17.02.2012 07:30:00 CET

Liikevaihto kasvoi vahvasti, tulos lievästi positiivinen – Oral Hammaslääkärit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2011

Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2012 klo 8.30


LIIKEVAIHTO KASVOI VAHVASTI, LIIKETULOS LIEVÄSTI POSITIIVINEN
– ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011


– Liikevaihto 46,3 (39,4) milj. euroa, kasvua 17,5 %; Q4 liikevaihto 12,5 (11,2) milj. euroa
– Käyttökate 2,7 (3,6) milj. euroa, laskua 25 %; Q4 käyttökate 0,7 (1,1) milj. euroa
– Liiketulos 0,0 (1,6) milj. euroa; Q4 liiketulos -0,1 (0,5) milj. euroa
– Katsauskauden tulos -0,3 (1,0) milj. euroa
– Liiketoiminnan rahavirta 1,7 (3,3) milj. euroa; Q4 1,5 (1,4) milj. euroa
– Koko vuoden osakekohtainen tulos -0,04 (0,15) euroa
– Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta vaan esittää jaettavaksi pääoman palautusta 0,03 euroa osakkeelta
– Vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan ylittävän 50 miljoonaa euroa ja liiketuloksen arvioidaan parantuvan merkittävästi vuodesta 2011.

Oral Hammaslääkärit Oyj on monipuolisia suu- ja hammasterveyden palveluja tuottava yhtiö, jonka hammaslääkäriasemilla työskenteli vuoden 2011 lopussa 702 hammasterveyden ammattilaista. Vuoden 2011 lopussa Oral-ketjuun kuului 23 hammaslääkäriasemaa ja 139 (120) hoitoyksikköä eli täysin varusteltua hoitohuonetta. Hoitokäyntejä asemille tehtiin yhteensä 252.250 (226.800), jossa on kasvua 11,2 prosenttia.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n taloudellisena tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen 80 miljoonaan euroon vuoden 2015 loppuun mennessä. Tulostavoitteena on vähintään kymmenen prosentin liiketulos liikevaihdosta vuonna 2015. Kasvu tullaan toteuttamaan sekä yritysostoin että laajentamalla nykyisiä asemia. Yhtiö selvittää myös mahdollisuuksia laajentaa asemaverkostoaan kansainvälisesti.

Toimitusjohtajan kommentti

”Vuosi 2011 oli Oralissa jälleen kasvun vuosi. Laajensimme toimipisteverkkoamme Joensuuhun ja Kuopioon ja lisäsimme tarjontaa merkittävästi myös olemassa olevilla asemillamme. Liikevaihtomme kasvoi 17,5 prosenttia. Liikevaihdon kasvusta lähes puolet muodostui olemassa olevien asemien laajennuksista ja kysynnän kasvusta ja hieman yli puolet yritysjärjestelyistä. Emme kuitenkaan saaneet lisäkapasiteettia käyttöön aivan tavoitellussa aikataulussa, mikä luonnollisesti heikensi tulostamme.

Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla keskityimme ensisijaisesti kannattavuuteen, ja tärkein tavoitteemme on edelleen nostaa asemien ja konsernin hammaslaboratorion käyttöasteita. Uskon, että asemiemme käyttöasteet paranevat alkaneena vuonna sekä näkyvyyttä lisäämällä että rekrytoimalla uusia hammaslääkäreitä.

Tavoitteemme on edelleen kasvaa laajentumalla uusille paikkakunnille ja vahvistamalla nykyisten asemiemme tarjontaa erityisesti yritysjärjestelyin. Tästä hyvä esimerkki on joulukuussa hankittu Olarin Hammaslääkäriasema Oy, joka yhdistetään Oralin Tapiolan asemaan. Uusi Oral Hammaslääkärit Tapiola aloittaa 45 hammasterveyden ammattilaisen voimin uusissa tiloissa Tapiolan Vesiputoustalossa maaliskuussa 2012. Siitä tulee yksi ketjumme suurimmista täyden palvelun asemista.

Kasvustrategiaamme kuuluu keskeisesti työpaikkahammaslääkäripalveluiden kasvattaminen, minkä lisäksi selvitämme yhteistyömahdollisuuksia sekä julkisen sektorin että opiskelijahammashuollon organisaatioiden kanssa.

Tulevan kasvun rahoittamiseksi järjestimme vuoden 2011 alussa osakkeenomistajillemme merkintäoikeusannin, joka merkittiin täysimääräisesti. Sen ja samaan aikaan tehdyn lainajärjestelyn ansiosta olemme hyvissä asemissa laajentamaan Oral-ketjua edelleen”, sanoo Oralin toimitusjohtaja Martin Forss.

Toimintaympäristö

Eurokriisin aiheuttama yleinen taloudellinen epävarmuus ei ole ainakaan vielä näkynyt yksityisten hammasterveyspalveluiden kysynnässä. Kysyntä on kasvanut edelleen tasaisesti, ja Oralin potilasmäärät kasvoivat vuonna 2011 niin uusilla kuin pitempäänkin toimineilla hammaslääkäriasemilla.

Suomen suu- ja hammasterveyden markkinan arvo on Oralin arvioiden mukaan yhteensä noin 900 miljoonaa euroa, ja se jakaantuu tasaisesti yksityisen ja julkisen sektorin kesken. Julkinen terveydenhuolto on keskittynyt hammasterveyden peruspalveluihin, kun taas yksityisillä hammaslääkäriasemilla tehdään huomattavasti enemmän vaativia erikoistoimenpiteitä. Varsinkaan aikuisten tarvitsemia erikoishammaslääkäripalveluja ei ole terveyskeskuksissa kysyntää vastaavasti. Merkittävä tekijä julkisen hammashoidon hoitotakuuongelmiin on hammaslääkäripula, joka on myös yksi Oralin kasvun riskitekijöistä joillakin alueilla. Suurin pula sekä yksityisellä että julkisella sektorilla on erikoishammaslääkäreistä. Hammaslääkäreiden saatavuus Oral-konserniin on kuitenkin jatkunut hyvänä.

Julkisen hammashoidon jonoja on pyritty purkamaan muun muassa vuonna 2009 voimaan astuneella lailla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Sen odotettiin tuovan uusia mahdollisuuksia hoitoketjujen tehokkaampaan organisointiin, mutta yksityisiä hammasterveyspalveluita hyödyntävän setelin käyttö on ollut odotettua hitaampaa ja vaihtelee eri puolilla Suomea.

Erityisesti ikääntyvän väestön ostokyvyn parantumisen odotetaan lisäävän vaativien, yksityisellä hammasterveyssektorilla tehtävien toimenpiteiden kysyntää. Kysyntää lisäävät myös terveyden, hyvinvoinnin ja ulkonäön kasvava arvostus.

Yksityiselle sektorille on tullut viime vuosina uusia toimijoita erityisesti pääkaupunkiseudulla, ja kilpailun arvioidaan jonkin verran lisääntyvän.

Yksityisten suu- ja hammaslääkäripalveluiden kysyntään vaikuttavat hoidon lukumäärällisen ja laadullisen tarpeen lisäksi Kansaneläkelaitoksen maksamat korvaukset ja kuntien käyttämien ostopalveluiden määrä. Vuonna 2012 Kela-korvaus laajenee siten, että myös suuhygienistin antama hoito tulee sairasvakuutuslain mukaisen Kelan suorakorvauksen piiriin.

Liikevaihto ja tulos

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.1.-31.12.2011 kasvoi 17,5 prosenttia ja oli 46,3 (39,4) miljoonaa euroa. Kasvusta noin 47 prosenttia muodostui orgaanisesti ja noin 53 prosenttia yritys- ja liiketoimintakauppojen seurauksena. Orgaaninen kasvu sisältää olemassa olevien asemien laajennukset.

Liiketulos oli 0,03 (1,6) miljoonaa euroa eli 0,1 (4,1) prosenttia liikevaihdosta ja katsauskauden tulos -0,3 (1,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,04 (0,15) euroa osakkeelta. Osakeoptioilla ei ollut laimentavaa vaikutusta osakekohtaiseen tulokseen.

Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 11,3 prosenttia ja oli 12,5 (11,2) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen liiketulos oli -0,1 (0,5) miljoonaa euroa.

Vuoden 2011 liikevaihtoa kasvattivat yritysostot sekä vuoden 2010 lopussa ja 2011 alussa tehdyt asemien laajennukset. Laajennettujen asemien ja elokuussa 2010 hankitun hammaslaboratorion käyttöasteet jäivät odotettua alhaisemmiksi, mikä heikensi kauden tulosta. Koko vuoden tulosennustetta korjattiin 13.6. annetulla tiedotteella, jossa liiketuloksen arvioitiin muodostuvan vain lievästi voitolliseksi. Aiemman arvion mukaan koko vuoden euromääräinen liiketulos olisi kasvanut.

Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla Oral keskittyi ensisijaisesti asemien käyttöasteiden parantamiseen. Käyttöasteita pyrittiin nostamaan muun muassa aktiivisella markkinoinnilla sekä täydentämällä lääkärikuntaa kokeneilla ja
alueellaan tunnetuilla hammaslääkäreillä. Joillakin paikkakunnilla kasvua rajoittaa hammaslääkäreiden saatavuus, ja näillä alueilla on tehostettu rekrytointia. Myös hammaslaboratorion integrointi on edennyt, ja laboratorion käyttöaste on parantunut. Käyttöasteet jäivät kuitenkin odotuksista myös viimeisellä vuosineljänneksellä.

Työpaikkahammashoidon kysyntä on lisääntynyt, ja tämän liiketoiminnan osuus on Oralissa noin kuusi prosenttia liikevaihdosta.

Koko vuoden osakekohtainen tulos oli -0,04 (0,15) euroa. Viimeisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli -0,02 (0,04) euroa. Osakemäärän korottuminen osakeannilla vuonna 2011 on otettu huomioon myös vertailuvuoden osakekohtaisessa tuloksessa. Osakeoptioilla ei ollut laimentavaa vaikutusta osakekohtaiseen tulokseen.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Oral Hammaslääkärit Oyj -konsernin taseen loppusumma 31.12.2011 oli 28,0 (24,1) miljoonaa euroa. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset olivat 2,8 (2,4) miljoonaa euroa. Korollisia nettovelkoja oli 5,8 (7,9) miljoonaa euroa. Ne koostuvat lyhyistä korollisista veloista 2,0 (3,6) miljoonaa euroa, pitkistä korollisista veloista 5,0 (4,7) miljoonaa euroa ja kassavaroista 1,2 (0,4). Nettovelan määrää pienensi alkuvuonna toteutettu merkintäoikeusanti. Velat liittyvät yrityskauppojen ja muun laajentumisen vaatimaan lainoitukseen. Korollisiin nettovelkoihin sisältyy 1,2 (1,4) miljoonaa euroa tehtyjen yrityskauppojen loppukauppahintoja, joiden toteutuminen riippuu asemien tuloksentekokyvystä seuraavien vuosien aikana. Konsernin maksuvalmius eli quick ratio -tunnusluku oli 0,52 (0,32).

