Pörssitiedote 3.4.2008 klo 12.20

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3.4.2008 on päättänyt hallituksen esityksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 8 §:n ja osakeyhtiölain 5. luvun 3§:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista sekä tuloksen käsittelystä, voitonjaosta ja ylikurssirahaston alentamisesta.

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2007 päättyneen tilikauden tappio, yhteensä -1.343.479,21 euroa, kirjataan voitto ja tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous päätti, että yhtiön ylikurssirahastoa alennetaan vahvistetun taseen 31.12.2007 mukaisten tappioiden kattamiseksi 470.493,31 eurolla.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (antivaltuutus). Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 290.000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään 290.000 osaketta, kuitenkin enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät antivaltuudet ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen kuusi jäsentä. Yhtiökokous päätti, että  hallituksessa jatkavat Juhani Erma (OTL, varatuomari), Senior Advisor, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy; Mikael Ingberg (Ph.D. (Econ.)), Juha Korhonen (KTM), varainhoitaja eQ Pankki Oy; Kirsti Piponius (KTM) sekä Tuomas Waltimo (HTT), professori, Baselin yliopisto. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Alexander Ehrnrooth (KTM), toimitusjohtaja Atine Group Oy.

Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi yhtiökokous päätti 3.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 2.000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 1.000 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien kokouksista maksetaan lisäksi kokouspalkkiona 100 euroa kokoukselta per jäsen osallistumisen perusteella.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n vastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan tarkastuksesta esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokouksen valitsema hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksensa ja valitsi puheenjohtajakseen Juhani Erman. Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Juha Korhosen.

Hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Alexander Ehrnroothin ja muiksi jäseniksi Juha Korhosen sekä Oral Hammaslääkärit Oyj:n vastaavan lääketieteellisen johtajan HLL Erkki Virran. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mikael Ingberg ja muiksi jäseniksi Juha Korhonen ja Juhani Erma. 

Hallituksen jäsenistä Juhani Erma, Mikael Ingberg, Juha Korhonen, Kirsti Piponius ja Tuomas Waltimo ovat yhtiöstä ja merkittävistä omistajista riippumattomia. Yhtiöstä riippumaton on lisäksi Alexander Ehrnrooth.

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Antti Kasi, toimitusjohtaja, puh. 050 0881080
Juhani Erma, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 2478 

Jakelu:   
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet