25.04.2014 07:30:00 CET

Liikevaihto kasvoi odotetusti – Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014

Oral Hammaslääkärit Oyj Osavuosikatsaus 25.4.2014 klo 8:30

LIIKEVAIHTO KASVOI ODOTETUSTI – ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014

Tammi-maaliskuu lyhyesti:
– Liikevaihto 16,0 (14,2) milj. euroa, kasvua 12,9 %
– Käyttökate 1,3 (1,2) milj. euroa
– Liiketulos 0,5 (0,5) milj. euroa
– Katsauskauden tulos 0,2 (0,2) milj. euroa
– Osakekohtainen tulos 0,02 (0,03) euroa
– Liiketoiminnan rahavirta 2,4 (1,6) milj. euroa

Näkymät vuodelle 2014

Oral arvioi edelleen, että vuonna 2014 yhtiön liikevaihto kasvaa noin kymmenen prosenttia, ja liiketuloksen arvioidaan olevan noin kolme miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia eriä.

Toimitusjohtaja Martin Forss:

”Alkuvuosi on käynnistynyt odotustemme mukaisesti ja liikevaihtomme kasvoi 12,9 prosenttia. Myös tuloksemme parani selkeästi kertaluonteiset erät huomioiden. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti viime vuonna tekemämme yrityskaupat. Myös kysyntä jatkui vahvana.

Uusi potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön koko Oral-ketjussa helmikuun aikana. Uusi järjestelmä nopeuttaa ajanvarausta ja helpottaa hammaslääkärien ja suuhygienistien työtä sekä mahdollistaa sähköisen reseptin ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton. Nykyaikainen järjestelmä parantaa raportointia sekä toiminnan seurantaa ja suunnittelua.

Arvioin, että liikevaihto ja tulos kehittyvät myönteisesti myös loppuvuonna.”

Toimintaympäristö

Yleinen taloudellinen epävarmuus on vaikuttanut myös hammasterveyspalveluiden kysyntään vaikkakaan ei yhtä voimakkaasti kuin monilla muilla aloilla. Selkeimmin epävarmuus vähentää edelleen vaativien hoitojen kysyntää. Myös vähemmän kiireellisiä hoitoja kuten oikomishoitoja ja valkaisuja siirretään tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Perushammashoidon kysyntätilanne on säilynyt Oralissa hyvänä.


Konsernin avainluvut
1000 EUR


1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013
Liikevaihto 16 026 14 200 57 874
Käyttökate 1 266 1 240 5 482
Liiketulos 460 467 2 118
Katsauskauden tulos 206 221 1 253
Osakekohtainen tulos, EUR 0,02 0,03 0,14
Liiketoiminnan rahavirta 2 442 1 611 6 500
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 125 149 6 575
Omavaraisuusaste, % 40,4 43,6 41,5
Nettovelkaantumisaste, % 34,4 46,7 36,8
Henkilöstömäärä kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna kauden lopussa 575 452 604Liikevaihto ja tulos 1.1. – 31.3.2014

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto ja tulos 1.1. – 31.3.2014 muodostuivat odotusten mukaisiksi. Liikevaihto kasvoi 12,9 prosenttia ja oli 16,0 (14,2) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti edellisenä vuonna tehdyt yritysostot ja niiden myötä lisääntyneet hoitokäynnit sekä kysynnän vilkastuminen. Asemilla oli kauden päättyessä 174 (151) hoitoyksikköä eli täysin varusteltua hoitohuonetta.

Käyttökate oli 1,3 (1,2) miljoonaa euroa.

Liiketulos oli 0,5 (0,5) miljoonaa euroa eli 2,9 (3,3) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate ja liiketulos sisältävät kertaluonteisia eriä -0,3 (0,0) miljoonaa euroa. Kertaluonteiset erät koostuvat neuvonantajakuluista liittyen yhtiön strategisten vaihtoehtojen kartoitukseen.

Katsauskauden tulos oli 0,2 (0,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos
oli 0,02 (0,03) euroa.

Rahavirta, tase ja investoinnit

Kauden liiketoiminnan rahavirta kasvoi selvästi ja oli 2,4 (1,6) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa paransi pääosin yhtiön positiivisesti kehittynyt nettokäyttöpääoma. Investointien rahavirta oli -1,8 (-0,6) miljoonaa euroa. Rahoitustoimintojen rahavirta oli -0,3 (0,8) miljoonaa euroa ja katsauskauden rahavirta kokonaisuudessaan 0,4 (1,8) miljoonaa euroa.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa. Konsernin pitkä-aikaiset varat olivat 26,8 (25,3) miljoonaa euroa.

Konsernin likvidit varat 31.3.2014 olivat 6,4 (3,5) miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ollut käytössä sen maksuvalmiutta tukevaa 2,5 miljoonan euron suuruista luottolimiittiä 31.3.2014.

Korollisia nettovelkoja oli 5,2 (6,7) miljoonaa euroa. Ne koostuvat lyhyistä korollisista veloista 3,5 (2,7) miljoonaa euroa, pitkistä korollisista veloista 8,1 (7,5) miljoonaa euroa ja rahavaroista 6,4 (3,5) miljoonaa euroa. Korollisiin nettovelkoihin sisältyy 3,6 (2,5) miljoonaa euroa tehtyjen yrityskauppojen lisäkauppahintoja, joiden toteutuminen riippuu asemien tuloksentekokyvystä seuraavien vuosien aikana. Konsernin maksuvalmius eli quick ratio -tunnusluku oli 0,72 (0,64).

Konsernin oma pääoma oli 15,3 (14,3) miljoonaa euroa ja oma pääoma per osake 1,73 (1,64) euroa. Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 40,4 (43,6) prosenttia.

Henkilöstö

Oralin työyhteisö koostuu pääosin vastaanotoilla toimivista hammaslääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienisteistä ja palveluhenkilökunnasta.

Oral-konsernissa työskenteli jaksolla keskimäärin 595 (450) henkeä kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna. Jakson lopussa vastaava luku oli 575 (452).

Muutokset johdossa

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on nimittänyt 21.3.2014 alkaen yhtiön tietohallinto- ja yhteiskuntajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi MBA Mikael Lönnrothin. Mikael Lönnroth (s.1973) vastaa Oral Hammaslääkärit Oyj:n tieto- ja viestintäteknologian käytöstä, ylläpidosta, kehittämisestä sekä yritysvastuuohjelmasta.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on nimittänyt yhtiön liiketoimintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 5.5.2014 alkaen DI Jarno Huurinaisen. Jarno Huurinainen (s.1982) vastaa Oral Hammaslääkärit Oyj:n liiketoiminnan orgaanisesta kasvusta, asiakkaiden palvelukokemuksesta, palvelujen konseptoinnista sekä markkinointiviestinnästä.

Konsernin rakenne

Konsernin emoyhtiö on Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli kauden päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hammaslääkärit Meilahti Oy sekä Oral Hammaslaboratorio Oy. Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa.

Oralilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 30 hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa, Porvoossa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.


Osake ja osakepääoma


Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.3.2014 oli 570.807,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8.801.533. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän myötä merkittiin 16.1.2014 ja rekisteröitiin 22.4.2014 yhteensä 24 539 uutta osaketta, minkä jälkeen Oralissa on yhteensä 8.826.072 osaketta.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena Nasdaq OMX Helsingin small cap -listalla. Osakkeen kaupankäyntitunnus on ORA1V. Katsauskauden päätöskurssi oli 5,76 (4,17) euroa ja keskikurssi 5,56 (3,68) euroa. Osakkeen kokonaisvaihto oli 288.267 (214.236) osaketta, omistajien lukumäärä 2.497 (2.464) ja yhtiön markkina-arvo kauden päätyttyä 50,7 (36,5) miljoonaa euroa.

