25.03.2010 20:10:00 CET

Oral Hammaslääkärit Oyj:n yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;}
td { padding: 3px; }
}

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ   Pörssitiedote 25.3.2010 klo 21.10

Oral Hammaslääkärit Oyj:n yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2010 päätti hallituksen esityksen mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista sekä ylikurssirahaston alentamisesta, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankinnasta, osakeannista, optio-oikeuksista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2010 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 6.4.2010.

Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi yhtiökokous päätti 2.500 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 1.700 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan 1.500 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 850 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien kokouksista maksetaan lisäksi kokouspalkkiona 100 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä. Yhtiökokous päätti, että hallituksessa jatkavat Juhani Erma (OTL, varatuomari), Mikael Ingberg (Ph.D. Econ.), Timo T. Laitinen (Dipl. ins), Kirsti Piponius (KTM), Tuomas Waltimo (professori) ja Ben Wrede (B.Sc. Eng). Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin ekonomi Antti Kasi. Antti Kasi toimi 14.1.2010 asti Oral Hammaslääkärit Oyj:n toimitusjohtajana.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johan Kronberg. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan tarkastuksesta esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti muuttaa Oral Hammaslääkärit Oyj:n yhtiöjärjestyksen tilintarkastajia koskevan 5§:n ja yhtiökokouskutsua koskevan 7§:n kuulumaan seuraavasti:

”5§ Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7§ Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla.

Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.”

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 629.430 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.950.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 46,7 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen ja rahoittaminen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistaminen tai henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttaminen, tai hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 kaikista yhtiön osakkeista. Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön taseen 31.12.2009 mukaista ylikurssirahastoa 3.695.262,39 eurolla siirtämällä kaikki taseen 31.12.2009 mukaisessa ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa olevan ylikurssirahaston määrä on nolla. Ylikurssirahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ien mukaista kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä. Rahastossa olevien varojen siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon lisää pääomarakenteen joustavuutta ja kasvattaa yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa.

Yhtiöko
kouksen pöytäkirja on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.oral.fi/yhtiokokous2010 kahden viikon kuluessa tästä päivästä.

Hallituksen järjestäytyminen:

Yhtiökokouksen valitsema hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksensa ja valitsi puheenjohtajakseen Ben Wreden. Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Juhani Erman.

Hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Ben Wreden ja muiksi jäseniksi Juhani Erman ja Kirsi Piponiuksen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mikael Ingberg ja muiksi jäseniksi Juhani Erma, Timo T. Laitinen ja Ben Wrede.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat Juhani Erma, Mikael Ingberg, Timo T. Laitinen, Kirsti Piponius ja Tuomas Waltimo.


ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Ben Wrede, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 510 5940
Marina Vahtola, toimitusjohtaja, puh. 0400 196352

Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen johtavia hammasterveyspalveluyhtiötä, jonka työyhteisöön kuuluu yli 500 alan ammattilaista. Oralilla on hammaslääkäriasemia Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa ja Vaasassa.