03.06.2014 13:20:27 CET

Renideo Holding Oy on ilmoittanut korottavansa Oral Hammaslääkärit Oyj:n ostotarjouksessa maksettavaa osakkeiden tarjoushintaa


ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 3.6.2014 kello 14.20

RENIDEO HOLDING OY ON ILMOITTANUT KOROTTAVANSA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvas­taista.

Oral Hammaslääkärit Oyj (”Oral”) tiedotti 14.4.2014 Renideo Holding Oy:n (”Tarjouksen­tekijä”) tekevän julkisen ostotarjouksen kaikista Oralin osakkeista hintaan 6,40 euroa osak­keelta (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen alkuperäinen hyväksymisaika (”Tarjousaika”) alkoi 25.4.2014 klo 9.00 (Suomen aikaa) ja sen oli alun perin määrä päättyä 16.5.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa). Tarjousaikaa jatkettiin 16.5.2014 annetulla tiedotteella 30.5.2014 saakka. Tarjouksentekijä julkisti 30.5.2014 jatkavansa Ostotarjouksen Tarjousaikaa edel­leen kahdella viikolla 13.6.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa) saakka.

Tarjouksentekijän tänään julkistaman tiedotteen mukaan Tarjouksentekijä on päättänyt korottaa Ostotarjouksessa Osakkeista maksettavaa vastiketta siten, että maksettava tar­joushinta on 6,70 euroa käteisenä kustakin Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on päte­västi hyväksytty. Lisäksi Tarjouksentekijä on päättänyt täsmentää Ostotarjouksen mukaista hyväksymisen peruuttamisoikeutta sekä antanut lisätietoja Ostotarjouksen rahoituksesta jäljempänä olevasta Tarjouksentekijän tiedotteesta ilmenevästi.

Tarjouksentekijän tiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä 1.

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Ben Wrede, hallituksen puheenjohtaja, puh. (09) 6122 340
Martin Forss, toimitusjohtaja, puh. 040 779 6266

Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen tunnetuin (Innolink Research 2014) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 800 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa ham­masterveyspalveluita 30 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.oral.fiLIITE 1

Tiedote 3.6.2014 klo 14.00

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Renideo Holding Oy (”Tarjouksentekijä”) ilmoitti 14.4.2014 tekevänsä vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen Oral Hammaslääkärit Oyj:n (”Oral” tai ”Yhtiö”) osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (”Osakkeet”) (”Ostotarjous”). Tarjouksentekijä tarjoutuu hankkimaan omistukseensa Yhtiön koko osakekannan. Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen muun muassa sille, että Tarjouksentekijä saa enemmän kuin 90 prosenttia Oralin liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä ja että Oralin toiminnassa ei tapahdu olennaista haitallista muutosta. Ostotarjouksen alkuperäinen hyväksymisaika (”Tarjousaika”) alkoi 25.4.2014 klo 9.00 (Suomen aikaa) ja päättyi 16.5.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa). Ostotarjouksen Tarjousaikaa jatkettiin 16.5.2014 päättymään 30.5.2014 klo 16.00. Tarjouksentekijä julkisti 30.5.2014 jatkavansa edelleen Ostotarjouksen Tarjousaikaa kahdella viikolla, 13.6.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa) saakka (”Jatkettu Tarjousaika”).

Korotettu Tarjoushinta ja Ostotarjouksen peruuttamisoikeutta koskeva täsmennys

Tarjouksentekijä on tänään päättänyt korottaa Ostotarjouksessa Osakkeista maksettavaa vastiketta. Uuden päätöksen mukaan Ostotarjouksessa kustakin Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, maksettava tarjoushinta on 6,70 euroa käteisenä (”Tarjoushinta” tai ”Korotettu Tarjoushinta”). Atine Group Oy ja Juha Korhonen, jotka Tarjouksentekijän julkistaessa Ostotarjouksen 14.4.2014 antoivat peruuttamattoman sitoumuksen omistamiensa osakkeiden myynnistä, ovat kuitenkin ilmoittaneet luopuvansa vaatimasta Korotettua Tarjoushintaa ja näille maksetaan alkuperäinen Tarjoushinta 6,40 euroa osakkeelta.

Tarjouksentekijä on lisäksi päättänyt täsmentää Ostotarjouksen mukaista hyväksymisen peruuttamisoikeutta siten, että jos Tarjouksentekijä Jatketun Tarjousajan kuluessa ilmoittaa kaikkien Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttyneen tai luopuvansa niistä julistaen samalla Ostotarjouksen ehdottomaksi, Ostotarjouksen hyväksymistä ei tämän jälkeen enää ole mahdollista peruuttaa jo hyväksyttyjen Osakkeiden osalta, ja Tarjouksentekijä voi tämän jälkeen toteuttaa Ostotarjouksen toteuttamiskaupat ehtojen kohdan ”Maksuehdot ja selvitys” mukaisesti.

Ostotarjouksen toteutuessa Korotettu Tarjoushinta maksetaan automaattisesti kaikille niille Yhtiön osakkeenomistajille, jotka ovat jo antaneet hyväksyntänsä Ostotarjoukselle, eikä näiltä osakkeenomistajilta vaadita lisätoimenpiteitä.

