02.08.2011 07:30:00 CET

LIIKEVAIHTO KASVOI, TULOS JÄI ODOTUKSISTA – ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS 2.8.2011 KLO 8.30

LIIKEVAIHTO KASVOI, TULOS JÄI ODOTUKSISTA – ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011

– Liikevaihto 24,0 (19,4) milj. euroa, kasvua 24 %; toisen vuosineljänneksen liikevaihto 12,4 (9,9) milj. euroa
– Käyttökate 1,3 (1,7) milj. euroa, laskua 23 %; toisen vuosineljänneksen käyttökate 0,4 (0,9) milj. euroa
– Liiketulos 0,04 (0,80) milj. euroa, laskua 95 %; toisen vuosineljänneksen liiketulos -0,2 (0,4) milj. euroa
– Katsauskauden tulos -0,1 (0,6) milj. euroa
– Liiketoiminnan rahavirta 0,4 (1,4) milj. euroa; toisella vuosineljänneksellä -0,1 (0,2) milj. euroa
– Osakekohtainen tulos -0,02 (0,08) euroa
– Uutena toimitusjohtajana aloitti 24.5. Timo T. Laitinen
– Koko vuoden 2011 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 48 miljoonaa euroa. Koko vuoden tuloksen arvioidaan jäävän 13.6. annetun tulosvaroituksen mukaisesti vain lievästi voitolliseksi.

Oral Hammaslääkärit Oyj on monipuolisia suu- ja hammasterveyden palveluja tuottava yhtiö, jonka hammaslääkäriasemilla työskenteli jakson lopussa 659 hammasterveyden ammattilaista. Katsauskauden lopussa Oral-ketjuun kuului 22 hammaslääkäriasemaa ja 132 (101) hoitoyksikköä eli täysin varusteltua hoitohuonetta. Hoitokäyntejä asemille tehtiin yhteensä 126.00 (107.000), jossa on kasvua 17,5 prosenttia.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n taloudellisena tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen 80 miljoonaan euroon vuoden 2015 loppuun mennessä. Tulostavoitteena on vähintään kymmenen prosentin liiketulos liikevaihdosta vuonna 2015. Kasvu tullaan toteuttamaan sekä yritysostoin että laajentamalla nykyisiä asemia. Yhtiö selvittää myös mahdollisuuksia laajentaa asemaverkostoaan kansainvälisesti.

Toimitusjohtajan kommentti

”Oralin alkuvuosi sujui myynnin osalta odotetusti. Liikevaihtomme kasvoi yli viidenneksen, ja uskomme sen kehittyvän edelleen suotuisasti. Liikevaihdon kasvun mahdollisti viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla ja alkuvuonna valmistuneet merkittävät laajennukset useilla asemillamme. Asemamme ovat saaneet ilahduttavan paljon uusia asiakkaita, eli Oralin kasvava tunnettuus näkyy odotetusti kasvavina asiakasvirtoina.

Tuloskehityksessä jäimme kuitenkin alkuvuonna selvästi tavoitteistamme. Tähän vaikutti erityisesti vajaakäytössä ollut laajennettujen asemien lisäkapasiteetti. Muita syitä heikentyneeseen kannattavuuteen olivat lähinnä toimitusjohtajan vaihtoon ja organisaation kehittämiseen liittyvät kertaluonteiset kulut sekä syksyllä hankitun hammaslaboratorion integroinnin hitaus.

Uskon tuloksen parantuvan vuoden loppua kohden, kun uusien ja laajennettujen asemien käyttöasteet kohoavat aktiivisen markkinoinnin ja lisärekrytointien ansiosta”, sanoo toimitusjohtaja Timo T. Laitinen.

