14.02.2014 13:00:00 CET

Liikevaihto ja tulos paranivat merkittävästi – Oral Hammaslääkärit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013

Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote 14.2.2014 klo 14:00

LIIKEVAIHTO JA TULOS PARANIVAT MERKITTÄVÄSTI – ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2013

Vuosi 2013 lyhyesti:

– Liikevaihto 57,9 (50,3) milj. euroa, kasvua 15,1 %
– Käyttökate 5,5 (3,5) milj. euroa, kasvua 56,8 %
– Liiketulos 2,1 (0,5) milj. euroa
– Tilikauden tulos 1,3 (0,0) milj. euroa
– Osakekohtainen tulos 0,14 (0,00) euroa
– Liiketoiminnan rahavirta 6,5 (4,1) milj. euroa
– Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta vaan esittää jaettavaksi pääoman palautusta 0,09 euroa osakkeelta
– Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin kymmenen prosenttia ja liiketuloksen parantuvan noin kolmeen miljoonaan euroon

Loka-joulukuu lyhyesti:

– Liikevaihto 15,6 (13,4) milj. euroa, kasvua 16,4 %
– Käyttökate 1,6 (1,3) milj. euroa, kasvua 22,0 %
– Liiketulos 0,7 (0,5) milj. euroa
– Tilikauden tulos 0,6 (0,3) milj. euroa
– Osakekohtainen tulos 0,06 (0,03) euroa
– Liiketoiminnan rahavirta 1,6 (1,4) milj. euroa, kasvua 11,7 %


Näkymät vuodelle 2014


Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin kymmenen prosenttia ja liiketuloksen parantuvan noin kolmeen miljoonaan euroon.

Kasvun arvioidaan perustuvan erityisesti yritysostoihin, uusiin palvelukonsepteihin sekä nykyisten hammaslääkäriasemien ja laboratoriotoiminnon lisääntyvään tehokkuuteen hyödyntäen ketjuohjauksessa uutta toiminnanohjausjärjestelmää.


Toimitusjohtaja Martin Forss:

”Liiketulos ja liiketoiminnan rahavirta kasvoivat merkittävästi edellisestä tilikaudesta. Onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoa sekä hammaslääkäriasemillamme että laboratoriotoiminnassa. Vuoden aikana tehdyt yrityskaupat Tampereella, Nokialla ja Porvoossa näkyivät tuloksessa myönteisesti. Lisäksi teimme pienempiä hankintoja Turussa ja Kuopiossa, joissa täydensimme jo olemassa olevia asemiamme.

Vuosi 2013 oli Oralille kehityshankkeiden vuosi. Yksi vuoden suurimmista kehityshankkeistamme oli potilastietojärjestelmän uudistaminen. Koko ketjussa asteittain käyttöönotettava uusi järjestelmä helpottaa potilastyötä ja raportointia, mahdollistaa sekä eReseptin käyttöönoton että ketjuohjauksen edelleenkehittämisen ja tehokkuuden parantamisen.

Joulukuussa toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella Oralin asiakastyytyväisyys on edelleen erittäin hyvällä tasolla: 90 prosenttia asiakkaistamme ovat valmiita suosittelemaan palvelujamme. Tutkimus toteutettiin www-kyselynä Oralin internetsivuilla. Brändistrategian uudistuksessa olemme määritelleet uudet asiakaslupaukset, joiden vieminen osaksi palveluja jatkuu vuonna 2014. Uudistamisen myötä myös yhtiön visio ja missio muotoiltiin uudelleen.

Innollink Research Oy:n kautta teetetyn bränditutkimuksen mukaan Oralin ylivoimaisuus suunterveyden alalla jatkuu, ja olemme edelleen alan tunnetuin toimija. Oral koetaan valtakunnallisena toimijana, jolla on positiivinen maine. Vahva brändi näkyy erityisesti verkkoliikenteessä, jossa kävijämäärät ovat kasvaneet jopa 30 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Allekirjoitimme lokakuussa sopimuksen erikoishammaslääkäreiden koulutuksesta Helsingin yliopiston kanssa. Sopimus mahdollistaa Helsingin yliopistossa erikoistuvien hammaslääkäreiden koulutukseen kuuluvan harjoittelun Oralin palveluksessa. Koulutus aloitetaan Oralissa keväällä 2014.

