Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 20.3.2007 klo 9.00 alkaen Adams-salissa
osoitteessa Erottajankatu 15–17, 00130 Helsinki. Kokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3§:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen muuttamista pääasiassa 1.9.2006 voimaan
tulleen uuden osakeyhtiölain vuoksi seuraavasti:
– Yhtiön toiminimeä ja kotipaikkaa (1§), toimialaa (2§), hallitusta ja
toimitusjohtajaa (4§), tilintarkastajaa (6§), tilikautta (7§) sekä
yhtiökokouksen pitopaikkaa (12§) koskevat määräykset ehdotetaan säilytettävän
ennallaan,
– Kumotaan osakepääoman ja osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismäärää koskeva 3§
– Muutetaan yhtiön edustamista koskevat 5§:n määräykset kuulumaan seuraavasti:
”Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja
toimitusjohtajalla yksin sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä sekä
henkilöillä, joille hallitus on myöntänyt edustusoikeuden.”
– Muutetaan 8§:ssä määrättyä yhtiökokouskutsun toimitusaikaa siten, että kutsu
on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokousta
– Muutetaan 9§:ssä oleva varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan
sisällöllisesti uutta osakeyhtiölakia.
– Muutetaan 10§:n arvo-osuusjärjestelmää koskevat määräykset kuulumaan
seuraavasti: ”Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.”
– Kumotaan täsmäytyspäivämenettelyä koskeva 11§.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
900.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.
Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 16,1 % yhtiön kaikista
osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Valtuutusta esitetään
käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön mahdollisten osakepohjaisten
kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää
kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä.
Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin
edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2008 saakka.

4. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden
merkintähinnan kirjaamiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

Hallitus ehdottaa, että yhtiön optio-oikeuksien vuodelta 2004 (yhtiökokouksen
päätös 25.3.2004), vuodelta 2005 (yhtiökokouksen päätös 2.12.2005) ja vuodelta
2006 (yhtiökokouksen päätös 24.3.2006) perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen
annettavista uusista osakkeista maksettava merkintähinta kirjataan
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

5. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien mitätöimisestä ja uusien
optio-oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous mitätöisi 24.3.2006 pidetyn yhtiökokouksen
liikkeeseen laskemat ja jakamatta olevat 70.000 optio-oikeutta ja että
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen konsernin avainhenkilöille
annettaisiin enintään 100.000 uutta optio-oikeutta, jotka oikeuttavat yhteensä
enintään 100.000 yhtiön osakkeen merkintään. Optio-oikeudet annettaisiin
hallituksen päätöksellä 31.3.2008 mennessä. Osakkeiden merkintäaika
optio-oikeuksilla alkaisi 1.4.2010 ja päättyisi 31.3.2011. Osakkeen
merkintähinnaksi ehdotetaan 3,50 euroa vähennettynä ennen osakemerkintää
päätettävien osinkojen määrällä.

6. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valittaisiin viisi jäsentä ja että nykyiset hallituksen jäsenet Juhani Erma,
Kirsti Piponius, Juha Korhonen ja Mikael Ingberg jatkaisivat hallituksessa ja
että uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin eMBA Hannu Mikkonen. Mikäli
ehdotetut henkilöt valitaan hallitukseen, tulevat he valitsemaan Hannu Mikkosen
hallituksen puheenjohtajaksi ja Juha Korhosen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen
puheenjohtajan palkkioksi valiokunta ehdottaa 1.200 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajan palkkioksi 1.000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 850
euroa kuukaudessa. Mikäli hallitus päättää perustaa valiokuntia, maksetaan
jäsenille 100 euron kokouspalkkio.

7. Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin jatkamaan KHT
tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy.

8. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä ja voitonjaosta

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto kirjataan voitto- ja tappio tilille ja
että osinkoa ei jaeta.

ASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset ovat
kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön internet-kotisivuilla osoitteessa
www.oral.fi (Yhtiökokous 20.3.2007) viikon ajan ennen yhtiökokousta.
Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille
pyydettäessä.

OSALLISTUMISOIKEUS YHTIÖKOKOUKSEEN JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 9.3.2007 on
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä
hallintarekisteröinnin hoitajaansa j
a toimia hallintarekisteröinnin hoitajan
ohjeiden mukaan. Rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa 9.3.2007.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 14.3.2007 kello 16.00 kirjallisesti
osoitteeseen Oral Hammaslääkärit Oyj/Yhtiökokous 20.3.2007, Keilasatama 3, 02150
Espoo, telefaxilla numeroon 09-2510 7385 tai sähköpostilla osoitteeseen
sijoittajapalvelut@oral.fi. Kirjallisen ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on
oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Helsingissä, helmikuun 28. päivänä 2007

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ
HALLITUS