Korotettu Tarjoushinta on (i) noin 14,1 prosenttia korkeampi kuin Osakkeiden kaupankäynnin päätöskurssi 5,87 euroa NASDAQ OMX Helsingissä viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista, (ii) noin 24,0 prosenttia korkeampi kuin Osakkeiden kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 5,40 euroa NASDAQ OMX Helsingissä viimeisten kuuden (6) kuukauden ajalta ennen Ostotarjouksen julkistamista ja (iii) noin 31,6 prosenttia korkeampi kuin Osakkeiden kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 5,09 euroa NASDAQ OMX Helsingissä viimeisten kahdentoista (12) kuukauden ajalta ennen Ostotarjouksen julkistamista. Sellaisen Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen päätetyn Oralin osingon tai muun varojenjaon määrä, johon Ostotarjouksen hyväksynyt osakkeenomistaja on oikeutettu, vähennetään Tarjoushinnasta.

Yhtiön tilinpäätöksen mukainen nettotulos vuonna 2013 oli 1.253.046 euroa ja Yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on 8.826.072, jolloin Korotetulla Tarjoushinnalla 6,70 euroa osakkeelta Yhtiön koko osakekannan arvo on 59.134.682 euroa (57.934.147 euroa laskettuna ottaen huomioon että Atine Group Oy:n ja Juha Korhosen saama Tarjousvastike on 6,40 euroa osakkeelta). Korotetun Tarjoushinnan mukainen Yhtiön osakekannan arvon ja nettotuloksen suhdetta kuvaava P/E -luku (Price to Earnings) on siten 47,2 (46,2 laskettuna ottaen huomioon että Atine Group Oy:n ja Juha Korhosen saama Tarjousvastike on 6,40 euroa osakkeelta). Vastaava P/E -luku Ostotarjouksen julkistamispäivää edeltäneen viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssilla (5,87 euroa) laskettuna on 41,3.

Ostotarjoukseen liittyvät sitoumukset

Tarjouksentekijän 24.4.2014 antaman ilmoituksen mukaisesti Osakkeenomistajat, jotka omistavat 45,34 prosenttia Oralin osakkeista ja äänistä, antoivat peruuttamattoman j
a ehdottoman sitoumuksen Ostotarjouksen hyväksymisestä ja lisäksi osakkeenomistajat (mukaan lukien Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), jotka yhdessä edustavat 11,21 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä, vahvistivat tukevansa Ostotarjousta, elleivät saa Osakkeistaan korkeampaa tarjousta. Kyseiset tahot ovat täyttäneet sitoumuksensa, ja lisäksi osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat 10,01 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat vahvistaneet tukevansa Ostotarjousta Korotetulla Tarjoushinnalla, elleivät saa Osakkeistaan korkeampaa tarjousta.

Ostotarjouksen rahoitus

Tarjouksentekijällä sekä Tarjouksentekijän emoyhtiöllä (Renideo Group Oy) on tarvittava rahoitus Ostotarjouksen rahoittamiseksi.

Korotetun Tarjoushinnan vaatima lisärahoitus järjestetään Atine Group AB:n sekä Nirali Holding Oy:n Renideo Group Oy:lle antamalla 1,54 miljoonan euron suuruisella lainalla. Muilta osin Tarjouksentekijä rahoittaa järjestelyn Tarjouksentekijän emoyhtiön osakkeenomistajien osakepääoma- ja lainasijoituksilla sekä 33 miljoonan euron suuruisella Ostotarjousta sekä Yhtiön jälleenrahoitus- ja käyttöpääomatarpeita varten otettavalla luottojärjestelyllä. Ostotarjouksen Tarjoushinnan korottamisella ei ole vaikutusta Renideo Group Oy:n omistusrakenteeseen.

Tarjousasiakirjan täydentäminen

Tarjouksentekijä täydentää 24.4.2014 päivättyä Ostotarjousta koskevaa tarjousasiakirjaa Tarjoushinnan korottamisen ja muiden edellä mainittujen asioiden johdosta ja julkaisee täydennyksen viipymättä Finanssivalvonnan tätä koskevan hyväksynnän jälkeen.

Muokatut Ostotarjouksen ehdot ovat ohessa liitteenä.

Renideo Group Oy Renideo Holding Oy

HALLITUS HALLITUS

Lisätietoja:

Markus Sjöholm
Senior Partner, CapMan Buyout
Hallituksen puheenjohtaja, Renideo Group Oy
040 508 0121

Ben Wrede
Hallituksen puheenjohtaja, Oral Hammaslääkärit Oyj
040 510 5940

Martin Forss
Toimitusjohtaja, Oral Hammaslääkärit Oyj
040 779 6266

JAKELU

Helsingin pörssi
Oral Hammaslääkärit Oyj

CapMan Buyout (www.capman.fi)

CapMan Buyout on pohjoismaiden suurin keskisuuriin yrityksiin erikoistunut pääomasijoitustiimi, johon kuuluu 20 sijoitusammattilaista Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa ja jolla on 24 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta. Tiimi on tehnyt yhteensä 77 sijoitusta ja irtautunut 56 yrityksestä vuodesta 1989 lähtien ja sen kymmenes rahasto, CapMan Buyout X, on tällä hetkellä aktiivisessa sijoitusvaiheessa.

CapMan Buyout on osa CapMan-konsernia, joka on yksi Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, ja jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa.

Oral Hammaslääkärit Oyj (oral.fi)

Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj on Suomen tunnetuin (Innolink Research 2014) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 800 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa hammasterveyspalveluita 30 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.

Rajoitukset

Ostotarjousta ei tehdä eikä Osakkeita osteta henkilöiltä tai henkilöiden puolesta suoraan tai välillisesti missään maassa tai lainkäyttöalueella, jossa sen tekeminen tai hyväksyminen on arvopaperimarkkinalakien tai muun lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä tai jossa sen tekeminen tai hyväksyminen vaatisi sellaiselle sääntelyviranomaiselle rekisteröintiä tai sellaisen viranomaisen hyväksyntää. Tarjouksentekijän tarjousasiakirjaa tai siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen tai välittämään mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa arvopaperimarkkinalaki tai muu lainsäädäntö tai sovellettavat määräykset sen kieltävät millään tavalla mukaan lukien, rajoituksetta, postitse, faksilähetyksellä, sähköpostitse, puhelimitse tai Internetin välityksellä. Ostotarjousta ei nimenomaisesti tehdä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa.

LIITE

OSTOTARJOUKSEN EHDOT

Renideo Holding Oy:n (Tarjouksentekijä) päätösten 30.5.2014 (Tarjousajan pidentäminen) sekä 3.6.2014 (Tarjoushinnan korottaminen ja muut asiat) mukaisesti muutetut kohdat esitetty alla alleviivattuna.

Ostotarjouksen kohde

Tarjouksentekijä tarjoutuu ostamaan seuraavassa esitettyjen ehtojen mukaisesti kaikki Oral Hammas­lääkärit Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Oral”) liikkeeseen laskemat osakkeet, jotka eivät ole Yhtiön tai sen tytäryhti­öi­den omistuksessa (”Osakkeet”) (”Ostotarjous”).

Tarjoushinta

Ostotarjouksessa kustakin Osakkeesta, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, maksettava tarjoushinta on 6,70 euroa käteisenä (”Tarjoushinta”). Atine Group Oy ja Juha Korhonen, jotka Tarjouksentekijän julkistaessa Ostotarjouksen 14.4.2014 antoivat peruuttamattoman sitoumuksen omistamiensa osakkeiden myynnistä, ovat kuitenkin ilmoittaneet luopuvansa vaatimasta Tarjouksentekijän 3.6.2014 julkistamaa korotettua Tarjoushintaa (EUR 6,70) ja näille maksetaan alkuperäinen Tarjoushinta 6,40 euroa osakkeelta.

Jos Yhtiö laskee liikkeeseen uusia osakkeita tai Osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia optio- tai muita erityisiä osakkeiden saamiseen oikeuttavia oikeuksia ennen Toteuttamispäivää, Tarjouk­sen­tekijällä on oikeus oman harkintansa perusteella korjata Osakkeen tarjoushintaa vastaavasti. Tarjouk­sentekijä voi myös peruuttaa Ostotarjouksen, mikäli tällainen liikkeeseenlasku johtaa Yhdistymissopi­muk­sen irtisanomiseen Yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti (katso ”Yhteenveto Yhdistymissopi­muk­sesta” sekä sen alakohdat ”Sopimuksen päättyminen” ja ”Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset”).

Mikäli Yhtiö päättää ennen Toteuttamispäivää Osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n mukaisesta osingon tai mui­den varojen jakamisesta, johon Ostotarjouksen hyväksyneellä osakkeenomistajalla on oikeus, osake­kohtaista Tarjoushintaa alennetaan Osakkeelle maksettavan osingon tai muun varojenjaon määrällä, mikäli Ostotarjouksen toteuttamiseen liittyvää kauppaa ei ole selvitetty ennen osingon tai muun varojen­jaon täsmäytyspäivää. Näin on myös siinä tapauksessa, jos Osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n mukaisesti tehdään muu kuin edellä tarkoitettu päätös jakaa osinkoa tai muuta omaisuutta tai varoja ja Tarjouk­sentekijä päättää luopua vaatimasta kohdan ”Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset” a
lakohdan (d) ehdon täyttymistä.

Ostotarjouksen Tarjousaika

Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 25.4.2014 klo 9.00 Suomen aikaa ja päättyy 13.6.2014 klo 16.00 Suomen aikaa (”Tarjousaika”). Mahdollisuus toimittaa Ostotarjouksen hyväksyntä rajautuu kuiten­kin aina osakkeenomistajan tilinhoitajan aukioloaikojen puitteisiin, koska tilinhoitajan tulee vastaanottaa Ostotarjouksen hyväksyntä ennen Tarjousajan tai mahdollisen Jatketun Tarjousajan päätty­mistä (katso ”Ostotarjouksen hyväksymismenettely”).

Tarjouksentekijä varaa oikeuden jatkaa Tarjousaikaa ilmoittamalla tästä tiedotteella Tarjousajan kuluessa joko niin, että tarjousaika jatkuu toistaiseksi, tai niin, että tarjousaika päättyy erikseen määrättynä päivänä vähintään kahden viikon kuluttua Tarjousajan jatkamista koskevasta ilmoituksesta (jatkettuun tarjousaikaan viitataan termillä ”Jatkettu Tarjousaika”). Tarjouksentekijällä on oikeus keskeyttää mahdollinen jatkettu Tarjousaika tai jatkaa sitä. Tarjouksentekijä ilmoittaa tällöin jatketun Tarjousajan keskeyttämisestä tai jatkamisesta tiedotteella vähintään kaksi (2) viikkoa ennen jatketun Tarjousajan päättymistä.

Tarjousajan kesto yhdessä mahdollisen Jatketun Tarjousajan kanssa voi olla kokonaisuudessaan vähintään kolme (3) viikkoa ja enintään kymmenen (10) viikkoa. Jos Ostotarjouksen toteuttamis­edellytykset eivät kuitenkaan täyty jonkin erityisen esteen, kuten esimerkiksi vireillä olevien yrityskaup­pa­valvontaan liittyvien lupaprosessien vuoksi (kuten määritelty Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekoko­elmassa 9/2013 ”Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus”) Tarjouksentekijä voi jatkaa Tarjousaikaa ja Jatkettua Tarjousaikaa yli kymmenen (10) viikon, kunnes kyseinen este on poistunut ja Tarjouksen­tekijällä on ollut kohtuullinen aika ottaa kyseessä oleva tilanne huomioon.

Tarjouksentekijä voi keskeyttää mahdollisen Jatketun Tarjousajan edellyttäen, että kaikki Osto-tarjouksen toteuttamisedellytykset ovat joko täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä ja että Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen. Tarjouksentekijä ilmoittaa päätöksensä mahdollisen Jatketun Tarjousajan keskeyttämisestä ja päivämäärästä, jolloin Jatkettu Tarjousaika päättyy, mahdollisimman pian sitä koskevan päätöksen tekemisen jälkeen ja joka tapauksessa vähintään kaksi (2) viikkoa ennen keskeytettävän Jatketun Tarjousajan päättymistä.

Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset

Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ja ostaa liikkeeseen lasketut Osakkeet, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ja joiden osalta hyväksyntää ei ole peruttu, on ehdollinen jokaisen jäljempänä olevan ehdon (kukin ”Toteuttamisedellytys” ja yhdessä ”Toteuttamisedellytykset”) täytty­miselle tai sille, että Tarjouksentekijä on lain niin salliessa luopunut vaatimasta Toteuttamisedellytyksen täyttymistä:

  1. ostotarjous on hyväksytty Osakkeiden osalta, jotka edustavat yli 90:tä prosenttia Yhtiön liikkeeseen lasketuista ulkona olevista osakkeista ja äänistä;
  2. tarvittavien lupien ja suostumusten saanti, mukaan lukien kilpailuviranomaisten myöntämät luvat ja kaikki tällaisille luville ja suostumuksille asetetut ehdot, mukaan lukien rajoituksetta kaikki Tarjouksentekijän tai Yhtiön omaisuuden myyntiin liittyvät rajoitteet tai Tarjouksentekijän tai Yhtiön liiketoiminnan uudelleenjärjestely, ovat Tarjouksentekijän kannalta hyväksyttäviä siten, etteivät ne ole olennaisesti epäedullisia Tarjouksentekijän, Yhtiön tai Ostotarjouksen toteutta­misen kannalta;
  3. mikään toimivaltainen tuomioistuin tai sääntelevä viranomainen ei ole antanut määräystä, joka estäisi Ostotarjouksen toteuttamisen tai viivästyttäisi sitä tai vaikuttaisi olennaisesti sen hyväksyntään tai joka estäisi Tarjouksentekijän Osakkeiden omistuksen;
  4. Yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu ja se on edelleen voimassa;
  5. Julkistamisen jälkeen ei ole sattunut sellaista tapahtumaa, olosuhdetta tai muutosta, joka johtaisi Olennaiseen Haitalliseen Muutokseen tai jotka muodostavat Olennaisen Haitallisen Muutoksen (kuten määritelty jäljempänä);
  6. Yhtiö ei ole Julkistamisen jälkeen tehnyt päätöstä jakaa osakkeenomistajilleen osinkoa tai muita varoja;
  7. Tarjouksentekijä ei ole saanut Tarjouksentekijän kannalta uutta tietoa, joka on johtanut Olennaiseen Haitalliseen Muutokseen tai joka muodostaa Olennaisen Haitallisen Muutoksen (kuten määritelty jäljempänä);
  8. Tarjouksentekijälle (tai Tarjouksentekijän emoyhtiölle) Ostotarjousta varten myönnetty ulkopuolinen rahoitus on edelleen Tarjouksentekijän (tai Tarjouksentekijän emoyhtiön) saatavilla sovituilla ehdoilla, pois lukien tilanne jossa kyseinen rahoitus ei ole saatavilla siitä syystä että Tarjouksentekijä (tai Tarjouksentekijän emoyhtiö) on rikkonut kyseisen rahoituksen ehtoja;
  9. Yhtiön hallituksen lausunto koskien Ostotarjousta on edelleen voimassa eikä sitä ole muutettu, pois lukien muuttaminen tilanteissa joissa hallituksen huolellisuusvelvollisuus tätä edellyttää;
  10. Osakkeista ei ole tehty Kilpailevaa Tarjousta (kuten se on jäljempänä määritelty).

”Olennainen Haitallinen Muutos” tarkoittaa Yhtiön tai sen materiaalisen osan divestointia tai uudelleen­järjestelyä, Yhtiön tai jonkin sen tytäryhtiön ajautumista maksukyvyttömyyteen tai joutumista yritys­saneerauksen tai konkurssimenettelyn tai muun vastaavan menettelyn alaiseksi, tai Yhtiön tai sen tytär­yh­tiön aloittamia toimenpiteitä tai Yhtiötä tai sen tytäryhtiötä vastaan vireille pantua oikeudenkäyntiä tällaisiin menettelyihin liittyen, tai olennaista haitallista muutosta Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden muodos­taman kokonaisuuden liiketoiminnassa, omaisuudessa, taloudellisessa tilanteessa tai liiketoimin­nan tulok­ses­sa tai näihin liittyvää olennaista haittavaikutusta, pois lukien muutokset johtuen yleisestä talou­dellisesta tilanteesta tai rahoitusmarkkinoista.

”Kilpailevalla Tarjouksella” tarkoitetaan kolmannen osapuolen Yhtiöstä julkistamaa toista julkista osto­tarjousta.

