24.03.2011 19:45:00 CET

Oral Hammaslääkärit Oyj:n yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ Pörssitiedote 24.3.2011 klo 20.45

Oral Hammaslääkärit Oyj:n yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.3.2011 päätti tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille sekä hallituksen ja sen valiokuntien esitysten mukaisesti muista varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista, hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankinnasta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 1.1.-31.12.2010 tuloksesta, joka on 604.125,97 euroa, jaetaan hallituksen esityksen mukaisesti osinkona 0,06 euroa osakkeelta ja että loput tilikauden tuloksesta jätetään taseen voittovaroihin.

Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2011 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 5.4.2011.

Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi yhtiökokous päätti 2.550 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 2.000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan 2.000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 1.200 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista työryhmäkokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana asiantuntijana, maksetaan lisäksi kokouspalkkiona 150 euroa jäsen/kokous.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä. Yhtiökokous päätti, että hallituksessa jatkavat Juhani Erma (OTL, varatuomari), Mikael Ingberg (Ph.D. Econ.), Antti Kasi (ekonomi), Timo T. Laitinen (Dipl. ins), Kirsti Piponius (KTM), Tuomas Waltimo (professori) ja Ben Wrede (B.Sc. Eng).

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Martin Grandell. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan tilintarkastajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 865.851 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Tämä valtuutus korvaa yhtiökokouksen 25.3.2010 antaman valtuutuksen ja on voimassa 12 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 3.500.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 40,4 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen ja rahoittaminen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistaminen tai henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttaminen, tai hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 kaikista yhtiön osakkeista. Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Tämä valtuutus korvaa yhtiökokouksen 25.3.2010 antaman valtuutuksen ja on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.oral.fi/yhtiokokous kahden viikon kuluessa tästä päivästä.

Hallituksen järjestäytyminen:
Yhtiökokouksen valitsema hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksensa ja valitsi puheenjohtajakseen Ben Wreden. Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Juhani Erman.

Hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Ben Wreden ja muiksi jäseniksi Juhani Erman, Timo T. Laitisen ja Kirsti Piponiuksen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mikael Ingberg ja muiksi jäseniksi Juhani Erma, Timo T. Laitinen ja Ben Wrede.

Hallituksen jäsenet lukuun ottamatta yhtiön entistä toimitusjohtajaa Antti Kasia ovat yhtiöstä riippumattomia. Merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat Juhani Erma, Mikael Ingberg, Timo T. Laitinen, Kirsti Piponius ja Tuomas Waltimo.


ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Ben Wrede, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 510 5940
Marina Vahtola, toimitusjohtaja, puh. 0400 196352

Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen johtavia hammasterveyspalveluyhtiöitä, jonka työyhteisöön kuuluu noin 600 alan ammattilaista. Oralilla on hammaslääkäriasemia Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi