26.04.2013 07:30:00 CET

Liikevaihto ja tulos kasvoivat selkeästi – Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013

Oral Hammaslääkärit Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2013 klo 8.30

LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT SELKEÄSTI – ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

Tammi-maaliskuu lyhyesti:
– Liikevaihto 14,2 (12,7) milj. euroa, kasvua 11,5 %
– Käyttökate 1,2 (0,5) milj. euroa
– Liiketulos 0,5 (-0,2) milj. euroa
– Katsauskauden tulos 0,2 (-0,1) milj. euroa
– Osakekohtainen tulos 0,03 (-0,01) euroa
– Liiketoiminnan rahavirta 1,6 (0,9) milj. euroa
– Markkina-asemaa vahvistettiin yrityskaupoin Tampereen seudulla

Näkymät vuodelle 2013

Oral arvioi, että yhtiön liikevaihto kasvaa vuonna 2013 suhteellisesti enemmän kuin vuonna 2012, jolloin liikevaihto kasvoi 8,6 prosenttia. Liiketuloksen arvioidaan parantuvan vuodesta 2012.

Toimitusjohtaja Martin Forss:

”Alkuvuosi on käynnistynyt odotustemme mukaisesti hyvin. Liikevaihtomme kasvoi 11,5 prosenttia, ja myös tuloksemme parani selkeästi.

Liikevaihtoa kasvattivat viime vuonna tekemämme yrityskaupat, mutta myös kysyntä oli alkuvuonna huomattavasti vilkkaampaa kuin edellisvuoden alussa. Kysyntä alkoi vilkastua vuoden 2012 jälkimmäisellä puoliskolla ja positiivinen trendi on jatkunut.”

Kasvustrategiansa mukaisesti Oral on vahvistanut asemaansa Tampereen seudulla. Kauppakeskus Koskikeskuksessa sijaitseva Koskident, joka aloitti Oral-ketjussa huhtikuun alussa, täydentää hyvin Tampereella jo aiemmin ollutta Oral-asemaa sekä sijainniltaan että tarjonnaltaan. Nokialta ostettu Nokident vahvistaa Tampereen muiden yksiköiden erikoislääkärien potilasvirtaa.

Oral uskoo, että liikevaihto ja tulos kehittyvät myönteisesti myös loppuvuonna.

Toimintaympäristö

Yleinen taloudellinen epävarmuus on vaikuttanut myös hammasterveyspalveluiden kysyntään vaikkakaan ei yhtä voimakkaasti kuin monilla muilla aloilla. Selkeimmin epävarmuus vähentää edelleen vaativien hoitojen kysyntää. Myös vähemmän kiireellisiä hoitoja kuten oikomishoitoja ja valkaisuja siirretään tiukassa taloudellisessa tilanteessa.

Perushammashoidon kysyntätilanne on säilynyt Oralissa hyvänä. Katsauskaudella kysyntä oli selvästi vilkkaampaa kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Konsernin avainluvut
1000 EUR

1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
Liikevaihto 14 200 12 731 50 295
Käyttökate 1 240 543 3 496
Liiketulos 467 -158 505
Katsauskauden tulos 221 -126 -24
Osakekohtainen tulos, EUR 0,03 -0,01 0,00
Liiketoiminnan rahavirta 1 611 944 4 086
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 149 1 022 6 575
Omavaraisuusaste, % 43,6 48,6 44,7
Velkaantumisaste, % 46,7 41,4 54,5
Henkilöstömäärä kokoaikaiset 452 413 455


Liikevaihto ja tulos 1.1. – 31.3.2013

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto ja tulos 1.1. – 31.3.2013 muodostuivat odotusten mukaisiksi. Liikevaihto kasvoi 11,5 prosenttia ja oli 14,2 (12,7) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti edellisenä vuonna tehdyt yritysostot ja niiden myötä lisääntyneet hoitokäynnit sekä kysynnän vilkastuminen. Asemilla oli kauden päättyessä 151 (141) hoitoyksikköä eli täysin varusteltua hoitohuonetta.

