27.04.2012 11:20:00 CET

Liikevaihto kasvoi odotetusti – Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012

Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 27.4.2012 klo 12.20


Liikevaihto kasvoi odotetusti – Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012

– Liikevaihto 12,7 (11,6) milj. euroa; kasvua 9,4 %
– Käyttökate 0,5 (0,8) milj. euroa
– Liiketulos -0,2 (0,3) milj. euroa
– Katsauskauden tulos -0,1 (0,2) milj. euroa
– Kaudelle ajoittuneet kertaluontoiset erät olivat yhteensä -0,2 milj. euroa
– Liiketoiminnan rahavirta 0,9 (0,5) milj. euroa
– Osakekohtainen tulos -0,01 (0,02) euroa
– Vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan edelleen ylittävän 50 miljoonaa euroa ja liiketuloksen arvioidaan parantuvan merkittävästi vuodesta 2011.

Oral Hammaslääkärit Oyj on monipuolisia suu- ja hammasterveyden palveluja tuottava yhtiö, jonka hammaslääkäriasemilla työskenteli jakson lopussa 413 hammasterveyden ammattilaista kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna. Katsauskauden lopussa Oral-ketjuun kuului 23 hammaslääkäriasemaa ja 141 (132) hoitoyksikköä eli täysin varusteltua hoitohuonetta. Hoitokäyntejä asemille tehtiin yhteensä 67.320 (64.000), jossa on kasvua 5,2 prosenttia.

Toimitusjohtajan kommentti

”Vuoden 2012 ensimmäinen neljännes muodostui liikevaihdoltaan lähes tavoitteiden mukaiseksi, vaikka vuoden ensimmäiset viikot olivatkin palveluiden kysynnässä tavanomaista hiljaisempia. Kauden loppua kohden kysyntä kuitenkin vilkastui. Olemme saaneet parannettua sekä viime vuonna laajennettujen asemien että hammaslaboratorion käyttöasteita.

Liiketulos jäi odotuksista pääasiassa kertaluontoisten kulujen vuoksi. Niistä merkittävimmät ovat Tapiolan hammaslääkäriaseman ja keskushallinnon muutosta johtuva perusparannusmenojen alaskirjaus ja varastonhallinnan järjestelmämuutoksesta johtuva varaston arvon alentuminen. Sekä uusi varastonhallintajärjestelmä että Tapiolan uudet asiakasystävälliset ja toimivat tilat tehostavat toimintaa pitkällä aikavälillä.

Maaliskuussa avattu Tapiolan uusi asema on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin ja uskon, että kauden lopulla alkanut kysynnän myönteinen kehitys jatkuu myös muilla asemillamme.

Ilahduttavaa on myös asiakkailta saamamme hyvä palaute. Tuoreen asiakastutkimuksen mukaan Oralin asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Tärkeimmäksi tekijäksi asiakastyytyväisyydessä nousivat hoidon asiantuntevuus ja palvelun ystävällisyys. Tutkimukseen osallistui 1800 Oralin asiakasta, ja lähes 90 prosenttia heistä on valmis suosittelemaan Oralin palveluita tuttavilleen”, sanoo Oralin toimitusjohtaja Martin Forss.

Liikevaihto ja tulos

Oralin asiakaskunnassa kysyntä oli vuoden alussa hieman tavanomaista vaimeampaa mutta vilkastui selvästi kauden loppua kohden. Kiinnostus työpaikkahammashoitoa kohtaan on jatkunut hyvänä.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.1.-31.3.2012 kasvoi 9,4 prosenttia ja oli 12,7 (11,6) miljoonaa euroa. Liiketulos oli -0,2 (0,3) miljoonaa euroa eli -0,02 (0,03) prosenttia liikevaihdosta ja katsauskauden tulos -0,1 (0,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,01 (0,02) euroa osakkeelta.

Tammi-maaliskuun liikevaihtoa kasvattivat edellisvuonna tehdyt yritysostot ja asemien laajennukset sekä maaliskuussa 2012 avattu Espoon Tapiolan uusi asema. Laajennettujen asemien ja hammaslaboratorion käyttöasteet paranivat sekä vertailuajankohdasta että vuoden lopun tilanteesta. Tavoitteena on parantaa käyttöasteita edelleen.