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden peruuttaa Ostotarjous, mikäli yksikin Toteuttamisedellytys ei ole toteutunut tai ei tule toteutumaan. Tarjouksentekijä voi lain sallimissa rajoissa luopua vetoamasta sellai­seen Toteuttamisedellytykseen, joka ei ole täyttynyt. Jos kaikki Toteuttamisedellytykset ovat Tarjousajan taikka Jatketun Tarjousajan päättyessä tai keskeytyessä joko täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut vetoamasta täyttymättömiin edellytyksiin, Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti Tarjousajan päätyttyä hankkien Osakkeet maksamalla Tarjoushinnan Yhtiön osak­keen­omistajille, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen eivätkä ole pätevästi peruuttaneet hyväk­syntäänsä.

Korotus- ja hyvitysvelvollisuus

Tarjouksentekijä pidättää oikeuden hankkia Osakkeita Tarjousajan ja Jatketun Tarjousajan kuluessa myös NASDAQ OMX Helsingissä tai muulla ta
voin noudattaen soveltuvan lainsäädännön rajoituksia.

Mikäli Tarjouksentekijä tai jokin Tarjouksentekijään Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoite­tussa suhteessa oleva taho hankkii Osakkeita Tarjousajan tai Jatketun Tarjousajan kuluessa Tarjous­hintaa korkeammalla hinnalla tai muutoin Ostotarjousta paremmin ehdoin, Tarjouksentekijän tulee Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 §:n mukaisesti muuttaa Ostotarjouksen ehtoja tällaisen hankinnan ehtoja vastaavaksi (korotusvelvollisuus). Tarjouksentekijän tulee tällöin välittömästi julkistaa korotusvel­vol­lisuuden syntyminen ja Tarjoushinnan maksamisen yhteydessä maksaa kyseisen edullisemmat ehdot sisältävän vastikkeen ja Tarjoushinnan välinen ero niille osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Osto­tarjouksen.

Mikäli Tarjouksentekijä tai jokin Tarjouksentekijään Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoite­tussa suhteessa oleva taho ostaa Osakkeita yhdeksän (9) kuukauden kuluessa Tarjousajan tai Jatketun Tarjousajan päättymisen jälkeen Tarjoushintaa korkeammalla hinnalla tai muutoin Ostotarjouksen ehtoja paremmin ehdoin, Tarjouksentekijän tulee Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 §:n mukaisesti hyvittää paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Tarjoushinnan välinen ero yhden (1) kuukauden kuluessa hyvitysvelvollisuuden syntymisestä niille osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen (hyvitysvelvollisuus). Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 §:n 5 momentin mukaan hyvitysvelvollisuutta ei kuitenkaan synny, jos Osakkeen Tarjoushintaa korkeamman hinnan maksaminen perustuu Osakeyhtiö­lain mukaiseen välitystuomioon edellyttäen, että Tarjouksentekijä tai jokin Tarjouksentekijään Arvo­paperimark­kinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa oleva taho ei ole ennen välitysmenettelyä tai sen kuluessa tarjoutunut hankkimaan Osakkeita Ostotarjousta paremmin ehdoin.

Ostotarjouksen hyväksymismenettely

Danske Bank Oyj (”Danske”) toimii Ostotarjouksen teknisenä järjestäjänä ja on vastuussa niiden Osakkeiden myynnistä ja ostosta, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ja joiden hyväksyntää ei ole pätevästi peruutettu.

Tilinhoitajat lähettävät Ostotarjousta koskevan ilmoituksen sekä siihen liittyvät ohjeet ja hyväksymislomakkeen niille Tarjousajan alkamispäivänä Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear”) ylläpitä­mään Yhtiön osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille, jotka ovat heidän asiakkaitaan Yhdysval­tojen, Kanadan, Australian, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan, Kiinan, Hongkongin, Singaporen tai Japanin ulkopuolella. Yhtiön osakkeenomistajan tulisi ensisijaisesti ottaa yhteyttä omaan tilinhoitajaansa tai omaisuudenhoitajaansa menettelyohjeiden ja hyväksymislomakkeen osalta.

Sellaiset Yhtiön osakkeenomistajat, jotka eivät saa tilinhoitajaltaan menettelyohjeita ja hyväk­symis­lomaketta, voivat hyväksyä Ostotarjouksen missä tahansa Dansken konttorissa Suomessa.

Ostotarjouksen voi hyväksyä jokainen Yhtiön osakasluetteloon rekisteröity osakkeenomistaja, pois lukien Yhtiö ja sen tytäryhtiöt. Ostotarjouksen hyväksyntä, mikäli sellainen annetaan, tulee antaa erikseen kunkin arvo-osuustilin osalta. Osakkeenomistajat voivat hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta ja kaikkien Ostotarjouksen toteut­tamisen ajankohtana kyseisellä arvo-osuustilillä olevien Osakkeiden osalta. Tarjousajan kuluessa toimi­tetut hyväksynnät ovat voimassa myös mahdollisen Jatketun Tarjousajan päättymiseen asti tai keskeytetyn Jatketun Tarjousajan päättymiseen asti. Jos Yhtiön osakkeenomistaja toimitettuaan Osto­tarjouksen hyväksynnän hankkii Tarjousaikana uusia Osakkeita, jotka rekisteröidään toiselle arvo-osuus­tilille, osakkeenomistajan on edellä kuvatusti toimitettava erillinen hyväksyntä tällaisten osakkeiden osal­ta. Jos henkilö tulee Yhtiön osakkeenomistajaksi vasta Tarjousajan alkamisen jälkeen, tulee tämän hyväk­syä Ostotarjous tilinhoitajansa ohjeiden mukaisesti.

