25.10.2013 07:30:00 CET

Liikevaihto ja tulos kasvoivat selkeästi – Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013

Oral Hammaslääkärit Oyj Osavuosikatsaus 25.10.2013 klo 08.30

LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT SELKEÄSTI – ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2013

Tammi-syyskuu lyhyesti:
– Liikevaihto 42,2 (36,9) milj. euroa, kasvua 14,6 %
– Käyttökate 3,9 (2,2) milj. euroa, kasvua 77,6 %
– Liiketulos 1,4 (-0,03) milj. euroa
– Katsauskauden tulos 0,7 (-0,3) milj. euroa
– Osakekohtainen tulos 0,08 (-0,04) euroa
– Liiketoiminnan rahavirta 4,9 (2,6) milj. euroa, kasvua 82,4 %

Heinä-syyskuu lyhyesti:
– Liikevaihto 12,7 (10,9) milj. euroa, kasvua 16,6 %
– Käyttökate 1,1 (0,8) milj. euroa, kasvua 31,0 %
– Liiketulos 0,2 (0,06) milj. euroa
– Katsauskauden tulos 0,1 (-0,07) milj. euroa
– Osakekohtainen tulos 0,01 (-0,01) euroa
– Liiketoiminnan rahavirta 0,9 (0,8) milj. euroa, kasvua 10,9 %
– Toiminnan laajentaminen yrityskaupalla Porvooseen

Näkymät vuodelle 2013

Oral arvioi aikaisemman ennusteensa mukaisesti, että yhtiön liikevaihto kasvaa vuonna 2013 suhteellisesti enemmän kuin vuonna 2012, jolloin liikevaihto kasvoi 8,6 prosenttia, ja että liiketulos parantuu merkittävästi vuodesta 2012.

Toimitusjohtaja Martin Forss:

”Oralin liiketoiminta kehittyi tammi-syyskuussa tavoitteidemme mukaisesti. Liikevaihtomme kasvoi 14,6 prosenttia, ja liiketoiminnan positiivinen kehitys paransi liikevoittoamme merkittävästi. Liiketuloksen kasvuun vaikuttivat lisäksi hammashoitopalveluiden onnistunut resursointi, suuhygienistipalveluiden vilkastunut kysyntä sekä hallintokulujen suhteellisen osuuden supistuminen.

Suu- ja hammasterveyden palveluiden kysynnän kasvu jatkui kolmannella neljänneksellä, vaikka heinäkuu oli edelleen haastava kuukausi alallamme. Palveluiden kysyntä oli jaksolla selvästi vilkkaampaa verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Oralin brändin vahvistaminen ja arvolupaustemme jalkauttaminen jokapäiväiseen toimintaan ovat lisänneet asiakkaiden kiinnostusta Oralia kohtaan sekä asiakasuskollisuutta. Jatkamme kehitystyötä asiakkaiden palvelukokemuksen parantamiseksi.”

Toimintaympäristö

Yleinen taloudellinen epävarmuus on vaikuttanut suunterveyden palveluiden kysyntään, vaikkakaan ei yhtä voimakkaasti kuin monilla muilla aloilla. Perushammashoidon kysyntä on pysynyt vilkkaana, mutta vaativien hoitojen, kuten oikomishoitojen ja kiinteän protetiikan kysynnän kasvu on edelleen maltillista. Taloudellinen epävarmuus näkyy selkeimmin vaativimpien hoitomuotojen aloittamisen viivästämisessä.


Konsernin avainluvut
1000 EUR

7-9/2013 7-9/2012 1-9/2013 1-9/2012
Liikevaihto 12 741 10 928 42 242 36 865
Käyttökate 1 102 841 3 885 2 187
Liiketulos 224 63 1 384 -32
Katsauskauden tulos 95 -68 694 -319
Osakekohtainen tulos, EUR 0,01 -0,01 0,08 -0,04
Liiketoiminnan rahavirta 884 797 4 856 2 663
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 1 835 806 3 818 4 463
Omavaraisuusaste, % 41,9 45,9
Velkaantumisaste, % 48,3 56,9
Henkilöstömäärä kokoaikaiset kauden lopussa 496 410Liikevaihto ja tulos 1.1. – 30.9.2013

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.1. – 30.9.2013 kasvoi odotusten mukaisesti. Liikevaihto kasvoi 14,6 prosenttia ja oli 42,2 (36,9) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti edellisenä vuonna ja kuluvan vuoden aikana tehdyt yritysostot ja niiden myötä lisääntyneet hoitokäynnit sekä kysynnän vilkastuminen. Asemilla oli kauden päättyessä 174 (150) hoitoyksikköä eli täysin varusteltua hoitohuonetta.