Liikevaihto ja tulos

Yksityisten hammasterveyspalveluiden kysyntä on säilynyt vakaana. Oralin potilasmäärät ovat kasvaneet niin uusilla kuin pitempäänkin toimineilla hammaslääkäriasemilla.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.1.-30.6.2011 kasvoi 24 prosenttia ja oli 24,0 (19,4) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos oli -0,1 (0,6) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,02 (0,08) euroa osakkeelta. Osakeoptioilla ei ollut laimentavaa vaikutusta osakekohtaiseen tulokseen.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 26 prosenttia ja oli 12,4 (9,9) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen tulos oli -0,2 (0,4) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen tulosta rasittivat kertaluonteiset kulut, joista merkittävimmät liittyvät toimitusjohtajan lähtöön ja uuden toimitusjohtajan etsintään. Nämä kulut olivat yhteensä noin 0,3 miljoonaa euroa, minkä lisäksi kaudelle kohdistui muita organisaation uudistamiseen liittyviä kertaluonteisia kuluja noin 0,1 miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuun liikevaihtoa kasvattivat vuonna 2010 tehdyt yritysostot sekä vuoden 2010 lopussa ja 2011 alussa tehdyt asemien laajennukset. Laajennettujen asemien käyttöasteet ovat kuitenkin jääneet vuoden ensimmäisellä puoliskolla odotettua alhaisemmiksi.

Yhtiö tiedotti 13.6.2011, että sen koko vuoden tulos ei yllä aiemmin arvioidulle tasolle eli liikevoitto ei kasva vaan jää vain lievästi voitolliseksi. Liiketulosta rasittavat laajennettujen asemien ja hammaslaboratorion alkuvuoden tavoiteltua alhaisemmaksi jääneet käyttöasteet sekä toimitusjohtajan vaihdokseen liittyvät kertaluonteiset kulut.

Uusien ja laajennettujen asemien myynti on tehostetun uusasiakashankinnan ansiosta kehittynyt kevään aikana myönteisesti, ja käyttöasteiden nousun arvioidaan parantavan tuloskehitystä vuoden loppua kohden. Käyttöasteiden nostamiseksi Oral on lisännyt erityisesti alueellista markkinointia ja tehostanut hammaslääkäreiden rekrytointia.

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan noin 48 miljoonaa euroa.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Oral Hammaslääkärit Oyj -konsernin taseen loppusumma 30.6.2011 oli 28,9 (20,3) miljoonaa euroa. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset olivat 3,1 (2,1) miljoonaa euroa. Korollisia nettovelkoja oli 4,7 (5,8) miljoonaa euroa. Ne koostuvat lyhyistä korollisista veloista 3,1 (2,8) miljoonaa euroa, pitkistä korollisista veloista 4,4 (3,7) miljoonaa euroa ja kassavaroista 2,9 (0,6) miljoonaa euroa. Nettovelan määrää pienensi alkuvuonna toteutettu merkintäoikeusanti. Velat liittyvät yrityskauppojen ja muun laajentumisen vaatimaan lainoitukseen. Korollisiin nettovelkoihin sisältyy 0,9 (0,7) miljoonaa euroa tehtyjen yrityskauppojen loppukauppahintoja, joiden toteutuminen riippuu asemien tuloksentekokyvystä seuraavien vuosien aikana. Konsernin maksuvalmius eli quick ratio -tunnusluku oli 0,69 (0,39).

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,4 (1,4) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen vastaavat luvut olivat -0,1 (0,2) miljoonaa euroa.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,7 (1,1) miljoonaa euroa. Investoinnit muodostuvat katsauskaudella toteutetuista liiketoiminta- ja yrityshankinnoista sekä ostettujen asemien kalustojen, hoitolaitteiden ja toimitilojen muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukaisiksi.

Yrityshankintojen tuomien aineettomien oikeuksien poistot muodostavat olennaisen osan konsernin poistoista. Tällaisia ovat erityisesti taseeseen IFRS:n mukaan kirjatut poistot potilaskannoista ja kilpailukieltosopimuksista.

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 50,9 (42,0) prosenttia. Omavaraisuutta nosti tammi-helmikuussa toteutettu merkintäoikeusanti.

Toimitusjohtajan vaihtuminen

Oral Hammaslääkärit Oyj:n toimitusjohtaja Marina Vahtola jätti tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana 23.05.2011. Yhtiön hallitus nimitti vt. toimitusjohtajaksi Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksen jäsenen Timo T. Laiti
sen. Dipl.ins. Timo T. Laitinen, 57, jatkaa edelleen yhtiön hallituksen jäsenenä. Yhtiön hallitus on käynnistänyt hakuprosessin uuden toimitusjohtajan nimittämiseksi.