Sellaisten Yhtiön hallintarekisteröityjen Osakkeiden omistajien, jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee toimittaa hyväksyntänsä hallintarekisteröinnin hoitajan toimittamien ohjeiden mukaisesti. Tarjouk­sen­tekijä ei lähetä hyväksymislomaketta tai muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja näille Yhtiön osakkeenomistajille.

Yhtiön pantattujen Osakkeiden osalta Ostotarjouksen hyväksyminen vaatii pantinhaltijan suostumuksen. Tämän suostumuk­sen hankkiminen on asianomaisten osakkeenomistajien vastuulla ja osakkeenomistaja vastaa tähän liittyvistä kuluista. Pantinhaltijan suostumus on toimitet­tava kirjallisesti tilinhoitajalle.

Ostotarjouksen hyväksyneet Yhtiön osakkeenomistajat voivat toimittaa hyväksyntänsä sille tilinhoitajalle, joka hoitaa heidän arvo-osuustiliään kyseisen tilinhoitajan antamien ohjeiden mukai­ses­ti ja sen määrittämän ajan kuluessa. Jos kyseinen tilihoitajayhteisö (esimerkiksi Euroclear) ei vastaan­ota hyväksyntää, osakkeenomistaja voi hyväksyä Ostotarjouksen Dansken konttorissa Suomessa.

Kaikki hyväksynnät tulee toimittaa niin, että ne vastaanotetaan Tarjousajan kuluessa (mukaan lukien mah­dol­linen Jatkettu Tarjousaika tai keskeytetty Jatkettu Tarjousaika), ottaen kuitenkin huomioon asianomaisen tilinhoitajan antamat ohjeet. Tilinhoitaja saattaa pyytää hyväksynnän toimittamista ennen Tarjousajan tai Jatketun Tarjousajan voimassaolon päättymistä. Hyväksymis­lomakkeet ja muut tarvittavat asiakirjat toimitetaan Yhtiön osakkeenomistajan vastuulla ja asiakirjat katsotaan palautetuksi vasta, kun asianmukainen arvo-osuustilin tilinhoitaja tai Danske on ne vastaan­ottanut. Asiakirjojen toimittamiseen tulee varata riittävästi aikaa, ja niiden toimittamisessa on noudatet­tava kunkin Yhtiön osakkeenomistajan oman tilinhoitajan tai omaisuudenhoitajan antamia ohjeita. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hylätä virheellisesti tai puutteellisesti täytetyt hyväksymis­lomakkeet tai sellaisissa kirjekuorissa vastaanotetut hyväksymislomakkeet, jotka on leimattu Yhdysval­loissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singa­pores­sa tai Japanissa tai joiden Tarjouksentekijä muuten katsoo lähetetyn kyseistä maista.

Hyväksymislomakkeen tulee olla perille toimitettuna klo 16.00 mennessä Suomen aikaa Tarjousajan tai Jatketun Tarjousajan viimeisenä päivänä, kuitenkin tilinhoitajan sulkeutumisaikojen puitteissa. Tilinhoitaja tai omaisuudenhoitaja saattaa pyytää Yhtiön osakkeenomistajaa palauttamaan hyväksymis­lomakkeen edellä mainittua ajankohtaa aiemmin.

Ostotarjouksen pätevästi sen ehtojen mukaisesti hyväksynyt Yhtiön osakkeenomistaja ei saa myydä tai muutoin määrätä niistä Osakkeista, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty, ellei pakottavasta lainsää­dän­nöstä muuta johdu. Ostotarjouksen hyväksymällä Yhtiön osakkeen-omistajat valtuuttavat Dansken tai tilinhoitajansa kirjaamaan arvo-osuustililleen Osakkeita koskevan luovutusrajoituksen jäljempänä kohdas­sa ”Osakkeita koskeva luovutusrajoitus” kuvatulla tavalla sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on toimit­tanut Osakkeita koskevan hyväksynnän.

Lisäksi Ostotarjouksen hyväksyvät Osakkeiden omistajat valtuuttavat Dansken tai tilinhoitajansa suorit­tamaan kaikki muut tarvittavat kirjaukset ja Ostotarjouksen teknisen toteutuksen vaatimat toimenpiteet sekä myymään kaikki osakkeenomistajan omistamat Yhtiön Osakkeet osakekauppojen toteuttamisen ajankohtana Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen ehtojen m
ukaisesti. Luovutus- tai myynti­rajoitus poistetaan Ostotarjoukseen liittyvän kaupankäynnin suorittamisen tai maksun yhteydessä, kun käteisvastike maksetaan Yhtiön osakkeenomistajille.

Ostotarjouksen hyväksyminen raukeaa, jos Tarjouksentekijä ilmoittaa pörssitiedotteella Ostotarjouksen peruuttamisesta. Mikäli Ostotarjous peruutetaan, Osakkeita koskeva luovutus- tai myyntirajoitus poiste­taan Ostotarjouksen hyväksyneiden Yhtiön osakkeenomistajien arvo-osuustileiltä arviolta kolmen (3) pankki­päivän kuluessa Tarjouksentekijän ilmoituksesta Ostotarjouksen peruuttamisesta.

