01.03.2010 11:00:00 CET

Liikevaihto kasvoi 24 %, tulos positiivinen – Oral Hammaslääkärit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2009

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.3.2010 klo 12.00

LIIKEVAIHTO KASVOI 24 %, TULOS POSITIIVINEN – ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009

– Liikevaihto 32,3 (26,0) milj. euroa, kasvua 24,1 %

– Käyttökate 2,4 (0,9) milj. euroa

– Liiketulos 0,8 (-0,4) milj. euroa

– Koko vuoden osakekohtainen tulos 0,06 (-0,09) euroa

– Osinkoesitys 0,03 euroa osakkeelta

– Laajentuminen Järvenpäähän viimeisellä vuosineljänneksellä

– Viimeisen neljänneksen liikevaihto 8,7 (7,3) milj. euroa ja liiketulos 0,3 (-0,3) milj. euroa

– Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan ylittävän 37 milj. euroa ja liiketuloksen arvioidaan paranevan selvästi vuodesta 2009.

Oral Hammaslääkärit Oyj on monipuolisia suu- ja hammasterveyden palveluja tuottava yhtiö, jonka hammaslääkäriasemilla työskenteli vuoden 2009 lopussa 535 hammasterveyden ammattilaista. Vuoden 2009 lopussa Oral-ketjuun kuului 20 hammaslääkäriasemaa ja 101 (92) hoitoyksikköä. Hoitokäyntejä asemille tehtiin yhteensä 189.500 (161.000), jossa on kasvua 17,7 prosenttia.

Oralin strategisena tavoitteena on laajentaa toimintansa valtakunnalliseksi ja saavuttaa vuonna 2010 yli 10 prosentin markkinaosuus yksityisistä hammasterveyspalveluista Suomessa. Yksityisen sektorin liikevaihdoksi Oral arvioi 380 miljoonaa euroa vuonna 2009. Oral arvioi, että sillä oli vuoden 2010 alussa lähes kymmenen prosentin markkinaosuus, kun se vuotta aiemmin oli noin yhdeksän prosenttia. Tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyin.

Toimitusjohtajan kommentti

”Vuosi 2009 oli Oralissa vahva kasvun vuosi, jolloin sulateltiin edellisvuoden runsaita yritysostoja, mutta kasvatettiin samalla olemassa olevia asemia. Loppuvuonna toimintaa laajennettiin jälleen yritysjärjestelyin. Yhtiö on saavuttamassa nykyisellä rakenteellaan markkinaosuustavoitteensa.

Erityisen tyytyväinen olen, että pääsemme samaan aikaan iloitsemaan positiivisesta tuloksesta. Tältä pohjalta on hyvä kehittää toimintaa edelleen. Oral-ketjuun kuuluu tällä hetkellä 20 hammaslääkäriasemaa, ja se ulottuu Espoosta Tornioon ja Mikkelistä Vaasaan. Tavoitteemme on kasvaa edelleen voimakkaasti ketjua laajentamalla.

Ketjukonseptimme mukaisesti kasvatamme asemistamme monipuolisia palvelu- ja osaamiskeskuksia. Vaativien erikoishoitojen kysyntä kasvaa koko ajan, ja haluamme tarjota mahdollisimman laajasti sekä yleis- että erikoishammaslääkäreiden palveluita.

Alkaneena vuonna aiomme lisätä Oralin tunnettuutta niin kuluttajien kuin yritystenkin parissa”, sanoo Oralin toimitusjohtaja Marina Vahtola.

Toimintaympäristö

Vaikka yksityinen kokonaiskulutus on supistunut vuoden 2008 loppupuolelta lähtien, säilyi yksityisten suu- ja hammasterveyden palveluiden kysyntä Oralin arvioiden mukaan vuonna 2009 ennallaan. Taantuma on näkynyt jonkin verran lähinnä vaativien ja kalliimpien hoitojen kuten keinojuurihoitojen siirtämisenä. Oralin asiakaskunnassa keinojuurihoitojen kysyntä kuitenkin lisääntyi.

Suun terveys ymmärretään yhä yleisemmin osana ihmisen kokonaishyvinvointia. Palvelujen rahoitusmalli ohjaa silti voimakkaasti terveyskäyttäytymistä. Elokuussa 2009 astui voimaan laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Sen tavoitteena on purkaa julkisen hammashoidon jonoja ja paikata hoitovajetta. Olennaisin muutos aikaisempaan käytäntöön on mahdollisuus organisoida hoitoketjuja tehokkaammin.

Julkinen terveydenhuolto on Suomessa keskittynyt hammasterveyden peruspalveluihin, kun taas yksityisillä hammaslääkäriasemilla tehdään huomattavasti enemmän vaativia erikoistoimenpiteitä.