Liiketulosta heikensivät kaudelle ajoittuneet kertaluontoiset erät yhteensä 206 tuhatta euroa. Tapiolan hammaslääkäriaseman ja Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallinnon muutto uusiin tiloihin aiheutti jaksolle noin 111 tuhannen euron perusparannusmenojen alaskirjauksen liiketoiminnan muihin kuluihin. Muutoista on odotettavissa noin 60 tuhannen euron suuruinen alaskirjaus myös toiselle vuosineljännekselle. Jaksolle ajoittui lisäksi 173 tuhannen euron varaston arvon alentumiskirjaus varastohallintajärjestelmän muutoksesta johtuen. Jaksolle tuloutettiin yhteensä 78 tuhatta euroa yritysjärjestelyihin liittyviä lisäkauppahintaeriä, joiden ehtoina olevien liiketoiminnallisten tavoitteiden ei arvioida täyttyvän. Liiketulosta heikensi myös kauden alkupuolen vaimea kysyntä.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Oral Hammaslääkärit Oyj -konsernin taseen loppusumma 31.3.2012 oli 28,9 (29,6) miljoonaa euroa. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset olivat 3,2 (3,0) miljoonaa euroa. Korollisia nettovelkoja oli 5,8 (2,9) miljoonaa euroa. Ne koostuvat lyhyistä korollisista veloista 2,7 (2,7) miljoonaa euroa, pitkistä korollisista veloista 4,4 (4.4) miljoonaa euroa ja kassavaroista 1,3 (4,2). Korollisiin nettovelkoihin sisältyy 1,1 (0,9) miljoonaa euroa tehtyjen yrityskauppojen loppukauppahintoja, joiden toteutuminen riippuu asemien tuloksentekokyvystä seuraavien vuosien aikana. Konsernin maksuvalmius eli quick ratio -tunnusluku oli 0,48 (0,84).

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,9 (0,5) milj. euroa.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 1,0 (1,5) miljoonaa euroa. Investoinnit muodostuvat katsauskaudella toteutetuista liiketoiminta- ja yrityshankinnoista sekä ostettujen asemien kalustojen, hoitolaitteiden ja toimitilojen muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukaisiksi.

Rahoituksen rahavirta oli 0,2 (5,0) milj. euroa. Vertailukaudella tehtiin merkintäoikeusanti.

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 48,6 (52,4) prosenttia.

Konsernin rakenne

Konsernin emoyhtiö on Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli katsauskauden päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hammaslääkärit Seinäjoki Oy, Oral Hammaslääkärit Itäkeskus Oy, Oral Hammaslääkärit Joensuu Oy sekä Hammaskeskus Oy Ab. Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa. Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus ja kolmen ensimmäiseksi mainitun Oralin kokonaan omistaman tytäryhtiön hallitukset päättivät 16.2.2012 näiden tytäryhtiöiden fuusioimisesta emoyhtiöön. Sulautumiset toteutetaan konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi, ja niiden suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.6.2012.

Oralilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 23 hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.

Liiketoiminnan kehittäminen ja yritysjärjestelyt

Oral on hammasterveysalan johtavia suomalaisia toimijoita. Oral tarjoaa korkeatasoisia hammasterveyspalveluita perushammashoidosta vaativimpiin erikoishoitoihin. Korkeatasoisen palvelun lisäksi tärkeää on palveluiden hyvä saavutettavuus.

Maaliskuussa valmistuneen asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Oralin asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä Oralissa saamaansa palveluun ja haluavat käyttää Oralin palveluita uudelleen ja suositella niitä myös muille. Tärkeim
mäksi tekijäksi asiakastyytyväisyydessä nousivat hoidon asiantuntevuus ja palvelun ystävällisyys, jotka molemmat saivat erittäin hyvät arvosanat. Tutkimukseen vastasi noin 1800 Oralin asiakasta, ja heistä lähes 90 prosenttia on valmis suosittelemaan Oralia tuttavilleen.

Oral laajensi katsauskaudella tarjontaansa Espoon Tapiolassa, kun joulukuussa Oral-ketjuun hankittu Olarin Hammaslääkärit Oy:n liiketoiminta yhdistettiin Oralin Tapiolan hammaslääkäriasemaan 6.3.2012. Samaan aikaan avattiin Tapiolan uusi täyden palvelun asema uusissa tiloissa. Uudella asemalla on 11 hoitoyksikköä, ja siellä työskentelee yli 40 hammasterveyden ammattilaista.