Käyttökate parani liiketoiminnan kasvun ja kysynnän vilkastumisen ansiosta selvästi ja oli 3,9 (2,2) miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuun liiketulos parani merkittävästi ja oli 1,4 (-0,03) miljoonaa euroa eli 3,3 (-0,09) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulosta paransi liikevaihdon kasvu ja käyttöasteiden nousu . Liiketulos sisälsi kertaluonteisia tuloja kulukorvauksista 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja kertaluonteisia menoja konsulttipalveluista -0,1 (-0,3) miljoonaa euroa. Kertaluonteisten erien nettovaikutus oli 0,0 (-0,2) miljoonaa euroa.

Katsauskauden tulos oli 0,7 (-0,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,08 (-0,04) euroa.


Liikevaihto ja tulos 1.7. – 30.9.2013

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.7. – 30.9.2013 kasvoi odotusten mukaisesti. Liikevaihto kasvoi 16,6 prosenttia ja oli 12,7 (10,9) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti edellisenä vuonna ja kuluvan vuoden aikana tehdyt yritysostot. Oral kasvatti markkinaosuuttaan Porvoon seudulla ostamalla 26.8.2013 Medius Oy:n hammaslääkäriaseman. Aseman liikevaihto oli vuonna 2012 noin 1,5 miljoonaa euroa. Asema on mukana Oralin liikevaihdossa 1.9.2013 alkaen. Liikevaihtoa kasvatti myös kysynnän vilkastuminen.

Käyttökate parani liiketoiminnan kasvun ja kysynnän vilkastumisen ansiosta ja oli 1,1 (0,8) miljoonaa euroa.

Heinä-syyskuun liiketulos parani ja oli 0,2 (0,06) miljoonaa euroa eli 1,8 (0,6) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulosta paransi liikevaihdon kasvu ja käyttöasteiden parantuminen.

Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 0,1 (-0,07) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,01 (-0,01) euroa.

Rahavirta, tase ja investoinnit

Tammi-syyskuun liiketoiminnan rahavirta kasvoi merkittävästi ja oli 4,9 (2,6) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta kasvoi vahvasti yhtiön kannattavuuden merkittävän parantumisen ja positiivisesti kehittyneen nettokäyttöpääoman ansiosta. Investointien rahavirta oli -2,7 (-2,9) miljoonaa euroa. Rahoitustoimintojen rahavirta oli 0,9 (-0,1) miljoonaa euroa ja katsauskauden rahavirta kokonaisuudessaan 3,1 (-0,3) miljoonaa euroa.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 3,8 (4,5) miljoonaa euroa. Investoinnit muodostuvat katsauskaudella toteutetuista liiketoiminta- ja yrityshankinnoista sekä ostettujen asemien kalustojen, hoitolaitteiden ja toimitilojen muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukaisiksi. Konsernin pitkäaikaiset varat olivat 27,2 (25,2) miljoonaa euroa.

Konsernin likvidit varat 30.9.2013 olivat 4,8 (0,8) miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ollut käytössä sen maksuvalmiutta tukevaa 2,5 miljoonan euron suuruista luottolimiittiä 30.9.2013.

Korollisia nettovelkoja oli 7,4 (7,9) miljoonaa euroa. Ne koostuvat lyhyistä korollisista veloista 4,1 (3,6) miljoonaa euroa, pitkistä korollisista veloista 8,1 (5,1) miljoonaa euroa ja rahavaroista 4,8 (0,8) miljoonaa euroa. Pitkäaikaiset korolliset velat lisääntyivät pääosin yrityskauppojen seurauksena. Korollisiin nettovelkoihin sisältyy 4,1 (2,3) miljoonaa euroa tehtyjen yrityskauppojen lisäkauppahintoja, joiden toteutuminen riippuu asemien tuloksentekokyvystä. Konsernin maksuvalmius eli quick ratio -tunnusluku oli 0,64 (0,37).

Konsernin oma pääoma oli 15,1 (13,8) miljoonaa euroa ja oma pääoma per osake 1,72 (1,58) euroa. Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 41,9 (45,9) prosenttia.

Henkilö
stö


Oralin henkilöstö koostuu pääosin vastaanotoilla toimivista hammaslääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienisteistä ja toimistohenkilökunnasta.

Oral-konsernissa työskenteli kaudella keskimäärin 490 (410) henkeä kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna. Kauden lopussa vastaava luku oli 496 (410).