Liiketoiminnan rahavirta vuonna 2011 oli 1,7 (3,3) milj. euroa ja 1,5 (1,4) milj. euroa vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta, maksettuja korkoja ja veroja oli 2,4 (3,6) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen vastaavat luvut olivat 0,5 (1,1) miljoonaa euroa.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 5,4 (5,7) miljoonaa euroa. Investoinnit muodostuvat katsauskaudella toteutetuista liiketoiminta- ja yrityshankinnoista sekä ostettujen asemien kalustojen, hoitolaitteiden ja toimitilojen muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukaisiksi.

Oralin poistot olivat 2,7 (2,0) ja viimeisellä neljänneksellä 0,8 (0,6) miljoonaa euroa. Yrityshankintojen tuomien aineettomien oikeuksien poistot muodostavat olennaisen osan konsernin poistoista. Tällaisia ovat erityisesti taseeseen IFRS:n mukaan kirjatut poistot potilaskannoista ja kilpailukieltosopimuksista.

Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 51,5 (39,2) prosenttia. Omavaraisuutta nosti tammi-helmikuussa toteutettu merkintäoikeusanti.

Tulevan kasvun rahoittamiseksi Oral Hammaslääkärit Oyj järjesti tammi-helmikuussa 2011 osakkeenomistajille maksullisen merkintäetuoikeusannin, jossa laskettiin liikkeelle uusia osakkeita noin kuudella miljoonalla eurolla. Kaikki annissa liikkeeseen lasketut 2.164.628 uutta osaketta merkittiin. Omaan pääomaan kirjattiin kulujen jälkeen noin 5,7 miljoonaa euroa.

Konsernin rakenne

Konsernin emoyhtiö on Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli tilikauden päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hammaslääkärit Seinäjoki Oy, Oral Hammaslääkärit Itäkeskus Oy, Oral Hammaslääkärit Joensuu Oy sekä Hammaskeskus Oy Ab. Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan omistamien tytäryhtiöiden Oral Hammaslääkärit Itäkeskus Oy:n ja Oral Hammaslääkärit Tikkurila Oy:n hallitukset päättivät fuusioida Oral Hammaslääkärit Tikkurilan Oral Hammaslääkärit Itäkeskukseen. Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan omistaman Hammaskeskus Oy Ab:n ja sen tytäryhtiön Oy Finvia Ab:n hallitukset päättivät fuusioida Finvian Hammaskeskukseen. Sulautumiset toteutettiin konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi eikä sulautumisvastiketta annettu. Sulautumisista tiedotettiin 25.8.2011 ja ne rekisteröintiin kaupparekisteriin 31.12.2011.

Oralilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 23 hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.

Liiketoiminnan kehittäminen ja yritysjärjestelyt

Oral Hammaslääkärit Oyj:n tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen 80 miljoonaan euroon vuoden 2015 loppuun mennessä. Tulostavoitteena on vähintään kymmenen prosentin liiketulos liikevaihdosta vuonna 2015. Kasvu tullaan toteuttamaan sekä yritysostoin että laajentamalla nykyisiä asemia vaarantamatta yhtiön maksuvalmiutta tai vakavaraisuutta. Lisäksi selvitetään kokonaan uusien asemien rakentamista keskeisille liikepaikoille sekä mahdollisuuksia laajentaa asemaverkostoa kansainvälisesti lähivuosina.

Vuonna 2011 Oral laajentui yritysjärjestelyillä Joensuuhun ja Kuopioon ja vahvisti olemassa olevia asemiaan liiketoimintakaupoilla Tampereella, Helsingissä ja Espoossa.

Maaliskuussa Oral avasi uuden aseman Kuopiossa ja laajensi merkittävästi Tampereen asemaansa sekä Hakaniemen ja Erottajan asemiaan Helsingissä. Laajentumisiin liittyvät hankinnat Kuopion Hammaslaser Oy ja Deltadent Oy Hakaniemessä siirtyivät Oralin omistukseen 1.3.2011.


Syyskuussa Oral laajensi toimintaansa Joensuuhun, kun kuuden hoitoyksikön Teräskulman Hammaslääkäriasema Oy siirtyi osaksi Oral Hammaslääkärit -konsernia 1.9.2011.

Joulukuussa Oral hankki Olarin Hammaslääkärit Oy:n liiketoiminnan, joka yhdistetään Oralin Tapiolan hammaslääkäriasemaan. Uusi suurasema aloittaa Tapiolassa uusissa tiloissa maaliskuussa 2012, jolloin Olarin Hammaslääkärit Oy siirtyy osaksi Oral-ketjua.

Lisäksi Oral on tehnyt useita liiketoimintakauppoja pienistä hammaslääkäriasemista.

Hammaslääkäriasemien laajentaminen ja vahvistaminen on osa Oralin kasvustrategiaa, jonka mukaan Oral hakee kasvua erityisesti suurista kaupungeista. Yritys- ja liiketoimintakaupoilla tavoitellaan nopeampaa asiakaskunnan laajentamista kuin mitä uusia hammaslääkäreitä rekrytoimalla saavutetaan.

Hankittujen liiketoimintojen vaikutus konsernin taseeseen ja tulokseen esitetään tämän tiedotteen taulukko-osassa.

Henkilöstö

Oralin työyhteisö koostuu pääosin vastaanotoilla toimivista hammaslääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienisteistä ja toimistohenkilöstöstä. Yhtiön hallinnossa ja ketjun tukitehtävissä työskenteli tilikauden päättyessä toimitusjohtaja mukaan lukien 21 (17) henkilöä.

Oral-konsernissa työskenteli vuonna 2011 keskimäärin 685 (568) koko- ja osa-aikaista henkilöä ja vuoden lopussa 702 (600) henkilöä. Vuoden lopun henkilöstövahvuudesta 534 (446) oli työsuhteessa Oraliin ja 168 (154) työskenteli sopimussuhteessa ammatinharjoittajana.

Työsopimussuhteisen henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa oli 38,8 (38,6) vuotta. Naisia on työsopimussuhteisesta henkilöstöstä 89,5 (89,8) prosenttia ja miehiä 10,5 (10,2) prosenttia.

Työsopimussuhteessa työskentelevistä kokoaikaisten työntekijöiden osuus vuoden lopussa oli 83,9 (78,0) prosenttia henkilöstöstä ja osa-aikaisten vastaavasti 16,1 (22,0) prosenttia.

Osaamisen vahvistamisessa keskityttiin edelleen asiakaspalveluun ja esimiestaitoihin. Henkilöstökoulutuksena järjestettiin myös kliinisen työn laatua tukevaa ammatillista koulutusta sekä työn erityisolosuhteide
n vaatimaa säteilyturvallisuuskoulutusta. Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia parannettiin vuoden lopussa toteutetulla henkilöstötutkimuksella sekä kehittämällä työsuojelutoimikunnan ja luottamushenkilötyöryhmän toimintaa.

Vaikka alalla on edelleen pulaa hammaslääkäreistä, Oralin kiinnostavuus työnantajana on säilynyt hyvänä. Erityisesti mahdollisuus työskennellä työsuhteessa ammatinharjoittajana toimimisen sijaan herättää kasvavaa kiinnostusta. Myös Oralin vahva markkina-asema ja uudenaikaiset työtilat ovat vahvistaneet Oralin asemaa työnantajana.

Kliinisen hoidon neuvottelukunta

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kliinisen hoidon neuvottelukunta on yhtiön johdosta riippumaton, pääosin yhtiön ulkopuoliseen asiantuntemukseen perustuva neuvoa ja suosituksia antava elin. Neuvottelukunta edistää erityisesti hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Oral Hammaslääkärit Oyj:n kliiniseen neuvottelukuntaan kuuluivat vuonna 2011 HLT, EHL Mikko Rantala, dosentti Kimmo Suomalainen, dosentti Tapio Tammisalo, dosentti Olli Teronen, EHL Susanne Tuominen, EHL Heikki Alapulli ja puheenjohtajana professori Tuomas Waltimo. Kliinisen hoidon neuvottelukunnan työtä koordinoi Oral Hammaslääkärit Oyj:n puolesta yhtiön vastaava lääketieteellinen johtaja.

Johto ja hallinto

Oral Hammaslääkärit Oyj:n toimitusjohtajana toimi tilikaudella 23.5.2011 asti KTM Marina Vahtola. Vt. toimitusjohtajana toimi 24.5.-20.11.2011 dipl. ins., Oralin hallituksen jäsen Timo T. Laitinen. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin 21.11. 2011 alkaen KTM Martin Forss.

Yhtiön johtoryhmän muodostivat tilikauden päättyessä toimitusjohtajan lisäksi vastaava lääketieteellinen johtaja LL, HLL Janne Ryhänen, liiketoimintajohtaja, terveystieteen maisteri Anna-Maria Mäkelä sekä talousjohtaja, KTM Lauri Larjavaara.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitukseen kuului tilikauden päättyessä seitsemän varsinaisen yhtiö-kokouksen 24.3.2011 valitsemaa jäsentä. Hallituksessa toimivat Benedict (Ben) Wrede (puheenjohtaja), Juhani Erma (varapuheenjohtaja), Mikael Ingberg, Antti Kasi, Timo T. Laitinen, Kirsti Piponius ja Tuomas Waltimo. Hallituksen kokoonpano oli sama myös tilikauden alusta yhtiökokoukseen asti.

Yhtiön tilintarkastajana toimii PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Martin Grandell.

Hallituksen ja toimitusjohtajan henkilökohtaisesti tai määräys- ja vaikutusvaltayhtiöidensä kautta omistamien osakkeiden lukumäärä 31.12.2011 oli 270.360, joka edustaa 3,1 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkkiot

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2011 päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksettiin palkkiota 2.550 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 2.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 1.200 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkio hallituksen valiokuntien kokouksista on 150 euroa.

Toimitusjohtajana 23.5. 2011 saakka toimineen Marina Vahtolan palkka erokorvauksineen tilikaudelta 2011 oli yhteensä 299.937 euroa. Vt. toimitusjohtajana 24.5.-20.11.2011 toimineelle Timo T. Laitiselle maksettiin palkkiona 134.070 euroa. Toimitusjohtajana 21.11.2011 lähtien toimineelle Martin Forssille maksettiin palkkaa 22.520 euroa.

Osakkeet ja osakepääoma

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2011 oli 570.807,20 euroa. Osakkeiden lukumäärä oli katsauskauden päättyessä 8.742.042. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.

Tulevan kasvun rahoittamiseksi osakkeenomistajille järjestetyssä maksullisessa merkintäetuoikeusannissa laskettiin liikkeelle uusia osakkeita kuudella miljoonalla eurolla eli 2.164.628 uutta osaketta, jotka kaikki merkittiin. Osakkeiden merkintäaika oli 18.-27.1.2011 ja merkintähinta 2,78 euroa. Omaan pääomaan kirjattiin annin kulujen jälkeen noin 5,7 miljoonaa euroa.

Merkintäetuoikeusannin lisäksi osakkeiden määrä lisääntyi yhteensä 83.528 uudella osakkeella. Näistä 29.3.2011 kaupparekisteriin merkitystä osakkeesta 55.974 osakkeen merkinnät perustuvat yhtiön avainhenkilöille suunnattuun optio-ohjelmaan 2007A, jossa osakkeen merkintähinta oli noin 3,10 euroa ja merkintäaika 1.4.2010-31.3.2011.Tehtyjen merkintöjen jälkeen kaikki 2007A-optio-ohjelman mukaiset merkintäoikeudet on käytetty. Uusista osakkeista 16.960 annettiin Itäkeskuksen Hammaslääkäriasema Oy:n entisille omistajille perustuen suunnattuun optio-ohjelmaan, jossa osakkeet olivat kauppakirjan mukaisesti osa ehdollista lisäkauppahintaa. Osakkeiden merkintähinta oli noin 2,95 euroa ja merkintäaika 28.2.2011-31.5.2011. Tehtyjen merkintöjen jälkeen kaikki Itäkeskuksen Hammaslääkäriasema Oy:n entisille omistajille suunnatun optio-ohjelman mukaiset merkintäoikeudet on käytetty. Kaupparekisteriin 29.3.2011 rekisteröidyistä osakkeista 10.594 perustuu Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksen päätökseen suunnatusta osakeannista Oral Hammaslääkärit Oyj:n johdolle. Uudet osakkeet ovat osa aiemmin sovittua johdon kannustinjärjestelmää. Osakkeen merkintähinta oli 4,00 euroa/osake. Kaikkien osakkeiden merkintähinnat, yhteensä 264.976 euroa, on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeiden lukumäärässä tai osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen.

Osakkeille maksettiin 29.3.2011 osinkoa 0,06 euroa per osake eli yhteensä 525 tuhatta euroa.

Yhtiöllä ei ollut tilikauden päättyessä voimassa olevia optio-ohjelmia.

Yhtiökokoukset ja hallituksen voimassaolevat valtuudet

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.3.2011 päätti tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille sekä hallituksen ja sen valiokuntien esitysten mukaisesti muista varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista, hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankinnasta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2010 maksetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä. Yhtiökokous päätti, että hallituksessa jatkavat Juhani Erma (OTL, varatuomari), Mikael Ingberg (Ph.D. Econ.), Antti Kasi (ekonomi), Timo T. Laitinen (Dipl. ins), Kirsti Piponius (KTM), Tuomas Waltimo (professori) ja Ben Wrede (B.Sc. Eng).

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Martin Grandell.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 865.851 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättä
mässä laajuudessa. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 12 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 3.500.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen ja rahoittaminen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistaminen tai henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttaminen, tai hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi hallitus kutsui 5.12.2011 koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään yhtiöjärjestyksen muutoksesta ja tilikauden pidentämisestä. Hallitus kuitenkin peruutti 28.12.2011 pidettäväksi suunnitellun kokouksen 22.12.2011, koska yhtiö sai tuolloin tiedon korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä, jonka mukaan yhtiöllä ei ole oikeutta vähentää vuosien 1999-2003 ja 2005 tappioita verotuksessaan vuonna 2006 tapahtuneen omistajanvaihdoksen vuoksi, joten tarvetta tilikauden pidentämiselle ei ollut.

Muutokset omistajakunnassa

Oral Hammaslääkärit Oyj sai 25.1.2011 tiedon, että Kimmo Lahikaisen omistusosuus Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä alittaa 1/20 sen jälkeen, kun Oral Hammaslääkärit Oyj:n merkintäanti päättyy. Kimmo Lahikaisen omistusosuus oli merkintäannin jälkeen 3,82 prosenttia ja osakkeiden lukumäärä 331.081.

Oral Hammaslääkärit Oyj sai 21.1.2011 tiedon, että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistusosuus Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ylittää 1/20 sen jälkeen, kun Ilmarinen on käyttänyt Oral Hammaslääkärit Oyj:n merkintäannissa saamansa merkintäoikeudet. Ilmarisen omistusosuus oli annin jälkeen 5,06 prosenttia ja osakkeiden lukumäärä 438.000.

Corporate Governance -suositusten noudattaminen

Oral Hammaslääkärit Oyj noudattaa hallinnoinnissaan 1.1.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Sen noudattamisesta annettava selvitys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla vuoden 2011 tilinpäätöksen julkaisemisajankohdasta lähtien.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus piti tilikaudella 2011 yhteensä 17 kokousta, ja hallitusten jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 95,0. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 11 kertaa erityisesti uuden toimitusjohtajan hakuun keskittyen. Tarkastusvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa.

Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Oral arvioi, että mikäli yleinen taloudellinen tilanne Suomessa heikkenee niin, että myös yleinen kulutuskysyntä olennaisesti heikkenee, tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia Oral Hammaslääkärit Oyj:n palveluiden kysyntään ja sitä kautta liikevaihtoon ja tulokseen. Tilinpäätöshetkellä palveluiden kysynnässä ei ole nähtävissä tämänkaltaisia olennaisia muutoksia.

Kilpailu suu- ja hammasterveyspalveluiden markkinoilla voi kiristyä ja vähentää Oralin palveluiden kysyntää.

Hammaslääkäreiden saatavuus kehittyi katsauskaudella yhtiön kannalta kohtuullisesti. Hammaslääkäreiden saatavuus valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä henkilöstön jatkuvuusriski yritys- ja liiketoimintakauppatilanteissa muodostavat kuitenkin edelleen yhden merkittävimmistä liiketoimintariskeistä. Yritysjärjestelyjen toteutukseen sekä järjestelyn jälkeiseen integrointiin liittyy usein myös muita riskejä, jotka voivat toteutuessaan heikentää yhtiön kannattavuutta ja kasvua. Riskeihin varaudutaan ensisijaisesti yritysjärjestelyjen huolellisella valmistelulla.

Liiketoiminta- ja yrityskaupat ja niihin liittyvät investointitarpeet sekä ketjunrakentamisen kustannukset edellyttävät yhtiön koon huomioiden merkittävää vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen käyttämistä. Yhtiön johto pyrkii neuvotteluin varmistamaan, että yhtiöllä on kullakin hetkellä käytössään kasvun, maksuvalmiuden ja käyttöpääomatarpeen edellyttämä rahoitus optimaalisin ehdoin. Yhtiön pääasialliset rahoitusriskit ovat rahoituksen saatavuus, korkoriski ja maksuvalmiusriski.

Riskejä käsitellään tarkemmin vuosikertomuksessa.

Verovalitus

Oral Hammaslääkärit Oyj sai 22.12.2011 tiedon korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä, jonka mukaan yhtiöllä ei ole oikeutta vähentää vuosien 1999-2003 ja 2005 tappioita verotuksessaan. Oral Hammaslääkärit Oyj ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista verosaamista taseeseen.

Kaupankäynti NASDAQ OMX Helsingissä

Tilikaudella 1.1.-31.12.2011 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeen alin kaupankäyntikurssi oli 2,89 euroa ja ylin 5,79 euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.12.2011 oli 2,95 euroa ja yhtiön markkina-arvo 25,8 miljoonaa euroa.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsingissä 1.6.1999 lähtien. Osakkeen kaupankäyntitunnus on ORA1V.

Osakkeenomistajien määrä tilikauden lopussa oli 3102 (2386). Osakevaihto oli 1722 103 kpl vuonna 2011. Kokonaisvaihdon osuus kaikista osakkeista oli 20 prosenttia vuoden 2011 aikana.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hammasterveyspalveluiden kysyntätilanne on pysynyt suhteellisen vakaana, ja yksityisten hammasterveyspalveluiden markkinan odotetaan pitkällä aikavälillä edelleen kasvavan keskimääräistä talouskasvua nopeammin. Erityisesti ikääntyvän väestön hoidon tarpeen lisääntymisen sekä ostokyvyn parantumisen odotetaan lisäävän vaativien, yksityisellä hammasterveyssektorilla tehtävien toimenpiteiden kysyntää. Oral uskoo, että pirstaloituneilla markkinoilla on kysyntää keskitetysti ja tehokkaasti hoidetulle hammasterveysketjulle.

Vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan ylittävän 50 miljoonaa euroa ja liiketuloksen arvioidaan parantuvan merkittävästi vuodesta 2011.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 ei makseta osinkoa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille maksettaisiin pääoman palautusta 0,03 euroa osakkeelta.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 22.3.2012 klo 18.00 alkaen Helsingissä. Kokouskutsu julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena.

Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus ja yhtiön kokonaan omistamien tytäryhtiöiden Oral Hammaslääkärit Itäkeskus Oy:n, Oral Hammaslääkärit Seinäjoki Oy:n ja Oral Hammaslääkärit Joensuu Oy:n hallitukset päättivät 16.2.2012 yhtiöiden fuusioimisesta konsernin emoyhtiöön Oral Hammaslääkärit Oyj:hin. Sulautumiset toteutetaan konsernirakentee
n yksinkertaistamiseksi eikä sulautumisvastiketta anneta. Sulautumissuunnitelmien suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.6.2012.

Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, -standardin vaatimuksia.

Tilinpäätöstiedotteen koko tilikautta koskevat luvut ovat tilintarkastettuja.

TALOUDELLINEN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1000 EUR 1-12/2011 10-12/2011 7-9/2011 4-6/2011 1-3/2011
Liikevaihto 46 268 12 464 9788 12424 11592
Voitto/tappio -317 -157 -17 -315 173
1-12/2010 10-12/2010 7-9/2010 4-6/2010 1-3/2010
Liikevaihto 39367 11195 8803 9853 9516
Voitto/tappio 1041 266 222 224 330

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1-12/2011 1-12/2010 10-12/2011 10-12/2010
Liikevaihto 46268 39367 12464 11195
Liiketoiminnan muut tuotot 349 130 73 38
Materiaalit ja palvelut -20205 -16780 -5357 -4679
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -15662 -12958 -4279 -3726
Poistot ja arvonalentumiset -2673 -1974 -764 -584
Liiketoiminnan muut kulut -8045 -6153 -2190 -1771
Liiketulos 32 1631 -54 473
Rahoitustuotot ja -kulut -478 -304 -209 -81
Voitto/tappio ennen veroja -447 1327 -262 393
Tuloverot 130 -286 105 -127
TILIKAUDEN voitto/tappio -317 1042 -157 266
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille -317 1042 -157 266
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos,e
– laimentamaton -0,04 0,15 -0,02 0,04
– laimennusvaikutuksella oikaistu -0,04 0,15 -0,02 0,04
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1-12/2011 1-12/2010 10-12/2011 10-12/2010
Tilikauden voitto/tappio -317 1042 -157 266
Uusien osakkeiden liikkeellelaskumenot -347 -148 -7 -148
LAAJA TILIKAUDEN voitto/tappio -664 894 -164 118
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -664 894 -164 118


TASE, 1000 EUR 31.12.2011 31.12.2010
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8340 7081
Liikearvo 8983 7934
Muut aineettomat hyödykkeet 5103 4983
Laskennalliset verosaamiset 355 144
Myytävissä olevat sijoitukset 4 4
Pitkäaikaiset varat yhteensä 22785 20147
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1261 1136
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2766 2414
Rahavarat 1172 432
Lyhytaikaiset varat yhteensä 5199 3982
Varat yhteensä 27984 24129
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 571 571
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12726 6585
Edell. tilikausien voitto/tappio 1434 1264
Tilikauden voitto/tappio -317 1042
Oma pääoma yhteensä 14414 9461
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 4983 4737
Laskennallinen verovelka 1024 1045
Pitkäaikaiset velat yhteensä 6006 5782
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 1990 3612
Ostovelat ja muut velat 5574 5273
Lyhytaikaiset velat yhteensä 7564 8885
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 27984 24129