Vuoden 2014 keskeisin tavoitteemme on tuloksen parantaminen erityisesti yritysostoin, uusin palvelukonseptein sekä lisäämällä nykyisten hammaslääkäriasemien ja laboratoriotoiminnon tehokkuutta lisäämällä hyödyntäen ketjuohjauksessa uutta toiminnanohjausjärjestelmää”, sanoo Oralin toimitusjohtaja Martin Forss.Toimintaympäristö

Suomen suun- ja hammasterveyden markkinan arvo on Oralin arvioiden mukaan yli miljardi euroa, josta yksityisen sektorin osuus on yli puolet. Julkinen terveydenhuolto on keskittynyt hammasterveyden peruspalveluihin, kun taas yksityisillä hammaslääkäriasemilla tehdään huomattavasti enemmän vaativia erikoistoimenpiteitä. Oral arvioi yksityisten hammaslääkäripalveluiden kysynnän kasvavan selvästi, koska julkisen terveydenhuollon rahoitushaasteiden odotetaan jatkuvan.

Yleinen taloudellinen epävarmuus on vaikuttanut hammasterveyspalveluiden kysyntään vaikkakaan ei yhtä voimakkaasti kuin monilla muilla aloilla. Selkeimmin epävarmuus näkyy vaativien hoitojen kysynnässä. Yleisesti suun terveyttä arvostetaan aikaisempaa enemmän, ja muun muassa esteettisen hammashoidon kysyntä on kasvussa. Kasvua on nähtävissä myös suuhygienistitoiminnassa, mikä helpottaa hammaslääkäripulaa. Erityisesti ikääntyvän väestön ostokyvyn parantumisen odotetaan lisäävän vaativien, yksityisellä hammasterveyssektorilla tehtävien toimenpiteiden kysyntää.

Terveyskeskuksilla on vaikeuksia vastata suun ja hammasterveyden hoitotakuuseen. Hallitus on säästöesityksessään ehdottanut julkisen sektorin rakennesuudistusta, jossa aikuisten tarkastusväliä pidennetään ja ympärivuorokautista päivystystä vähennetään. Mikäli säästöesitys toteutuu, se lisää aikuisten vaikeuksia päästä kunnalliseen hammashoitoon.

Suun terveyden selvitysryhmä jätti peruspalveluministerille ehdotuksen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden vahvistamisesta vuoden 2013 marraskuussa. Ehdotuksessa nostettiin esille muun muassa ostopalvelu- ja palvelusetelitoiminnan kehittäminen sekä kokeilu, jossa potilaat saisivat valita palvelunsa vapaammin. Tavoitteena on parantaa suun terveydenhuollon palveluiden kohdentamista niin, että ne vastaavat koko väestön palveluiden tarvetta ja parantavat hoitoon pääsyä potilaan iästä riippumatta.

Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) -hanke nopeuttaa markkinoiden konsolidoitumista. Vuonna 2014 voimaan tuleva eResepti ja sähköinen eArkisto (vuonna 2015) velvoittavat kaikkia alan toimijoita käyttämään sähköisiä palveluja. Oral on ottanut käyttöön uuden potilastietojärjestelmän, joka mahdollistaa muun muassa eReseptin käytön. Koska investoinnit sähköisiin palveluihin ovat suhteellisen kalliita pienille toimijoille, on odotettavissa, että alan konsolidoituminen jatkuu.

Konsernin avainluvut
1000 EUR

10-12/2013 10-12/2012 1-12/2013 1-12/2012
Liikevaihto 15 632 13 429 57 874 50 295
Käyttökate 1 597 1 308 5 482 3 496
Liiketulos 734 537 2 118 505
Katsauskauden tulos 559 296 1 253 -24
Osakekohtainen tulos, EUR 0,06 0,03 0,14 0,00
Liiketoiminnan rahavirta 1 644 1 423 6 500 4 086
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 1 125 2 112 4 943 6 275
Omavaraisuusaste, % 41,5 44,7
Nettovelkaantumisaste, % 36,8 54,5
Henkilöstömäärä kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna kauden lopussa 604 455


Liikevaihto ja tulos 1.1. – 31.12.2013

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.1.-31.12.2013 kasvoi merkittävästi. Liikevaihto kasvoi 15,1 prosenttia ja oli 57,9 (50,3) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti tilikauden aikana tehdyt yritysostot ja niiden myötä lisääntyneet hoitokäynnit sekä asiakas- ja käyntimäärien kasvu. Asemilla oli kauden päättyessä 174 (151) hoitoyksikköä eli täysin varusteltua hoitohuonetta.

