Pörssitiedote 20.3.2007 klo 11.35

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.3.2007 on päättänyt hallituksen esityksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 9§:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3§:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, hallituksen osakeantivaltuuksista, optio-oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden merkintähinnan kirjaamisesta sekä optio-oikeuksien mitätöimisestä ja uusien optio-oikeuksien antamisesta.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.3.2007 päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta ja että tilikauden voitto kirjataan voitto- ja tappiotilille.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä pääasiassa 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain vuoksi seuraavasti:
– Kumotaan osakepääoman ja osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismäärää koskeva 3§
– Muutetaan yhtiön edustamista koskevat 5§:n määräykset kuulumaan seuraavasti: ”Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla yksin sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä sekä henkilöillä, joille hallitus on myöntänyt edustusoikeuden.”
– Muutetaan 8§:ssä määrättyä yhtiökokouskutsun toimitusaikaa siten, että kutsu on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokousta
– Muutetaan 9§:ssä oleva varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan sisällöllisesti uutta osakeyhtiölakia
– Muutetaan 10§:n arvo-osuusjärjestelmää koskevat määräykset kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.”
– Kumotaan täsmäytyspäivämenettelyä koskeva 11§.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 900.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 16,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Hallitus voi käyttää valtuutusta mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön mahdollisten osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2008 saakka.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön optio-oikeuksien vuodelta 2004 (yhtiökokouksen päätös 25.3.2004), vuodelta 2005 (yhtiökokouksen päätös 2.12.2005) ja vuodelta 2006 (yhtiökokouksen päätös 24.3.2006) perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen annettavista uusista osakkeista maksettava merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiökokous päätti mitätöidä 24.3.2006 pidetyn yhtiökokouksen liikkeeseen laskemat ja jakamatta olevat 70.000 optio-oikeutta.

Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen konsernin avainhenkilöille annetaan enintään 100.000 uutta optio-oikeutta, jotka oikeuttavat yhteensä enintään 100.000 yhtiön osakkeen merkintään. Optio-oikeudet annetaan hallituksen päätöksellä 31.3.2008 mennessä. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaa 1.4.2010 ja päättyy 31.3.2011. Osakkeen merkintähinta on 3,50 euroa vähennettynä ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä. Optio-ohjelman ehdot on esitetty tämän tiedotteen liitteessä.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen kuusi jäsentä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenistä jatkavat Juhani Erma (OTL, varatuomari), Senior Advisor, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy; Mikael Ingberg (Ph.D. (Econ.)), Aktia Säästöpankki Oyj:n toimitusjohtaja; Juha Korhonen (KTM), varainhoitaja eQ Pankki Oy ja Kirsti Piponius (KTM), Sodexho Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin eMBA Hannu Mikkonen, johtaja, Atine Group Oyj sekä hammaslääketieteen tohtori Tuomas Waltimo, joka on dosentti Baselin yliopistossa Sveitsissä ja Turun yliopistossa. Waltimo on myös Oral Hammmaslääkärit Oyj:n kliinisen neuvottelukunnan puheenjohtaja. Hallituksen jäsenistä Ingberg, Korhonen, Piponius ja Waltimo ovat yhtiöstä ja omistajista riippumattomia. Yhtiöstä riippumattomia ovat lisäksi Erma ja Mikkonen.

Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi yhtiökokous päätti 1.200 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 1.000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 850 euroa kuukaudessa. Mikäli hallitus perustaa valiokuntia, maksetaan jäsenille 100 euron kokouspalkkio.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n vastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg.

Helsingissä, maaliskuun 20. päivänä 2007

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Antti Kasi, toimitusjohtaja, puh. 050 0881080
Hannu Mikkonen, puh. 040 580 2179

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Liitteet: Yhtiöjärjestys, Optio-ohjelma

Liite 1 ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Oral Hammaslääkärit Oyj, ruotsiksi Oral Hammaslääkärit Abp ja englanniksi Oral Hammaslääkärit Plc.
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on tuottaa, joko itse tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä, hammas- ja muita terveydenhoitopalveluita ja niiden tukitoimintoja, kuten koulutusta sekä näihin palveluihin liittyvien koneiden, laitteiden, järjestelmien ja tarvikkeiden maahantuontia ja maastavientiä, valmistusta, asennusta, huoltotoimintaa, vuokrausta, edustusta ja kauppaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä ja osakkeita.