Konsernin rakenne

Konsernin emoyhtiö on Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli kauden päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hammaslääkärit Meilahti Oy, Oral Hammaslääkärit Nummela Oy, Oral Hammaslaboratorio Oy , Oral Hammaslääkärit Porvoo Oy sekä Oral Hammaslääkärit Koskident Oy. Oral Hammaslääkärit Koskident Oy:llä oli kauden päättyessä tytäryhtiönään Oral Hammaslääkärit Nokident Oy. Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa.

Oralilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 30 hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Nokialla, Vihdin Nummelassa, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa, Porvoossa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.

Oral yksinkertaistaa konsernirakennettaan fuusioimalla konserniin kuuluvia tytäryhtiöitä emoyhtiöön. Oral Hammaslääkärit Nummela Oy:n sulautumista koskeva sulautumissuunnitelma on rekisteröity kaupparekisterissä 13.8.2013, Oral Hammaslääkärit Nokident Oy:n 14.8.2013, Oral Hammaslääkärit Koskident Oy:n 16.8.2013 sekä Oral Hammaslääkärit Porvoo Oy:n 9.9.2013. Sulautumisilla yksinkertaistetaan konsernirakennetta eikä sulautumisvastiketta anneta. Suunnitelman mukaan sulautumiset pannaan täytäntöön 31.12.2013.

Osake ja osakepääoma

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 30.9.2013 oli 570.807,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8.801.533. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Osakemäärä kasvoi toisella vuosineljänneksellä 59.491 uudella osakkeella, jotka merkittiin kaupparekisteriin 19.6.2013. Osakemerkinnät perustuvat yhtiön avainhenkilöille suunnattuun osakepohjaiseen kannustejärjestelmään.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq OMX Helsingin pienet yhtiöt -listalla. Osakkeen kaupankäyntitunnus on ORA1V. Katsauskauden päätöskurssi oli 4,70 (3,22) euroa ja keskikurssi 4,17 (3,22) euroa. Osakkeen kokonaisvaihto oli 488.275 (1.017.026) osaketta, omistajien lukumäärä 2.442 (2.539) ja yhtiön markkina-arvo kauden päätyttyä 41,4 (28,1) miljoonaa euroa.

Yhtiön tietoon ei tullut katsauskaudella liputuskynnyksen ylittäviä omistusmuutoksia. Atine Group Oy on yhtiön suurin osakkeenomistaja 36,5 prosentin omistusosuudella.

Arvio lähiajan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Oral on selostanut liiketoiminnan riskejä vuosikertomuksessa 2012 sekä internet-sivuillaan. Yhtiön arvion mukaan riskeissä ja markkinoiden epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut tämän jälkeen olennaisia muutoksia.


Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, mutta laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Yhtiö on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2012 sekä vuonna 2013 voimaan tulleita IAS/IFRS -standardimuutoksia. IAS/IFRS -standardimuutoksilla ei ole olennaista merkitystä osavuosikatsaukseen.
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

< td align="right" class="hugin" style="border-style:none;" valign="top"> -0,04

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 7-9/2013 7-9/2012 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
LIIKEVAIHTO 12 741 10 928 42 242 36 865 50 295
Liiketoiminnan muut tuotot 12 38 130 116 447
Materiaalit ja palvelut -4 776 -4 188 -16 755 -15 272 -20 484
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4 568 -3 869 -14 619 -12 659 -17 195
Poistot ja arvonalentumiset -878 -778 -2 501 -2 220 -2 991
Liiketoiminnan muut kulut -2 307 -2 068 -7 113 -6 864 -9 567
LIIKETULOS 224 63 1 384 -32 505
Rahoitustuotot ja -kulut -177 -118 -409 -326 -462
KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA 47 -55 974 -359 42
Tuloverot 48 -13 -280 39 -66
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS 95 -68 694 -319 -24
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos, 95 -68 694 -319 -24
– laimentamaton 0,01 -0,01 0,08 0,00
– laimennusvaikutuksella oikaistu 0,01 -0,01 0,08 -0,04 0,00


TASE, 1000 EUR 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 7 431 8 638 8 272
Liikearvo 12 621 10 278 11 139
Muut aineettomat hyödykkeet 6 409 5 249 5 733
Laskennalliset verosaamiset 244 515 415
Myytävissä olevat sijoitukset 509 509 509
Pitkäaikaiset varat yhteensä 27 214 25 189 26 068
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 495 1 167 1 242
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 520 2 934 2 401
Katsauskauden verotettavaan tuloon perustuvat
verosaamiset 144
Rahavarat 4 849 840 1 742
Lyhytaikaiset varat yhteensä 8 864 4 941 5 529
VARAT YHTEENSÄ 36 078 30 130 31 598