Käyttökate parani kysynnän vilkastumisen ansiosta selvästi ja oli 1,2 (0,5) miljoonaa euroa.

Tammi-maaliskuun liiketulos parani selkeästi ja oli 0,5 (-0,2) miljoonaa euroa eli 3,3 (-1,2) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulosta paransi liikevaihdon ja käyttöasteiden kasvu.

Vertailukauden käyttökate ja liiketulos sisältävät kertaluonteisia eriä, joiden nettovaikutus on -0,2 miljoonaa euroa.

Katsauskauden tulos oli 0,2 (-0,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,03 (-0,01) euroa.

Rahavirta, tase ja investoinnit

Tammi-maaliskuun liiketoiminnan rahavirta kasvoi selvästi ja oli 1,6 (0,9) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa paransi yhtiön kannattavuuden kasvu ja positiivisesti kehittynyt nettokäyttöpääoma. Investointien rahavirta oli -0,6 (-0,9) miljoonaa euroa. Rahoitustoimintojen rahavirta oli 0,8 (0,2) miljoonaa euroa ja katsauskauden rahavirta kokonaisuudessaan 1,8 (0,2) miljoonaa euroa.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 0,1 (1,0) miljoonaa euroa. Investoinnit muodostuvat katsauskaudella toteutetuista liiketoiminta- ja yrityshankinnoista sekä ostettujen asemien kalustojen, hoitolaitteiden ja toimitilojen muuttamisesta Oral-ketjukonseptin brändin mukaisiksi. Konsernin pitkä-aikaiset varat olivat 25,3 (23,3) miljoonaa euroa.

Konsernin likvidit varat 31.3.2013 olivat 3,5 (1,3) miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ollut käytössä sen maksuvalmiutta tukevaa 2,5 miljoonan euron suuruista luottolimiittiä 31.3.2013.

Korollisia nettovelkoja oli 6,7 (5,8) miljoonaa euroa. Ne koostuvat lyhyistä korollisista veloista 2,7 (2,7) miljoonaa euroa, pitkistä korollisista veloista 7,5 (4,4) miljoonaa euroa ja rahavaroista 3,5 (1,3) miljoonaa euroa. Korolliset velat lisääntyivät pääosin yrityskauppojen seurauksena. Korollisiin nettovelkoihin sisältyy 2,5 (1,1) miljoonaa euroa tehtyjen yrityskauppojen lisäkauppahintoja, joiden toteutuminen riippuu asemien tuloksentekokyvystä seuraavien vuosien aikana. Konsernin maksuvalmius eli quick ratio -tunnusluku oli 0,64 (0,48).

Konsernin oma pääoma oli 14,3 (14,0) miljoonaa euroa ja oma pääoma per osake 1,64 (1,60) euroa. Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 43,6 (48,6) prosenttia.

Henkilöstö

Oralin työyhteisö koostuu pääosin vastaanotoilla toimivista hammaslääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienisteistä ja toimistohenkilökunnasta.

Oral-konsernissa työskenteli jaksolla keskimäärin 450 (408) henkeä kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna. Jakson lopussa vastaava luku oli 452 (413).

Muutokset johdossa

Liiketoimintajohtaja Anna-Maria Mäkelä ilmoitti 5.2.2013 irtisanoutuvansa Oral Hammaslääkärit Oyj:n palveluksesta. Hän jatkaa Oralissa toukokuun loppuun asti.

Vastaava lääketieteellinen johtaja Janne Ryhänen nimitettiin 22.3.2013 Oral Hammaslääkärit Oyj:n varatoimitusjohtajaksi 1.6.2013 alkaen.

Konsernin rakenne

Konsernin emoyhtiö on Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli kauden päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hammaslääkärit Meilahti Oy, Oral Hammaslääkärit Nummela Oy sekä Oral Hammaslaboratorio Oy. Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa.

Oralilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 27 hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.

