Pörssitiedote 26.3.2009 klo 21.10 

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 on päättänyt hallituksen esityksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 8 §:n ja osakeyhtiölain 5. luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista sekä tuloksen käsittelystä, voitonjaosta, ylikurssirahaston ja sijoitetun vapaan oman pääoman alentamisesta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 päätti, että tilikauden tappio -901.722,90 euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous päätti alentaa emoyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa 846.170,00 eurolla ja ylikurssirahastoa 197.396,05 eurolla 31.12.2008 päättyneen ja sitä aiempien tilikausien tappion yhteismäärältään -1.043.566,05 euroa kattamiseksi.        

Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi yhtiökokous päätti 2.500 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 1.700 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 850 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien kokouksista maksetaan lisäksi kokouspalkkiona 100 euroa kokoukselta per jäsen osallistumisen perusteella.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä. Yhtiökokous päätti, että hallituksessa jatkavat Juhani Erma (OTL, varatuomari), Senior Advisor, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy; Mikael Ingberg (Ph.D. (Econ.)), Juha Korhonen (KTM), varainhoitaja eQ Pankki Oy (1.4.2009 alkaen Optiomi Invest Oy:n toimitusjohtaja); Kirsti Piponius (KTM) sekä Tuomas Waltimo (HTT), professori, Baselin yliopisto. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin hallitusammattilainen (Dipl.ins.) Timo T. Laitinen ja johtaja (B.Sc. eng) Benedict Wrede. Timo T. Laitinen (55) toimii konsulttiyrittäjänä STP Solutions Oy:ssä, ja Benedict Wrede (44) on Oral Hammaslääkärit Oyj:n suurimman osakkeenomistajan Atine Group Oy:n ICT-divisioonan johtaja.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johan Kronberg. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan tarkastuksesta esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.950.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 49,9 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus kumoaa aiemmat osakeantivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka.  

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.oral.fi/yhtiokokous2009 kahden viikon kuluessa tästä päivästä.

Yhtiökokouksen valitsema hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksensa ja valitsi puheenjohtajakseen Juhani Erman. Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Juha Korhosen.

Hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Juhani Erman ja muiksi jäseniksi Juha Korhosen ja Ben Wreden. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mikael Ingberg ja muiksi jäseniksi Juhani Erma, Juha Korhonen ja Timo T. Laitinen. 

Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat Juhani Erma, Mikael Ingberg, Timo T. Laitinen, Kirsti Piponius ja Tuomas Waltimo.

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Antti Kasi, toimitusjohtaja, puh. 050 0881080
Juhani Erma, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 2478 

 

Jakelu:   
NASDAQOMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.oral.fi