Hammaslääkäriasemien laajentaminen ja vahvistaminen on osa Oralin kasvustrategiaa, jonka mukaan kasvua haetaan erityisesti suurista kaupungeista hyviltä liikepaikoilta. Yritys- ja liiketoimintakaupoilla tavoitellaan nopeampaa asiakaskunnan laajentamista kuin mitä uusia hammaslääkäreitä rekrytoimalla saavutetaan.

Hankittujen liiketoimintojen vaikutus konsernin taseeseen ja tulokseen esitetään tämän tiedotteen taulukko-osassa.

Henkilöstö

Oralin työyhteisö koostuu pääosin vastaanotoilla toimivista hammaslääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienisteistä ja toimistohenkilöstöstä.

Konsernissa työskenteli tammi-maaliskuussa keskimäärin 408 ja jakson päättyessä 413 henkilöä kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna. Vuoden 2012 alussa laskentatapaa muutettiin siten, että henkilöstömäärä ilmoitetaan kokonaisina henkilötyövuosina aiemman henkilöiden lukumäärän sijaan. Konsernissa työskentelevien lukumäärä ei ole muuttunut olennaisesti vuoden 2011 lopun jälkeen, jolloin konsernissa työskenteli yhteensä 702 koko- ja osa-aikaista henkilöä.

Hammaslääkäreistä 29 prosenttia työskenteli työsuhteisina ja 71 prosenttia ammatinharjoittajina. Hoito- ja muusta henkilöstökunnasta lähes kaikki ovat työsuhteisia.

Osakkeet ja osakepääoma

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.3.2012 oli 570.807,20 euroa. Osakkeiden lukumäärä oli katsauskauden päättyessä 8.742.042. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Osakkeiden lukumäärässä tai osakepääomassa ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia.

Osakkeenomistajille maksettiin katsauskauden jälkeen 3.4.2012 pääoman palautusta 0,03 euroa per osake eli yhteensä 262 tuhatta euroa. Pääoman palautus on kirjattu lyhytaikaisiin velkoihin 31.3.2012.

Yhtiöllä ei ollut katsauskauden päättyessä liikkeellelaskettuja optiota tai voimassa olevia optio-ohjelmia.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen voimassaolevat valtuudet

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2012 päätti tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta päätettiin jakaa pääomanpalautusta 0,03 euroa osakkeelta.

Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi yhtiökokous päätti 2.550 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 2.000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan 2.000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 1.200 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista työryhmäkokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana asiantuntijana, maksetaan lisäksi kokouspalkkiona 150 euroa jäsen/kokous.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä. Hallituksessa jatkavat Juhani Erma (OTL, varatuomari), Timo T. Laitinen (Dipl. ins), Kirsti Piponius (KTM), ja Ben Wrede (B.Sc. Eng). Uusiksi jäseniksi valittiin Atine Group Oy:n talous- ja rahoitusjohtaja Mia Åberg (KTM), Fazer-konsernin viestintäjohtaja Ulrika Romantschuk (VTK) ja Juha Korhonen (KTM).

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Martin Grandell.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 865.851 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen käypään arvoon. Tämä valtuutus korvaa yhtiökokouksen 24.3.2011 antaman valtuutuksen ja on voimassa 12 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 3.500.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 40 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 24.3.2011 antaman valtuutuksen ja on voimassa neljä vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen valitsema hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksensa ja valitsi puheenjohtajakseen Ben Wreden. Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Juha Korhosen.

Hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Ben Wreden ja muiksi jäseniksi Juhani Erman, Juha Korhosen ja Timo T. Laitisen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Timo T. Laitinen ja muiksi jäseniksi Juhani Erma, Juha Korhonen ja Mia Åberg.

Hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat Juhani Erma, Timo T. Laitinen, Kirsti Piponius ja Ulrika Romantschuk. Ben Wrede, Mia Åberg ja Juha Korhonen ovat riippuvaisia suurimmista osakkeenomistajista. Hallitus arvioi, että myös Timo T. Laitinen on yhtiöstä riippumaton, sillä hänen vt. toimitusjohtajuutensa yhtiössä vuoden 2011 aikana oli lyhytaikainen ja väliaikainen.

Muutokset omistajakunnassa ja Atine Group Oyj:n pakollinen julkinen ostotarjous Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista

Oral Hammaslääkärit Oyj tiedotti 21.2.2012 vastaanottaneensa Virala Oy Ab:lta arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Virala Oy Ab:n täysin omistaman tytäryhtiön Atine Group Oy:n omistusosuus Oral Hammaslääkärit Oyj:n osa
ke- ja äänimäärästä oli 20.2.2012 ylittänyt kolme kymmenesosaa (3/10). Atine Group Oy omisti 21.2.2012 yhteensä 2.631.348 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 30,10 prosenttia Oral Hammaslääkärit Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä. Atine Group Oy:lle syntyi näin velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous kaikista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista.