Yrityskaupat

Oral Hammaslääkärit Oyj sopi 18.3.2013 ostavansa Tampereen keskustassa toimivan Hammaslääkärikeskus Koskident Oy:n ja Nokialla toimivan Hammaslääkärikeskus Nokident Oy:n koko osakekannat. Tampereen Koskikeskuksessa toimiva Koskident Oy on yhdeksän hoitoyksikön ja Nokident Oy kolmen hoitoyksikön asema. Asemien yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2012 oli noin 3,3 miljoonaa euroa ja niillä työskentelee yhteensä noin 30 henkeä. Ostetuilla hammaslääkäriasemilla on yhteiset omistajat, jotka jatkavat hammaslääkäreinä Oralissa. Asemat yhdistettiin Oral-ketjuun 1.4.2013.

Oralilla oli Tampereella ennestään yhdeksän hoitoyksikön hammaslääkäriasema Sumeliuksenkadulla. Koskidentin ja Sumeliuksenkadun tarjonnat täydentävät hyvin toisiaan, esimerkiksi Sumeliuksenkadun leikkaussali ja laaja erikoishammaslääkäritarjonta palvelevat myös Koskidentin asiakkaita.

Osake ja osakepääoma

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.3.2013 oli 570.807,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8.742.042. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena Nasdaq OMX Helsingin small cap -listalla. Osakkeen kaupankäyntitunnus on ORA1V. Katsauskauden päätöskurssi oli 4,17 (3,25) euroa ja keskikurssi 3,68 (3,24) euroa. Osakkeen kokonaisvaihto oli 214.236 (346.608) osaketta, omistajien lukumäärä 2.464 (2.985) ja yhtiön markkina-arvo kauden päätyttyä 36,5 (28,4) miljoonaa euroa.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus päätti 28.3.2013 uudesta johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä sekä järjestelmään kuuluville henkilöille suunnattavasta osakeannista. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja yhtiön johtoon kuuluvien avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Kannustinjärjestelmään sisältyy enintään kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, jotka ajoittuvat kalenterivuosille 2013-2015, 2014-2016 ja 2015-2017. Järjestelmään osallistuminen ja mahdollisen palkkion saaminen edellyttävät, että järjestelmään osallistuva henkilö sijoittaa ansaintajakson alussa Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeisiin ja pysyy yhtiön palveluksessa ansaintajakson loppuun. Mahdollinen palkkio koostuu osakeomistukseen perustuvista palkkio-osakkeista ja suoritukseen perustuvista palkkio-osakkeista. Ansaintajaksolla 2013-2015 järjestelmän piiriin kuuluu neljä yhtiön johdon avainhenkilöä. Hallitus on vahvistanut ansainjaksolle 2013-2015 suoritukseen perustuvan palkkion ansaintakriteereiksi Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakekurssin, liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen. Kyseiseltä ansaintajaksolta maksettava palkkio vastaa yhteensä enintään 119.000 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeen arvoa.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus päätti samassa yhteydessä järjestelmään kuuluville henkilöille suunnattavasta osakeannista. Annissa laskettiin liikkeelle 59.491 uutta osaketta, jotka kaikki merkittiin. Uusien osakkeiden merkintäaika oli 28.3.2013 ja osakekohtainen merkintähinta 3,47 euroa, joka oli yhtiön osakkeen painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä Helsingin pörssissä helmikuussa 2013. Suunnatun osakeannin laimen
nusvaikutus nykyisten osakkeiden omistajien omistukseen on noin 0,7 prosenttia. Osakkeet rekisteröidään, kun maksut osakemerkinnöistä on suoritettu viimeistään 31.5.2013 mennessä.

Osakeanti perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2012 antamaan valtuutukseen koskien enintään 3.500.000 uuden osakkeen antamista ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutusta ei ole käytetty aiemmin, ja se on voimassa neljä vuotta yhtiökokouksen päättymisestä.