Atine Group Oy on yhtiön suurin osakkeenomistaja 36,5 prosentin omistusosuudella.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.3.2014 päätti tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen ja sen valiokuntien esitysten mukaisesti muista varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 1.1.-31.12.2013 tulos kirjataan voitto- ja tappiotilille eikä tilikaudelta makseta osinkoa. Lisäksi päätettiin, että osakkeenomistajille maksetaan pääoman palautusta 0,09 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi yhtiökokous päätti 2.550 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 2.000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan 2.000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 1.200 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista työryhmäkokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana asiantuntijana, maksetaan lisäksi kokouspalkkiona 150 euroa jäsen/kokous.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen viisi jäsentä. Yhtiökokous päätti, että hallituksessa jatkavat Juha Korhonen, Timo T. Laitinen, Ulrika Romantschuk, Ben Wrede ja Mia Åberg.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Martin Grandell.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 865.851 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Tämä valtuutus korvaa yhtiökokouksen 21.3.2013 antaman valtuutuksen ja on voimassa 12 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen valitsema hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksensa ja valitsi puheenjohtajakseen Ben Wreden. Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Juha Korhosen.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Ben Wreden ja muiksi jäseniksi Juha Korhosen, Timo T. Laitisen ja Mia Åbergin. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Timo T. Laitisen ja muiksi jäseniksi Juha Korhosen ja Mia Åbergin.

Hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat Timo T. Laitinen ja Ulrika Romantschuk. Ben Wrede, Mia Åberg ja Juha Korhonen ovat riippuvaisia suurimmista osakkeenomistajista.

Arvio lähiajan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Oral on selostanut liiketoiminnan riskejä vuosikertomuksessa 2013 sekä internet-sivuillaan. Yhtiön arvion mukaan riskeissä ja markkinoiden epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut tämän jälkeen olennaisia muutoksia.

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

14.4.2014 CapManin hallinnoimien rahastojen (”Rahastot” tai ”CapMan”) määräysvallassa olevan Renideo Group Oy:n (nimenmuutos vireillä, kaupparekisteriin 14.4.2014 rekisteröity toiminimi Special Purpose Vehicle No. 223 Oy) (”Tarjouksentekijän emoyhtiö”) kokonaan omistama Renideo Holding Oy (nimenmuutos vireillä, kaupparekisteriin 14.4.2014 rekisteröity toiminimi Special Purpose Vehicle No. 224 Oy) (”Tarjouksentekijä”) on julkistanut julkisen ostotarjouksen (”Ostotarjous”) kaikista Oral Hammaslääkärit Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Oral”) liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole Oralin tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa (”Osakkeet”).

Ostotarjouksessa kustakin Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, maksettava tarjoushinta on 6,40 euroa käteisenä (”Tarjoushinta”). Tarjoushinta on (i) noin 9,0 prosenttia korkeampi kuin Osakkeiden kaupankäynnin päätöskurssi 5,87 euroa NASDAQ OMX Helsingissä viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista, (ii) noin 18,5 prosenttia korkeampi kuin Osakkeiden kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 5,40 euroa NASDAQ OMX Helsingissä viimeisten kuuden (6) kuukauden ajalta ennen Ostotarjouksen julkistamista ja (iii) noin 25,7 prosenttia korkeampi kuin Osakkeiden kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 5,09 euroa NASDAQ OMX Helsingissä viimeisten kahdentoista (12) kuukauden ajalta ennen Ostotarjouksen julkistamista. Sellaisen Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen päätetyn Oralin osingon tai muun varojenjaon määrä, johon Ostotarjouksen hyväksynyt osakkeenomistaja on oikeutettu, vähennetään Tarjoushinnasta.

Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 25.4.2014 ja päättyy 16.5.2014, ellei tarjousaikaa jatketa. Finanssivalvonnan hyväksymä ostotarjousta koskeva tarjousasiakirja on julkistettu Oralin pörssitiedotteella 24.4.2014.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 45,34 prosenttia Oralin osakkeista ja äänistä, ovat antaneet peruuttamattoman ja ehdottoman sitoumuksen Ostotarjouksen hyväksymisestä. Lisäksi osakkeenomistajat (mukaan lukien Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), jotka yhdessä edustavat 11,21 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat vahvistaneet tukevansa Ostotarjousta, elleivät saa Osakkeistaan korkeampaa tarjousta.

Tämän tiedotteen julkaisuajankohtana Oralin osakkeiden lukumäärä on 8.826.072. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.

Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen muun muassa sille, että Tarjouksentekijä saa enemmän kuin 90 prosenttia Oralin liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä täysi laimennusvaikutus huomioiden, tarvittavan hyväksynnän kilpailuviranomaiselta, ja että Oralin toiminnassa ei tapahdu olennaista haitallista muutosta.

Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia kaikki Oralin liikkeeseen laskemat osakkeet. Mikäli Tarjouksentekijä saa haltuunsa enemmän kuin 90 prosenttia kaikista Oralin osakkeista ja äänistä, se aikoo käynnistää osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn hankkiakseen kaikki Oralin osakkeet. Tarjouksentekijä aikoo hakea osakkeiden poistamista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalta heti, kun edellytykset listalta poistamiselle ovat olemassa.

Liputukset

Yhtiön tietoon on tullut 14.4.2014 liputuskynnyksen ylittäviä mahdollisia omistusmuutoksia Virala Oy Ab:ltä (Atine Group Oy:n emoyhtiö), Juha Korhoselta sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta.

Atine Group Oy ja Juha Korhonen ovat 13.4.2014 antaneet sitoumuksen hyväksyä 14.4.2014 julkistetun CapManin hallinnoimien rahastojen määräysvallassa olevan yhtiön julkisen Ostotarjouksen Oral Hammaslääkärit Oyj:n kaikista osakkeista ja niihin oikeuttavista arvopapereista. Järjestelyn toteutuessa Atine Group Oy:n (ja Virala-konsernin) sekä Juha Korhosen omistusosuus Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä alittaa 5 prosentin rajan ja laskee nollaan.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on vahvistanut tukevansa 14.4.2014 julkistettua CapManin hallinnoimien rahastojen määräysvallassa olevan yhtiön julkista Ostotarjousta Oral Hammaslääkärit Oyj:n kaikista osakkeista ja niihin oikeuttavista arvopapereista elleivät saa osakkeistaan korkeampaa tarjousta. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistus Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista alittaa ehdollisen julkisen Ostotarjouksen toteutuessa 5 prosentin rajan Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaisosakemäärästä sekä kokonaisäänimäärästä.

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, mutta laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Yhtiö on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2013 ja lisäksi vuonna 2014 voimaan tulleita IAS/IFRS -standardimuutoksia. IAS/IFRS -standardimuutoksilla ei ole olennaista merkitystä osavuosikatsaukseen.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.


KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013
LIIKEVAIHTO 16 026 14 200 57 874
Liiketoiminnan muut tuotot 386
Materiaalit ja palvelut -6 244 -5 890 -22 880
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -5 592 -4 749 -19 881
Poistot ja arvonalentumiset -806 -773 -3 364
Liiketoiminnan muut kulut -2 924 -2 321 -10 017
LIIKETULOS 460 467 2 118
Rahoitustuotot ja -kulut -143 -105 -595
KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA 317 362 1 522
Tuloverot -111 -141 -269
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS 206 221 -1 253
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos, eur 206 221 -1 253
– laimentamaton 0,02 0,03 0,14
– laimennusvaikutuksella oikaistu 0,02 0,03 0,14


TASE, 1000 EUR 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 6 476 7 829 6 908
Liikearvo 13 628 11 106 13 573
Muut aineettomat hyödykkeet 5 937 5 585 6 241
Laskennalliset verosaamiset 213 288 149
Myytävissä olevat sijoitukset 509 509 509
Pitkäaikaiset varat yhteensä 26 764 25 317 27 380
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 404 1 242 1 481
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 169 2 826 2 934
Tilikauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset
Rahavarat 6 375 3 549 5 994
Lyhytaikaiset varat yhteensä 10 949 7 617 10 409
VARAT YHTEENSÄ 37 713 32 934 37 788


OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
Osakepääoma 571 571 571
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto
11 998 12 463 12 670
rahasto
Edell. tilikausien voitto/tappio 2 489 1 093 1 203
Tilikauden voitto/tappio 206 221 1 253
Oma pääoma yhteensä 15 264 14 348 15 697
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 8 093 7 516 8 477
Varaukset 72 72 72
Laskennallinen verovelka 1 037 1 038 1 069
Pitkäaikaiset velat yhteensä 9 202 8 554 9 617
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 3 530 2 728 3 288
Ostovelat ja muut velat 9 716 7 232 8 974
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 212
Lyhytaikaiset velat yhteensä 13 246 9 960 12 474
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 37 713 32 934 37 788LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR

Osake-pääoma Muut rahastot Voitto-varat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2014 571 12 670 2 456 15 697
Laaja tulos
Katsauskauden tulos 206 206
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 206 206
Liiketoimet omistajien kanssa
Osakeanti 120 120
Osakepalkkiojärjestelmä 33 33
Pääomanpalautus -792 -792
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -672 33 -639
Oma pääoma 31.3.2014 571 11 998 2 695 15 264
Osake-pääoma Muut rahastot Voitto-varat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 571 12 464 1 093 14 128
Laaja tulos
Katsauskauden tulos 221 221
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 221 221
Oma pääoma 31.3.2013 571 12 464 1 314 14 348
Osake- pääoma Muut rahastot Voitto-varat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 571 12 464 1 093 14 128
Laaja tulos
Tilikauden tulos 1 253 1 253
Tilikauden laaja tulos yhteensä 1 253 1 253
Liiketoimet omistajien kanssa
Osakeanti 206 206
Osakepalkkiojärjestelmä 110 110
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 206 110 316
Oma pääoma 31.12.2013 571 12 670 2 456 15 697
KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR
1.1.-31.3.2014 1.1.-31.3.2013 1.1.-31.12.2013
Liiketoiminnan nettorahavirta 2 442 1 611 6 500
Investointien nettorahavirta -1 778 -558 -2 666
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 378
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -220 -1 167
Lyhytaikaisten lainojen nostot 573 973
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut
Maksullinen suunnattu osakeanti 206
Maksetut osingot/pääoman palautukset -792
Rahoituksen nettorahavirta -283 753 418
Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) 381 1 806 4 252
Rahavarat tilikauden alussa 5 994 1 742 1 742
Rahavarat tilikauden lopussa 6 375 3 548 5 994


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT


KESKEISET TUNNUSLUVUT*
1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013
Osakekohtainen tulos, EUR 0,02 0,03 0,14
Omapääoma/osake, euroa 1,73 1,64 1,78
Omavaraisuusaste, % 40,4 43,6 41,5
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 125 149 4 943
Quick ratio 0,72 0,64 0,72
Nettovelkaantumisaste, % 34,4 46,7 36,8

*Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tilinpäätöksessä 2013.

TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1000 EUR Q1/2014 Q4/2013 Q3/2013 Q2/2013 Q1/2013
Liikevaihto 16 026 15 632 12 741 15 301 14 200
Liiketoiminnan muut tuotot 257 12 117
Materiaalit ja palvelut -6 244 -6 126 -4 776 -6 089 -5 890
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet
kulut -5 592 -5 262 -4 568 -5 302 -4 749
Liiketoiminnan muut kulut -2 924 -2 904 -2 307 -2 484 -2 321
Poistot ja arvonalentumiset -806 -863 -878 -850 -773
Liiketulos 460 734 224 693 467
Rahoitus tuotot ja -kulut -143 -186 -177 -128 -105
Katsauskauden tulos ennen veroja 317 548 47 565 362
Verot -111 -11 48 -186 -141
Katsauskauden laaja tulos 206 559 95 379 221


Vakuudet ja vastuusitoumukset 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013
Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet (1000 EUR)
Yrityskiinnitys 13 000 13 000 13 000
Velat, joita varten vakuudet on annettu (1000 EUR)
Rahalaitoslainat 5 558 5 398 5 558
Leasingvastuut ja muut vastuut (1000 EUR)
Vuoden sisällä erääntyvät 182 105 137
Yli vuoden päästä erääntyvät 201 71 114
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä 383 176 251
Vuokravastuut (1000 EUR)
Vuokravastuut toimitiloista 8 616 9 001 8 480
Vuokravastuut yhteensä 8 616 9 001 8 480


Oral Hammaslääkärit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Martin Forss, puh. 040 779 6266
Talousjohtaja Antti Uusitalo, puh. 050 598 2946
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oral.fi

Oral Hammaslääkärit Oyj julkistaa tammi-kesäkuun osavuosikatsauksensa keskiviikkona 27.8.2014 ja tammi-syyskuun osavuosikatsauksensa perjantaina 24.10.2014.

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi

Oral Hammaslääkärit Oyj osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014