22.03.2012 20:10:00 CET

Oral Hammaslääkärit Oyj:n yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 22.3.2012 klo 21.10

Oral Hammaslääkärit Oyj:n yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2012 päätti tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille, hallituksen ja sen valiokuntien esitysten mukaisesti muista varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta ja osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 vahvistetun taseen perusteella jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,03 euroa osakkeelta. Oikeus pääoman palautukseen on sillä, joka on maksun täsmäytyspäivänä 27.3.2012 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 3.4.2012.

Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi yhtiökokous päätti 2.550 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 2.000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan 2.000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 1.200 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista työryhmäkokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana asiantuntijana, maksetaan lisäksi kokouspalkkiona 150 euroa jäsen/kokous.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä. Yhtiökokous päätti, että hallituksessa jatkavat Juhani Erma (OTL, varatuomari), Timo T. Laitinen (Dipl. ins), Kirsti Piponius (KTM), ja Ben Wrede (B.Sc. Eng). Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Atine Group Oy:n talous- ja rahoitusjohtaja Mia Åberg (KTM), Fazer-konsernin viestintäjohtaja Ulrika Romantschuk (VTK) ja Juha Korhonen (KTM),

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Martin Grandell. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan tilintarkastajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 865.851 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Tämä valtuutus korvaa yhtiökokouksen 24.3.2011 antaman valtuutuksen ja on voimassa 12 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 3.500.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 40 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 24.3.2011 antaman valtuutuksen ja on voimassa neljä vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.oral.fi/yhtiokokous kahden viikon kuluessa tästä päivästä.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen valitsema hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksensa ja valitsi puheenjohtajakseen Ben Wreden. Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Juha Korhosen.

Hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Ben Wreden ja muiksi jäseniksi Juhani Erman, Juha Korhosen ja Timo T. Laitisen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Timo T. Laitinen ja muiksi jäseniksi Juhani Erma, Juha Korhonen ja Mia Åberg.

Hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Hallitus arvioi, että myös Timo T. Laitinen on yhtiöstä riippumaton, sillä hänen vt. toimitusjohtajuutensa yhtiössä vuoden 2011 aikana oli väliaikainen. Merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat Juhani Erma, Timo T. Laitinen, Kirsti Piponius ja Ulrika Romantschuk. Ben Wrede, Mia Åberg ja Juha Korhonen ovat riippuvaisia suurimmista osakkeenomistajista.


ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Ben Wrede, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 510 5940

Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen johtavia hammasterveyspalveluyhtiöitä, jonka työyhteisöön kuuluu noin 700 alan ammattilaista. Oralilla on 23 hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.