Yritys- ja liiketoimintakaupoista merkittävimmät olivat 1.4.2013 konserniin yhdistetyt Koskident Oy ja Nokident Oy sekä 1.9.2013 konserniin yhdistetyt Medius Oy:n ja Tasahammas Oy:n liiketoiminnat. Käyttökate parani liiketoiminnan kasvun sekä asiakas- ja käyntimäärien kasvun ansiosta selvästi ja oli 5,5 (3,5) miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuun liiketulos vahvistui merkittävästi ja oli 2,1 (0,5) miljoonaa euroa eli 3,7 (1,0) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulosta paransi liikevaihdon kasvu ja käyttöasteiden parantuminen. Liiketulos sisälsi kertaluonteisia tuloja kulukorvauksista ja lisäkauppahintojen tuloutuksista 0,3 (0,4) miljoonaa euroa ja kertaluonteisia menoja konsulttipalveluista ja uusituista lisäkauppahinnoista -0,3 (-0,4) miljoonaa euroa. Kertaluonteisten erien nettovaikutus oli 0,0 (0,1) miljoona euroa.

Tilikauden tulos oli 1,3 (0,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,14 (0,00) euroa.


Liikevaihto ja tulos 1.10. – 31.12.2013

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.10. – 31.12.2013 kasvoi merkittävästi. Liikevaihto kasvoi 16,4 prosenttia ja oli 15,6 (13,4) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti yritysostojen myötä 1.9.2013 konserniin yhdistetyt Medius Oy:n ja Tasahammas Oy:n hammaslääkäriasemat, joiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2012 oli vajaat 2 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti myös asiakas- ja käyntimäärien kasvu.

Käyttökate parani liiketoiminnan kasvun ja asiakas- ja käyntimäärien kasvun ansiosta ja oli 1,6 (1,3) miljoonaa euroa.

Loka-joulukuun liiketulos parani ja oli 0,7 (0,5) miljoonaa euroa eli 4,7 (4,0) prosenttia li
ikevaihdosta. Liiketulosta paransi liikevaihdon kasvu ja käyttöasteiden parantuminen. Liiketulos sisälsi kertaluonteisia tuloja lisäkauppahintojen tuloutuksista 0,2 (0,3) miljoona euroa ja kertaluonteisia menoja konsulttipalveluista ja uusituista lisäkauppahinnoista -0,2 (-0,1) miljoonaa euroa. Kertaluonteisten erien nettovaikutus oli 0,0 (0,3) miljoona euroa.

Viimeisen vuosineljänneksen tulos oli 0,6 (0,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,06 (0,03) euroa.

Rahavirta, tase ja investoinnit

Tammi-joulukuun liiketoiminnan rahavirta kasvoi merkittävästi ja oli 6,5 (4,1) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa kasvattivat kannattavuuden merkittävä parantuminen ja positiivisesti kehittynyt nettokäyttöpääoma. Investointien rahavirta oli -2,7 (-3,5) miljoonaa euroa. Rahoitustoimintojen rahavirta oli 0,4 (0,0) miljoonaa euroa ja katsauskauden rahavirta kokonaisuudessaan 4,3 (0,6) miljoonaa euroa.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 4,9 (6,3) miljoonaa euroa. Investoinnit muodostuvat katsauskaudella toteutetuista liiketoiminta- ja yrityshankinnoista sekä ostettujen asemien kalustojen, hoitolaitteiden ja toimitilojen muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukaisiksi. Konsernin pitkäaikaiset varat olivat 27,4 (26,1) miljoonaa euroa.

Konsernin likvidit varat 31.12.2013 olivat 6,0 (1,7) miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ollut käytössä sen maksuvalmiutta tukevaa 2,5 miljoonan euron suuruista luottolimiittiä 31.12.2013.

Korollisia nettovelkoja oli 5,8 (7,7) miljoonaa euroa. Ne koostuvat lyhyistä korollisista veloista 3,3 (1,6) miljoonaa euroa, pitkistä korollisista veloista 8,5 (7,8) miljoonaa euroa ja rahavaroista 6,0 (1,7) miljoonaa euroa. Pitkäaikaiset korolliset velat lisääntyivät pääosin yrityskauppojen seurauksena. Korollisiin nettovelkoihin sisältyy 3,3 (2,8) miljoonaa euroa tehtyjen yrityskauppojen lisäkauppahintoja, joiden toteutuminen riippuu asemien tuloksentekokyvystä. Konsernin maksuvalmius eli quick ratio -tunnusluku oli 0,72 (0,50).

Konsernin oma pääoma oli 15,7 (14,1) miljoonaa euroa ja oma pääoma per osake 1,78 (1,62) euroa. Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 41,5 (44,7) prosenttia.


Henkilöstö

Oralin työyhteisö koostuu pääosin vastaanotoilla toimivista hammaslääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienisteistä ja asiakaspalveluhenkilökunnasta.

Oral-konsernissa työskenteli vuonna 2013 keskimäärin 486 (434) henkeä kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna. Vuoden lopussa vastaava luku oli 604 (455). Konsernissa työskentelevän koko- ja osa-aikaisen henkilöstön kokonaislukumäärä vuoden 2013 lopussa oli 811 (702) luku sisältää työntekijät sekä ammatinharjoittajat. Henkilömäärän kasvua selittää siirtyminen vuokratyöntekijöiden käytöstä omaan sijaisjärjestelmään.

Työhyvinvointia edistettiin kuluneena vuonna erityisesti esimies- ja johtamistaitoja kehittämällä, henkilöstön ammatillisella koulutuksella ja kehittämällä palkitsemiskäytäntöjä.

Kesällä teetetyn työnantajakuvatutkimuksen perusteella 94 prosenttia Oralissa työskentelevistä hammaslääkäreistä pitää Oralin mainetta erittäin tai melko hyvänä. Oralissa työskentelevät arvostavat eniten joustavuutta sekä hyviä työolosuhteita.


Konsernin rakenne


Konsernin emoyhtiö on Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli tilikauden päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hammaslääkärit Meilahti Oy ja Oral Hammaslaboratorio Oy. Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa.

Oral on yksinkertaistanut konsernirakennettaan fuusioimalla konserniin kuuluvia tytäryhtiöitä emoyhtiöön. Oral Hammaslääkärit Nummela Oy:n sulautumista koskeva sulautumissuunnitelma rekisteröitiin kaupparekisterissä 13.8.2013, Oral Hammaslääkärit Nokident Oy:n 14.8.2013, Oral Hammaslääkärit Koskident Oy:n 16.8.2013 sekä Oral Hammaslääkärit Porvoo Oy:n 9.9.2013. Sulautumiset pantiin täytäntöön suunnitelman mukaisesti 31.12.2013 eikä sulautumisvastiketta annettu.

Oralilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 30 hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Nokialla, Vihdin Nummelassa, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa, Porvoossa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.Osake ja osakepääoma

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2013 oli 570.807,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8.801.533. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Osakemäärä kasvoi katsauskaudella 59.491 uudella osakkeella, jotka merkittiin kaupparekisteriin 19.6.2013. Osakemerkinnät perustuvat yhtiön avainhenkilöille suunnattuun osakepohjaiseen kannustejärjestelmään.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena Nasdaq OMX Helsingin pienet yhtiöt -listalla. Osakkeen kaupankäyntitunnus on ORA1V. Tilikauden päätöskurssi oli 5,00 (3,28) euroa ja keskikurssi 4,34 (3,22) euroa. Osakkeen kokonaisvaihto oli 632.188 (1.224.775) osaketta, omistajien lukumäärä 2.454 (2.497) ja yhtiön markkina-arvo kauden päätyttyä 44,0 (28,7) miljoonaa euroa.

Yhtiön tietoon ei tullut katsauskaudella liputuskynnyksen ylittäviä omistusmuutoksia. Atine Group Oy on yhtiön suurin osakkeenomistaja 36,5 prosentin omistusosuudella.

Lähipiiritapahtumat

Katsauskauden aikana ei ollut olennaisia lähipiiritapahtumia.

Arvio lähiajan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä


Oral arvioi, että mikäli yleinen taloudellinen tilanne Suomessa heikkenee, myös yleinen kulutuskysyntä heikkenee. Tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia Oral Hammaslääkärit Oyj:n palveluiden kysyntään ja sitä kautta liikevaihtoon ja tulokseen. Taloudellinen epävarmuus vähentää erityisesti vaativien hoitojen kysyntää.

Oralin kasvustrategiaan kuuluvat yrityskaupat. Niiden toteutukseen sekä järjestelyn jälkeiseen integrointiin liittyy riskejä, jotka voivat toteutuessaan heikentää yhtiön kannattavuutta ja kasvua. Riskeihin varaudutaan ensisijaisesti yritysjärjestelyjen huolellisella valmistelulla ja toteutuksella.

Liiketoiminta- ja yrityskaupat ja niihin liittyvät investointitarpeet sekä ketjunrakentamisen kustannukset edellyttävät merkittävää vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen käyttämistä. Yhtiön johto pyrkii varmistamaan, että yhtiöllä on kullakin hetkellä käytössään kasvun, maksuvalmiuden ja käyttöpääomatarpeen edellyttämä rahoitus optimaalisin ehdoin. Yhtiön pääasialliset rahoitusriskit ovat rahoituksen saatavuus, korkoriski ja maksuvalmiusriski.

Oral tulee selostamaan liiketoiminnan riskejä laajemmin vuosikertomuksessa 2013 sekä internet-sivuillaan.

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Or
al Hammaslääkärit Oyj:n tavoitteena on saavuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä noin 80 miljoonaan euron liikevaihtotaso ja noin kymmenen prosentin liiketulostaso. Vuonna 2016 liikevaihdon kasvun odotetaan edelleen jatkuvan ja kannattavuuden parantuvan.

