23.08.2013 08:00:00 CET

Liikevaihto ja tulos kasvoivat selkeästi – Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013

Oral Hammaslääkärit Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2013 klo 09.00

LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT SELKEÄSTI – ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

Tammi-kesäkuu lyhyesti:
– Liikevaihto 29,5 (25,9) milj. euroa, kasvua 13,7 %
– Käyttökate 2,8 (1,3) milj. euroa, kasvua 106,7 %
– Liiketulos 1,2 (-0,1) milj. euroa
– Katsauskauden tulos 0,6 (-0,3) milj. euroa
– Osakekohtainen tulos 0,07 (-0,03) euroa
– Liiketoiminnan rahavirta 4,0 (1,9) milj. euroa, kasvua 112,9 %
– Markkina-asemaa vahvistettiin yrityskaupoin Tampereen seudulla

Huhti-kesäkuu lyhyesti:
– Liikevaihto 15,3 (13,2) milj. euroa, kasvua 15,9 %
– Käyttökate 1,5 (0,8) milj. euroa, kasvua 92,1 %
– Liiketulos 0,7 (0,1) milj. euroa
– Katsauskauden tulos 0,4 (-0,1) milj. euroa
– Osakekohtainen tulos 0,04 (-0,01) euroa
– Liiketoiminnan rahavirta 2,4 (0,9) milj. euroa, kasvua 156,1 %


Näkymät vuodelle 2013

Oral arvioi edelleen 26.6.2013 ennusteen mukaisesti, että yhtiön liikevaihto kasvaa vuonna 2013 suhteellisesti enemmän kuin vuonna 2012, jolloin liikevaihto kasvoi 8,6 prosenttia, ja että liiketulos parantuu merkittävästi vuodesta 2012.

Toimitusjohtaja Martin Forss:

”Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoiminta toteutui hyvin. Liikevaihtomme kasvoi 13,7 prosenttia. Suurempi liikevaihto paransi merkittävästi kannattavuutta.

Viime vuonna ja kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tekemämme yrityskaupat kasvattivat liikevaihtoa. Suunterveydenhuollon palveluiden kysyntä alkoi vilkastua vuoden 2012 jälkimmäisellä puoliskolla ja positiivinen trendi on jatkunut. Kysyntä on säilynyt vilkkaampana kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona.

Liiketuloksen vahvaan kasvuun vaikuttivat hammashoitopalveluiden parantuneen kysyntätilanteen aikaansaama liiketoiminnan volyymin ja asiakasmäärien kasvu, toteutuneiden varausasteiden suotuisa kehitys sekä parantuneet käyttöasteet. Oralin entistäkin vahvempi brändi on vaikuttanut positiivisesti kysynnän kehittymiseen valtakunnallisesti.”

Toimintaympäristö

Yleinen taloudellinen epävarmuus on vaikuttanut myös suunterveyden palveluiden kysyntään vaikkakaan ei yhtä voimakkaasti kuin monilla muilla aloilla. Selkeimmin epävarmuus pidentää päätöksentekoa vaativien hoitojen aloittamisesta. Tiukka taloudellinen tilanne hidastaa myös vähemmän kiireellisten hoitojen kuten oikomishoitojen ja valkaisujen kysynnän kasvua.

Perushammashoidon kysyntätilanne on säilynyt Oralissa vahvana. Katsauskaudella kysyntä oli selvästi vilkkaampaa kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Konsernin avainluvut
1000 EUR

4-6/2013 4-6/2012 1-6/2013 1-6/2012
Liikevaihto 15 301 13 207 29 501 25 938
Käyttökate 1 543 803 2 783 1346
Liiketulos 693 63 1 159 -96
Katsauskauden tulos 379 -125 599 -251
Osakekohtainen tulos, EUR 0,04 -0,01 0,07 -0,03
Liiketoiminnan rahavirta 2 361 922 3 972 1866
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 1 834 2 635 1 983 3657
Omavaraisuusaste, % 43,3 44,6
Velkaantumisaste, % 42,0 56,2
Henkilöstömäärä kokoaikaiset kauden lopussa 482 439

Liikevaihto ja tulos 1.1. – 30.6.2013

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.1. – 30.6.2013 kasvoi odotusten mukaisesti. Liikevaihto kasvoi 13,7 prosenttia ja oli 29,5 (25,9) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti edellisenä vuonna ja kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tehdyt yritysostot ja niiden myötä lisääntyneet hoitokäynnit sekä kysynnän vilkastuminen. Asemilla oli kauden päättyessä 163 (147) hoitoyksikköä eli täysin varusteltua hoitohuonetta.

Käyttökate parani liiketoiminnan kasvun ja kysynnän vilkastumisen ansiosta selvästi ja oli 2,8 (1,3) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuun liiketulos parani merkittävästi ja oli 1,2 (-0,1) miljoonaa euroa eli 3,9 (-0,4) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulosta paransi liikevaihdon kasvu ja käyttöasteiden parantuminen. Liiketulos sisälsi kertaluonteisia tuloja kulukorvauksista 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja kertaluonteisia menoja konsulttipalveluista -0,1 (-0,3) miljoonaa euroa. Kertaluonteisten erien nettovaikutus oli 0,0 (-0,3) miljoona euroa.

Katsauskauden tulos oli 0,6 (-0,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,07 (-0,03) euroa.

Liikevaihto ja tulos 1.4. – 30.6.2013

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.4. – 30.6.2013 kasvoi odotusten mukaisesti. Liikevaihto kasvoi 15,9 prosenttia ja oli 15,3 (13,2) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti edellisenä vuonna ja vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tehdyt yritysostot. Oral kasvatti markkinaosuuttaan Tampereen seudulla ostamalla 18.3.2013 Koskident Oy:n ja Nokident Oy:n hammaslääkäriasemat, joiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2012 oli noin 3,3 miljoonaa euroa. Asemat ovat mukana Oralin liikevaihdossa 1.4.2013 alkaen. Liikevaihtoa kasvatti myös kysynnän vilkastuminen.

Käyttökate parani liiketoiminnan kasvun ja kysynnän vilkastumisen ansiosta selvästi ja oli 1,5 (0,8) miljoonaa euroa.

Huhti-kesäkuun liiketulos parani merkittävästi ja oli 0,7 (0,1) miljoonaa euroa eli 4,5 (0,5) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulosta paransi liikevaihdon kasvu ja käyttöasteiden parantuminen. Liiketulos sisälsi kertaluonteisia tuloja kulukorvauksista 0,1 (0,0) miljoona euroa ja kertaluonteisia menoja konsulttipalveluista -0,1 (-0,1) miljoonaa euroa. Kertaluonteisten erien nettovaikutus oli 0,0 (-0,1) miljoona euroa.

Toisen vuosineljänneksen tulos oli 0,4 (-0,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,04 (-0,01) euroa.

Rahavirta, tase ja investoinnit

Tammi-kesäkuun liiketoiminnan rahavirta kasvoi merkittävästi ja oli 4,0 (1,9) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta kasvoi vahvasti yhtiön kannattavuuden merkittävän parantumisen ja positiivisesti kehittyneen nettokäyttöpääoman ansiosta. Investointien rahavirta oli -1,8 (-2,5) miljoonaa euroa. Rahoitustoimintojen rahavirta oli 0,7 (1,1) miljoonaa euroa ja katsauskauden rahavirta kokonaisuudessaan 2,9 (0,5) miljoonaa euroa.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,0 (3,7) miljoonaa euroa. Investoinnit muodostuvat katsauskaudella toteutetuista liiketoiminta- ja yrityshankinnoista sekä ostettujen asemien kalustojen, hoitolaitteiden ja toimitilojen muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukaisiksi. Konsernin pitkäaikaiset varat olivat 26,2 (25,4) miljoonaa euroa.

Konsernin likvidit varat 30.6.2013 olivat 4,7 (1,6) miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ollut käytössä sen maksuvalmiutta tukevaa 2,5 miljoonan euron suuruista luottolimiittiä 30.6.2013.

Korollisia nettovelkoja oli 6,3 (7,8) miljoonaa euroa. Ne koostuvat lyhyistä korollisista veloista 3,5 (4,4) miljoonaa euroa, pitkistä korollisista veloista 7,5 (5,0) miljoonaa euroa ja rahavaroista 4,7 (1,6) miljoonaa euroa. Pitkäaikaiset korolliset velat lisääntyivät pääosin yrityskauppojen seurauksena. Korollisiin nettovelkoihin sisältyy 3,4 (2,0) miljoonaa euroa tehtyjen yrityskauppojen lisäkauppahintoja, joiden toteutuminen riippuu asemien tuloksentekokyvystä. Konsernin maksuvalmius eli quick ratio -tunnusluku oli 0,65 (0,42).