OMA PÄÄOMA JA VELAT 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 571 571 571
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto
12 670 12 463 12 463
Edell. tilikausien voitto/tappio 1 181 1 117 1 117
Katsauskauden voitto/tappio 694 -319 -24
Oma pääoma yhteensä 15 116 13 832 14 128
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 8 145 5 126 7 794
Laskennallinen verovelka 1 305 1 079 1 067
Pitkäaikaiset velat yhteensä 9 523 6 205 8 861
Varaukset 72 72
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 4 053 3 609 1 644
Ostovelat ja muut velat 7 386 6 484 6 893
Lyhytaikaiset velat yhteensä 11 439 10 093 8 537
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 36 078 30 130 31 598LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR

Osake-
pääoma
Muut
rahastot
Voitto-
varat
Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 571 12 463 1 093 14 128
Katsauskauden tulos 694 694
Osakeanti 206 206
Osakepalkkiojärjestelmä 89 89
Oma pääoma 30.09.2013 571 12 669 1 876 15 116
Osake-
pääoma
Muut
rahastot
Voitto-
varat
Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2012 571 12 726 1 117 14 414
Katsauskauden tulos -319 -319
Pääomanpalautus -262 -262
Oma pääoma 30.09.2012 571 12 463 798 13 832
Osake-
pääoma
Muut
rahastot
Voitto-
varat
Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2012 571 12 726 1 117 14 414
Katsauskauden tulos -24 -24
Pääomanpalautus -262 -262
Oma pääoma 31.12.2012 571 12 463 1 093 14 128


KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR 1.1.-30.9.2013 1.1.-30.9.2012 1.1.-31.12.2012
Liiketoiminnan nettorahavirta 4 856 2 663 4 086
Investointien nettorahavirta -2 653 -2 884 -3 494
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 4 425
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -681 -1 212 -4 185
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 378 1 363 1 363
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 363
Maksullinen suunnattu osakeanti 206
Maksetut osingot/pääoman palautukset -262 -262
Rahoituksen nettorahavirta 904 -111 -22
Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) 3 107 -332 570
Rahavarat tilikauden alussa 1 742 1172 1172
Rahavarat tilikauden lopussa 4 849 840 1 742
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

KESKEISET TUNNUSLUVUT* 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
Osakekohtainen tulos, euroa 0,08 -0,04 0,00
Omapääoma/osake, euroa 1,72 1,58 1,62
Omavaraisuusaste, % 41,9 45,9 44,7
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 3 818 4 463 6 575
Quick ratio 0,64 0,37 0,50
Velkaantumisaste, % 48,3 56,9 54,5

*Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tilinpäätöksessä 2012.

TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1000 EUR Q3/2013 Q2/2013 Q1/2013 Q4/2012 Q3/2012
Liikevaihto 12 741 15 301 14 200 13 429 10 928
Liiketoiminnan muut tuotot 12 117 331 37
Materiaalit ja palvelut -4 776 -6 089 -5 890 -5 213 -4 187
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet
kulut -4 568 -5 302 -4 749 -4 536 -3 869
Liiketoiminnan muut kulut -2 307 -2 484 -2 321 -2 703 -2 068
Poistot ja arvonalentumiset -878 -850 -773 -771 -778
Liiketulos 224 693 467 537 63
Rahoitus tuotot ja -kulut -177 -128 -105 -136 -118
Katsauskauden tulos ennen veroja 47 565 362 401 -55
Verot 48 -186 -141 -105 -13
Katsauskauden laaja tulos 95 379 221 296 -69


Vakuudet ja vastuusitoumukset 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet (1000 EUR)
Yrityskiinnitys 13 000 10 000 13 000
Velat, joita varten vakuudet on annettu (1000 EUR)
Rahalaitoslainat 5 803 4 075 4 425
Leasingvastuut ja muut vastuut (1000 EUR)
Vuoden sisällä erääntyvät 89 100 110
Yli vuoden päästä erääntyvät 115 86 68
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä 204 186 178
Vuokravastuut (1000 EUR)
Vuokravastuut toimitiloista 9 009 8 288 9 139
Vuokravastuut yhteensä 9 009 8 288 9 139
Oral Hammaslääkärit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Martin Forss, puh. 040 779 6266
Talousjohtaja Antti Uusitalo, puh. 050 598 2946
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oral.fi

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi

Oral Hammaslääkärit osavuosikatsaus 1-9/2013