Kasvun arvioidaan perustuvan erityisesti yritysostoihin, uusiin palvelukonsepteihin sekä nykyisten hammaslääkäriasemien ja laboratoriotoiminnon lisääntyvään tehokkuuteen hyödyntäen ketjuohjauksessa uutta toiminnanohjausjärjestelmää. Kasvua haetaan erityisesti suurista kaupungeista hyviltä liikepaikoilta. Yrityskaupoilla tavoitellaan nopeampaa asiakaskunnan laajentamista kuin mitä uusia hammaslääkäreitä rekrytoimalla saavutetaan. Kannattavuutta pyritään parantamaan erityisesti asiakas- ja käyntimäärien kasvun kautta.


Yrityskaupat

Oral laajentui tilikauden aikana Porvooseen ja Nokialle ja vahvisti markkina-asemaansa yrityskaupoilla Tampereella, Turussa ja Kuopiossa. Tampereen seudulla Oral osti yhdeksän hoitoyksikön Koskident Oy:n ja kolmen hoitoyksikön Nokident Oy:n koko osakekannat. Asemien yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2012 oli noin 3,3 miljoonaa euroa ja asemilla työskenteli noin 30 hammasterveyden ammattilaista. Hankitut liiketoiminnot yhdistettiin Oral-konserniin 1.4.2013. Porvoosta Oral osti Medius Oy:n koko osakekannan. Asemalla on kuusi hoitoyksikköä ja siellä työskenteli 23 hammasterveyden ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Ostettu asema yhdistettiin Oral-konserniin 1.9.2013. Myös Turussa ja Kuopiossa vahvistettiin liiketoimintakaupoilla olemassa olevia asemia.

Hankittujen liiketoimintojen vaikutus konsernin taseeseen ja tulokseen esitetään tämän tiedotteen taulukko-osassa.Johto ja hallinto

Oral Hammaslääkärit Oyj:n toimitusjohtajana toimi tilikaudella KTM Martin Forss. Yhtiön johtoryhmän kuuluivat tilikauden aikana toimitusjohtajan lisäksi vastaava lääketieteellinen johtaja, LL, HLL Janne Ryhänen, talousjohtaja, KTM Antti Uusitalo, tutkimus- ja kehitysjohtaja, HLT Tuomas Waltimo ja liiketoimintajohtaja Anna-Maria Mäkelä (5.8.2013 asti). Tutkimus- ja kehitysjohtajan tehtävä on osa-aikainen, ja Tuomas Waltimo työskentelee päätoimisesti professorina Baselin yliopistossa Sveitsissä.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitukseen kuului tilikauden päättyessä viisi varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2013 valitsemaa jäsentä. Hallituksessa toimivat Benedict (Ben) Wrede (puheenjohtaja), Juha Korhonen (varapuheenjohtaja), Timo T. Laitinen, Ulrika Romantschuk ja Mia Åberg. Varsinaiseen yhtiökokoukseen asti hallituksessa toimivat Ben Wrede, Juha Korhonen, Juhani Erma, Timo T. Laitinen, Kirsti Piponius, Ulrika Romantschuk ja Mia Åberg.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kliinisen hoidon neuvottelukunta on yhtiön johdosta riippumaton neuvoja ja suosituksia antava elin, johon kuuluu myös yhtiön ulkopuolisia asiantuntijoita. Neuvottelukunta edistää erityisesti hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Oral Hammaslääkärit Oyj:n kliiniseen neuvottelukuntaan kuuluivat vuoden 2013 lopussa EHL Kyösti Oikarinen, dosentti Kimmo Suomalainen, dosentti Tapio Tammisalo, EHL Katja Narva, EHL Heikki Alapulli ja puheenjohtajana professori Tuomas Waltimo. Kliinisen hoidon neuvottelukunnan työtä koordinoi Oral Hammaslääkärit Oyj:n puolesta yhtiön vastaava lääketieteellinen johtaja.

Yhtiön tilintarkastajana toimii PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Martin Grandell.


Yhtiökokoukset ja hallituksen voimassaolevat valtuudet

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2013 päätti tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen ja sen valiokuntien esitysten mukaisesti muista varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 1.1.-31.12.2012 tulos kirjataan voitto- ja tappiotilille eikä tilikaudelta makseta osinkoa.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen viisi jäsentä. Yhtiökokous päätti, että hallituksessa jatkavat Juha Korhonen (KTM), Timo T. Laitinen (Dipl. ins, hallitusammattilainen), Ulrika Romantschuk (VTK, johtaja, markkinointi ja viestintä, Fazer-konserni), Ben Wrede (B.Sc. Eng, toimitusjohtaja Atine Group Oy) ja Mia Åberg (KTM, talous- ja rahoitusjohtaja Atine Group Oy).