Hyväksymisen peruuttamisoikeus

Yhtiön osakkeenomistaja voi peruuttaa Ostotarjouksen hyväksymisen milloin tahansa ennen Ostotarjouk­sen Tarjousajan voimassaolon päättymistä (mukaan lukien mahdollinen Jatkettu Tarjousaika tai Jatkettu Tarjousaika, joka on keskeytetty). Kuitenkin mikäli Tarjouksentekijä Tarjousajan kuluessa ilmoittaa kaikkien Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttyneen tai luopuvansa niistä julistaen samalla Ostotarjouksen ehdottomaksi, jo annettua Ostotarjouksen hyväksymistä ei tämän jälkeen enää ole mahdollista peruuttaa jo hyväksyttyjen Osakkeiden osalta ja Tarjouksentekijä voi tämän jälkeen toteuttaa Ostotarjouksen toteuttamiskaupat ehtojen kohdan ”Maksuehdot ja selvitys” mukaisesti.

Jotta Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttaminen on pätevä, tulee osakkeenomistajan toimittaa kirjal­linen peruuttamisilmoitus sille tilinhoitajalle, jolle alkuperäinen Ostotarjouksen hyväksyntä on toimi­tet­tu. Mikäli hyväksyntä on toimitettu Dansken konttoriin, tulee myös peruuttamisilmoitus toimittaa Dansken kontto­riin. Hallintarekisteröityjen arvopapereiden osalta Yhtiön osakkeenomistajien tulee pyytää asiaan kuulu­vaa hallintarekisterin hoitajaa toimittamaan peruuttamisilmoitus.

Jos Yhtiön osakkeenomistaja pätevästi peruuttaa Ostotarjouksen hyväksymisen, arvo-osuustilille merkitty kyseisiä Osakkeita koskeva luovutus- tai myyntirajoitus poistetaan mahdollisimman pian ja viimeistään kolme (3) pankkipäivää sen jälkeen, kun Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttamisilmoitus on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti toimitettu.

Pätevästi Ostotarjouksen hyväksymisensä peruuttanut Yhtiön osakkeenomistaja voi hyväksyä Osto­tarjouksen uudelleen Tarjousajan kuluessa (mukaan lukien mahdollinen Jatkettu Tarjousaika tai Jatkettu Tarjousaika, joka on keskeytetty) noudattaen kohdassa ”Ostotarjouksen hyväksymismenettely” annettuja menettelyohjeita.

Hyväksymisensä peruuttava Yhtiön osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan kaikki kyseessä olevaa arvo-osuustiliä hoitavan tilinhoitajan tai hallintarekisteröityjen osakkeiden omaisuudenhoitajan peruuttamisesta perimät palkkiot.

Osakkeita koskeva luovutusrajoitus

Kun tilinhoitaja tai Danske on vastaanottanut Ostotarjouksen ehtojen mukaisen Osakkeita koskevan hyväksynnän, tilinhoitaja tai Danske kirjaa kyseiselle arvo-osuustilille luovutus- tai myyntirajoituksen. Ostotarjoukseen liittyvän toimeksiannon toteutuksen tai selvityksen yhteydessä luovutus- tai myyntirajoitus poistetaan ja Tarjoushinta maksetaan Yhtiön osakkeenomistajalle.

Mikäli Yhtiön osakkeenomistaja käyttää oikeuttaan peruuttaa Ostotarjouksen hyväksyminen, Osakkeita koskeva luovutus- tai myyntirajoitus poistetaan mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen (3) pankkipäivän kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta.

Ostotarjouksen tuloksen julkistaminen

Ostotarjouksen alustava tulos julkistetaan pörssitiedotteella arviolta ensimmäisenä (1.) pankkipäivänä Tarjousajan päättymisen jälkeen (mukaan lukien mahdollinen Jatkettu Tarjousaika tai Jatkettu Tarjousaika, joka on keskeytetty). Alustavan tuloksen julkistamisen yhteydessä ilmoitetaan, toteutetaan­ko Ostotarjous vai jatketaanko Ostotarjousta Jatketulla Tarjousajalla.

Ostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan pörssitiedotteella arviolta kolmantena (3.) pankkipäivänä Tarjousajan päättymisen jälkeen (mukaan lukien mahdollinen Jatkettu Tarjousaika tai Jatkettu Tarjousaika, joka on keskeytetty). Lopullista tulosta koskevassa ilmoituksessa vahvistetaan niiden Osak­kei­den prosentuaalinen osuus, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty eikä hyväksymistä ole pätevästi peruutettu sekä se, toteutetaanko Ostotarjous.

Maksuehdot ja selvitys

Ostotarjous toteutetaan kaikkien niiden Ostotarjouksen pätevästi hyväksyneiden Yhtiön osakkeen­omista­jien osalta, jotka eivät ole peruuttaneet hyväksymistään, viimeistään viidentenä (5.) pankkipäivänä (i) Tar­jous­ajan päättymisen jälkeen (mukaan lukien mahdollinen Jatkettu Tarjousaika tai Jatkettu Tarjousaika, joka on keskeytetty) alustavasti 23.6.2014, tai (ii) Tarjouksentekijän ilmoitettua kaikkien Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttyneen tai luopuvansa niistä julistaen samalla Ostotarjouksen ehdottomaksi (”Toteuttamispäivä”).

Mikäli mahdollista, Ostotarjouksen toteuttamista koskevat kaupat suoritetaan Toteuttamispäivänä NASDAQ OMX Helsingissä edellyttäen, että NASDAQ OMX Helsinkiin sovellettavat säännöt sen sallivat. Muussa tapauksessa toteuttamista koskevat kaupankäynnit suoritetaan NASDAQ OMX Helsingin ulko­puolella.