Konsernin oma pääoma oli 15,0 (13,9) miljoonaa euroa ja oma pääoma per osake 1,71 (1,59) euroa. Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 44,3 (44,6) prosenttia.

Henkilöstö

Oralin työyhteisö koostuu pääosin vastaanotoilla toimivista hammaslääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienisteistä ja toimistohenkilökunnasta.

Oral-konsernissa työskenteli jaksolla keskimäärin 468 (435) henkeä kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna. Jakson lopussa vastaava luku oli 482 (439).

Konsernin rakenne

Konsernin emoyhtiö on Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli kauden päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hammaslääkärit Meilahti Oy, Oral Hammaslääkärit Nummela Oy, Oral Hammaslaboratorio Oy sekä Oral Hammaslääkärit Koskident Oy. Oral Hammaslääkärit Koskident Oy:llä oli kauden päättyessä tytäryhtiönään Oral Hammaslääkärit Nokident Oy. Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa.

Oralilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 29 hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Nokialla, Vihdin Nummelassa, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.

Oral yksinkertaistaa konsernirakennettaan fuusioimalla konserniin kuuluvia tytäryhtiöitä emoyhtiöön. Oral Hammaslääkärit Nummela Oy:n sulautumista koskeva sulautumissuunnitelma on rekisteröity kaupparekisterissä 13.8.2013, Oral Hammaslääkärit Nokident Oy:n 14.8.2013 ja Oral Hammaslääkärit Koskident Oy:n 16.8.2013. Sulautumisilla yksinkertaistetaan konsernirakennetta eikä sulautumisvastiketta anneta. Suunnitelman mukaan sulautumiset pannaan täytäntöön 31.12.2013.

Osake ja osakepääoma

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 30.6.2013 oli 570.807,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8.801.533. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Osakemäärä kasvoi katsauskaudella 59.491 uudella osakkeella, jotka merkittiin kaupparekisteriin 19.6.2013. Osakemerkinnät perustuvat yhtiön avainhenkilöi
lle suunnattuun osakepohjaiseen kannustejärjestelmään.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena Nasdaq OMX Helsingin pienet yhtiöt -listalla. Osakkeen kaupankäyntitunnus on ORA1V. Katsauskauden päätöskurssi oli 4,65 (3,20) euroa ja keskikurssi 3,98 (3,23) euroa. Osakkeen kokonaisvaihto oli 377.856 (831.837) osaketta, omistajien lukumäärä 2.411 (2.582) ja yhtiön markkina-arvo kauden päätyttyä 40,9 (30,0) miljoonaa euroa.

Yhtiön tietoon ei tullut katsauskaudella liputuskynnyksen ylittäviä omistusmuutoksia. Atine Group Oy on yhtiön suurin osakkeenomistaja 36,5 prosentin omistusosuudella.

Arvio lähiajan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Oral on selostanut liiketoiminnan riskejä vuosikertomuksessa 2012 sekä internet-sivuillaan. Yhtiön arvion mukaan riskeissä ja markkinoiden epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut tämän jälkeen olennaisia muutoksia.


Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013 on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita ja laadinnassa on noudatettu IAS 34:n vaatimuksia. Yhtiö on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2012 ja vuonna 2013 voimaan tulleita IAS/IFRS-standardimuutoksia. IAS/IFRS -standardimuutoksilla ei ole olennaista merkitystä osavuosikatsaukseen.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 4-6/2013 4-6/2012 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
LIIKEVAIHTO 15 301 13 207 29 501 25 938 50 295
Liiketoiminnan muut tuotot 117 1 117 79 447
Materiaalit ja palvelut -6 089 -5 635 -11 979 -11 084 -20 484
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -5 302 -4 361 -10 051 -8 790 -17 195
Poistot ja arvonalentumiset -850 -740 -1 623 -1 442 -2 991
Liiketoiminnan muut kulut -2 484 -2 409 -4 806 -4 795 -9 567
LIIKETULOS 693 63 1 159 -96 505
Rahoitustuotot ja -kulut -128 -113 -232 -208 -462
KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA 565 -50 927 -304 42
Tuloverot -186 -75 -328 53 -66
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS 379 -125 599 -251 -24
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos,e 379 -125 599 -251 -24
– laimentamaton 0,04 -0,01 0,07 -0,03 0,00
– laimennusvaikutuksella oikaistu 0,04 -0,01 0,07 -0,03 0,00


TASE, 1000 EUR 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 7 561 8 669 8 272
Liikearvo 11 796 10 339 11 139
Muut aineettomat hyödykkeet 6 146 5 297 5 733
Laskennalliset verosaamiset 163 508 415
Myytävissä olevat sijoitukset 502 590 509
Pitkäaikaiset varat yhteensä 26 176 25 403 26 068
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 420 1 126 1 242
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 440 3 016 2 401
Katsauskauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset 144
Rahavarat 4 682 1 649 1 742
Lyhytaikaiset varat yhteensä 8 543 5 790 5 529
VARAT YHTEENSÄ 34 719 31 194 31 598


OMA PÄÄOMA JA VELAT 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 571 571 571
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12 669 12 463 12 463
Edell. tilikausien voitto/tappio 1 182 1 117 1 117
Katsauskauden voitto/tappio 599 -251 -24
Oma pääoma yhteensä 15 021 13 900 14 128
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 7 496 5 038 7 794
Laskennallinen verovelka 1 223 1 088 1 067
Pitkäaikaiset velat yhteensä 8 790 6 126 8 861
Varaukset 72 72
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 3 489 4 428 1 644
Ostovelat ja muut velat 7 418 6 741 6 893
Lyhytaikaiset velat yhteensä 10 907 11 169 8 537
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 34 719 31 194 31 598LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR

Osake-
pääoma
Muut
rahastot
Voitto-
varat
Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 571 12 463 1 093 14 128
Katsauskauden tulos 599 599
Osakeanti 206 206
Osakepalkkiojärjestelmä 89 89
Oma pääoma 30.06.2013 571 12 669 1 781 15 021
Osake-
pääoma
Muut
rahastot
Voitto-
varat
Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2012 571 12 726 1 117 14 414
Katsauskauden tulos -251 -251
Pääomanpalautus -262 -262
Oma pääoma 30.06.2012 571 12 463 866 13 900
Osake-
pääoma
Muut
rahastot
Voitto-
varat
Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2012 571 12 726 1 117 14 414
Katsauskauden tulos

-24 -24
Pääomanpalautus -262 -262
Oma pääoma 31.12.2012 571 12 463 1 093 14 128


KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR 1.1.-30.6.2013 1.1.-30.6.2012 1.1.-31.12.2012
Liiketoiminnan nettorahavirta 3 972 1866 4 086
Investointien nettorahavirta -1 764 -2493 -3 494
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 4 425
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -446 -832 -4 185
Lyhytaikaisten lainojen nostot 973 2197 1 363
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 363
Maksullinen suunnattu osakeanti 206
Maksetut osingot/pääoman palautukset -262 -262
Rahoituksen nettorahavirta 734 1103 -22
Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) 2 941 476 570
Rahavarat tilikauden alussa 1 742 1 172 1172
Rahavarat tilikauden lopussa 4 683 1 648 1 742


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

KESKEISET TUNNUSLUVUT* 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
Osakekohtainen tulos, EUR 0,07 -0,03 0,00
Omapääoma/osake, euroa 1,71 1,59 1,62
Omavaraisuusaste, % 43,3 44,6 44,7
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 1983 3 657 6 575
Quick ratio 0,65 0,42 0,50
Velkaantumisaste, % 42,0 56,2 54,5

*Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tilinpäätöksessä 2012.

TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1000 EUR Q2/2013 Q1/2013 Q4/2012 Q3/2012 Q2/2012
Liikevaihto 15 301 14 200 13 429 10 928 13 207
Liiketoiminnan muut tuotot 117 331 37 1
Materiaalit ja palvelut -6 089 -5 890 -5 213 -4 187 -5 635
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -5 302 -4 749 -4 536 -3 869 -4 361
Liiketoiminnan muut kulut -2 484 -2 321 -2 703 -2 068 -2 409
Poistot ja arvonalentumiset -850 -773 -771 -778 -740
Liiketulos 693 467 537 63 63
Rahoitus tuotot ja -kulut -128 -105 -136 -118 -113
Katsauskauden tulos ennen veroja 565 362 401 -55 -50
Verot -186 -141 -105 -13 -75
Katsauskauden laaja tulos 379 221 296 -69 -125

Hankitut liiketoiminnot

Oral Hammaslääkärit Oyj sopi 18.3.2013 ostavansa Tampereen keskustassa toimivan Hammaslääkärikeskus Koskident Oy:n ja Nokialla toimivan Hammaslääkärikeskus Nokident Oy:n koko osakekannat. Asemien yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2012 oli noin 3,3 miljoonaa euroa ja niillä työskentelee yhteensä noin 30 henkeä. Asemat yhdistettiin Oral-ketjuun 1.4.2013.