Atine Group Oy:n ostotarjous oli 3,20 euroa kustakin Oralin osakkeesta käteisenä. Tarjousaika alkoi 7.3. ja päättyi 28.3.2012.

Oralin hallitus julkisti lausuntonsa ostotarjouksesta 15.3. 2012. Hallitus ei suositellut osakkeenomistajille Atine Groupin tekemän tarjouksen hyväksymistä.

Ostotarjouksen seurauksena Atinen omistus kasvoi noin 0,72 prosenttiyksikköä ja sen omistus Oralissa nousi noin 30,82 prosenttiin Oralin kaikista osakkeista ja äänistä. Ostotarjouksen lopullinen tulos tiedotettiin 30.3.2012 ja alustava tulos 29.3.2012.

Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Oral arvioi, että mikäli yleinen taloudellinen tilanne Suomessa heikkenee niin, että myös yleinen kulutuskysyntä heikkenee, tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia Oral Hammaslääkärit Oyj:n palveluiden kysyntään ja sitä kautta liikevaihtoon ja tulokseen. Katsauskauden päättyessä palveluiden kysynnässä ei ole nähtävissä tämänkaltaisia olennaisia muutoksia.

Yksityiselle sektorille on tullut viime vuosina uusia toimijoita, ja kilpailun arvioidaan jonkin verran lisääntyvän.

Hammaslääkäreiden saatavuus kehittyi katsauskaudella yhtiön kannalta kohtuullisesti. Hammaslääkäreiden saatavuus valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä henkilöstön jatkuvuusriski yritys- ja liiketoimintakauppatilanteissa muodostavat kuitenkin edelleen yhden merkittävimmistä liiketoimintariskeistä. Yritysjärjestelyjen toteutukseen sekä järjestelyn jälkeiseen integrointiin liittyy usein myös muita riskejä, jotka voivat toteutuessaan heikentää yhtiön kannattavuutta ja kasvua. Riskeihin varaudutaan ensisijaisesti yritysjärjestelyjen huolellisella valmistelulla.

Riskejä on kuvattu yhtiön vuosikertomuksessa, joka on saatavilla yhtiön internet-sivuilla www.oral.fi.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hammasterveyspalveluiden kysyntätilanne on pysynyt suhteellisen vakaana, ja yksityisten hammasterveyspalveluiden markkinan odotetaan pitkällä aikavälillä edelleen kasvavan keskimääräistä talouskasvua nopeammin. Erityisesti ikääntyvän väestön hoidon tarpeen lisääntymisen sekä ostokyvyn parantumisen odotetaan lisäävän vaativien, yksityisellä hammasterveyssektorilla tehtävien toimenpiteiden kysyntää. Oral uskoo, että pirstaloituneilla markkinoilla on kysyntää keskitetysti ja tehokkaasti hoidetulle hammasterveysketjulle.

Oral pitää ennallaan aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessaan antamansa liikevaihto- ja kannattavuusennusteen, jonka mukaan vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan ylittävän 50 miljoonaa euroa ja liiketuloksen arvioidaan parantuvan merkittävästi vuodesta 2011.

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Yhtiö on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessään 2011. Osavuosikatsauksessa julkaistuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
Liikevaihto 12731 11592 46268
Liiketoiminnan muut tuotot 78 125 349
Materiaalit ja palvelut -5449 -5069 -20205
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4429 -3973 -15662
Poistot ja arvonalentumiset -701 -583 -2673
Liiketoiminnan muut kulut -2387 -1841 -8045
Liiketulos -158 251 32
Rahoitustuotot ja -kulut -95 -56 -478
Voitto/tappio ennen veroja -253 195 -447
Tuloverot 127 -22 130
KATSAUSKAUDEN voitto/tappio -126 173 -317
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille -126 173 -317
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos,e
– laimentamaton -0,01 0,2 -0,04
– laimennusvaikutuksella oikaistu -0,01 0,2 -0,04
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
Katsauskauden voitto/tappio -126 173 -317
Uusien osakkeiden liikkeellelaskumenot -340 -347
LAAJA TILIKAUDEN voitto/tappio -126 -168 -664
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -126 -168 -664