Henkilöstö ja asiantuntijaresurssit

Oralin työyhteisö koostuu pääosin vastaanotoilla toimivista hammaslääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienisteistä ja toimistohenkilöstöstä. Oral-konsernissa työskenteli tammi-kesäkuussa keskimäärin 601 (532) koko- ja osa-aikaista henkilöä ja kauden lopussa 659 (529) henkilöä. Kauden lopun henkilöstövahvuudesta 499 (396) oli työsuhteessa Oraliin ja 160 (133) työskenteli sopimussuhteessa ammatinharjoittajana.

Konsernin rakenne

Konsernin emoyhtiö on Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli tilikauden päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hammaslääkärit Seinäjoki Oy, Oral Hammaslääkärit Itäkeskus Oy, Oral Hammaslääkärit Tikkurila Oy sekä Hammaskeskus Oy Ab ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Finvia Oy. Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa. Katsauskauden jälkeen 1.9.2011 Oralin omistukseen siirtyy joensuulaisen Teräskulman Hammaslääkäriasema Oy:n koko osakekanta. Kaupasta tiedotettiin 16.6.2011.

Oralilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 22 hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.

Liiketoiminnan kehittäminen ja yritysjärjestelyt

Oral päätti jaksolla laajentaa toimintaansa Joensuuhun sekä vahvistaa liiketoimintakaupalla Tampereen ja Helsingin Erottajan hammaslääkäriasemiansa. Oral sopi kesäkuussa Teräskulman Hammaslääkäriasema Oy:n kanssa yrityskaupasta, jossa Oral ostaa Joensuussa sijaitsevan Teräskulman Hammaslääkäriasema Oy:n koko osakekannan. Teräskulman Hammaslääkäriasema on kuuden hoitoyksikön asema, joka siirtyy osaksi Oral Hammaslääkärit -konsernia 1.9.2011.

Oral hankki toukokuussa omistukseensa Origon Hammaslääkärit Oy:n liiketoiminnan vahvistaakseen Helsingin Erottajan laajennetun aseman tarjontaa. Kaupassa Oraliin siirtyi yhden hammaslääkärin liiketoiminta 1.5.2011 alkaen. Oral päätti kesäkuussa vahvistaa myös Tampereen asemaansa liiketoimintakaupalla, jossa Oraliin siirtyy yhden hammaslääkärin liiketoiminta 1.9.2011 alkaen.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Oral avasi uuden aseman Kuopiossa ja laajensi merkittävästi Tampereen asemaansa sekä Hakaniemen ja Erottajan asemiaan Helsingissä. Laajentumisiin liittyvät yritysostot Kuopion Hammaslaser Oy ja Deltadent Oy Hakaniemessä siirtyivät Oralin omistukseen 1.3.2011.

Hammaslääkäriasemien laajentaminen ja vahvistaminen on osa Oralin kasvustrategiaa, jonka mukaan Oral hakee kasvua erityisesti suurista kaupungeista. Yritys- ja liiketoimintakaupoilla tavoitellaan nopeampaa asiakaskunnan laajentamista kuin mitä uusia hammaslääkäreitä rekrytoimalla saavutetaan.

Riita-asian päätös

Oral Hammaslääkärit Oyj sai 3.5.2011 tiedon, että Korkein oikeus ei ole myöntänyt Jukka Autiolle valituslupaa koskien Helsingin hovioikeuden antamaa tuomiota Aution Oral Hammaslääkärit Oyj:tä vastaan nostamassa vahingonkorvauskanteessa. Jukka Autio on vaatinut Oral Hammaslääkärit Oyj:ltä tammikuussa 2008 vireille tulleella kanteella noin 1,15 miljoonan euron vahingonkorvausta perustuen Aution väittämiin, jotka koskevat Hammassairaala Oral Oy:n osakejärjestelyjä vuosina 2003-2006. Hammassairaala Oral Oy on sittemmin sulautunut Oral Hammaslääkärit Oyj:öön.