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Martin Grandell.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi yhtiökokous päätti 2.550 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 2.000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan 2.000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 1.200 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista työryhmäkokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana asiantuntijana, maksetaan lisäksi kokouspalkkiona 150 euroa jäsen/kokous.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 865.851 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Tämä valtuutus korvaa yhtiökokouksen 22.3.2012 antaman valtuutuksen ja on voimassa 12 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 3.500.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa neljä vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


Corporate Governance -suositusten noudattaminen

Oral Hammaslääkärit Oyj noudattaa hallinnoinnissaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Sen noudattamisesta annettava selvitys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla vuoden 2013 tilinpäätöksen julkaisemisajankohdasta lähtien.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus piti tilikaudella 2013 yhteensä 15 kokousta, ja hallitusten jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 94. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta yhden kerran ja tarkastusvaliokunta neljä kertaa.


Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 ei makseta osinkoa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenom
istajille maksettaisiin pääoman palautusta 0,09 euroa osakkeelta.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 20.3.2014 klo 18.00 alkaen Helsingissä. Kokouskutsu julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena.


Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat

Vuonna 2013 Oral Hammaslääkärit Oyj otti käyttöön avainhenkilöille suunnatun osakepalkkiojärjestelmän, jonka tarkoituksena on yhdistää yhtiön osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Yhtiön hallitus on 15.1.2014 pitämässään kokouksessa päättänyt vahvistaa seuraavan kolme vuotisen ansaintajakson ajalle 2014-2016, sen ansaintakriteerit sekä siihen oikeutetut avainhenkilöt. Kyseiseltä ansaintajaksolta maksettava palkkio vastaa yhteensä enintään 49.078 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeen arvoa.

Suunnattu osakeanti

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän myötä Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on samassa yhteydessä päättänyt yhtiökokouksen 22.3.2012 antaman valtuutuksen nojalla järjestelmään osallistuville avainhenkilöille suunnattavasta osakeannista. Annissa lasketaan liikkeelle enintään 24.539 uutta osaketta avainhenkilöiden merkittäväksi. Uusien osakkeiden merkintäaika oli 15.1.2014-16.1.2014 ja osakekohtainen merkintähinta 4,89 euroa, joka oli yhtiön osakkeen painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä Helsingin pörssissä joulukuussa 2013. Avainhenkilölle annettava merkintäoikeus ei ole siirrettävissä.

Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet

Oral Hammaslääkärit Oyj:n tilinpäätöstiedote on laadittu IAS34 -säännösten mukaisesti. Yhtiö on noudattanut tilinpäätöstiedotteen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessään tilikaudelta 2012.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 10-12/2013 10-12/2012 1-12/2013 1-12/2012
LIIKEVAIHTO 15 632 13 429 57 874 50 295
Liiketoiminnan muut tuotot 257 331 386 447
Materiaalit ja palvelut -6 126 -5 213 -22 880 -20 484
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -5 262 -4 536 -19 881 -17 195
Poistot ja arvonalentumiset -863 -771 -3 364 -2 991
Liiketoiminnan muut kulut -2 904 -2 703 -10 017 -9 567
LIIKETULOS 734 537 2 118 505
Rahoitustuotot ja -kulut -186 -136 -595 -462
KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA 548 401 1 522 42
Tuloverot 11 -105 -269 -66
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS 559 296 1 253 -24
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos, 559 296 1 253 -24
– laimentamaton 0,06 0,03 0,14 0,00
– laimennusvaikutuksella oikaistu 0,06 0,03 0,14 0,00


TASE, 1000 EUR 31.12.2013 31.12.2012
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 6 908 8 272
Liikearvo 13 573 11 139
Muut aineettomat hyödykkeet 6 241 5 733
Laskennalliset verosaamiset 149 415
Myytävissä olevat sijoitukset 509 509
Pitkäaikaiset varat yhteensä 27 380 26 068
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 481 1 242
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 879 2 401
Katsauskauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset 55 144
Rahavarat 5 994 1 742
Lyhytaikaiset varat yhteensä 10 408 5 529
VARAT YHTEENSÄ 37 788 31 598


OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.12.2013 31.12.2012
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
Osakepääoma 571 571
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto
12 670 12 463
Edell. tilikausien voitto/tappio 1 204 1 117
Katsauskauden voitto/tappio 1 252 -24
Oma pääoma yhteensä 15 697 14 128
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 8 477 7 794
Laskennallinen verovelka 1 068 1 067
Pitkäaikaiset velat yhteensä 9 545 8 861
Varaukset 72 72
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 3 288 1 644
Ostovelat ja muut velat 9 186 6 893
Lyhytaikaiset velat yhteensä 12 474 8 537
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 37 788 31 598


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR

Osake-pääoma Muut rahastot Voitto-varat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 571 12 464 1 093 14 128
Laaja tulos
Tilikauden tulos 1 253 1 253
Tilikauden laaja tulos yhteensä 1 253 1 253
Liiketoimet omistajien kanssa
Osakepalkkiojärjestelmä 206 206
Osakeanti 110 110
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 206 110 316
Oma pääoma 31.12.2013 571 12 670 2 456 15 697
Osake- pääoma Muut rahastot Voitto-varat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2012 571 12 726 1 117 14 414
Laaja tulos
Tilikauden tulos -24 -24
Tilikauden laaja tulos yhteensä -24 -24
Liiketoimet omistajien kanssa
Pääomanpalautus -262 -262
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -262 -262
Oma pääoma 31.12.2012 571 12 464 1 093 14 128


KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
Liiketoiminnan nettorahavirta 6 500 4 086
Investointien nettorahavirta -2 666 -3 494
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 1378 4 425
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 167 -4 185
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 363
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 363
Maksullinen suunnattu osakeanti 206
Maksetut osingot/pääoman palautukset -262
Rahoituksen nettorahavirta 418 -22
Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) 4 252 570
Rahavarat tilikauden alussa 1 742 1172
Rahavarat tilikauden lopussa 5 994 1 742TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

KESKEISET TUNNUSLUVUT* 1-12/2013 1-12/2012
Osakekohtainen tulos, EUR 0,14 0,00
Omapääoma/osake, euroa 1,78 1,62
Omavaraisuusaste, % 41,5 44,7
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 4 943 6 575
Quick ratio 0,72 0,50
Nettovelkaantumisaste, % 36,8 54,5

*Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tilinpäätöksessä 2013.

TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Liikevaihto
1000 EUR Q4/2013 Q3/2013 Q2/2013 Q1/2013 Q4/2012
15 632 12 741 15 301 14 200 13 429
Liiketoiminnan muut tuotot 257 12 117 331
Materiaalit ja palvelut -6 126 -4 776 -6 089 -5 890 -5 213
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet
kulut -5 262 -4 568 -5 302 -4 749 -4 536
Liiketoiminnan muut kulut -2 904 -2 307 -2 484 -2 321 -2 703
Poistot ja arvonalentumiset -863 -878 -850 -773 -771
Liiketulos 734 224 693 467 537
Rahoitus tuotot ja -kulut -186 -177 -128 -105 -136
Katsauskauden tulos ennen veroja 548 47 565 362 401
veroja
Verot -11 48 -186 -141 -105
Katsauskauden laaja tulos 559 95 379 221 296Hankitut liiketoiminnot

Alla olevassa taulukossa on esitetty vuosina 2013 ja 2012 tehdyistä yrityskaupoista yhteenlaskettuna maksetut vastikkeet, hankitut varat ja vastaanotetut velat hankintapäivien käypään arvoon. Osaan hankinnoista liittyy ehdollinen vastike, joka on arvostettu hankintahetkelle diskontattuun käypään arvoonsa. Yhtiö on hankintahetkellä kirjannut ehdolliset vastikkeet maksimiarvoihinsa eli olettaen ehdollisten kauppahintojen toteutuvan täysimääräisinä.

Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen arvot hankintapäivinä olivat seuraavat:

1000 EUR Vuoden 2013 hankintojen kirjaamisessa käytetyt käyvät arvot Vuoden 2012 hankintojen kirjaamisessa käytetyt käyvät arvot
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 122 173
Aineettomat hyödykkeet 1 467 1 178
Sijoitukset 149
Vaihto-omaisuus 175 164
Saamiset 733 88
Rahavarat 713 76
Varat yhteensä 3 211 1 828
Laskennallinen verovelka 323 76
Muut velat 493 147
Velat yhteensä 816 223
Nettovarat 2 395 1 605
Hankintameno 4 758 3 821
Liikearvo 2 434 2 216
Konsernireservin tuloutus -71
Rahana maksettu kauppahinta 2 259 1 564
Hankinnan kohteiden rahavarat 713 76
Rahavirtavaikutus -1 546 -1 488

Vuoden 2013 aikana hankittujen kohteiden liiketoiminnallaan aiheuttama tulosvaikutus kertyneeseen liiketulokseen on positiivinen. Tämän lisäksi niiden hankinnoista aiheutui 104 tuhatta euroa transaktiokuluja.