Alla olevassa taulukossa on esitetty tehdyistä yritys- ja liiketoimintakaupoista yhteenlaskettuna maksetut vastikkeet, hankitut varat ja vastaanotetut velat hankintapäivien käypään arvoon.

Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen arvot hankintapäivinä olivat seuraavat:

1000 EUR 1-6/2013 1-6/2012
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 61 75
Aineettomat hyödykkeet 890 460
Sijoitukset 86
Vaihto-omaisuus 124 60
Saamiset 635 88
Rahavarat 702 76
Varat yhteensä 2412 845
Laskennallinen verovelka 24
Muut velat 345 147
Velat yhteensä 369 147
Nettovarat 2043 698
Hankintameno 2434 1737
Liikearvo 624 1356
Rahana maksettu kauppahinta 2115 989
Hankinnan kohteiden rahavarat 702 76
Rahavirtavaikutus 1413 913

Vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon hankintojen tulosvaikutus on lievästi positiivinen. Hankintoihin liittyi 26 tuhannen euron transaktiokulut.

Edellä kuvatuissa liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on määritettävissä luotettavasti. Toteutuneissa yhdistämisissä yhtiö on hankkinut potilaskantaa ja myyjätahojen ammatin-harjoittajasitoumuksia, joihin liittyy kilpailukielto. Aineettomien hyödykkeiden käypä arvo on määritetty yrityskaupoissa vakiintuneen hintatason ja arvioitujen tulevien kassavirtojen diskontattujen arvojen perusteella.

Jäljelle jäävä liikearvo muodostuu kunkin kauppaprosessin yhteydessä erikseen määriteltävistä liiketoiminnan tulo-odotuksista, hankitun kohteen paikallisista arvotekijöistä kuten ammattitaitoisesta työvoimasta sekä niistä synergiaeduista ketjuhallinnan perustekijöiden, kuten myyntitoiminnon, henkilöresursoinnin, tuotannon järjestämisen ja hankintatoiminnan osalta, jotka hankittavassa kohteessa arvioidaan saavutettavan, kun se liitetään osaksi Oralin ketjutoimintaa.

Käyvän arvon määrittely 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Johdannaissopimusten käyvät arvot (1000 EUR)
Koronvaihtosopimusten nimellisarvot 5 850 6 675 6 263
Koronvaihtosopimusten käyvät arvot (velat) 166 224 223
Myytävissä olevien omaisuuserien käyvät arvot (1000 EUR)
Myytävissä olevat omaisuuserät (varat) 509 590 509

Johdannaissopimukset koostuvat koronvaihtosopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2).

Myytävissä olevat omaisuuserät (taso 3) koostuvat sijoituksista, joille ei ole olemassa aktiivista markkinaa ja käyvän arvon määrittäminen edellyttää merkittävissä määrin harkintaa.

Vakuudet ja vastuusitoumukset 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet (1000 EUR)
Yrityskiinnitys 13 000 10 000 13 000
Velat, joita varten vakuudet on annettu (1000 EUR)
Rahalaitoslainat 5 398 3 539 4 425
Leasin
gvastuut ja muut vastuut (1000 EUR)
Vuoden sisällä erääntyvät 99 77 110
Yli vuoden päästä erääntyvät 80 64 68
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä 179 141 178
Vuokravastuut (1000 EUR)
Vuokravastuut toimitiloista 8 982 8 590 9 139
Vuokravastuut yhteensä 8 982 8 590 9 139

Oral Hammaslääkärit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Martin Forss, puh. 040 779 6266
Talousjohtaja Antti Uusitalo, puh. 050 598 2946
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oral.fi

Oral Hammaslääkärit Oyj julkistaa tammi-syyskuun osavuosikatsauksensa 25.10.2013.

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi

Oral Hammaslääkärit osavuosikatsaus 1-6/2013