10.01.2011 10:15:00 CET

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on päättänyt noin kuuden miljoonan euron merkintäetuoikeusannin järjestämisestä ja sen ehdoista

Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 10.1.2011 klo 11.15

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on päättänyt noin kuuden miljoonan euron merkintäetuoikeusannin järjestämisestä ja sen ehdoista

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Japaniin tai Kanadaan

Osakeanti lyhyesti
– Oral Hammaslääkärit Oyj järjestää nykyisten osakkeenomistajiensa merkintäetuoikeuteen ja uusien osakkeiden liikkeeseen laskuun perustuvan maksullisen noin kuuden miljoonan euron osakeannin
– Oral aikoo käyttää Osakeannista saadut nettovarat rahoittaakseen strategiansa mukaista kasvua niin yritysostoin kuin orgaanisin investoinnein
– Merkintähinta 2,78 euroa tarjottavalta osakkeelta
– Yksi (1) uusi osake jokaista kolmea (3) täsmäytyspäivänä omistettua osaketta kohden
– Merkintäaika alkaa 18.1.2011 ja päättyy 3.2.2011
– Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa 18.1.2011 ja päättyy 27.1.2011
– Atine Group Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jotka yhteensä omistavat noin 33 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ovat sitoutuneet merkitsemään täysimääräisesti omistusosuuksiaan vastaavat osuudet uusia osakkeita.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n (”Oral” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään 10.1.2011 päättänyt toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvan noin kuuden miljoonan euron maksullisen osakeannin (”Osakeanti”).

Oralin varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2010 antaman valtuutuksen perusteella Yhtiön hallitus päätti laskea liikkeeseen enintään 2.164.628 uutta osaketta (”Antiosakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuen. Olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, Antiosakkeet vastaavat 25 prosenttia kaikista liikkeeseenlasketuista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä osakeannin jälkeen.

Antiosakkeiden merkintähinta Osakeannissa on 2,78 euroa kultakin Antiosakkeelta. Merkintäaika alkaa 18.1.2011 ja päättyy 3.2.2011 klo 20.00.

Osakkeenomistaja, joka on täsmäytyspäivänä 13.1.2011 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa osaketta kohden yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”), joka oikeuttaa merkitsemään Antiosakkeita. Merkintäoikeuksien haltija on oikeutettu merkitsemään jokaisella kolmella (3) Merkintäoikeudella yhden (1) Antiosakkeen. Antiosakkeiden murto-osia ei voi merkitä.

Merkintäoikeuksien julkinen kaupankäynti Helsingin Pörssissä alkaa 18.1.2011 ja päättyy 27.1.2011. Oralin osakkeilla käydään kauppaa ilman Merkintäoikeuksia 11.1.2011 lähtien. Oral julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 9.2.2011. Osakeannin ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Yhtiö on Osakeantiin liittyen jättänyt Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi suomenkielisen listalleottoesitteen, joka hyväksytään arviolta 10.1.2011. Listalleottoesite on saatavilla Yhtiön kotisivuilla www.oral.fi > osakeanti ja osoitteessa www.nordea.fi/sijoita arviolta 11.1.2011 alkaen, sekä painoversiona Osakeannin merkintäpaikoissa ja Yhtiön pääkonttorissa osoitteesta Kimmeltie 3, 02110 Espoo arviolta 14.1.2011 alkaen.

Oral saa Osakeannista noin kuuden miljoonan euron bruttovarat olettaen, että kaikki Antiosakkeet merkitään Osakeannissa. Oral aikoo käyttää Osakeannista saadut nettovarat rahoittaakseen strategiansa mukaista kasvua niin yritysostoin kuin orgaanisin investoinnein. Lisäksi Oral on myös sopinut vieraan pääoman ehtoisesta yrityskauppalimiitistä, joka Osakeannin toteutuessa on määrältään enintään kuusi miljoonaa euroa.

Atine Group Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, joiden yhteenlaskettu osuus Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä on noin 33 prosenttia ennen Osakeantia,ovat kumpikin erikseen peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa omaa omistusosuuttaan vastaavan osuuden Antiosakkeista.

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana ja Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Nordea Pankki Suomi Oyj.