Helsingin hovioikeus hylkäsi Aution käräjäoikeuden tuomiosta tekemän valituksen ja pysytti käräjäoikeuden kanteen hylänneen päätöksen kesäkuussa 2010. Hovioikeuden antama tuomio kanteen hylkäämisestä on nyt lainvoimainen.

Osakkeet ja osakepääoma

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 30.6.2011 oli 570.807,20 euroa. Osakkeiden lukumäärä oli katsauskauden päättyessä 8.742.042. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Osakkeiden lukumäärä kasvoi katsauskauden aikana merkintäoikeusannin, optio-oikeuksilla tehtyjen osakemerkintöjen ja johdolle suunnatun annin seurauksena yhteensä 282.614 osakkeella. Tammikuussa toteutetussa annissa merkittiin merkintäoikeuksien perusteella 2.129.332 uutta osaketta. Merkintäetuoikeusannin lisäksi osakkeiden määrä lisääntyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä 83.528 uudella osakkeella perustuen yhtiön avainhenkilöille suunnattuun optio-ohjelmaan, yrityskaupan osapuolille suunnattuun optio-ohjelmaan osana ehdollista lisäkauppahintaa sekä Oral Hammaslääkärit Oyj:n johdolle suunnattuun osakeantiin osana johdon kannustinjärjestelmää.

Osakkeiden lukumäärässä tai osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia toisen vuosineljänneksen aikana.

Hallituksen voimassaolevat valtuudet

Hallituksella oli katsauskauden päättyessä varsinainen yhtiökokouksen 24.3.2011 myöntämä valtuutus päättää enintään 3.500.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Yhtiökokous 24.3.2011 valtuutti hallituksen päättämään myös enintään 865.851 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Oral arvioi, että mikäli yleinen taloudellinen tilanne Suomessa heikkenee niin, että myös yleinen kulutuskysyntä olennaisesti heikkenee, tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia Oral Hammaslääkärit Oyj:n palveluiden kysyntään ja sitä kautta liikevaihtoon ja tulokseen. Osavuosikatsauksen julkaisuhetkellä palveluiden kysynnässä ei ole
nähtävissä tämänkaltaisia olennaisia muutoksia.

Hammaslääkäreiden saatavuus kehittyi katsauskaudella yhtiön kannalta kohtuullisesti. Hammaslääkäreiden saatavuus valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä henkilöstön jatkuvuusriski yritys- ja liiketoimintakauppatilanteissa muodostavat kuitenkin edelleen yhden merkittävimmistä liiketoimintariskeistä. Yritysjärjestelyjen toteutukseen sekä järjestelyn jälkeiseen integrointiin liittyy usein myös muita riskejä, jotka voivat toteutuessaan heikentää yhtiön kannattavuutta ja kasvua. Riskeihin varaudutaan ensisijaisesti yritysjärjestelyjen huolellisella valmistelulla.

Liiketoiminta- ja yrityskaupat ja niihin liittyvät investointitarpeet sekä ketjunrakentamisen kustannukset edellyttävät yhtiön koon huomioiden merkittävää vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen käyttämistä. Yhtiön johto pyrkii neuvotteluin varmistamaan, että yhtiöllä on kullakin hetkellä käytössään kasvun, maksuvalmiuden ja käyttöpääomatarpeen edellyttämä rahoitus optimaalisin ehdoin. Yhtiön pääasialliset rahoitusriskit ovat rahoituksen saatavuus, korkoriski ja maksuvalmiusriski.

Riskit on esitelty laajemmin 10.2.2011 julkaistussa osakeantiesitteessä sekä vuoden 2010 vuosikertomuksessa.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hammasterveyspalveluiden kysyntätilanne on pysynyt suhteellisen vakaana, ja yksityisten hammasterveyspalveluiden markkinan odotetaan pitkällä aikavälillä edelleen kasvavan keskimääräistä talouskasvua nopeammin. Erityisesti ikääntyvän väestön ostokyvyn parantumisen odotetaan lisäävän vaativien, yksityisellä hammasterveyssektorilla tehtävien toimenpiteiden kysyntää. Oral uskoo, että pirstaloituneilla markkinoilla on kysyntää keskitetysti ja tehokkaasti hoidetulle hammasterveysketjulle.

