16.05.2014 15:13:23 CET

Renideo Holding Oy on ilmoittanut jatkavansa julkisen ostotarjouksen tarjousaikaa Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista 30.5.2014 saakka

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 16.5.2014 kello 16.13

RENIDEO HOLDING OY ON ILMOITTANUT JATKAVANSA JULKISEN OSTOTARJOUKSEN TARJOUSAIKAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA 30.5.2014 SAAKKA

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Oral Hammaslääkärit Oyj (”Oral”) tiedotti 14.4.2014 Renideo Holding Oy:n (”Tarjouksentekijä”) tiedottaneen julkistavansa julkisen ostotarjouksen kaikista Oralin osakkeista hintaan 6,40 euroa osakkeelta (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen hyväksymisaika (”Tarjousaika”) alkoi 25.4.2014 klo 9.00 (Suomen aikaa) ja sen oli alun perin määrä päättyä 16.5.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa), jollei Tarjousaikaa jatketa.

Tarjouksentekijän tänään julkistaman tiedotteen mukaan Tarjouksentekijä on tänään päättänyt

jatkaa Ostotarjouksen Tarjousaikaa kahdella viikolla, 30.5.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa) saakka.

Tarjouksentekijän edellä mainittu tiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä 1.

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:

Ben Wrede, hallituksen puheenjohtaja, puh. (09) 6122 340

Martin Forss, toimitusjohtaja, puh. 040 779 6266

Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen tunnetuin (Innolink Research 2014) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 800 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa hammasterveyspalveluita 30 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.oral.fi

LIITE 1

Tiedote 16.5.2014 klo 15.30

RENIDEO HOLDING OY JATKAA JULKISEN OSTOTARJOUKSEN TARJOUSAIKAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA 30.5.2014 SAAKKA

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Renideo Holding Oy (”Tarjouksentekijä”) ilmoitti 14.4.2014 tekevänsä vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen Oral Hammaslääkärit Oyj:n (”Oral” tai ”Yhtiö”) osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (”Osakkeet”) (”Ostotarjous”). Tarjouksentekijä tarjoutuu hankkimaan omistukseensa Yhtiön koko osakekannan. Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen muun muassa sille, että Tarjouksentekijä saa enemmän kuin 90 prosenttia Oralin liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä ja että Oralin toiminnassa ei tapahdu olennaista haitallista muutosta. Ostotarjouksessa kustakin Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, maksettava tarjoushinta on 6,40 euroa käteisenä (”Tarjoushinta”). Ostotarjouksen hyväksymisaika (”Tarjousaika”) alkoi 25.4.2014 klo 9.00 (Suomen aikaa) ja päättyy 16.5.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa), jollei Tarjousaikaa jatketa.

Tarjouksentekijä on tänään päättänyt jatkaa Ostotarjouksen Tarjousaikaa kahdella viikolla, 30.5.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa) saakka (”Jatkettu Tarjousaika”).

Tarjouksentekijä ilmoitti maanantaina 12.5.2014, että Ostotarjous on hyväksytty osakkeiden osalta, jotka edustavat 67,51 prosenttia Oralin osakkeista. Tarjouksentekijä arvioi, että ainakin osa Oralin osakkeenomistajista on mahdollisesti odottanut kilpailevaa ostotarjousta Oralin osakkeista, jollaista ei kuitenkaan ole julkistettu ja että olennainen osa Oralin osakkeenomistajista antaa hyväksyntänsä Ostotarjoukselle Tarjousajan viimeisinä päivinä. Tarjouksentekijällä ei tänään alkuperäisen Tarjousajan viimeisenä päivänä ole täyttä tietoa Tarjousajan lopussa tehdyistä Ostotarjouksen hyväksynnöistä, mistä syystä Tarjousaikaa päätettiin jatkaa.

Renideo Group Oy Renideo Holding Oy

HALLITUS HALLITUS

Lisätietoja:
Markus Sjöholm
Senior Partner, CapMan Buyout
Hallituksen puheenjohtaja, Renideo Group Oy
040 508 0121

Ben Wrede
Hallituksen puheenjohtaja, Oral Hammaslääkärit Oyj
040 510 5940

Martin Forss
Toimitusjohtaja, Oral Hammaslääkärit Oyj
040 779 6266

JAKELU
Helsingin pörssi
Oral Hammaslääkärit Oyj

CapMan Buyout (www.capman.fi)

CapMan Buyout on pohjoismaiden suurin keskisuuriin yrityksiin erikoistunut pääomasijoitustiimi, johon kuuluu 20 sijoitusammattilaista Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa ja jolla on 24 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta. Tiimi on tehnyt yhteensä 77 sijoitusta ja irtautunut 56 yrityksestä vuodesta 1989 lähtien ja sen kymmenes rahasto, CapMan Buyout X, on tällä hetkellä aktiivisessa sijoitusvaiheessa.

CapMan Buyout on osa CapMan-konsernia, joka on yksi Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, ja jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa.

Oral Hammaslääkärit Oyj (oral.fi)

Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj on Suomen tunnetuin (Innolink Research 2014) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 800 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa hammasterveyspalveluita 30 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.

Rajoitukset

Ostotarjousta ei tehdä eikä Osakkeita osteta henkilöiltä tai henkilöiden puolesta suoraan tai välillisesti missään maassa tai lainkäyttöalueella, jossa sen tekeminen tai hyväksyminen on arvopaperimarkkinalakien tai muun lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä tai jossa sen tekeminen tai hyväksyminen vaatisi sellaiselle sääntelyviranomaiselle rekisteröintiä tai sellaisen viranomaisen hyväksyntää. Tarjouksentekijän tarjousasiakirjaa tai siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen tai välittämään mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa arvopaperimarkkinalaki tai muu lainsäädäntö tai sovellettavat määräykset sen kieltävät millään tavalla mukaan lukien, rajoituksetta, postitse, faksilähetyksellä, sähköpostitse, puhelimitse tai Internetin välityksellä. Ostotarjousta ei nimenomaisesti tehdä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa.