Tämä selvitys on Oral Hammaslääkärit Oyj:n tarkastusvaliokunnan ja hallituksen käsittelemä ja laadittu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Oral Hammaslääkärit Oyj:n tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että sen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteittäinen kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

Oral Hammaslääkärit Oyj (jäljempänä myös Oral tai yhtiö) noudattaa 1.1.2009 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia kokonaisuudessaan.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja sen perustamien valiokuntien sekä toimitusjohtajien ja konsernin johtoryhmän muodostamaan kokonaisuuteen.

1. HALLITUS

Hallituksen tehtävänä on yhtiön toimivan johdon ohjaus ja valvonta. Hallituksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä. Erityisesti osakeyhtiölaissa (OYL) ja arvopaperimarkkinalaissa (AML) on hallitustyöskentelyä koskevia määräyksiä. Samoin noudatetaan Helsingin pörssin sääntöjä ja ohjeita.

Hallituksen yleisenä tehtävänä on suunnata yhtiön toiminta niin, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon siihen sijoitetulle pääomalle ottaen samalla huomioon eri sidosryhmät. Hallitus valvoo, että listayhtiön tiedotukseen liittyviä ja muita pörssin sääntöjen asettamia velvoitteita noudatetaan.

Yhtiökokous valitsee hallituksen. Oralin hallituksen jäsenmäärä voi olla kolmesta seitsemään. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän menestykselliseen hoitamiseen. Hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenet. Hallitus myös päättää toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan suorien alaisten palkitsemisesta.

Hallituksen kokoonpano

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitukseen kuului tilikauden 2009 päättyessä seitsemän varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2009 valitsemaa jäsentä, jotka kaikki ovat riippumattomia yhtiöstä. Hallitukseen valittiin Juhani Erma, Mikael Ingberg, Juha Korhonen, Timo T. Laitinen, Kirsti Piponius, Tuomas Waltimo ja Benedict Wrede. Hallituksen jäsenenä toimi 26.3.2009 asti Alexander Ehrnrooth (KTM, MBA). 26.3.2009 uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Benedict Wrede sekä Timo T. Laitinen.

Merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat Juhani Erma, Mikael Ingberg, Timo T. Laitinen, Kirsti Piponius ja Tuomas Waltimo. Yhtiöstä riippumaton on lisäksi Ben Wrede.

Hallituksen jäsenet 31.12.2009

Juhani Erma
Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksessa vuodesta 2002
Syntynyt 1946
Hallitusammattilainen

Tärkeimmät luottamustehtävät:
Tulikivi Oyj, hallituksen jäsen
Turvatiimi Oyj, hallituksen jäsen
Suomen Silmäsäätiö, hallituksen jäsen
Suomen Kivitutkimussäätiö, hallituksen jäsen
Hallitusammattilaiset ry:n puheenjohtaja
Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnan varapuheenjohtaja

Keskeinen työkokemus: Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy, Senior advisor 2002-2009; Helsinki Exchanges Group Ltd Oy, toimitusjohtaja 1999-2000; HEX Oy, Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiön toimitusjohtaja 1998–1999; Helsingin Arvopaperipörssi, toimitusjohtaja 1989–1997; Suomen Teollisuuspankki Oy, toimitusjohtaja 1988–1989; Unitas Oy (pankkiiriliike), toimitusjohtaja 1985–1988.

Osakeomistus: 7.000 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta.

Juha Korhonen
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen varapuheenjohtaja
Hallituksessa 24.3.2006 alkaen
Syntynyt 1962
Toimitusjohtaja, Optiomi Invest Oy

Tärkeimmät luottamustehtävät:
Optiomi Invest Oy, hallituksen jäsen
Sortavala-säätiö, hallituksen varapuheenjohtaja
FOEX Indexes Oy, hallituksen jäsen
Hallitusammattilaiset ry:n jäsen

Keskeinen työkokemus: eQ Pankki Oy, varainhoitaja 2006-2009 ja varatoimitusjohtaja 2002-2005; eQ Pankkiiriliike Oy, johtaja, asiakasoperaatiot ja osake-emissiot 1998-2002; Partita Oy (SYP-konserni), toimitusjohtaja 1996-1998 ja varatoimitusjohtaja 1993-1996, Suomen Yhdyspankki Oy, johtaja, valuuttamääräinen rahoitus 1991-1993 ja johtaja, sisäinen laskenta 1989-1991.