Yksityinen tarjonta on Suomessa pirstaloitunut hyvin pienille hammaslääkäriasemille. Hammaslääkäreiden työskentelytavat ovat kuitenkin ammattikunnan nuorentumisen myötä muuttumassa suurempia työyhteisöjä suosiviksi. Myös yrittäjien osuus valmistuneista hammaslääkäreistä on pienentynyt. Tämä on näkynyt myös Oralissa: entistä suurempi osa uusista hammaslääkäreistä valitsee työsuhteen ammatinharjoittajana toimimisen sijaan.

Liikevaihto ja tulos

Oralin liikevaihto 1.1.-31.12.2009 kasvoi 24,1 prosenttia ja oli 32,3 (26,0) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 8,7 (7,3) miljoonaa euroa.

Liikevaihtoa kasvattivat edellisellä tilikaudella tehdyt yritysostot ja rekrytoitujen uusien hammaslääkäreiden tuoma lisääntynyt tarjonta sekä asiakaslähtöisen myynnin ja markkinoinnin tehostaminen. Kasvusta noin 44 prosenttia muodostui orgaanisesti ja noin 56 prosenttia yritys- ja liiketoimintakauppojen seurauksena.

Oral-konsernin liikevoitto vuonna 2009 oli 0,8 (-0,4) miljoonaa euroa eli 2,6 prosenttia liikevaihdosta. Viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 0,3 (-0,3) miljoonaa euroa. Toimintaa onnistuttiin tehostamaan nostamalla asemien käyttöasteita ja kehittämällä prosesseja. Merkittävä tekijä liikevoiton hyvässä kehityksessä oli liikevaihdon kasvu, joka pienensi hallinnon suhteellista kustannusrasitetta.

Sekä liikevaihdon että liikevoiton myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut vaativien hoitojen kuten kuvantamisen ja keinojuurihoidon sekä suuhygienistipalveluiden osuuden kasvu. Oralissa tehtiin keinojuurihoitoja vuonna 2009 noin 40 prosenttia edellisvuotta enemmän. Myös suuhygienistien työnkuvan selkiyttäminen on parantanut kannattavuutta.

Tulos ennen tilinpäätöseriä ja veroja oli 0,5 (-0,7) miljoonaa euroa.

Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,06 (-0,09) euroa. Viimeisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,03 (-0,07) euroa. Osakeoptioilla ei ollut laimentavaa vaikutusta osakekohtaiseen tulokseen.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Oral Hammaslääkärit Oyj -konsernin taseen loppusumma 31.12.2009 oli 19,7 (18,7) miljoonaa euroa. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset olivat 1,8 (1,8) miljoonaa euroa. Korollisia nettovelkoja oli 6,5 (6,8) miljoonaa euroa, joista 2,4 (2,4) miljoonaa euroa oli lyhytaikaisia ja 4,1 (4,4) miljoonaa euroa pitkäaikaisia velkoja. Korollisiin nettovelkoihin sisältyy 1,0 (0,8) miljoonaa euroa tehtyjen yrityskauppojen loppukauppahintoja, joiden toteutuminen riippuu asemien tuloksentekokyvystä seuraavien vuosien aikana. Konsernin maksuvalmius eli quick ratio -tunnusluku oli 0,34 (0,31).

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 2,4 (0,7) miljoonaa euroa.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,3 (5,2) miljoonaa euroa. Investoinnit muodostuvat katsauskaudella toteutetuista liiketoiminta- ja yrityshankinnoista sekä ostettujen asemien kalustojen, hoitolaitteiden ja toimitilojen muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukaisiksi. Myös olemassa olevia asemia laajennettiin ja perusparannettiin.

Yrityshankintojen tuomien aineettomien oikeuksien poistot muodostavat olennaisen osan konsernin poistoista. Tällaisia ovat erityisesti taseeseen IFRS:n mukaan kirjatut poistot potilaskannoista ja kilpailukieltosopimuksista.

Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 40,9 (37,1) prosenttia.

Konsernin rakenne

Konsernin emoyhtiö on Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli

tilikauden päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hammaslääkärit Seinäjoki Oy sekä Itäkeskuksen Hammaslääkäriasema Oy. Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa.

Oralilla oli tilikauden päättyessä yhteensä 20 hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa ja Vaasassa.

Liiketoiminnan kehittäminen ja yritysjärjestelyt

Oral oli vuonna 2008 hankkinut omistukseensa seitsemän uutta hammaslääkäriasemaa, ja niiden integrointi jatkui monella asemalla vuonna 2009.

