaiset saamiset)/Lyhytaikainen vieras pääoma

Velkaantumisaste, %: Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat + lyhytaikaiset rahoitusvelat – kassavarat ja pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit / Oma pääoma


SUURIMMAT OMISTAJAT 31.12.2012

Omistaja Omistusosuus, %
Atine Group Oy 35,24
Korhonen Juha 9,00
Ranki Kari 7,67
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5,15
Lahikainen Kimmo 3,70
Korhonen Sari 3,65
Placeringsfonden Aktia Secura 3,53
Sir 8 Oy (Antti Kasi) 2,29
Virta Erkki 1,59
Björkman Stefan 1,38
10 suurinta yhteensä 73,20
Muut 26,80
Yhteensä 100,00


Oral Hammaslääkärit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Martin Forss, puh. 040 779 6266
Talousjohtaja Antti Uusitalo, puh. 050 598 2946
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oral.fi

Tiedotustilaisuus tuloksesta järjestetään analyytikoille ja medialle tänään 14.2. klo 12.00 Oral Hammaslääkärit Hakaniemen hammaslääkäriaseman tiloissa osoitteessa Siltasaarenkatu 16, 8 krs, Helsinki. Tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivuilla viimeistään 28.2.2013.


Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi

Oral Hammaslääkärit tilinpäätöstiedote 2012