Tarjoushinta maksetaan arviolta kolmantena (3.) pankkipäivänä Toteuttamispäivän jälkeen (”Selvityspäivä”), alustavasti 26.6.2014 tai aiemmin mikäli Tarjouksentekijä on edellä mainitulla tavalla ilmoittanut Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttyneen tai luopuvansa niistä julistaen samalla Ostotarjouksen ehdottomaksi. Tarjoushinta maksetaan jokaiselle Ostotar­jouksen pätevästi hyväksyneelle Yhtiön osakkeenomistajalle Selvityspäivänä kyseisen osakkeen­omistajan arvo-osuustilin hoitotilille. Jos Yhtiön osakkeenomistajan hoitotili on eri rahoitusyhtiössä kuin kyseessä oleva arvo-osuustili, Tarjoushinta maksetaan kyseiselle pankkitilille noin kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, rahoituslaitosten välisiä maksusuorituksia sääntelevän aikataulun mukaisesti.

Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus Osakkeisiin, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ja joiden osalta hyväksy­mistä ei ole pätevästi peruutettu, siirtyy Tarjouksentekijälle Selvityspäivänä Tarjoushinnan maksua vastaan.

Varainsiirtovero ja muut maksut

Tarjouksentekijä maksaa kaikki Suomessa perittävät Ostotarjouksen johdosta myytyjen Osakkeiden myyntiin liittyvät varainsiirtoverot (katso kohta ”Verotus”).

Kukin Yhtiön osakkeenomistaja vastaa tilinhoitajien, omaisuudenhoitajien, hallintarekisteröityjen Osakkeiden hoitajien tai muiden tahojen kunkin osakkeenomistajan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella mahdollisesti veloittamista vakuuksien vapauttamiseen tai mahdollisten muiden Osakkeiden myynnin estävien rajoitusten poistamiseen liittyvistä palkkioista tai muista palkkioista. Kukin Yhtiön osakkeenomistaja on vastuussa Ostotarjouksen hyväksymisensä peruuttamisesta johtuvista maksuista.

Tarjouksentekijä vastaa muista tavanomaisista kuluista, jotka johtuvat Ostotarjouksen vaatimista kirjauk­sien
rekisteröinneistä arvo-osuustileille, Ostotarjouksesta johtuvien Osakkeiden kauppojen toteutta­misesta ja Tarjoushinnan maksamisesta.

Jos kolmas osapuoli julkaisee kilpailevan ostotarjouksen Tarjousajan tai Jatketun Tarjousajan kuluessa ja mikäli Yhtiön osakkeenomistaja peruuttaa hyväksymisensä Ostotarjoukselle, tietyt tilinhoitajat voivat veloittaa osakkeenomistajalta erillisen maksun asiaan kuuluvien hyväksymiseen ja peruuttamiseen liittyvien kirjauksien rekisteröinnistä, kuten kuvattu kohdassa ”Hyväksymisen peruuttamisoikeus”.

Muita seikkoja

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden muuttaa Ostotarjouksen ehtoja Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 15 §:n mukaisesti. Jos Finanssivalvonta antaa määräyksen Tarjousajan jatkosta, Tarjouksentekijä pidättää oikeuden päättää luopua Ostotarjouksesta Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 12 §:n mukaisesti.

Jos kolmas osapuoli julkaisee kilpailevan ostotarjouksen Tarjousajan tai Jatketun Tarjousajan kuluessa, Tarjouksentekijä pidättää Arvopaperimarkkinalain 6 luvun 8 §:n mukaisen oikeutensa (i) päättää Tarjousajan jatkamisesta, (ii) päättää Ostotarjouksen ehtojen muuttamisesta ja (iii) päättää Tarjousajan tai Jatketun Tarjousajan kuluessa, mutta ennen kilpailevan tarjouksen päättymistä, Ostotarjouksen raukeamisesta.

Tarjouksentekijällä on oikeus päättää harkintansa mukaisesti kaikista muista Ostotarjoukseen liittyvistä seikoista.

Ostotarjousta ei tehdä eikä Osakkeita osteta henkilöiltä tai henkilöiden puolesta missään maassa tai lainkäyttöalueella, jossa sen tekeminen tai hyväksyminen on arvopaperimarkkinalakien tai muun lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä tai jossa sen tekeminen tai hyväksyminen vaatisi sellaiselle sääntelyviranomaiselle rekisteröintiä tai sellaisen viranomaisen hyväksyntää, jota ei ole tässä Tarjousasiakirjassa nimenomaisesti huomioitu. Ostotarjousta ei nimenomaisesti tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (mukaan lukien rajoituksetta faksi, puhelin tai internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa. Ostotarjouksen hyväksymistä ei voida ottaa vastaan tai hyväksyä mikäli Ostotarjouksen hyväksyminen toimitetaan edellä mainituista maista.

Osakkeet, joiden omistajille ei tehdä Ostotarjousta, voidaan kuitenkin lunastaa Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisen vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn mukaisesti edellyttäen, että Osto­tarjous toteutetaan ja että Tarjouksentekijä hankkii enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa (9/10) Yhtiön osakkeista ja niihin liittyvistä äänioikeuksista (katso kohta ”Tausta ja tavoitteet – Tarjouksen­tekijän Yhtiön Osakkeita koskevat tulevaisuudensuunnitelmat”).

Sovellettava laki

Tähän Tarjousasiakirjaan ja Ostotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia, ja kaikki niitä koskevat riidat ratkaistaan yksinomaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.