Vuoden 2009 aikana Oral laajentui yritysjärjestelyin Järvenpäähän. Toimintaa laajennettiin yritysjärjestelyin myös olemassa olevilla asemilla Turussa, Lahdessa ja Porissa.

Huhtikuussa 2009 Oral laajensi toimintaansa Turussa ostamalla Maariankadun Hammaspaikka Oy:n liiketoiminnan. Maariankadun asema oli yhden hoitoyksikön asema, jonka palvelut siirrettiin Oralin Turun hammaslääkäriasemalle.

Syyskuussa Oral osti Järvenpään Hammashoito Oy:n liiketoiminnan. Järvenpään Hammashoito Oy on yksi toimialueensa suurimpia hammaslääkäriasemia, jonka liikevaihto vuonna 2009 oli lähes miljoona euroa. Hoitoyksiköiden määrää kasvatettiin vuoden 2010 alussa neljästä viiteen yksikköön, ja Oral arvioi, että Järvenpäällä on hyvät edellytykset saavuttaa vuonna 2010 noin 1,4 miljoonan euron liikevaihto. Oral maksaa liiketoiminnasta enintään 600.000 euroa, josta puolet maksettiin kaupantekohetkellä. Kaupantekohetkellä maksettavasta kauppahinnasta yksi kolmasosa maksettiin rahana ja kaksi kolmasosaa suunnattuna osakeantina Oral Hammaslääkärit Oyj:n uusilla osakkeilla. Loppuosa kauppahinnasta on sidottu yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen vuosina 2010-2012. Ostettu liiketoiminta yhdistettiin Oral-konserniin 29.12.2009.

Joulukuussa Oral osti Lahden Hammaspaikka Ky:n liiketoiminnan. Lahden Hammaspaikka on kahden hoitoyksikön asema Oralin Lahden hammaslääkäriaseman välittömässä läheisyydessä. Oral rakentaa Lahteen myös yhden uuden hoitoyksikön, jonka jälkeen Oralin Lahden hammaslääkäriasema kasvaa kolmesta kuuden hoitoyksikön asemaksi. Ostettavan liiketoiminnan kokonaiskauppahinta on korkeintaan 300.000 euroa, josta puolet maksettiin kaupantekohetkellä. Kaupantekohetkellä maksettavasta summasta yksi kolmasosa maksettiin suunnattuna osakeantina Oral Hammaslääkärit Oyj:n uusilla osakkeilla ja kaksi kolmasosaa rahana. Loppuosa kokonaiskauppahinnasta on sidottu yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen vuosina 2010-2012. Liiketoiminta yhdistettiin Oral-konserniin 29.12.2009.

Palveluiden saatavuutta on parannettu myös tietoteknisin ratkaisuin. Call center -periaatteella toimivan keskitetyn ajanvarausjärjestelmän ansiosta asiakas voi varata yhdestä numerosta ajan mille tahansa Oralin hammaslääkäriasemalle. Ajanvarausjärjestelmälle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin: puheluiden vastausprosentti on ollut säännöllisesti yli 90 ja vastausaika keskimäärin 13-15 sekuntia. Myös ajanvarausmahdollisuus verkossa on saanut käyttäjiä odotetusti.

Tehokkaan ajanvarauksen lisäksi on kehitetty kuvantamispalveluita. Oralin jokaisella asemalla on digitaaliset kuvantamispalvelut, joilla voi ottaa mm. panoraamaröntgenkuvia. Oralin markkinaosuus näiden panoraamaröntgenkuvien lausunnoista on noin kolmannes.

Kliinisen hoidon neuvottelukunta korosti vuonna 2009 erityisesti jatkuvan täydennyskoulutuksen merkitystä ja selvitti hoidon lähetekäytännön kehittämistä, jotta jokaiselle potilaalle voidaan tarjota aina parasta mahdollista hoitoa. Neuvottelukuntaa laajennettiin uudella, lasten hammashoitoon erikoistuneella jäsenellä.

Henkilöstö ja asiantuntijaresurssit

Oralin työyhteisö koostuu pääosin vastaanotoilla toimivista hammaslääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienisteista ja toimistohenkilöstöstä. Yhtiön hallinnossa ja ketjun tukitehtävissä työskenteli tilikauden päättyessä toimitusjohtaja mukaan lukien 15 (12) henkilöä.

Oral-konsernissa työskenteli vuonna 2009 keskimäärin 485 (358) koko- ja osa-aikaista henkilöä ja vuoden lopussa 535 (434) henkilöä. Vuoden lopun henkilöstövahvuudesta 400 (320) oli työsuhteessa Oraliin ja 135 (114) työskenteli sopimussuhteessa ammatinharjoittajana.