Oral arvioi vuoden 2011 liikevaihtonsa olevan noin 48 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessaan euromääräisen liiketuloksen paranevan edellisvuodesta. Yhtiön 13.6.2011 antaman pörssitiedotteen mukaisesti tulos jää kuitenkin alkuvuoden ennusteesta siten, että vuoden 2011 liikevoiton arvioidaan jäävän vain lievästi voitolliseksi.

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Yhtiö on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2010, joka julkaistiin 2. maaliskuuta 2011, ja lisäksi vuonna 2011 käyttöön otettuja uusia IFRS-standardeja. Osavuosikatsauksessa julkaistuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

< td align="left" class="hugin" valign="top"> Katsauskauden tuloksen jakautuminen:
KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR

1-6/2011 1-6/2010 4-6/2011 4-6/2010 1-12/2010
Liikevaihto 24016 19369 12424 9853 39367
Liiketoiminnan muut tuotot 210 125 130
Materiaalit ja palvelut -10725 -8456 -5656 -4352 -16780
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -8153 -6355 -4180 -3193 -12958
Poistot ja arvonalentumiset -1246 -881 -663 -457 -1974
Liiketoiminnan muut kulut -4065 -2881 -2224 -1455 -6153
Liiketulos 37 795 -215 395 1631
Rahoitustuotot ja -kulut -145 -155 -89 -94 -304
Voitto/tappio ennen veroja -108 640 -303 302 1327
Tuloverot -34 -86 -11 -77 -286
KATSAUSKAUDEN voitto/tappio -142 554 -315 224 1042
Emoyrityksen omistajille -142 554 -315 224 1042
Määräysvallattomille omistajille
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos, e:
– laimentamaton* -0,02 0,08 -0,04 0,03 0,15
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1-6/2011 1-6/2010 4-6/2011 4-6/2010 1-12/2010
Katsauskauden voitto/tappio -142 554 -315 224 1042
Muuntoerot
Merkintäoikeusannin kuluoikaisu -340 -148
LAAJA KATSAUSKAUDEN voitto/tappio -482 554 -315 224 894
Katsauskauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -482 554 -315 224 894
Määräysvallattomille omistajille
* Osakeoptioilla ei ole laimennusvaikutusta

TASE, 1000 EUR 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8156 5215 7081
Liikearvo 8180 6504 7934
Muut aineettomat hyödykkeet 5076 4854 4983
Laskennalliset verosaamiset 291 68 144
Myytävissä olevat sijoitukset 4 5 4
Lainat ja muut saamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä 21708 16646 20147
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1147 900 1136
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3103 2131 2414
Rahavarat 2896 598 432
Lyhytaikaiset varat yhteensä 7146 3629 3982
Varat yhteensä 28854 20275 24129
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 571 571 571
Ylikurssirahasto 4929
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12830 1047 6585
Edell. tilikausien voitto/tappio 1435 1412 1264
Katsauskauden voitto/tappio -142 554 1042
Oma pääoma yhteensä 14693 8513 9461
VELAT
Pitkäaikaiset velat:
Korolliset velat 4445 3693 4737
Laskennallinen verovelka 1036 1014 1045
Pitkäaikaiset velat yhteensä 5481 4707 5782
Lyhytaikaiset velat:
Korolliset velat 3135 2753 3612
Ostovelat ja muut velat 5545 4302 5273
Lyhytaikaiset velat yhteensä 8680 7055 8885
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 28854 20275 24129