Osakeomistus: 586.340 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta.

Mikael Ingberg
Ph.D. (Econ.)
Hallituksessa 24.3.2006 alkaen
Syntynyt 1951

Tärkeimmät luottamustehtävät:
Osuuskauppa Varuboden, hallituksen jäsen
Seligson & Co, hallituksen puheenjohtaja
Veikkaus Oy, hallituksen jäsen
Konstsamfundet Foreningen RF, hallituksen jäsen
Prometheus Partners, hallituksen puheenjohtaja
Solvalla Stiftelse, hallituksen puheenjohtaja
Stiftelsen för Åbo Akademi delegation

Keskeinen työkokemus: Aktia Oyj:n toimitusjohtaja 2002-2008; Foklkhälsanin toimitusjohtaja 1998-2002; Aktian johtoryhmän jäsen 1997; Pellervon Taloudellisen Tutkimuslaitoksen (PTT) tutkimusjohtaja 1989-1996.

Osakeomistus: 10.000 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta.

Timo T. Laitinen
Diplomi-insinööri
Hallituksessa 27.3.2009 alkaen
Syntynyt 1953
Työosoite: STP Solutions Oy, Lapinlahdenkatu 9 B 29, 00180 Helsinki

Tärkeimmät luottamustehtävät:
ACH Finland Oyj, hallituksen jäsen
CFM Contango Rahastoyhtiö Oy, hallituksen jäsen
FIM Oyj, hallituksen puheenjohtaja
FOEX Indexes Oy, hallituksen jäsen
Kaasupörssi Oy, hallituksen jäsen
Pretax Kvestor Oy, hallituksen puheenjohtaja
STP Solutions Oy, hallituksen puheenjohtaja
STP Solutions Oü, hallituksen jäsen
Vakuutusosakeyhtiö Garantia Oy, hallituksen puheenjohtaja
Virustautien tutkimussäätiö, hallituksen jäsen

Keskeinen työkokemus: FIM Oyj:n CFO 2007-2008; eQ Pankki Oy:n toimitusjohtaja 2000-2006; Helsingin Pörssi Oy:n toimitusjohtaja 1998–2000; SOM Suomen Optiomeklarit Oy:n toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja 1987–1998.

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita.

Kirsti Piponius
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksessa 24.3.2006 alkaen
Syntynyt 1946

Tärkeimmät luottamustehtävät:
Itula Oy, hallituksen jäsen
Novetos Oy, hallituksen jäsen
Turvatiimi Oyj, hallituksen jäsen
Varustamoliikelaitos/Finstaship hallituksen jäsen
Omakotisäätiö, hallituksen jäsen
Suomen lääketieteen säätiö, hallintoneuvoston jäsen
Hallitusammattilaiset ry:n jäsen

Keskeinen työkokemus: Sodexho Alliance: Clients retention Chief Executive for Northern and Eastern Countries 2003-2007; Sodexho Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 2003-2007 ja toimitusjohtaja 1992-2002; Oy Polarkesti Ab, toimitusjohtaja 1980-1992

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita.

Tuomas Waltimo
Hammaslääketieteen tohtori, erikoishammaslääkäri
Hallituksessa 20.3.2007 alkaen
Syntynyt 1971
Professori, Baselin Yliopisto, Sveitsi

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kliinisen neuvottelukunnan puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus: Research Scientist, Scandinavian Institut for Dental Materials, Oslo 1997-2000, Bernin yliopisto 2000-2001, Turun yliopisto 2002; Turun ja Helsingin yliopistojen dosentti. Useiden kansainvälisten hammaslääketieteellisten sarjojen toimitusneuvoston jä-sen.