Työsopimussuhteisen henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa oli 38,0 (38,5) vuotta. Naisia on työsopimussuhteisesta henkilöstöstä 88,5 (88,6) prosenttia ja miehiä 11,5 (11,4) prosenttia.

Työsopimussuhteessa työskentelevistä kokoaikaisten työntekijöiden osuus vuoden lopussa oli 76,0 (75,1) prosenttia henkilöstöstä ja osa-aikaisten vastaavasti 24,0 (24,9) prosenttia.

Osaamisen vahvistamisessa keskityttiin asiakaspalveluun ja käytännön myyntityöhön. Toimipaikkojen vastaaville hoitajille suunnattua esimies- ja johtamiskoulutusta jatkettiin. Henkilöstökoulutuksena järjestettiin myös kliinisen työn laatua tukevaa ammatillista koulutusta.

Vaikka alalla on edelleen pulaa hammaslääkäreistä, uusien hammaslääkäreiden rekrytointi Oraliin on selvästi helpottunut. Erityisesti mahdollisuus työskennellä työsuhteessa ammatinharjoittajana toimimisen sijaan on herättänyt kasvavaa kiinnostusta.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kliinisen hoidon neuvottelukunta on yhtiön johdosta riippumaton, pääosin yhtiön ulkopuoliseen asiantuntemukseen perustuva neuvoa ja suosituksia antava elin. Neuvottelukunnan ansiosta Oralissa työskentelevillä hammaslääkäreillä on ainutlaatuinen mahdollisuus saada erityisesti hoidon laatuun ja potilasturvallisuuteen liittyviä hoitosuosituksia sekä ammatillista tukea alan huippuammattilaisilta. Oral Hammaslääkärit Oyj:n kliiniseen neuvottelukuntaan kuuluivat vuonna 2009 Mikko Rantala (EHL), Kimmo Suomalainen (HLT, EHL, Dos.), Tapio Tammisalo (HLT, EHL, Dos.), Olli Teronen (HLT, EHL, Dos.), Susanne Tuominen (EHL) ja puheenjohtajana Tuomas Waltimo (Prof.) sekä uutena jäsenenä EHL (lasten hammashoito) Heikki Alapulli. Kliinisen neuvottelukunnan työtä koordinoi Oral Hammaslääkärit Oyj:n puolesta yhtiön vastaava lääketieteellinen johtaja Erkki Virta.

Johto ja hallinto

Oral Hammaslääkärit Oyj:n toimitusjohtajana toimi tilikaudella Antti Kasi. Marina Vahtola nimitettiin yhtiön toimitusjohtajaksi 15.1.2010 lukien.

Yhtiön johtoryhmän muodostivat tilikaudella toimitusjohtajan lisäksi vastaava lääketieteellinen johtaja Erkki Virta, joka toimii myös toimitusjohtajan sijaisena, palvelujohtaja Anna-Maria Mäkelä sekä talousjohtaja Lauri Larjavaara. 28.1.2010 yhtiön kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Janne Ryhänen ja Anna-Maria Mäkelä nimitettiin liiketoimintajohtajaksi.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksessa ovat toimineet 26.3.2009 lähtien puheenjohtajana Juhani Erma (OTL, varatuomari), varapuheenjohtaja Juha Korhonen (KTM, toimitusjohtaja, Optiomi Invest Oy), Mikael Ingberg (Ph.D. (Econ.)), Timo T. Laitinen (DI), Kirsti Piponius (KTM), Ben Wrede (B.Sc. (Eng), varatoimitusjohtaja, Atine Group Oy) sekä Tuomas Waltimo (professori, Baselin yliopisto). Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut Juhani Erma ja muina jäseninä Juha Korhonen sekä Ben Wrede. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut Mikael Ingberg ja muina jäseninä Juhani Erma, Juha Korhonen ja Timo T. Laitinen.

26.3.2009 saakka hallituksen muodostivat Juhani Erma (puheenjohtaja), Juha Korhonen (varapuheenjohtaja), Alexander Ehrnrooth (KTM, toimitusjohtaja Atine Group Oy), Mikael Ingberg, Kirsti Piponius sekä Tuomas Waltimo.

Hallituksen jäsenistä Juhani Erma, Mikael Ingberg, Timo T. Laitinen, Kirsti Piponius ja Tuomas Waltimo ovat yhtiöstä ja merkittävistä omistajista riippumattomia. Yhtiöstä riippumattomia ovat lisäksi Juha Korhonen ja Ben Wrede.

Yhtiön tilintarkastajana toimii PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Johan Kronberg.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen henkilökohtaisesti tai määräys- ja vaikutusvaltayhtiöidensä kautta omistamien osakkeiden lukumäärä 31.12.2009 oli 1.255.070, joka edustaa 20,2 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

Toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella oli 31.12.2009 yhteensä 20.000 kpl Oral Hammaslääkärit Oyj:n optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 20.000 osaketta.

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkkiot

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2009 päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan palkkio on 2550 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 1700 euroa ja hallituksen muiden jäsenten palkkio 850 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkio hallituksen valiokuntien kokouksista on 100 euroa.

Tilikauden aikana toimitusjohtajalle maksettiin palkkaa yhteensä 132 tuhatta euroa.

Osakkeet ja osakepääoma

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2009 oli 570.807,20 euroa. Osakkeita oli rekisterissä 6.211.272 kappaletta. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Osakkeiden lukumäärä kasvoi tilikauden aikana optio-oikeuksilla tehtyjen osakemerkintöjen seurauksena yhteensä 301.000 osakkeella.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksen vuonna 2007 yritysjärjestelyn myyjäosapuolille antamilla optio-oikeuksilla merkittiin vuoden 2009 aikana yhteensä 29.500 uutta osaketta. Ne merkittiin kaupparekisteriin 10.6.2009.

Sarjan 2006A optioilla merkittiin tilikaudella 210.000 uutta osaketta, ja kaikki sarjan merkintäoikeudet tulivat näin käytetyiksi. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 10.6.2009. Optio-oikeudet perustuivat yhtiökokouksen 24.3.2006 päätökseen, ja ne oli annettu 1.4.-31.12.2006 maksutta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön toimitusjohtajalle sekä konsernin muulle avainhenkilöstölle. Osakkeiden merkintäaika oli 30.6.2007-30.3.2009 ja merkintähinta 1,80 euroa/osake.

Optiotodistuksilla 2005D ja 2005E merkittiin tilikaudella 60.000 osaketta. Osakemäärän korotus merkittiin kaupparekisteriin 28.12.2009. Optio-oikeudet perustuivat ylimääräisen yhtiökokouksen 2.12.2005 päätökseen, jossa yhtiön hallituksen puheenjohtajan merkittäväksi tarjottiin vastikkeetta yhteensä 60.000 optio-oikeutta, jotka oikeuttivat merkitsemään yhteensä enintään 60.000 yhtiön osaketta. Osakkeiden merkintäaika oli optiotodistuksilla 2005D 1.1.2007-31.12.2009 ja optiotodistuksilla 2005E 1.1.2008-31.12.2009. Osakkeiden merkintähinta oli 2,00 euroa/osake.

Vuoden 2004 optio-ohjelman perusteella merkittiin tilikaudella 1.500 osaketta, jotka merkittiin kaupparekisteriin 28.10.2009. Optio-ohjelma perustui varsinaisen yhtiökokouksen 2004 päätökseen. Merkintäaika päättyi 31.5.2009. Optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 7.000 osaketta.

Lisäksi Järvenpään Hammashoito Oy:n myyjäosapuolille suunnattiin yhteensä 66.450 uutta osaketta ja Lahden Hammaspaikka Ky:n myyjäosapuolille yhteensä 16.579 uutta osaketta. Osakeannit perustuivat varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2009 hallitukselle myöntämiin valtuuksiin. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin tilikauden päättymisen jälkeen 27.1.2010.

Voimassaolevat optio-ohjelmat

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus päätti 21.12.2007 antaa yhteensä 256.639 uutta optio-oikeutta kolmen Oralin vuonna 2007 toteuttaman yritysjärjestelyn myyjäosapuolille. Optiot ovat osa aiemmin sovittua kauppahintaa ja oikeuttavat merkitsemään yhteensä 256.639 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeudet jakautuvat seitsemään eri sarjaan osakkeiden merkintäajan ja merkintähinnan perusteella. Optio-oikeuksista oli tilikauden päättyessä käyttämättä 68.139.

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2007 päätti antaa konsernin avainhenkilöille enintään 100.000 uutta optio-oikeutta, jotka oikeuttavat yhteensä enintään 100.000 yhtiön osakkeen merkintään. Osakkeiden merkintäaika on 1.4.2010-31.3.2011. Osakkeen merkintähinta on 3,50 euroa vähennettynä ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä. Optio-ohjelmasta on jaettu 80.000 optio-oikeutta, joista 30.000 jaettiin tilikaudella 2009.

Kaikki uudet osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä samanlajisina vanhojen osakkeiden kanssa.

Yhtiökokouksen päätökset

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 päätti hallituksen esityksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 8 §:n ja osakeyhtiölain 5. luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista.

Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 päätti, että tilikauden tappio -901.722,90 euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous päätti alentaa emoyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa 846.170,00 eurolla ja ylikurssirahastoa 197.396,05 eurolla 31.12.2008 päättyneen ja sitä aiempien tilikausien tappion yhteismäärältään -1.043.566,05 euroa kattamiseksi.

Yhtiökokous päätti, että hallituksessa jatkavat Juhani Erma, Juha Korhonen, Kirsti Piponius ja Tuomas Waltimo. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin hallitusammattilainen (Dipl.ins.) Timo T. Laitinen ja johtaja (B.Sc. eng) Benedict Wrede.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johan Kronberg.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.950.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä (antivaltuutus). Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka.

Hallituksen voimassaolevat valtuudet

Hallituksella oli tilikauden päättyessä varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2009 antama valtuutus päättää enintään 2.950.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka.

Muutokset omistajakunnassa

Oral Hammaslääkärit Oyj:n omistajakunnassa ei tapahtunut tilikauden aikana liputuskynnyksen ylittäviä omistajamuutoksia.

Corporate Governance -suositusten noudattaminen

Oral Hammaslääkärit Oyj noudattaa hallinnoinnissaan 1.1.2009 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Sen noudattamisesta annettava selvitys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla vuoden 2009 tilinpäätöksen julkaisemisajankohdasta lähtien.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus piti tilikaudella 2009 yhteensä 14 kokousta, ja hallitusten jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 92,5. Tarkastusvaliokunta kokoontui 10 nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 11 kertaa.

Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Oral arvioi, että mikäli yleinen taloudellinen tilanne Suomessa edelleen heikkenee niin, että myös yleinen kulutuskysyntä olennaisesti heikkenee, tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia Oral Hammaslääkärit Oyj:n palveluiden kysyntään ja sitä kautta liikevaihtoon ja tulokseen. Tilinpäätöstiedotteen julkaisuhetkellä palveluiden kysynnässä ei ole nähtävissä tämänkaltaisia olennaisia muutoksia.

Hammaslääkärien saatavuus kehittyi kuluneella tilikaudella yhtiön kannalta suotuisasti. Hammaslääkäreiden saatavuus valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä henkilöstön jatkuvuusriski yritys- ja liiketoimintakauppatilanteissa muodostavat kuitenkin edelleen yhden merkittävimmistä liiketoimintariskeistä.

Liiketoiminta- ja yrityskaupat ja niihin liittyvät investointitarpeet sekä ketjunrakentamisen kustannukset edellyttävät yhtiön koon huomioiden merkittävää vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen käyttämistä. Yhtiön johto pyrkii neuvotteluin varmistamaan, että yhtiöllä on kullakin hetkellä käytössään kasvun, maksuvalmiuden ja käyttöpääomatarpeen edellyttämä rahoitus optimaalisin ehdoin.

Ympäristötekijät

Oralin toiminnassa syntyy ongelmajätettä, joka käsitellään säädösten mukaisesti. Röntgentoiminnassa siirryttiin kokonaan digitaaliseen kuvantamiseen vuoden 2008 aikana.

Verovalitus ja riita-asia

Konserniverokeskus myönsi maaliskuussa 2009 Oral Hammaslääkärit Oyj:lle oikeuden vuosien 1999-2003 ja 2005 tappioiden vähentämiseksi yhtiön verotuksessa. Tappioiden yhteismäärä on 16.463.501 euroa, joista pääosa kohdistuu vuoteen 2001. Veroasiamies valitti asiasta, ja hallinto-oikeus teki asiasta 26.2.2010 päätöksen, jonka mukaan Oralilla ei ole oikeutta näiden tappioiden vähentämiseen verotuksessa. Yhtiö harkitsee valituksen tekemistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Oral Hammaslääkärit Oyj ei ole kirjannut verosaamista taseeseen.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi maaliskuussa 2009 Jukka Aution Oralia vastaan nostaman vahingonkorvauskanteen, jossa Autio vaati Oral Hammaslääkärit Oyj:ltä noin 1,15 miljoonan euron vahingonkorvausta perustuen Aution väittämiin koskien Hammassairaala Oral Oy:n vuosina 2003-2006 tapahtuneita osakejärjestelyitä. Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen ja Autio on jättänyt siitä valituksen.

Kaupankäynti NASDAQ OMX Helsingissä

Tilikaudella 1.1.-31.12.2009 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeen alin kaupankäyntikurssi oli 2,24 euroa ja ylin 3,20 euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.12.2009 oli 3,01 euroa ja yhtiön markkina-arvo 18,7 miljoonaa euroa.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsingissä 1.6.1999 lähtien. Osakkeen kaupankäyntitunnus on ORA1V.

Remium Ab:n markkinatakaus Oralin osakkeelle päättyi 23.5.2009.

Osakkeenomistajien määrä tilikauden lopussa oli 2280 (2220).

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Hallitus nimitti Oral Hammaslääkärit Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi KTM Marina Vahtolan 15.1.2010 alkaen. Yhtiön kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäsen
eksi nimitettiin 28.1.2010 Janne Ryhänen ja liiketoimintajohtajaksi Anna-Maria Mäkelä. Mäkelä toimi aiemmin Oral Hammaslääkärit Oyj:n palvelujohtajana.

Oral Hammaslääkärit Oyj sai 26.2.2010 tiedon hallinto-oikeuden päätöksestä, jonka mukaan yhtiöllä ei ole oikeutta vähentää vuosien 1999-2003 ja 2005 tappioita verotuksessaan. Oral Hammaslääkärit Oyj ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista verosaamista taseeseen. Yhtiö harkitsee valittavansa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hammasterveyspalvelujen kysyntätilanne on pysynyt suhteellisen vakaana, ja yksityisten hammasterveyspalveluiden markkinan odotetaan pitkällä aikavälillä edelleen kasvavan. Erityisesti ikääntyvän väestön ostokyvyn parantumisen odotetaan lisäävän vaativien, yksityisellä hammasterveyssektorilla tehtävien toimenpiteiden kysyntää.

Taloudellinen taantuma saattaa vähentää hammasterveyspalveluiden kysyntää ja kääntää sen väliaikaisesti jopa laskuun. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan ollut merkkejä siitä, että taantuma olisi merkittävästi vähentänyt yksityisten hammasterveyspalveluiden kysyntää.

Oral uskoo, että pirstaloituneilla markkinoilla on kysyntää keskitetysti ja tehokkaasti hoidetulle hammasterveysketjulle. Oral hakee kasvua kuluttajamarkkinoiden lisäksi myös yrityksille suunnatuista palveluista.

Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan ylittävän ilman mahdollisia yritysjärjestelyjä 37 miljoonaa euroa ja liiketuloksen arvioidaan paranevan selvästi vuodesta 2009.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 maksettaisiin osinkoa 0,03 euroa osakkeelta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi alentaa yhtiön taseen 31.12.2009 mukaista ylikurssirahastoa 3.695.262,39 eurolla siirtämällä kaikki taseen 31.12.2009 mukaisessa ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa olevan ylikurssirahaston määrä on nolla. Ylikurssirahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ien mukaista kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.3.2010 klo 18.00 alkaen Diana-auditoriossa Helsingissä. Kokouskutsu julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena ja lehti-ilmoituksena.

Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, -standardin vaatimuksia. Vuonna 2009 ei julkaistu uusia standardeja tai niiden tulkintoja, joita konsernin olisi tullut soveltaa.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastettuja.

TALOUDELLINEN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1000 EUR

1-12/

2009

10-12/

2009

7-9/

2009

4-6/

2009

1-3/

2009

Liikevaihto

32283

8697

7232

8299

8055

Voitto/tappio

364

168

26

70

100

1000 EUR

1-12/

2008

10-12/

2008

7-9/

2008

4-6/

2008

1-3/

2008

Liikevaihto

26010

7268

5524

7073

6145

Voitto/tappio

-556

-439

-341

54

170

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

KONSERNIN TULOSLASKELMA,

1000 EUR

1-12/

2009

1-12/

2008

10-12/

2009

10-12/

2008

Liikevaihto

32283

26010

8697

7268

Liiketoiminnan muut tuotot

85

83

Materiaalit ja palvelut

-13714

-12306

-3633

-3442

Henkilöstökulut

-10966

-8279

-3016

-2461

Poistot ja arvonalentumiset

-1553

-1215

-404

-387

Liiketoiminnan muut kulut

-5292

-4569

-1424

-1315

Liiketulos

844

-359

303

-338

Rahoitustuotot ja -kulut

-329

-343

-67

-173

Voitto/tappio ennen veroja

515

-702

236

-511

Tuloverot

-151

146

-68

72

TILIKAUDEN voitto/tappio

364

-556

168

-439

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus

364

-556

168

-439

Vähemmistöosakkaille kuuluva osuus

LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR

1-12/

2009

1-12/

2008

10-12/

2009

10-12/

2008

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus

364

-556

168

-439

Vähemmistöosakkaille kuuluva osuus

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos, euroa:

– laimentamaton*

0,06

-0,09

0,03

-0,07

* Osakeoptioilla ei ole laimentavaa vaikutusta

TASE, 1000 EUR

31.12.2009

31.12.2008

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

4809

4572

Liikearvo

6558

6040

Muut aineettomat hyödykkeet

5006

5020

Laskennalliset verosaamiset

223

409

Myytävissä olevat sijoitukset

5

7

Lainat ja muut saamiset

14

Pitkäaikaiset varat yhteensä

16601

16062

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus

926

669

Myyntisaamiset ja muut saamiset

1784

1758

Rahavarat

418

224

Lyhytaikaiset varat yhteensä

3128

2651

Varat yhteensä

19729

18712

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Osakepääoma

571

571

Ylikurssirahasto

4929

5126

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

734

1079

Osakeanti

250

Edell. tilikausien voitto/tappio

1228

714

Tilikauden voitto/tappio

364

-556

Oma pääoma yhteensä

8076

6934

VELAT

Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat

4112

4378

Laskennallinen verovelka

1002

1038

Pitkäaikaiset velat yhteensä

5114

5416

Lyhytaikaiset velat

Korolliset velat

2377

2445

Ostovelat ja muut velat

4163

3917

Lyhytaikaiset velat yhteensä

6540

6362

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

19729

18712

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR

Osake

pääoma

Yli-

kurssi-

rahasto

Osake-

anti

Muut

rahastot

Voitto

varat

Oma

pääoma

Oma

pääoma

1.1.2009

571

5126

1079

157

6934

Tilikauden

tulos

364

364

Myönnettyjen

optioiden

kuluvai-

kutuksen

oikaisu

27

27

Osakeanti

250

250

Optioilla

merkityt

osakkeet

501

501

Siirto

ylikurssi-

rahastosta

-197

197

Siirto

muista

rahastoista

-846

846

Oma pääoma

31.12.2009

571

4929

250

734

1592

8076

Oma pääoma

1.1.2008

558

5597

367

203

6725

Tilikauden

tulos

-556

-556

Myönnettyjen

optioiden

kuluvai-

kutuksen

oikaisu

38

38

Maksullinen

osakeanti

166

166

Optioilla

tehdyt

osake-

merkinnät

12

546

558

Siirto

ylikurssi-

rahastosta

-471

471

Oma

pääoma

31.12.2008

571

5126

1079

157

6934

RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR

1.1.-

31.12.

2009

1.1.-

31.12.

2008

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden voitto/tappio

364

-556

Oikaisut tilikauden tulokseen

Rahoitustuotot ja -kulut

329

343

Muut oikaisut

149

-330

Poistot

1553

1215

Nettokäyttöpääoman muutos

-207

310

Korot

-276

-326

Verot

165

-90

Liiketoiminnan kassavirta

2076

565

Investointien nettorahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-797

-1661

Aineettomien ja aineellisten myynnistä saatu kauppahinta

17

Tytäryhtiön hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla

-306

-1656

Pitkäaikaisten saamisten takaisinmaksut

14

5

Muut investoinnit

-5

-160

Investointien rahavirta yhteensä

-1077

-3472

Kassavirta ennen rahoitusta

999

-2907

Rahoituksen rahavirta

Pitkäaikaisten lainojen nostot

1682

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

-89

-53

Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut

-419

-338

Lyhytaikaisten lainojen nostot

1042

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

-798

Maksullinen osakeanti

168

Optioilla merkityt osakkeet

501

216

Rahoituksen rahavirta

-805

2717

Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-)

194

-190

Rahavarat tilikauden alussa

224

414

Rahavarat tilikauden lopussa

418

224

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

TUNNUSLUVUT

1.1.-31.12.2009

1.1.-31.12.2008

Osakekohtainen tulos, EUR

0,06

-0,09

Omapääoma/osake, euroa

1,30

1,17

Omavaraisuusaste, %

41

37

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR)

2293

5201

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Oma pääoma/osake

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma/Taseen loppusumma

SUURIMMAT OMISTAJAT 31.12.2009

Omistaja

Omistusosuus, %

Atine Group Oy

29,66

Korhonen Juha

9,44

Lahikainen Kimmo

8,20

Ranki Kari

8,10

Virta Erkki

6,42

Korhonen Sari

4,31

Sir 8 (Antti Kasi)

3,75

Keskinäinen Eläkevakuutus Ilmarinen

3,67

Björkman Stefan

2,49

Antila Kari-Juhani

1,21

10 suurinta yhteensä

77,25

Muut

22,75

Yhteensä

100,00

Oral Hammaslääkärit Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Marina Vahtola puh. 0400 196 352

Talousjohtaja Lauri Larjavaara puh. 040 584 6706

Etunimi.sukunimi@oral.fi

Tiedotustilaisuus tuloksesta järjestetään analyytikoille ja medialle tänään 1.3. klo 14.00 Ravintola Lasipalatsissa, Mannerheimintie 22-24, Helsinki. Tervetuloa.

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi

Oral Hammaslääkärit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2009