Edellä kuvatuissa liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on määritettävissä luotettavasti. Toteutuneissa yhdistämisissä yhtiö on hankkinut potilaskantaa ja myyjätahojen ammatinharjoittajasitoumuksia, joihin liittyy kilpailukielto. Aineettomien hyödykkeiden käypä arvo on määritetty yrityskaupoissa vakiintuneen hintatason ja arvioitujen tulevien kassavirtojen diskontattujen arvojen perusteella.

Jäljelle jäävä liikearvo muodostuu kunkin kauppaprosessin yhteydessä erikseen määriteltävistä liiketoiminnan tulo-odotuksista, hankitun kohteen paikallisista arvotekijöistä kuten ammattitaitoisesta työvoimasta sekä niistä synergiaeduista ketjuhallinnan perustekijöiden, kuten myyntitoiminnon, henkilöresursoinnin, tuotannon järjestämisen ja hankintatoiminnan osalta, jotka hankittavassa kohteessa arvioidaan saavutettavan, kun se liitetään osaksi Oralin ketjutoimintaa.

Aikaisempien vuosien hankintoihin liittyviä lisäkauppahintoja maksettiin tilikaudella 170 tuhatta euroa. Lisäkauppahintavelkojen muutoksilla ei ollut tilikaudelle olennaista tulosvaikutusta.Käyvän arvon määrittely 31.12.2013 31.12.2012

Johdannaissopimusten käyvät arvot (1000 EUR)
Koronvaihtosopimusten nimellisarvot 5 438 6 263
Koronvaihtosopimusten käyvät arvot (velat) 137 223

Myytävissä olevien omaisuuserien käyvät arvot
(1000 EUR)
Myytävissä olevat omaisuuserät (varat) 509 509

Johdannaissopimukset koostuvat koronvaihtosopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2).

Myytävissä olevat omaisuuserät (taso 3) koostuvat sijoituksista, joille ei ole olemassa aktiivista markkinaa ja käyvän arvon määrittäminen edellyttää merkittävissä määrin harkintaa.


Vakuudet ja vastuusitoumukset 31.12.2013 31.12.2012
Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet (1000 EUR)
Yrityskiinnitys 13 000 13 000
Velat, joita varten vakuudet on annettu (1000 EUR)
Rahalaitoslainat 5 558 4 425
Leasingvastuut ja muut vastuut (1000 EUR)
Vuoden sisällä erääntyvät 137 110
Yli vuoden päästä erääntyvät 114 68
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä 251 178
Vuokravastuut (1000 EUR)
Vuokravastuut toimitiloista 8 480 9 139
Vuokravastuut yhteensä 8 480 9 139


Korollisten velkojen muutos (1000 EUR) 2013 2012
Pitkäaikaiset korolliset velat 1.1. 7794 4983
Pitkäaikaisten korollisten velkojen muutos 683 2811
Pitkäaikaiset korolliset velat 31.12 8477 7794
Lyhytaikaiset korolliset velat 1.1. 1644 1990
Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos 1644 -346
Lyhytaikaiset korolliset velat 31.12. 3288 1644
Vaihto-omaisuuden muutos (1000 EUR) 2013 2012
Vaihto-omaisuus 1.1 1242 1261
Vaihto-omaisuuden muutos 239 -19
Vaihto-omaisuus 31.12. 1481 1242
Varausten muutos (1000 EUR) 2013 2012
Varaukset yhteensä 1.1 72 0
Varausten muutos 0 72
Varaukset yhteensä 31.12. 72 72
Käyttöomaisuuden muutos 2013 2012
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 16 872 14 086
Investoinnit 4 347 3 598
Vähennykset -258 -88
Poistot -1 147 -724
Arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo 31.12 19 814 16 872
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 8 272 8 342
Investoinnit 862 2 128
Vähennykset
Poistot -2 226 -2 198
Arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo 31.12. 6 908 8 272


SUURIMMAT OMISTAJAT 31.12.2013

Omistaja Omistusosuus, %
Atine Grou
p Oy
36,53
Korhonen Juha 8,94
Ranki Kari 7,62
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5,11
Korhonen Sari 3,63
Placeringsfonden Aktia Secura 3,51
Lahikainen Kimmo 3,37
Sir 8 Oy (Antti Kasi) 1,75
Virta Erkki 1,58
Forss Martin 1,28
10 suurinta yhteensä 73,31
Muut 26,69
Yhteensä 100,00


Oral Hammaslääkärit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Martin Forss, puh. 040 779 6266
Talousjohtaja Antti Uusitalo, puh. 050 598 2946
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oral.fi

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja median edustajille järjestetään maanantaina 17.2. kello 9.00 hotelli Scandic Simonkentässä osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivuilla viimeistään 27.2.2014.

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi

Oral Hammaslääkärit Oyj tilinpäätöstiedote 2013