TASE, 1000 EUR 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8632 7654 8340
Liikearvo 9071 8156 8983
Muut aineettomat hyödykkeet 5042 5110 5103
Laskennalliset verosaamiset 523 271 355
Myytävissä olevat sijoitukset 4 4 4
Pitkäaikaiset varat yhteensä 23273 21195 22785
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1088 1190 1261
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3160 3028 2766
Rahavarat 1348 4208 1172
Lyhytaikaiset varat yhteensä 5596 8426 5199
Varat yhteensä 28868 29620 27984
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 571 571 571
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12463 12818 12726
Edell. tilikausien voitto/tappio 1117 1966 1434
Katsauskauden voitto/tappio -126 173 -317
Oma pääoma yhteensä 14026 15526 14414
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 4439 4429 4983
Laskennallinen verovelka 1019 1040 1024
Pitkäaikaiset velat yhteensä 5458 5469 6006
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 2708 2687 1990
Ostovelat ja muut velat 6677 5937 5574
Lyhytaikaiset velat yhteensä 9385 8625 7564
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 28868 29620 27984


Osake-pääoma Muut
rahastot
Voitto-varat Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma
1.1.2012
571 12726 1117 14414
Katsauskauden
tulos
-126 -126
Pääomanpalautus -262 -262
Oma pääoma
31.3.2012
571 12464 991 14026
Osake-pääoma Muut rahastot Voitto-varat Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma
1.1.2011
571 6585 2305 9461
Katsauskauden tulos 173 173
Optioilla merkityt osakkeet 215 215
Merkintäoikeusannin vaikutus 6018 6018
Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskumenot -340 -340
Oma pääoma
31.3.2011
571 12818 2138 15526


RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR 1.1.-31.3. 2012 1.1.-31.3. 2011
Liiketoiminnan rahavirta
Katsauskauden voitto/tappio -126 172
Oikaisut katsauskauden tulokseen
Rahoitustuotot ja -kulut 95 56
Katsauskauden verot -127 22
Muut tuotot ja kulut -88 -165
Poistot 702 583
Nettokäyttöpääoman muutos 412 0
Korot -72 -34
Verot 148 -164
Liiketoiminnan kassavirta 944 470
Investointien nettorahavirta
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -797 -763
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -40 -28
Liiketoimintakaupoissa hankitusta varallisuudesta maksettu kauppahinta -84 -870
Muut investoinnit
Investointien rahavirta yhteensä -921 -1661
Kassavirta ennen rahoitusta -23 -1191
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -108 -108
Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -226 -170
Lyhytaikaisten lainojen nostot 487
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -649
Merkintäoikeusanti 6018
Uusien osakkeiden liikkeellelaskumenot -340
Optioilla merkityt osakkeet 215
Rahoituksen rahavirta 153 4966
Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) 176 3776
Rahavarat tilikauden alussa 1172 432
Rahavarat tilikauden lopussa 1348 4208

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Hankitut liiketoiminnot

Alla olevassa taulukossa on esitetty tehdyistä yritys- ja liiketoimintakaupoista yhteenlaskettuna maksetut vastikkeet, hankitut varat ja vastaanotetut velat hankintapäivien käypään arvoon. Osaan hankinnoista liittyy ehdollinen vastike, joka on arvostettu hankintahetkelle diskontattuun käypään arvoonsa. Yhtiö on hankintahetkellä kirjannut ehdolliset vastikkeet maksimiarvoihinsa eli olettaen ehdollisten kauppahintojen toteutuvan täysimääräisinä.

Oral osti 6.3.2012 Olarin Hammaslääkärikeskus Oy:n liiketoiminnan sisältäen ammatinharjoittajasitoumuksen kolmeksi vuodeksi sekä asiakastietokannan. Kaupan mukana siirtyi myös koneita, kalustoa ja vaihto-omaisuutta. Olarin liiketoiminnat siirrettiin osaksi Oralin Tapiolan maaliskuussa 2012 avattua suurasemaa.

Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen arvot hankintapäivinä olivat seuraavat:

1000 EUR 1.1.-31.3.2012 hankintojen kirjaamisessa käytetyt käyvät arvot
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 12
Aineettomat hyödykkeet 60
Sijoitukset
Vaihto-omaisuus 10
Saamiset
Rahavarat
Varat yhteensä 81
Korolliset velat
Laskennallinen verovelka
Muut velat 16
Velat yhteensä 16
Nettovarat 65
Hankintameno 153
Liikearvo 88
Rahana maksettu kauppahinta 84
Hankinnan kohteiden rahavarat
Rahavirtavaikutus 84


Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen hankinnan tulosvaikutus on lyhyen vaikutusaikansa vuoksi lähellä nollaa. Hankintaan liittyi 6 tuhannen euron transaktiokulut.