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR
Osake-pääoma Muut
rahastot
Voitto-varat Oma-pääoma Määräys-vallattomille kuuluva oma pääoma Yht.
Oma
pääoma
1.1.2011
571 6585 2306 9462 9462
Katsauskauden
tulos
-142 -142 -142
Optioilla
merkityt
osakkeet
227 227 227
Merkintäoikeusannin vaikutus 6018 6018 6018
Merkintäoikeusannin kuluvaikutuksen oikaisu -340 -340 -340
Osingonmaksu -531 -531 -531
Oma
pääoma
30.6.2011
571 12830 1293 14693 14693
Osake-pääoma Yli-kurssi-rahasto Muut
rahastot
Voitto-varat Oma-
pääoma
Mää-räys-vallat-tomille kuuluva oma pääoma Yht.
Oma
pääoma
1.1.2010
571 4929 984 1592 8076 8076
Katsauskauden
tulos
554 554 554
Myönnettyjen
optioiden
kuluvai-
kutuksen
oikaisu
9 9 9
Osingonmaksu -189 -189 -189
Optioilla
merkityt
osakkeet
63 63 63
Oma
pääoma
30.6.2010
571 4929 1047 1966 8513 8513

RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR 1.1.-30.6.
2011
1.1.- 31.6.
2010
Liiketoiminnan rahavirta
Katsauskauden voitto/tappio -142 554
Oikaisut katsauskauden tulokseen
Rahoitustuotot ja -kulut 145 155
Katsauskauden verot 21 86
Muut oikaisut -125 8
Poistot 1246 881
Nettokäyttöpääoman muutos -428 -108
Vaihto-omaisuus -11 26
Lyhytaikaiset korottomat saamiset -688 -347
Lyhytaikaiset korottomat velat 272 140
Muut 73
Korot -116 -131
Verot -190 2
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 412 1447
Investointien nettorahavirta:
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -1166 -612
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -74 -92
Liiketoimintakaupoissa hankitusta varallisuudesta maksettu kauppahinta -967 -253
Muut investoinnit 5
Investointien rahavirta yhteensä -2207 -952
Kassavirta ennen rahoitusta -1795 496
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -376
Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -374 -257
Lyhytaikaisten lainojen nostot 299
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -364 -169
Merkintäoikeusanti 6018
Maksullisen osakeannin kulujen oikaisu -340
Optioilla merkityt osakkeet 227
Maksetut osingot -531 -189
Rahoituksen rahavirta yhteensä 4260 -316
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) 2465 180
Rahavarat katsauskauden alussa 432 418
Rahavarat katsauskauden lopussa 2897 598

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Hanki
tut liiketoiminnot

Alla olevassa taulukossa on esitetty vuoden 2011 toisen neljänneksen aikana tehdyistä yritys- ja liiketoimintakaupoista yhteenlaskettuna maksetut vastikkeet, hankitut varat ja vastaanotetut velat hankintapäivien käypään arvoon. Osaan hankinnoista liittyy ehdollinen vastike, joka on arvostettu hankintahetkelle diskontattuun käypään arvoonsa. Yhtiö on kirjannut ehdolliset vastikkeet maksimiarvoihinsa eli olettaen ehdollisten kauppahintojen toteutuvan täysimääräisinä.

Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen arvot hankintapäivinä olivat seuraavat:

Hankintojen 4-6/2011 kirjaamisessa käytetyt käyvät arvot,
1000 EUR, yhteensä
Hankintojen 1-6/2011 kirjaamisessa käytetyt käyvät arvot,
1000 EUR, yhteensä
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4 41
Aineettomat hyödykkeet 72 301
Varat yhteensä 76 342
Velat yhteensä
Nettovarat 76 342
Hankintameno 100 705
Liikearvo 24 363
Rahana maksettu kauppahinta 100 705
Hankinnan kohteiden rahavarat
Rahavirtavaikutus -100 -705

Vuoden 2011 toisen neljänneksen aikana hankitun kohteen tulosvaikutus kertyneeseen liiketulokseen on lähellä nollaa sen lyhyen konsernissa oloajan vuoksi.

Edellä kuvatuissa liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on määritettävissä luotettavasti. Toteutuneissa yhdistämisissä yhtiö on hankkinut potilaskantaa ja myyjätahojen ammatinharjoittajasitoumuksia, joihin liittyy kilpailukielto. Aineettomien hyödykkeiden käypä arvo on määritetty yrityskaupoissa vakiintuneen hintatason ja arvioitujen tulevien kassavirtojen diskontattujen arvojen perusteella.

