09.02.2011 14:25:00 CET

Oral Hammaslääkärit Oyj:n merkintäetuoikeusanti merkittiin täysimääräisesti

Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 9.2.2011 klo 15.25

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN TAI KANADAAN

Oral Hammaslääkärit Oyj:n merkintäetuoikeusanti merkittiin täysimääräisesti

Oral Hammaslääkärit Oyj:n merkintäetuoikeusannissa merkittiin merkintäoikeuksien perusteella 2 129 332 uutta osaketta (98,37 prosenttia kaikista merkintäetuoikeusannissa tarjotuista osakkeista).

Merkintäoikeuksien perusteella merkitsemättä jääneet 35 296 osaketta (1,63 prosenttia kaikista merkintäetuoikeusannissa tarjotuista osakkeista) tarjottiin merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti pääjärjestäjänä toimivan Nordea Pankki Suomi Oyj:n merkittäväksi ja myytäväksi edelleen markkinahintaan. Nordea Pankki Suomi Oyj on sijoittajien puolesta merkinnyt ja maksanut kaikki jäljelle jääneet osakkeet. Myynnistä mahdollisesti saatava nettotuotto tilitetään käyttämättömien merkintäoikeuksien haltijoille arviolta 15.2.2011.

Väliaikaiset osakkeet, jotka vastaavat merkintäetuoikeusannissa merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä uusia osakkeita, otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 4.2.2011.

Oralin hallitus on tänään 9.2.2011 hyväksynyt kaikki merkintäoikeuksien perusteella tehdyt merkinnät ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n tekemät merkinnät täysimääräisesti. Osakeannin perusteella kaupankäynnin kohteeksi haettavat yhteensä 2 164 628 Oralin uutta osaketta tullaan merkitsemään kaupparekisteriin arviolta 10.2.2011, mistä lähtien uudet osakkeet tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Oralin nykyiset osakkeet. Osakeannin seurauksena Oralin osakkeiden määrä lisääntyy 2 164 628 osakkeella 8 658 514 osakkeeseen. Osakkeiden merkintähinta oli 2,78 euroa osakkeelta. Oral keräsi merkintäetuoikeusannilla noin 6 miljoonaa euroa ennen antiin liittyvien kulujen ja palkkioiden vähentämistä.

Uudet osakkeet yhdistetään Oralin nykyiseen osakelajiin ja otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:n virallisella pörssilistalla arviolta 11.2.2011.

Lisätietoja antavat:
Marina Vahtola, toimitusjohtaja, puh. 0400 196352
Lauri Larjavaara, talousjohtaja, puh. 040 5846706

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ
Marina Vahtola
toimitusjohtaja


JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.oral.fi

Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen johtavia hammasterveyspalveluyhtiötä, jonka työyhteisöön kuuluu yli 500 alan ammattilaista. Oral Hammaslääkärit tarjoaa hammasterveyspalveluita yli 20 hammaslääkäriasemalla Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.

Huomautus:

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Australiassa, Japanissa tai Kanadassa. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin tarkoittamille kokeneille sijoittajille. Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (mukaan lukien kaikki siihen liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, Esitedirektiivi”) implementointitoimenpiteiden mukainen mainos. Mahdollisen arvopapereita koskevan annin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite, joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan osakkeiden merkintöjä. Nordea Pankki Suomi Oyj toimii osakeannissa ainoastaan Oral Hammaslääkärit Oyj:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). Nordea Pankki Suomi Oyj ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Oral Hammaslääkärit Oyj:lle, eikä se anna osakeantiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä n
euvoja. Nordea Pankki Suomi Oyj ei anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän tiedon oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Nordea Pankki Suomi Oyj ei ota mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti sovellettavan lain sallimissa puitteissa kaikesta vastuusta, joka sille muutoin voisi tiedotteen johdosta syntyä.