3 § Hallitus ja toimitusjohtaja
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

4 § Oikeus edustaa yhtiötä
Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla yksin sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä sekä henkilöillä, joille hallitus on myöntänyt edustusoikeuden.

5 § Tilintarkastajat
Yhtiön tilintarkastajaksi on valittava KHT-yhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

6 § Yhtiön tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

7 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

8 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on

esitettävä
1. toimintakertomus,
2. t
ilinpäätös, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen, ja
3. tilintarkastuskertomus;

päätettävä
4. tilinpäätöksen vahvistamisesta
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
7. hallituksen jäsenten lukumäärä, ja
8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; sekä

valittava
9. hallituksen jäsenet, ja
10. tilintarkastaja.

9 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmän.

10 § Yhtiökokous voidaan pitää hallituksen määräämässä paikassa yhtiön kotipaikkakunnalla, Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Liite 2 OPTIO-OHJELMA

A OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. Optio-oikeuksien määrä

Optio-oikeuksia annetaan enintään 100.000 kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 100.000 yhtiön uutta osaketta. Kohdan A.5 tai muun syyn johdosta rauennutta tai Yhtiölle palautunutta optio-oikeutta ei katsota annetuksi optio-oikeudeksi laskettaessa näiden ehtojen nojalla annettavien optio-oikeuksien kokonaismäärää.

2. Optio-oikeuksien suuntaaminen ja merkintäaika

Optio-oikeudet annetaan 31.3.2008 mennessä vastikkeetta yhtiön toimitusjohtajalle ja/tai konsernin muulle avainhenkilöstölle näiden sitouttamiseksi ja kannustamiseksi yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseen. Hallituksella on oikeus päättää ennen 31.3.2008 rauenneen tai Yhtiölle palautuneen optio-oikeuden jakamisesta toisille avainhenkilöille optioiden merkintäajan puitteissa. Optio-oikeuksien jakamisesta päättää hallitus. Optio-oikeuksista annetaan toimitusjohtajalle enintään 100.000 kappaletta.

Yhtiö lähettää optionsaajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien antamisesta. Optionsaajan on vahvistettava optio-oikeuksien saaminen sekä sitoutumisensa näiden ehtojen noudattamiseen palauttamalla ilmoitus Yhtiölle allekirjoitettuna.

Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. Optio-oikeuksien antamiselle on niiden sitouttamis- ja kannustinvaikutus huomioiden yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

3. Optiotodistukset

Optio-oikeuden omistajille annetaan pyynnöstä optiotodistukset, kun osakkeiden merkintäaika optiolla on alkanut, ellei optio-oikeuksia ole viety arvo-osuusjärjestelmään.

4. Optio-oikeuksien luovuttaminen

Optio-oikeuksien luovuttaminen on kielletty ennen kuin osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut. Hallitus voi edellä sanotusta poiketen kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen aikaisemminkin. Mikäli optio-oikeuksia ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, optio-oikeuden omistaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä yhtiölle kirjallisesti, mikäli hän luovuttaa optio-oikeuksiaan. Mikäli optio-oikeudet liitetään arvo-osuusjärjestelmään, on yhtiöllä oikeus rekisteröidä optio-oikeuksia koskevat luovutus- ja muut vastaavat rajoitukset optio-oikeuksien haltijan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta sekä hakea osakemerkintään käytetyn optio-oikeuden poistamista merkitsijän arvo-osuustililtä.

5. Optio-oikeuksien menettäminen ja toiminta kuolemantapauksessa

Mikäli optio-oikeuksien haltijan työ- tai toimisuhde Oral Hammaslääkärit –konserniin päättyy muusta syystä kuin työntekijän kuoleman tai lakisääteiselle, työsopimuksen mukaiselle eläkkeelle siirtymisen johdosta, raukeavat hänen sellaiset optio-oikeudet, joiden mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut. Hallitus voi kuitenkin edellä esitetystä poiketen päättää, että optio-oikeuksien haltija saa pitää kyseessä olevat optio-oikeutensa tai osan niistä työ- tai toimisuhteen päättymisen jälkeenkin.

Yhtiöllä on oikeus päättää optio-oikeuksien haltijan luovuttamatta olevien tai osakemerkintään käyttämättömien optio-oikeuksien raukeamisesta vastikkeetta, mikäli optio-oikeuksien haltija toimii näiden ehtojen tai yhtiön näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai soveltuvan lain tai viranomaismääräysten vastaisesti.

Yhtiön on ilmoitettava optio-oikeuksien haltijalle kirjallisesti, jos optio-oikeuksien haltija on menettänyt optio-oikeutensa. Ilmoituksen tekeminen tai tekemättä jättäminen ei kuitenkaan vaikuta oikeuden raukeamiseen. Mikäli optio-oikeudet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on yhtiöllä oikeus hakea ja saada siirretyksi kaikki edellisessä kappaleessa tarkoitetut optio-oikeudet optio-oikeuksien haltijan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman optio-oikeuksien haltijan suostumusta.

Optio-oikeuksien haltijan kuollessa optio-oikeudet siirtyvät kuolinhetkellä hänen oikeudenomistajilleen, joilla on oikeus käyttää optio-oikeuksia näiden ehtojen mukaisesti. Kuolleen optio-oikeuksien haltijan oikeudenomistajien on esitettävä yhtiölle selvitys oikeudestaan optio-oikeuksiin käyttäessään optio-oikeuksia tai yhtiön muuten niin vaatiessa. Yhtiö voi kieltäytyä hyväksymästä optio-oikeuksien nojalla tehtävää osakemerkintää ennen hyväksyttävän selvityksen saamista.

B OSAKEMERKINNÄN EHDOT

1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen omistajan merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden osakkeen. Merkinnän johdosta yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 100.000 uudella osakkeella.

2. Osakkeiden merkintäaika

Osakkeiden merkintäaika optioilla alkaa 1.4.2010 ja päättyy 31.3.2011.

3. Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintä tapahtuu yhtiön pääkonttorissa pidettävään merkintälistaan tehtävällä merkinnällä tai hallituksen osoittamalla muulla tavalla. Hallitus päättää osakemerkintöjen hyväksymisestä näiden ehtojen mukaisesti. Merkitsijän on merkinnän yhteydessä luovutettava yhtiölle optioista mahdollisesti annettu optiotodistus, jonka perusteella osakemerkintä tapahtuu. Mikäli optio-oikeudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, osakemerkintään käytetty optio-oikeus poistetaan merkitsijän arvo-osuustililtä. Osakkeet on maksettava merkittäessä yhtiön osoittamalle pankkitilille. Yhtiö päättää kaikista osakemerkintään liittyvistä toimenpiteistä.

4. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella on 3,50 euroa. Merkintähinta vastaa yhtiön kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Helsingin Pörssissä 1.1. – 28.2.2007 korotettuna noin 15 prosentilla. Osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

5. Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille kun uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisterissä. Uudet osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa viipymättä niiden tultua rekisteröidyiksi ja kun kaupankäynnin kohteeksi ottamisen edellytykset ovat täyttyneet.

6. Osakeoikeudet

Osakkeenomistajan oikeudet syntyvät uusien osakkeiden osalta osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin.

7. Osakeannit ja optio-oikeudet ennen osakemerkintää

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää päättää antaa uusia osakkeita tai optio- tai muita erityisiä oikeuksia kaikille osakkeenomistajille, on optio-oikeuden saajilla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajien kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan. Muut osakeannit tai päätökset osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen oikeuksien antamisesta eivät anna optionhaltijoille oikeuksia.

8. Oikeudet eräissä erityistapauksissa

Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan e
nnen osakemerkintää sillä määrällä, joka osakkeelle maksetaan (i) osinkona, (ii) muun vapaan oman pääoman jakona tai (iii) osakepääoman tai ylikurssirahaston alentamisen seurauksena.

Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei vaikuta optio-oikeuden omistajan asemaan. Mikäli yhtiö kuitenkin päättää hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan kaikilta osakkeenomistajilta, on optio-oikeuksien omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous tavalla.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optio-oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista. Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää poistetaan rekisteristä, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa.

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan uuteen yhtiöön, tai jakautua, optio-oikeuden saajille annetaan oikeus käyttää kaikki hallussaan olevat optio-oikeudet osakemerkintään tai vaihtaa ne toisen yhtiön antamiin optio-oikeuksiin yhtiön hallituksen määräämin tavoin ja sen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen ei merkintä- eikä vaihto-oikeutta enää ole. Edellä mainituissa tilanteissa optio-oikeuksien omistajilla ei ole oikeutta vaatia, että yhtiö lunastaa heiltä optio-oikeudet käyvästä hinnasta.

Mikäli joku julkisesti tarjoutuu ostamaan kaikki yhtiön liikkeeseen laskemat osakkeet ja optio- sekä muut erityiset oikeudet tai jos jollekin osakkeenomistajalle syntyy arvopaperimarkkinalain
mukainen velvollisuus tehdä ostotarjous yhtiön muiden osakkeenomistajien osakkeista ja optio- tai muista erityisistä oikeuksista, tai jos jollekin osakkeenomistajalle syntyy osakeyhtiölain mukainen oikeus ja velvollisuus lunastaa yhtiön muiden osakkeenomistajien osakkeet, optio-oikeuksien haltija voi edellä kohdan A.4 estämättä luovuttaa kaikki hallussaan olevat optio-oikeudet ostotarjouksen tekijälle, lunastusvelvolliselle tai lunastukseen oikeutetulle. Mikäli jollekin osakkeenomistajalle syntyy osakeyhtiölain mukainen oikeus lunastaa yhtiön muiden osakkeenomistajien osakkeet, optio-oikeuksien haltijalla on osakkeenomistajan asemaa vastaava velvollisuus luovuttaa kaikki optio-oikeutensa lunastusoikeuttaan käyttävälle osakkeenomistajalle. Yhtiön hallitus voi kaikissa tässä kappaleessa luetelluissa tilanteissa antaa optio-oikeuksien haltijalle mahdollisuuden käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana, minkä jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole.

Jos yhtiön osakkeen noteeraaminen Helsingin Pörssissä lakkaa, varataan optio-oikeuksien haltijoille tilaisuus hallituksen asettamana määräaikana käyttää merkintäoikeuttaan ennen noteerauksen lakkaamista. Määräajan päätyttyä merkintäoikeutta ei enää ole ja optio-oikeudet raukeavat.

9. Muut seikat

Yhtiö voi ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin optio-ohjelman hallinnoimiseksi ja täyttääkseen optio-oikeuksiin liittyvät muut velvoitteensa. Kaikki tähän optio-ohjelmaan liittyvät tiedonannot optio-oikeuden saajille tehdään kirjallisesti, sähköisesti tai muulla yhtiön päättämällä tavalla.

Optio-oikeudet eivät ole osa optio-oikeuden haltijan työ- tai toimisopimusta eikä niitä katsota palkaksi tai luontoiseduksi. Optio-oikeuden haltijalla ei ole oikeutta saada työsuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta yhtiöltä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvalta yhtiöltä optio-oikeuksiin liittyen.

Hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään myöhemmin ja näihin ehtoihin tämän johdosta tehtävistä teknisistä muutoksista, sekä muista näihin ehtoihin tehtävistä muutoksista ja täsmennyksistä, joita ei ole pidettävä olennaisina. Hallitus päättää kaikista muista optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista ja voi antaa täsmentäviä ohjeita näiden ehtojen tulkinnasta.

Optio-oikeuksia koskevat osakeyhtiölain tarkoittamat asiakirjat ovat nähtävissä yhtiön pääkonttorissa.

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riita-asiat ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.