Yhtiön tietoon ei tullut katsauskaudella liputuskynnyksen ylittäviä omistusmuutoksia. Atine Group Oy on yhtiön suurin osakkeenomistaja 35,5 prosentin omistusosuudella.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2013 päätti tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen ja sen valiokuntien esitysten mukaisesti muista varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 1.1.-31.12.2012 tulos kirjataan voitto- ja tappiotilille eikä tilikaudelta makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi yhtiökokous päätti 2.550 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 2.000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan 2.000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 1.200 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista työryhmäkokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana asiantuntijana, maksetaan lisäksi kokouspalkkiona 150 euroa jäsen/kokous.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen viisi jäsentä. Yhtiökokous päätti, että hallituksessa jatkavat Juha Korhonen, Timo T. Laitinen, Ulrika Romantschuk, Ben Wrede ja Mia Åberg.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Martin Grandell.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 865.851 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Tämä valtuutus korvaa yhtiökokouksen 22.3.2012 antaman valtuutuksen ja on voimassa 12 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen valitsema hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksensa ja valitsi puheenjohtajakseen Ben Wreden. Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Juha Korhosen.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Ben Wreden ja muiksi jäseniksi Juha Korhosen, Timo T. Laitisen ja Mia Åbergin. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Timo T. Laitisen ja muiksi jäseniksi Juha Korhosen ja Mia Åbergin.

Hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat Timo T. Laitinen ja Ulrika Romantschuk. Ben Wrede, Mia Åberg ja Juha Korhonen ovat riippuvaisia suurimmista osakkeenomistajista.

Arvio lähiajan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Oral on selostanut liiketoiminnan riskejä vuosikertomuksessa 2012 sekä internet-sivuillaan. Yhtiön arvion mukaan riskeissä ja markkinoiden epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut tämän jälkeen olennaisia muutoksia.

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Tampereelta ja Nokialta hankitut Koskident Oy ja Nokident Oy on yhdistetty konserniin 1.4.2013 alkaen.Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, mutta laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Yhtiö on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2012 ja lisäksi vuonna 2013 voimaan tulleita IAS/IFRS -standardimuutoksia. IAS/IFRS -standardimuutoksilla ei ole olennaista merkitystä osavuosikatsaukseen.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
LIIKEVAIHTO 14 200 12 731 50 295
Liiketoiminnan muut tuotot 78 447
Materiaalit ja palvelut -5 890 -5 449 -20 484
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4 749 -4 429 -17 195
Poistot ja arvonalentumiset -773 -701 -2 991
Liiketoiminnan muut kulut -2 321 -2 387 -9 567
LIIKETULOS 467 -158 505
Rahoitustuotot ja -kulut -105 -95 -462
KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA 362 -253 42
Tuloverot -141 127 -66
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS 221 -126 -24
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos,e 221 -126 -24
– laimentamaton 0,03 -0,01 0,00
– laimennusvaikutuksella oikaistu 0,03 -0,01 0,00


TASE, 1000 EUR 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 7 829 8 632 8 272
Liikearvo 11 106 9 071 11 139
Muut aineettomat hyödykkeet 5 585 5 042 5 733
Laskennalliset verosaamiset 288 523 415
Myytävissä olevat sijoitukset 509 4 509
Pitkäaikaiset varat yhteensä 25 317 23 273 26 068
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 242 1 088 1 242
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 826 3 160 2 401
Tilikauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset 144
Rahavarat 3 549 1 348 1 742
Lyhytaikaiset varat yhteensä 7 617 5 596 5 529
VARAT YHTEENSÄ 32 934 28 868 31 598


OMA PÄÄOMA JA VELAT,
1000 EUR
31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
Osakepääoma 571 571 571
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto
12 463 12 463 12 463
rahasto
Edell. tilikausien voitto/tappio 1 093 1 117 1 117
Tilikauden voitto/tappio 221 -126 -24
Oma pääoma yhteensä 14 348 14 026 14 128
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 7 516 4 439 7 794
Laskennallinen verovelka 1 038 1 019 1 067
Pitkäaikaiset velat yhteensä 8 554 5 458 8 861
Varaukset 72 72
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 2 728 2 708 1 644
Ostovelat ja muut velat 7 232 6 677 6 893
Lyhytaikaiset velat yhteensä 9 960 9 385 8 537
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 32 934 28 868 31 598LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR

Osake-
pääoma
Muut
rahastot
Voitto-
varat
Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 571 12 463 1 093 14 128
Katsauskauden tulos 221 221
Oma pääoma 31.03.2013 571 12 463 1 314 14 348
Osake-
pääoma
Muut
rahastot
Voitto-
varat
Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2012 571 12 726 1 117 14 414
Katsauskauden tulos -126 -126
Pääomanpalautus -262 -262
Oma pääoma 31.03.2012 571 12 464 991 14 026
Osake-
pääoma
Muut
rahastot
Voitto-
varat
Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2012 571 12 726 1 117 14 414
Katsauskauden tulos -24 -24
Pääomanpalautus -262 -262
Oma pääoma 31.12.2012 571 12 463 1 093 14 128


KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR 1.1.-31.3.2013 1.1.-31.3.2012 1.1.-31.12.2012
Liiketoiminnan nettorahavirta 1 611 944 4 086
Investointien nettorahavirta -558 -921 -3 494
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 4 425
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -220 -334 -4 185
Lyhytaikaisten lainojen nostot 973 487 1 363
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 363
Maksetut osingot/pääoman palautukset -262
Rahoituksen nettorahavirta 753 153 -22
Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) 1 806 176 740
Rahavarat tilikauden alussa 1 742 1 172 432
Rahavarat tilikauden lopussa 3 548 1 348 1 172OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

KESKEISET TUNNUSLUVUT* 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
Osakekohtainen tulos, EUR 0,03 -0,01 0,00
Omapääoma/osake, euroa 1,64 1,60 1,62
Omavaraisuusaste, % 43,6 48,6 44,7
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 149 1 022 6 575
Quick ratio 0,64 0,48 0,50
Velkaantumisaste, % 46,7 41,4 54,5

*Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tilinpäätöksessä 2012.


TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1000 EUR Q1/2013 Q4/2012 Q3/2012 Q2/2012 Q1/2012
Liikevaihto 14 200 13 429 10 928 13 207 12 731
Liiketoiminnan muut tuotot 331 37 1 78
Materiaalit ja palvelut -5 890 -5 213 -4 187 -5 635 -5 449
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet
kulut -4 749 -4 536 -3 869 -4 361 -4 429
Liiketoiminnan muut kulut -2 321 -2 703 -2 068 -2 409 -2 387
Poistot ja arvonalentumiset -773 -771 -778 -740 -701
Liiketulos 467 537 63 63 -158
Rahoitus tuotot ja -kulut -105 -136 -118 -113 -95
Katsauskauden tulos ennen veroja 362 401 -55 -50 -253
Verot -141 -105 -13 -75 127
Katsauskauden laaja tulos 221 296 -69 -125 -126


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet (1000 EUR)
Yrityskiinnitys 13 000 10 000 13 000
Velat, joita varten vakuudet on annettu (1000 EUR)
Rahalaitoslainat 5 398 3 539 4 425
Leasingvastuut ja muut vastuut (1000 EUR)
Vuoden sisällä erääntyvät 105 71 110
Yli vuoden päästä erääntyvät 71 96 68
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä 176 167 178
Vuokravastuut (1000 EUR)
Vuokravastuut toimitiloista 9 001 8 844 9 139
Vuokravastuut yhteensä 9 001 8 844 9 139


Oral Hammaslääkärit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Martin Forss, puh. 040 779 6266
Talousjohtaja Antti Uusitalo, puh. 050 598 2946
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oral.fi

Oral Hammaslääkärit Oyj julkistaa tammi-kesäkuun osavuosikatsauksensa 23.8.2013 ja tammi-syyskuun osavuosikatsauksensa 25.10.2013.

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi

Oral Hammaslääkärit osavuosikatsaus 1-3/2013