Jäljelle jäävä liikearvo muodostuu kunkin kauppaprosessin yhteydessä erikseen määriteltävistä liiketoiminnan tulo-odotuksista, hankitun kohteen paikallisista arvotekijöistä kuten ammattitaitoisesta työvoimasta sekä niistä synergiaeduista ketjuhallinnan perustekijöiden, kuten myyntitoiminnon, henkilöresursoinnin, tuotannon järjestämisen ja hankintatoiminnan osalta, jotka hankittavassa kohteessa arvioidaan saavutettavan, kun se liitetään osaksi Oralin ketjutoimintaa.

Seuraava hankinta tehtiin vuoden toisella neljänneksellä yllä esitettyyn taulukkoon:

Origon Hammaslääkärit Oy:n toiminta yhdistettiin Oral-ketjuun 4.4.2011. Liiketoiminnasta maksettiin 100 tuhatta euroa, ja hankinnasta muodostuva liikearvo on 24 tuhatta euroa.

Edellisessä tilinpäätöksessä alustavina yhdisteltyihin liiketoimintoihin ei ole tammi-kesäkuun 2011 aikana tehty muutoksia.

Vakuudet ja vastuusitoumukset

Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet (1000 EUR) 30.6.2011 31.12.2010 (* 31.12.2009
Yrityskiinnitys 7000 7 000 6 000


Velat, joita varten vakuudet on annettu (1000 EUR)
Rahalaitoslainat 3110 3 486 2 892
Leasingvastuut ja muut vastuut (1000 EUR)
Vuoden sisällä erääntyvät 118 144 119
Yli vuoden päästä erääntyvät 115 133 134
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä 233 277 253
Vuokravastuut (1000 EUR)
Vuokravastuut toimitiloista 5 024 3 389 2 825
Yhteensä 5 024 3 389 2 825
(* vertailukauden luvut, joita ei aiemmin ole raportoitu, eivät ole saatavilla takautuvasti
Katsauskaudella on kirjattu kuluksi seuraavat vuokrat (1000 EUR) 1.1.-30.6.2011 1.1.-
30.6.2010
Toimitilavuokrat 800 482
Ajoneuvovuokrat 95 66
Asuntovuokrat 11 32
Kalustovuokrat 55 23
Katsauskauden kuluksi kirjatut vuokrat yhteensä 961 603

TUNNUSLUVUT 1.1.-30.6.2011 1.1.-30.6.2010
Osakekohtainen tulos, EUR(merkintäantioikaistu) -0,02 0,08
Omapääoma/osake, euroa 1,68 1,33
Omavaraisuusaste, % 50,9 42,0
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 2660 1081

Tunnuslukujen laskentakaavat ja käytettävien termien määritelmät:

Oma pääoma/osake
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Omavaraisuusaste, %
Oma pääoma/Taseen loppusumma

Käyttökate

Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella

Korolliset velat

Taseen velat -veloissa esitetty laskennallinen verovelka – korottomat osto-, siirto- ja ennakkomaksuvelat- muut korottomat velat.


SUURIMMAT OMISTAJAT 30.6.2011

Omistaja Omistusosuus, %
Atine Group Oy 29,91
Korhonen Juha 8,94
Ranki Kari 7,67
Keskinäinen Eläkevakuutus Ilmarinen 5,15
Korhonen Sari 4,00
Lahikainen Kimmo 3,70
Sir 8 Oy (Antti Kasi) 1,94
Placeringsfonden SEB Gyllenberg Small Firm C/O SEB Gyllenberg Fond 2,15
Björkman Stefan 1,74
Virta Erkki 1,60
10 suurinta yhteensä 66,81
Muut 33,19
Yhteensä 100,00

Oral Hammaslääkärit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo T. Laitinen puh. 0500 701230
Talousjohtaja Lauri Larjavaara puh. 040 584 6706
Etunimi.sukunimi@oral.fi

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi

Oral_osavuosikatsaus_1-6_2011