-525

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR
Osake- pääoma Muut rahastot Voitto-varat Oma- pääoma Määräys- vallattomille
kuuluva
oma pääoma
Yht.
Oma
pääoma
1.1.2011
571 6585 2305 9461 9461
Tilikauden
tulos
-317 -317 -317
Osakeanti 6018 6018 6018
Maksetut
osingot
-525 -525
Optioilla
merkityt
osakkeet
123 123 123
Uusien
osakkeiden liikkeeseen
lasku menot
-347 -347 -347
Oma
pääoma
31.12.2011
571 12726 1117 14414 14414


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR
Osake-pääoma Yli- kurssi- rahasto Osake- anti- Muut
rahastot
Voitto- varat Oma- pääoma Määräys-
vallattomille
kuuluva
oma pääoma
Yht.
Oma
pääoma
1.1.2010
571 4929 250 734 1592 8076 8076
Tilikauden
tulos
1042 1042 1042
Myönnettyjen
optioiden
kuluvaikutuk-
sen oikaisu
9 9 9
Osakeanti -250 250
Kannustimien osakkeilla maksettava osuus 104 104 104
Maksetut osingot -189 -189 -189
Optioilla
merkityt
osakkeet
568 568 568
Uusien osakkei-
den liikkeeseen
lasku menot
-148 -148 -148
Siirto
ylikurssi-
rahastosta
-4929 4929
Oma
pääoma
31.12.2010
571 6585 2305 9461 9461


RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR 1.1.-31.12. 2011 1.1.-31.12. 2010
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto/tappio -317 1042
Oikaisut tilikauden tulokseen
Rahoitustuotot ja -kulut 478 304
Tilikauden verot -130 286
Muut oikaisut -329 -36
Poistot 2673 1974
Nettokäyttöpääoman muutos 145 183
Vaihto-omaisuus -125 -210
Yrityskauppojen vaikutus varastoihin 57 102
Lyhytaikaiset korottomat saamiset -352 -630
Yrityskauppojen oikaisu saamisiin 77 119
Lyhytaikaiset korottomat velat 301 1 111
Yrityskauppojen oikaisu velkoihin -142 -316
Käyvän arvon muutos koronvaihto- sopimuksiin -110
Muut 439 7
Korot -306 -251
Verot -470 -236
Liiketoiminnan kassavirta 1744 3266
Investointien nettorahavirta
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -1451 -2463
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -157 -98
Aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä saatu kauppahinta 15
Tytäryhtiön hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -630 -536
Liiketoimintakaupoissa hankitusta varallisuudesta maksettu kauppahinta -1021 -520
Muut investoinnit 6
Investointien rahavirta yhteensä -3244 -3612
Kassavirta ennen rahoitusta -1500 -346
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 480 955
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -798 -361
Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -867 -569
Lyhytaikaisten lainojen nostot 482 567
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2306
Merkintäoikeusanti 6018
Uusien osakkeiden liikkeellelaskumenot -460 -148
Optioilla merkityt osakkeet 215 105
Maksetut osingot -525 -189
Rahoituksen rahavirta 2240 360
Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) 740 14
Rahavarat tilikauden alussa 432 418
Rahavarat tilikauden lopussa 1172 432

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

Hankitut liiketoiminnot

Hankituista liiketoiminnoista on esitetty kuvaus hallituksen toimintakertomuksessa.

Alla olevassa taulukossa on esitetty vuosina 2011 ja 2010 aikana tehdyistä yritys- ja liike-toimintakaupoista yhteenlaskettuna maksetut vastikkeet, hankitut varat ja vastaanotetut velat hankintapäivien käypään arvoon. Osaan hankinnoista liittyy ehdollinen vastike, joka on arvostettu hankintahetkelle diskontattuun käypään arvoonsa. Yhtiö on kirjannut ehdolliset vastikkeet maksimiarvoihinsa eli olettaen ehdollisten kauppahintojen toteutuvan täysimääräisinä.

Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen arvot hankintapäivinä olivat seuraavat:

1000 EUR Vuoden 2011 hankintojen kirjaamisessa käytetyt käyvät arvot
Vuoden 2010 hankintojen kirjaamisessa käytetyt käyvät arvot
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 108 244
Aineettomat hyödykkeet 593 393
Sijoitukset 4
Vaihto-omaisuus 57 102
Saamiset 77 119
Rahavarat 53 37
Varat yhteensä 888 899
Korolliset velat 47 106
Laskennallinen verovelka 39 62
Muut velat 142 209
Velat yhteensä 230 378
Nettovarat 658 521
Hankintameno 1895 1906
Liikearvo(* 1301 1384
Rahana maksettu kauppahinta 1442 840
Hankinnan kohteiden rahavarat 53 37
Rahavirtavaikutus -1389 -803

(*Hankintojen mukana siirtyi 13 tuhatta euroa liikearvoa

Vuoden 2011 aikana hankittujen kohteiden liiketoiminnallaan aiheuttama tulosvaikutus kertyneeseen liiketulokseen on lähellä nollaa. Tämän lisäksi niiden hankinnoista aiheutui 47 tuhatta euroa transaktiokuluja.

Edellä kuvatuissa liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on määritettävissä luotettavasti. Toteutuneissa yhdistämisissä yhtiö on hankkinut potilaskantaa ja myyjätahojen ammatinharjoittajasitoumuksia, joihin liittyy kilpailukielto. Aineettomien hyödykkeiden käypä arvo on määritetty yrityskaupoissa vakiintuneen hintatason ja arvioitujen tulevien kassavirtojen diskontattujen arvojen perusteella.

Jäljelle jäävä liikearvo muodostuu kunkin kauppaprosessin yhteydessä erikseen määriteltävistä liiketoiminnan tulo-odotuksista, hankitun kohteen paikallisista arvotekijöistä kuten ammattitaitoisesta työvoimasta sekä niistä synergiaeduista ketjuhallinnan perustekijöiden, kuten myyntitoiminnon, henkilöresursoinnin, tuotannon järjestämisen ja hankintatoiminnan osalta, jotka hankittavassa kohteessa arvioidaan saavutettavan, kun se liitetään osaksi Oralin ketjutoimintaa.

1.10.2008 konserniin hankitun CL-T Dent Ab:n taseeseen kirjatun lisäkauppahinnan ehdoksi ajalle 1.1.2010-31.12.2010 asetetut liiketoiminnalliset tavoitteet eivät toteutuneet. Liikearvon määrää konsernissa alennettiin 15 tuhannella eurolla.

1.11.2008 konserniin hankitun Kalottident Oy:n taseeseen kirjattuun lisäkauppahintaan vaadittavat liikevaihtoon ja liiketulokseen ajalla 1.1.2010-31.12.2010 sidotut liiketoiminnalliset tavoitteet eivät toteutuneet. Liikearvon määrää konsernissa alennettiin 132 tuhannella eurolla.

1.12.2008 konserniin hankitun Oral Hammaslääkäri Itäkeskus Oy:n taseeseen kirjattuun lisä-kauppahintaan vaadittavat liikevaihtoon ja liiketulokseen ajalla 1.1.2010-31.12.2010 sidotut liiketoiminnalliset tavoitteet ylittyivät. Liikearvon määrää konsernissa korotettiin siltä osin 15 tuhannella eurolla.

29.12.2009 konserniin hankitun Järvenpään Hammashoito Oy:n taseeseen kirjattuun lisä-kauppahintaan vaadittavat liikevaihtoon ja hammaslääkäreiden keskituntilaskutukseen ajalla 1.1.2011-31.12.2011 sidotut liiketoiminnalliset tavoitteet eivät toteutuneet. Liikearvon määrää konsernissa alennettiin 120 tuhannella eurolla.

Yhtiön johto arvioi, että vuoden 2010 elokuussa hankittu Kielotien Hammaslääkäriasema Oy ei aivan yllä kirjanpitoon hankintahetkellä kirjattujen lisäkauppahintaerien ehtoina oleviin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Tilikaudelle tuloutettiin 80 tuhatta euroa.

Yhtiön johto arvioi, että vuoden 2010 syyskuussa hankittu Hammaskeskus Oy Ab ei yllä kirjanpitoon hankintahetkellä kirjattujen lisäkauppahintaerien ehtoina oleviin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Katsauskaudelle tuloutettiin 75 tuhatta euroa.

Edellisessä tilinpäätöksessä alustavina yhdisteltyihin liiketoimintoihin ei ole tammi-joulukuun 2011 aikana tehty muutoksia.

Vakuudet ja vastuusitoumukset

Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet (1000 EUR) 2011 2010
Yrityskiinnitys 7 000 7 000
Velat, joita varten vakuudet on annettu (1000 EUR) 2011 2010
Rahalaitoslainat 3214 3 486
Leasingvastuut ja muut vastuut (1000 EUR) 2011 2010
Vuoden sisällä erääntyvät 83 144
Yli vuoden päästä erääntyvät 55 133
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä 138 277
Vuokravastuut (1000 EUR) 2011 2010
Vuokravastuut toimitiloista 5 486 3 389
Yhteensä 5 486 3 389
Tilikaudella on kirjattu kuluksi seuraavat vuokrat (1000 EUR) 2011 2010
Toimitilavuokrat 1 713 1 168
Ajoneuvovuokrat 229 145
Asuntovuokrat 22 53
Kalustovuokrat 118 45
Tilikauden kuluksi kirjatut vuokrat yhteensä 2 082 1 411


TUNNUSLUVUT 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010
Osakekohtainen tulos, EUR (merkintäantioikaistu) -0,04 0,15
Omapääoma/osake, euroa 1,65 1,46
Omavaraisuusaste, % 51,5 39,2
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 5356 5698

Tunnuslukujen laskentakaavat ja käytettävien termien määritelmät:

Osakekohtainen tulos: Katsauskauden tulos/Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana

Oma pääoma/osake:
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Omavaraisuusaste, %: Oma pääoma/Taseen loppusumma

Käyttökate: Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella

Korolliset velat: Taseen velat -veloissa esitetty laskennallinen verovelka – korottomat osto-, siirto- ja ennakkomaksuvelat- muut korottomat velat.


SUURIMMAT OMISTAJAT 31.12.2011

Omistaja Omistusosuus, %
Atine Group Oy 29,99
Korhonen Juha 8,99
Ranki Kari 7,67
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5,15
Korhonen Sari 3,95
Lahikainen Kimmo 3,70
Sir 8 Oy (Antti Kasi) 2,29
Placeringsfonden Seb Gyllenberg Small Firm 2,15
Björkman Stefan 1,74
Virta Erkki 1,60
10 suurinta yhteensä 67,22
Muut 32,78
Yhteensä 100,00Oral Hammaslääkärit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Martin Forss, puh. 040 779 6266
Talousjohtaja Lauri Larjavaara, puh. 040 584 6706
Etunimi.sukunimi@oral.fi

Tiedotustilaisuus tuloksesta järjestetään analyytikoille ja medialle tänään 17.2. klo 11.00 Hotelli Scandic Marskin Talisman-tilassa, Mannerheimintie 10, Helsinki. Tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivuilla viimeistään 1.3.2012.

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi

Oral Hammaslääkärit – Tilinpäätöstiedote 2011