Helsinki, 10.1.2011
Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus

Lisätietoja:

Marina Vahtola, toimitusjohtaja, puh. 0400 196352
Lauri Larjavaara, talousjohtaja, puh. 040 5846706
(sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oral.fi)

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.oral.fi

Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen johtavia hammasterveyspalveluyhtiötä, jonka työyhteisöön kuuluu yli 500 alan ammattilaista. Oral Hammaslääkärit tarjoaa hammasterveyspalveluita yli 20 hammaslääkäriasemalla Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.

Huomautus:

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Australiassa, Japanissa tai Kanadassa. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britannia
ssa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin tarkoittamille kokeneille sijoittajille. Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (mukaan lukien kaikki siihen liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, ”Esitedirektiivi”) implementointitoimenpiteiden mukainen mainos. Mahdollisen arvopapereita koskevan annin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite, joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan osakkeiden merkintöjä. Nordea Pankki Suomi Oyj toimii osakeannissa ainoastaan Oral Hammaslääkärit Oyj:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). Nordea Pankki Suomi Oyj ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Oral Hammaslääkärit Oyj:lle, eikä se anna osakeantiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Nordea Pankki Suomi Oyj ei anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän tiedon oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Nordea Pankki Suomi Oyj ei ota mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti sovellettavan lain sallimissa puitteissa kaikesta vastuusta, joka sille muutoin voisi tiedotteen johdosta syntyä.

LIITE: OSAKEANNIN EHDOT

Oral Hammaslääkärit Oyj:n (”Oral” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous valtuutti 25.3.2010 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 2 950 000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai Yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa Yhtiön osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin he ennestään omistavat Yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiö on toteuttanut yllämainitun valtuutuksen nojalla 101 446 osakkeen suunnatun osakeannin. Kyseiset osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 1.10.2010.

Yhtiö tiedotti 9.12.2010 aloittavansa hammaslääkäripalvelujen tarjonnan Kuopiossa ja rakentavansa Helsingin Hakaniemen asemastaan yli 10 hoitohuoneen suuraseman. Samalla Yhtiö ilmoitti strategian mukaisen kasvun ja tulevien investointien tukemiseksi suunnittelevansa noin 10-15 miljoonan euron suuruista oman ja vieraan pääoman ehtoista rahoitusjärjestelyä.

Osana edellä mainittua rahoitusjärjestelyä Yhtiön hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 10.1.2011 päättänyt laskea liikkeeseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa maksullisessa osakeannissa (”Osakeanti”) enintään 2 164 628 uutta osaketta (”Antiosakkeet”) näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 6 493 886 osakkeesta enintään 8 658 514 osakkeeseen. Edellyttäen, että kaikki Antiosakkeet merkitään, Osakeannissa liikkeeseen laskettavat uudet osakkeet edustavat noin 33,3 prosenttia Yhtiön ennen Osakeantia liikkeeseen lasketuista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä sekä 25,0 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen.

Merkintäoikeus

Antiosakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin he omistavat Yhtiön osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä 13.1.2011 (”Täsmäytyspäivä”).

Merkintäoikeus on osakkeenomistajalla, joka on osakeannin Täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistajalla, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon. Normaalin pörssikaupankäynnin selvitysajan mukaisesti kaupat, jotka on tehty viimeistään 10.1.2011 vaikuttavat Täsmäytyspäivän osakasluetteloon.

Merkintään oikeutettu osakkeenomistaja saa automaattisesti kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa Yhtiön osaketta kohden yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen uusien osakkeiden merkintään oikeuttavan merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”).

Osakkeenomistajalle kuuluvia Merkintäoikeuksia ei voi saada eikä Merkintäoikeutta käyttää ennen kuin osakkeenomistajan oikeus on kirjattu arvo-osuusjärjestelmään.

Oikeus merkitä Antiosakkeita Osakeannissa on Merkintäoikeuksien haltijalla eli osakkeenomistajalla tai henkilöllä tai yhteisöllä, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssa (”Helsingin Pörssi”) 18.1.-27.1.2011.

Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava Yhtiön osake on pantattu tai sitä koskee muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta.

Merkintäsuhde

Merkintäoikeuden haltija on oikeutettu merkitsemään kolmella (3) Merkintäoikeudella yhden (1) Antiosakkeen (”Merkintäsuhde”). Antiosakkeiden murto-osia ei voi merkitä.

Merkintähinta

Antiosakkeiden merkintähinta on 2,78 euroa Antiosakkeelta (”Merkintähinta”). Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun oman vapaa
n pääoman rahastoon.

Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 18.1.2011 ja päättyy 3.2.2011 klo 20.00 (”Merkintäaika”). Merkintäpaikat vastaanottavat merkintätoimeksiantoja tavanomaisina aukioloaikoinaan.

Tilinhoitajayhteisöt ja säilytysyhteisöt saattavat edellyttää asiakkailtaan merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä jo ennen kuin julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla tai Merkintäaika päättyy.

Merkintäpaikat

Merkintäpaikkoja ovat:

1. Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorit ja Nordea Private Banking -yksiköt Suomessa

2. Nordea Asiakaspalvelu puhelimitse Nordean pankkitunnuksilla ma-pe klo 8.00-20.00, puh 0200 3000 (suomenkielinen palvelu) ja puh 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu) (pvm/mpm). Nordea Asiakaspalvelun kautta tehty merkintätoimeksianto edellyttää, että merkitsijällä on voimassa oleva sopimus pankkitunnuksista Nordean kanssa. Yritykset eivät voi antaa merkintätoimeksiantoja puhelimitse. Asiakaspalveluun tulevat puhelut nauhoitetaan. Merkintöjä ei voi tehdä Nordean verkkopankissa.

Merkintätoimeksiantoja vastaanottavat myös tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperien säilyttäjät, jotka ovat tehneet sopimuksen Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa merkintöjen vastaanottamisesta.

Merkintäoikeuksien käyttäminen

Osakkeenomistaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Antiosakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Osakeantiin osallistuakseen osakkeenomistajan on annettava merkintätoimeksianto säilytysyhteisönsä tai tilinhoitajayhteisönsä antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli osakkeenomistaja ei saa merkintään liittyviä ohjeita omalta tilinhoitajayhteisöltään, tulee osakkeenomistajan antaa merkintätoimeksianto Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorissa. Euroclear Finland Oy:n arvo-osuustiliasiakkaiden tulee antaa merkintätoimeksianto Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorissa.

Muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, kuten Helsingin Pörssistä ostettujen Merkintäoikeuksien haltijoiden on annettava merkintätoimeksianto oman arvopaperien säilyttäjänsä tai tilinhoitajayhteisönsä antamien ohjeiden mukaisesti.

Niiden osakkeenomistajien ja muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan (tai muun säilytysyhteisön) nimiin, on annettava merkintätoimeksianto oman hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Merkintätoimeksiannot tulee antaa arvo-osuustilikohtaisesti.

Tehty merkintä on sitova, eikä sitä voida muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin jäljempänä olevan kohdan
– Arvopaperimarkkinalaissa edellytetty merkintöjen peruutusoikeus” mukaisesti.

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään Merkintäajan päättyessä 3.2.2011 klo 20.00, raukeavat.

Tasoituseräkauppa

Osakkeenomistajilla on merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä mahdollisuus ostaa tai myydä kuluitta tasoituseräkaupassa Merkintäsuhteen ylittävä tai alittava osa Merkintäoikeuksista eli enintään kaksi (2) Merkintäoikeutta (”Tasoituseräkauppa”). Mikäli osakkeenomistajan tilinhoitajayhteisö tai säilytysyhteisö ei tarjoa mahdollisuutta Tasoituseräkauppaan, osakkeenomistaja voi tehdä Tasoituseräkaupan ja merkinnän Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoreissa. Merkintäoikeuksien Tasoituseräkauppa jatkuu enintään Merkintäajan päättymiseen saakka. Tasoituseräkauppa voidaan keskeyttää kokonaan tai osittain ennen Merkintäajan päättymistä.

Tiettyjen osakkeenomistajien osallistuminen Osakeantiin

Atine Group Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, joiden yhteenlaskettu osuus Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä on noin 33 prosenttia ennen Osakeantia, ovat kumpikin erikseen peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa omaa omistusosuuttaan vastaavan osuuden Antiosakkeista. (”Merkintäsitoumus”).

Merkintäoikeuksien perusteella merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoaminen

Merkintäoikeuksien perusteella merkitsemättä jääneet Antiosakkeet (”Merkitsemättä jääneet osakkeet”) voidaan suunnata Yhtiön hallituksen päättämien tahojen merkittäviksi viimeistään 11.2.2011.

Merkitsemättä jääneitä osakkeita tarjotaan ensisijaisesti pääjärjestäjänä toimivan Nordea Pankki Suomi Oyj:n (”Pääjärjestäjä”) merkittäväksi ja edelleen myytäväksi julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin markkinahintaan siten, että Pääjärjestäjä tilittää mahdollisen nettotuoton (Merkitsemättä jääneiden osakkeiden myyntihinta vähennettynä Merkintähinnalla, kaupankäyntikululla, mahdollisella varainsiirtoverolla ja muilla kuluilla) käyttämättömien Merkintäoikeuksien haltijoille. Mahdollinen nettotuotto tilitetään arviolta 15.2.2011. Merkintäoikeuden haltija voi kieltäytyä vastaanottamasta nettotuoton tilitystä ilmoittamalla tästä kirjallisesti tilinhoitajayhteisölleen Merkintäajan kuluessa.

Arvopaperimarkkinalaissa edellytetty merkintöjen peruutusoikeus

Sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita tai antaneet merkintätoimeksiannon, on oikeus Arvopaperimarkkinalain mukaan peruuttaa merkintänsä, mikäli Osakeannista laadittua listalleottoesitettä (”Esite”) täydennetään sellaisen siinä esitettyihin tietoihin liittyvän virheen tai puutteen johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille. Peruutusoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että sijoittaja on merkinnyt ja/tai sitoutunut merkitsemään Antiosakkeita ennen Esitteen täydennyksen julkistamista ja että täydennys julkistetaan sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen ja ennen kuin kaupankäynti Antiosakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa. Merkinnän peruuttamiseen liittyvät menettelytavat julkistetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen mahdollisen täydentämisen kanssa. Jos Yhtiön osakkeenomistaja on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa.

Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa koko Merkintäajan. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin
Pörssissä alkaa 18.1.2011 ja päättyy 27.1.2011. Merkintäoikeuksien hinta Helsingin Pörssissä määräytyy vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Merkintäoikeuksia voi hankkia tai luovuttaa antamalla osto- tai myyntitoimeksiannon omalle säilytysyhteisölleen tai tilinhoitajayhteisölleen tai mille tahansa arvopaperivälittäjälle.

Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI4000020243 ja kaupankäyntitunnus ORA1VU0111.

Merkintöjen maksu

Osakeannissa merkittyjen Antiosakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä merkintäpaikan tai asianomaisen säilytysyhteisön tai tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintä katsotaan tehdyksi vasta, kun merkintälomake on saapunut perille merkintäpaikkaan ja Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan.

Merkintöjen hyväksyminen ja tuloksen julkistaminen

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen, hallituksen päätösten sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät. Jos Yhtiön hallitus antaa Merkitsemättä jääneitä osakkeita päättämiensä tahojen merkittäviksi, hallitus voi harkintansa mukaan hyväksyä tai hylätä nämä merkinnät. Merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ei lähetetä vahvistuskirjettä.

Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 9.2.2011.

Antiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Antiosakkeilla

Osakeannissa merkityt Antiosakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Antiosakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Antiosakkeita vastaavina väliaikaisina osakkeina (”Väliaikaiset osakkeet”) (ISIN-koodi: FI4000020235, kaupankäyntitunnus ORA1VN0111) merkinnän tekemisen jälkeen. Kaupankäynti Väliaikaisilla osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen 4.2.2011. Väliaikaiset osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.

Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-koodi: FI0009007751, kaupankäyntitunnus ORA1V), kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 11.2.2011. Antiosakkeet ovat vapaasti luovutettavissa. Kaupankäynti Antiosakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa arviolta 11.2.2011.

Osakkeenomistajien oikeudet

Antiosakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon täysimääräisesti ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 10.2.2011.

Maksut ja kulut

Antiosakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa eikä palvelumaksua. Tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperinvälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajayhteisöt perivät myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Muut asiat

Antiosakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

Ulkomaalaiset osakkeenomistajat

Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin liittyen Antiosakkeiden tarjoamiseen muualla kuin Suomessa, eikä Antiosakkeita tarjota henkilöille, joiden osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä. Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Osakeantiin osallistumiselle.

Saatavilla olevat asiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Merkintäaikana Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kimmeltie 3, 02110 Espoo ja Yhtiön verkkosivustolla www.oral.fi

Lisätietoja

Lisätietoja Yhtiön osakkeisiin liittyvistä oikeuksista esitetään Esitteen kohdassa ”Yhtiön Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet” ja verotuksesta kohdassa ”Verotus”.