Edellä kuvatuissa liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on määritettävissä luotettavasti. Toteutuneissa yhdistämisissä yhtiö on hankkinut potilaskantaa ja myyjätahojen ammatinharjoittajasitoumuksia, joihin liittyy kilpailukielto. Aineettomien hyödykkeiden käypä arvo on määritetty yrityskaupoissa vakiintuneen hintatason ja arvioitujen tulevien kassavirtojen diskontattujen arvojen perusteella.

Jäljelle jäävä liikearvo muodostuu kunkin kauppaprosessin yhteydessä erikseen määriteltävistä liiketoiminnan tulo-odotuksista, hankitun kohteen paikallisista arvotekijöistä kuten ammattitaitoisesta työvoimasta sekä niistä synergiaeduista ketjuhallinnan perustekijöiden, kuten myyntitoiminnon, henkilöresursoinnin, tuotannon järjestämisen ja hankintatoiminnan osalta, jotka hankittavassa kohteessa arvioidaan saavutettavan, kun se liitetään osaksi Oralin ketjutoimintaa.

Yhtiön johto arvioi, että kaikki lisäkauppahintaerien kohteena olevat yrityshankinnat eivät aivan yllä kirjanpitoon hankintahetkellä kirjattujen lisäkauppahintaerien ehtoina oleviin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Lisäkauppahintojen tarkistamisen seurauksena katsauskaudelle tuloutettiin yhteensä 78 tuhatta euroa aikaisemmin lisäkauppahinnaksi arvioitua velkaa.

Vakuudet ja vastuusitoumukset

Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet (1000 EUR) 31.3.2012 31.12.2011 31.3.2011
Yrityskiinnitys 7 000 7000 7000
Velat, joita varten vakuudet on annettu (1000 EUR)
Rahalaitoslainat 3593 3214 3378
Leasingvastuut ja muut vastuut (1000 EUR)
Vuoden sisällä erääntyvät 71 83 156
Yli vuoden päästä erääntyvät 96 55 113
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä 167 138 269
Vuokravastuut (1000 EUR)
Vuokravastuut toimitiloista 5359 5486 5046
Vuokravastuut yhteensä 5359 5486 5046
Katsauskaudella on kirjattu kuluksi seuraavat vuokrat (1000 EUR) 31.3.2012 31.12.2011 31.3.2011
Toimitilavuokrat 465 1 713 378
Ajoneuvovuokrat 27 229 49
Asuntovuokrat 5 22 5
Kalustovuokrat 11 118 14
Katsauskauden kuluksi kirjatut vuokrat yhteensä 508 2 082 446


TUNNUSLUVUT 1.1.-31.3.2012 1.1.-31.3.2011
Osakekohtainen tulos, EUR (merkintäantioikaistu) -0,01 0,02
Omapääoma/osake, euroa 1,60 1,76
Omavaraisuusaste, % 48,6 52
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 1022 1505

Tunnuslukujen laskentakaavat ja käytettävien termien määritelmät:

Osakekohtainen tulos: Katsauskauden tulos/Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana

Oma pääoma/osake: Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Omavaraisuusaste, %: Oma pääoma/Taseen loppusumma

Käyttökate: Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella

Korolliset velat: Taseen velat -veloissa esitetty laskennallinen verovelka – korottomat osto-, siirto- ja ennakkomaksuvelat- muut korottomat velat.

SUURIMMAT OMISTAJAT 31.3.2012

Omistaja Omistusosuus, %
Atine Group Oy 30,10
Korhonen Juha 9,00
Ranki Kari 7,67
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5,15
Korhonen Sari 3,89
Lahikainen Kimmo 3,70
Sir 8 Oy (Antti Kasi) 2,29
Placeringsfonden Seb Gyllenberg Small Firm 2,15
Björkman Stefan 1,67
Virta Erkki 1,59
10 suurinta yhteensä 67,21
Muut 32,79
Yhteensä 100,00


Oral Hammaslääkärit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Martin Forss, puh. 040 779 6266
Talousjohtaja Lauri Larjavaara, puh. 040 584 6706
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi @oral.fi

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi

Osavuosikatsaus 1-3/2012 Oral Hammaslääkärit