ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 11.6.2014 kello 17.30

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ: RENIDEO HOLDING OY TOTEUTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA TEHDYN OSTOTARJOUKSEN

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvas­taista.

Renideo Holding Oy (”Tarjouksentekijä”) on tänään tehnyt arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen (liputusilmoitus), jonka mukaan sen omistus Oral Hammaslääkärit Oyj:n (”Oral”) osakkeista ylittää 9/10 rajan Oralin kokonaisosakemäärästä sekä kokonaisäänimäärästä.

Tarjouksentekijä on tänään myös julkistanut tiedotteen, jonka mukaan Tarjouksentekijä toteaa ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttyneen ja julistaa ostotarjouksen ehdottomaksi. Ostotarjouksen jo hyväksyneiden osakkeiden osalta hyväksymisiä ei enää ole mahdollista peruuttaa ja näiden osakkeiden osalta Tarjouksentekijä toteuttaa ostotarjouksen toteuttamiskaupat ehtojen kohdan ”Maksuehdot ja selvitys” mukaisesti. Kyseisten jo hyväksyneiden Osakkeiden osalta Ostotarjous toteutetaan viimeistään 18.6.2014 ja Tarjoushinta maksetaan arviolta 24.6.2014.

Muut Oralin osakkeenomistajat voivat yhä hyväksyä ostotarjouksen jäljellä olevana jatkettuna tarjousaikana. Oralin osakkeenomistajien tulee kuitenkin huomioida, että mahdollisuus toimittaa ostotarjouksen hyväksyntä rajautuu aina osakkeenomistajan tilinhoitajan aukioloaikojen puitteisiin, koska tilinhoitajan tulee vastaanottaa ostotarjouksen hyväksyntä ennen jatketun tarjousajan päättymistä. Myöhemmin ostotarjouksen hyväksyneiden osakkeiden toteuttamiskaupat ja maksut toteutetaan ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Tarjouksentekijän tiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä 1.

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Ben Wrede, hallituksen puheenjohtaja, puh. (09) 6122 340
Martin Forss, toimitusjohtaja, puh. 040 779 6266

Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen tunnetuin (Innolink Research 2014) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 800 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa ham­masterveyspalveluita 30 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.oral.fi

LIITE 1

Tiedote 11.6.2014 klo 16.45

RENIDEO HOLDING OY TOTEUTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA TEHDYN OSTOTARJOUKSEN

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Renideo Holding Oy (”Tarjouksentekijä”) ilmoitti 14.4.2014 tekevänsä vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen Oral Hammaslääkärit Oyj:n (”Oral” tai ”Yhtiö”) osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (”Osakkeet”) (”Ostotarjous”). Tarjouksentekijä tarjoutuu hankkimaan omistukseensa Yhtiön koko osakekannan. Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen muun muassa sille, että Tarjouksentekijä saa enemmän kuin 90 prosenttia Oralin liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä ja että Oralin toiminnassa ei tapahdu olennaista haitallista muutosta. Ostotarjouksen alkuperäinen hyväksymisaika (”Tarjousaika”) alkoi 25.4.2014 klo 9.00 (Suomen aikaa) ja päättyi 16.5.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa). Ostotarjouksen Tarjousaikaa jatkettiin 16.5.2014 päättymään 30.5.2014 klo 16.00. Tarjouksentekijä julkisti 30.5.2014 jatkavansa edelleen Ostotarjouksen Tarjousaikaa kahdella viikolla, 13.6.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa) saakka (”Jatkettu Tarjousaika”).

Tarjouksentekijä päätti 3.6.2014 korottaa Ostotarjouksessa Osakkeista maksettavaa vastiketta. Uuden päätöksen mukaan Ostotarjouksessa kustakin Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, maksettava tarjoushinta on 6,70 euroa käteisenä (”Tarjoushinta” tai ”Korotettu Tarjoushinta”).

Tarjouksentekijä on tänään tehnyt AML 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen (liputusilmoitus), jonka mukaan sen omistus Oralin osakkeista ylittää 9/10 rajan Oralin kokonaisosakemäärästä sekä kokonaisäänimäärästä.

Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Tarjouksentekijä toteaa Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttyneen ja julistaa Ostotarjouksen ehdottomaksi. Ostotarjouksen jo hyväksyneiden Osakkeiden osalta hyväksymisiä ei enää ole mahdollista peruuttaa ja näiden Osakkeiden osalta Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen toteuttamiskaupat ehtojen kohdan ”Maksuehdot ja selvitys” mukaisesti. Kyseisten jo hyväksyneiden Osakkeiden osalta Ostotarjous toteutetaan viimeistään 18.6.2014 ja Tarjoushinta maksetaan arviolta 24.6.2014.

Muut Oralin osakkeenomistajat voivat yhä hyväksyä Ostotarjouksen jäljellä olevana Jatkettuna Tarjousaikana. Oralin osakkeenomistajien tulee kuitenkin huomioida että mahdollisuus toimittaa Ostotarjouksen hyväksyntä rajautuu aina osakkeenomistajan tilinhoitajan aukioloaikojen puitteisiin, koska tilinhoitajan tulee vastaanottaa Ostotarjouksen hyväksyntä ennen Jatketun Tarjousajan päättymistä. Myöhemmin Ostotarjouksen hyväksyneiden Osakkeiden toteuttamiskaupat ja maksut toteutetaan Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Renideo Group Oy                                          Renideo Holding Oy

HALLITUS                                                             HALLITUS

Lisätietoja:

Markus Sjöholm
Senior Partner, CapMan Buyout
Hallituksen puheenjohtaja, Renideo Group Oy
040 508 0121

Ben Wrede
Hallituksen puheenjohtaja, Oral Hammaslääkärit Oyj
040 510 5940

Martin Forss
Toimitusjohtaja, Oral Hammaslääkärit Oyj
040 779 6266

JAKELU

Helsingin pörssi
Oral Hammaslääkärit Oyj

CapMan Buyout (www.capman.fi)

CapMan Buyout on pohjoismaiden suurin keskisuuriin yrityksiin erikoistunut pääomasijoitustiimi, johon kuuluu 20 sijoitusammattilaista Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa ja jolla on 24 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta. Tiimi on tehnyt yhteensä 77 sijoitusta ja irtautunut 57 yrityksestä vuodesta 1989 lähtien ja sen kymmenes rahasto, CapMan Buyout X, on tällä hetkellä aktiivisessa sijoitusvaiheessa.

CapMan Buyout on osa CapMan-konsernia, joka on yksi Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, ja jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa.

Oral Hammaslääkärit Oyj (oral.fi)

Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj on Suomen tunnetuin (Innolink Research 2014) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 800 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa hammasterveyspalveluita 30 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.

Rajoitukset

Ostotarjousta ei tehdä eikä Osakkeita osteta henkilöiltä tai henkilöiden puolesta suoraan tai välillisesti missään maassa tai lainkäyttöalueella, jossa sen tekeminen tai hyväksyminen on arvopaperimarkkinalakien tai muun lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä tai jossa sen tekeminen tai hyväksyminen vaatisi sellaiselle sääntelyviranomaiselle rekisteröintiä tai sellaisen viranomaisen hyväksyntää. Tarjouksentekijän tarjousasiakirjaa tai siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen tai välittämään mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa arvopaperimarkkinalaki tai muu lainsäädäntö tai sovellettavat määräykset sen kieltävät millään tavalla mukaan lukien, rajoituksetta, postitse, faksilähetyksellä, sähköpostitse, puhelimitse tai Internetin välityksellä.  Ostotarjousta ei nimenomaisesti tehdä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa.