10.01.2011 10:50:00 CET

Oral Hammaslääkärit Oyj:n merkintäetuoikeusantia koskevan esitteen hyväksyntä ja julkistaminen

Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 10.1.2010 klo 11.50

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Japaniin tai Kanadaan.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n merkintäetuoikeusantia koskevan esitteen hyväksyntä ja julkistaminen

Finanssivalvonta on tänään 10.1.2011 hyväksynyt Oral Hammaslääkärit Oyj:n (”Oral” tai ”Yhtiö”) arvopaperimarkkinalain mukaisen esitteen koskien aiemmin tänään tiedotettua merkintäetuoikeusantia (”Osakeanti”). Yhtiön hallituksen päätös Osakeannin aloittamisesta ja Osakeannin ehdot on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 10.1.2011. Osakeannin merkintäaika alkaa 18.1.2011 ja päättyy 3.2.2011.

Listalleottoesite on saatavilla Yhtiön kotisivuilla www.oral.fi > osakeanti ja osoitteessa www.nordea.fi/sijoita arviolta 11.1.2011 alkaen, sekä painoversiona Osakeannin merkintäpaikoissa ja Yhtiön pääkonttorissa osoitteesta Kimmeltie 3, 02110 Espoo arviolta 14.1.2011 alkaen. Esite on saatavana vain suomenkielisenä.

Yhtiö julkistaa tilinpäätöstiedotteensa tilikautta 2010 koskien aiemmin ilmoitetun mukaisesti 18.2.2011.

Listalleottoesite sisältää seuraavat aikaisemmin julkistamattomat tiedot ja täsmennykset aiemmin julkistettaviin tietoihin:

Eräitä taloudellista kehitystä kuvaavia tunnuslukuja 1.1.-30.9.2010 ja 1.1.-30.9.2009

Listalleottoesitteessä on seuraavat osavuosikatsauskausia Q3/2010 ja Q3/2009 koskevat tilintarkastamattomat tunnusluvut, jotka esitetään vertailutietoina tilikausia 2009, 2008 ja 2007 koskevien vastaavien tietojen rinnalla.

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA 1.1.-30.9.
2010
(tilintarkas-ta­maton)
2009
(tilintarkas-ta­maton)
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 4 2
Voitto/tappio ennen veroja, 1 000 euroa 935 279
Voitto/tappio ennen veroja, % liikevaihdosta 3 1
Oman pääoman tuotto-%, ROE 8,4 2,6
Sijoitetun pääoman tuotto-%, ROI 6 4
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, % liikevaihdosta 15 5
Tutkimus- ja kehitysmenot, 1 000 euroa 0 0
Tutkimus- ja kehitysmenot, % liikevaihdosta 0 0

Tietoa vuonna 2010 toteutetuista hankinnoista ja merkittävistä sitoumuksista

Esitteessä on seuraavat tiedot vuoden 2010 aikana toteutetuista hankinnoista ja merkittävistä sitoumuksista:

”Aiemmin tiedotettujen vuonna 2010 toteutettujen hankintojen lisäksi Oral osti elokuussa 2010 Aurea Oy:n liiketoiminnan sisältäen kahden hammaslääkärin potilastietokannat sekä kahden hammaslääkärin ammatinharjoittajasitoumukset kolmeksi vuodeksi. Kaupan mukana siirtyi myös pieni määrä koneita ja kalustoa. Toiminta siirrettiin osaksi Oral -konsernia 15.8.2010 alkaen. Kaupalla ei ollut olennaista merkitystä Yhtiön liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan.

Allaolevassa tilintarkastamattomaan laskelmaan perustuvassa taulukossa on esitetty vuonna 2010 toteutetuista järjestelyistä maksetut vastikkeet, hankitut varat ja vastaanotetut velat hankintapäivien käypään arvoon. Osaan hankinnoista liittyy ehdollinen vastike, joka on arvostettu hankintahetkelle diskontattuun käypään arvoonsa. Yhtiö on kirjannut ehdolliset vastikkeet maksimiarvoihinsa eli olettaen ehdollisten kauppahintojen toteutuvan täysimääräisinä. Vuonna 2010 hankittujen liiketoimintojen ja yritysten liikevaihto 30.9.2010 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla oli noin 0,5 miljoonaa euroa ja liiketulos sisältäen kohdistusten poistot noin 60 tuhatta euroa. Lisäksi Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen Kuopion Hammaslaser Oy:n ja Helsingin Hakaniemessä toimivan Deltadent Oy:n liiketoimintojen hankinnoista yhteensä 0,6 miljoonalla eurolla. Ne siirtyvät Oral-konserniin kauppojen toteutuessa, maaliskuusta 2011 alkaen. Tästä syystä nämä hankinnat eivät sisälly alla olevaan vuoden 2010 hankinnoista esitettyyn taulukkoon. Näiden investointien kokonaisarvo mukaan lukien Oralin tekemät korjausinvestoinnit tulee olemaan noin 2,0 miljoonaa euroa.

(tuhatta euroa) Hankinnan kirjaamisessa
käytetyt käyvät arvot
(tilintarkastamaton)
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 234
Aineettomat hyödykkeet 340
Sijoitukset 4
Vaihto-omaisuus 102
Saamiset 119
Varat yhteensä 799
Velat yhteensä 315
Nettovarat 484
Hankintameno 1 889
Liikearvo 1 430
Rahana maksettu kauppahinta 823
Hankinnan kohteiden rahavarat 37
Rahavirtavaikutus 786

Edellä kuvatuissa liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on määritettävissä luotettavasti. Toteutuneissa yhdistämisissä Yhtiö on hankkinut potilaskantaa ja myyjätahojen ammatinharjoittajasitoumuksia, joihin liittyy kilpailukielto. Aineettomien hyödykkeiden käypä arvo on määritetty yrityskaupoissa vakiintuneen hintatason ja arvioitujen tulevien kassavirtojen diskontattujen arvojen perusteella.

Jäljelle jäävä liikearvo muodostuu kunkin kauppaprosessin yhteydessä erikseen määriteltävistä liiketoiminnan tulo-odotuksista, hankitun kohteen paikallisista arvotekijöistä kuten ammattitaitoisesta työvoimasta sekä niistä synergiaeduista ketjuhallinnan perustekijöiden, kuten myyntitoiminnon, henkilöresursoinnin, tuotannon järjestämisen ja hankintatoiminnan osalta, jotka hankittavassa kohteessa arvioidaan saavutettavan, kun se liitetään osaksi Oralin ketjutoimintaa.”

Arvonalentumistestaus

Esitteessä on tieto siitä, että liikearvon ja brändin vuosittainen arvonalentumistestaus on suoritettu 30.9.2010 tilanteesta, eikä se ole antanut aihetta arvonalentumiseen.

Sopimusvastuut ja vastuusitoumukset

Esitteessä on alla oleva tilintarkastamaton taulukko, jossa on lueteltu Yhtiön vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut sekä tilikaudella kuluksi kirjatut vuokrat per 30.9.2010. Luvut esitetään vertailutietoina tilikautta 2009 koskevien vastaavien tietojen rinnalla.

VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT 30.9.2010
(1 000 euroa) (tilintarkastamaton)
Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet
Yrityskiinnitys 7 000
Velat, joita varten vakuudet annettu
Rahalaitoslainat 3 624
Leasing-vastuut ja muut vastuut
Vuoden sisällä erääntyvät 162
Yli vuoden päästä erääntyvät 106
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä 268
Vuokravastuut
Vuokravastuut toimitiloista 3 234
Yhteensä 3 234
Kaudella on kirjattu kuluksi seuraavat vuokrat
Toimitilavuokrat 807
Ajoneuvovuokrat 97
Asuntovuokrat 44
Kalustovuokrat 36
Kaudella kuluksi kirjatut vuokrat yhteensä 984

Yhtiö tulee jatkossa raportoimaan yllä mainitut tiedot vakuuksista, vastuusitoumuksista ja muista vastuista tilinpäätösten lisäksi myös osavuosikatsauksissaan.

Eräät muut asiat

Tilinpäätöksessä 2009 esitettyä korkoriskiä koskevaa tietoa on esitteessä päivitetty 30.9.2010 tilanteella, jonka mukaan Yhtiö suojasi 30.9.2010 korkoriskiltä 52 prosenttia pankkilainoistaan koronvaihtosopimuksilla. Yhtiön rahoitusveloista noin 36 prosenttia on kiinteäkorkoisia. Yhtiön pitkäaikaiset pankkilainat on sidottu lainakohtaisesti sovittuna 3 kk:n (12 prosenttia pankkilainojen pääomasta), 6 kk:n (57 prosenttia pankkilainojen pääomasta) tai 12 kk:n (31 prosenttia pankkilainojen pääomasta) euribor-korkoon ja shekkitililuotto 1 viikon euribor-korkoon. Rahoitusleasingvelat ovat kiinteäkorkoisia. Viitekorkojen nousu yhdellä prosenttiyksiköllä nostaisi 30.9.2010 korollisen vieraan pääoman korkokuluja vuositasolla arviolta noin 53 tuhannella eurolla. Herkkyysanalyysissa on huomioitu Yhtiön vaihtuvakorkoiset velat.

Espoo 10.1.2011

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Marina Vahtola, puh. 0400 196 352
talousjohtaja Lauri Larjavaara, puh. 040 584 6706
(sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oral.fi)

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet
www.oral.fi

Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen johtavia hammasterveyspalveluyhtiötä, jonka työyhteisöön kuuluu yli 500 alan ammattilaista. Oral Hammaslääkärit tarjoaa hammasterveyspalveluita yli 20 hammaslääkäriasemalla Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.

Huomautus:

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Australiassa, Japanissa tai Kanadassa. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin tarkoittamille kokeneille sijoittajille. Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (mukaan lukien kaikki siihen liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, ”Esitedirektiivi”) implementointitoimenpiteiden mukainen mainos. Mahdollisen arvopapereita koskevan annin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite, joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan osakkeiden merkintöjä. Nordea Pankki Suomi Oyj toimii osakeannissa ainoastaan Oral Hammaslääkärit Oyj:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). Nordea Pankki Suomi Oyj ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Oral Hammaslääkärit Oyj:lle, eikä se anna osakeantiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Nordea Pankki Suomi Oyj ei anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän tiedon oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Nordea Pankki Suomi Oyj ei ota mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti sovellettavan lain sallimissa puitteissa kaikesta vastuusta, joka sille muutoin voisi tiedotteen johdosta syntyä.