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita.

Benedict Wrede
B.Sc. eng
Hallituksessa 27.3.2009 alkaen
Syntynyt 1964
Varatoimitusjohtaja, Atine Group Oy

Tärkeimmät luottamustehtävät:
Barium Ab (Ruotsi), hallituksen puheenjohtaja
Conor Venture Partners Oy, hallituksen puheenjohtaja
Endero Oy, hallituksen puheenjohtaja
Ineo Group Oy, hallituksen jäsen
Konsulttitoimisto Jaakko Lehto Oy, hallituksen jäsen
Valimo Wireless Oy, hallituksen puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus: Atine Group Oy, johtaja ICT-divisioona 2007-2009; Donator Oy:n toimitusjohtaja 2004–2006; Advancevpn Oy:n toimitusjohtaja 2001-2004; Nextra Group Oy:n Country Manager Suomessa 2000-2001; Affecto Oy:n (Enator Ryhmä Oy) toimitus-johtaja 1998-2000.

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita.

Yhtiön toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin säännöllisesti ja muut johtoryhmän jäsenet tarvittaessa. Toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen puheenjohtajana. Hallitus kutsuu kokouksiinsa sihteerin. Sihteerinä toimi vuonna 2009 Katri Isotalo. Hallitus piti tilikaudella 2009 yhteensä 14 kokousta, ja hallitusten jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 92,5. Hallitus suorittaa kutakin vuotta koskevan arvioinnin itsearviointina seuraavan vuoden alussa ja arvioi säännöllisesti myös yhteistyötä johdon kanssa. Vuonna 2009 hallitus keskittyi erityisesti yhtiön ohjattavuuden parantamiseen.

Hallituksen jäsenten tarkemmat henkilö- ja omistustiedot löytyvät vuosikertomuksen tilinpäätösosiosta sekä yhtiön internet-sivuilta.

Hallituksen valiokunnat

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on perustanut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen päätettäväksi kuuluvia asioita. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä etsii tarvittaessa uudet hallituksen jäsenet. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee myös ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmiä ja palkkausta.
Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkaus ja palkitseminen koostuu peruspalkasta sekä mahdollisesti heille suunnatuista optioista yhtiön voimassa olevien optio-ohjelmien ehtojen mukaisesti. Johdon osake- ja optio-omistus on selostettu tilinpäätöksessä sekä yhtiön internet-sivuilla. Yhtiössä oli vuonna 2009 käytössä bonusjärjestelmä, jonka mukaisesti bonusta maksetaan saavutettujen tavoitteiden perusteella erikseen nimettäville henkilöille ja yhtiön johdolle. Vuonna 2009 nimitys- ja palkitsemisvaliokunta keskittyi erityisesti palkitsemisjärjestelmän kehittämiseen ja uuden toimitusjohtajan valinnan valmisteluun hallituksen toimeksiannosta.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat 31.12.2009 Juhani Erma (puheenjohtaja), Juha Korhonen ja Ben Wrede.

Tarkastusvaliokunta seuraa tilinpäätösraportoinnin ja taloudellisen raportoinnin prosesseja, sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta ja arvioi lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle. Tarkastusvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle esitettävän tilintarkastajan valintaa koskevan ehdotuksen. Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu yhtiön taloudellisen tilanteen seuranta sekä yhteydenpito tilintarkastajaan ja tilintarkastajan laatimien raporttien läpikäynti.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan muodostivat 31.12.2009 Mikael Ingberg (puheenjohtaja), Juhani Erma, Juha Korhonen ja Timo T. Laitinen.

Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikaudella 10 ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 11 kertaa. Valiokuntien keskeiset tehtävät ja työjärjestys on esitetty tarkemmin yhtiön internet-sivuilla. Tarkastusvaliokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka tuodaan hallituksen kokoukseen tiedoksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista ei laadita pöytäkirjaa mutta kokouksista raportoidaan hallitukselle. Vuonna 2009 tarkastusvaliokunta keskittyi erityisesti kontrolliympäristön kehittämisen valvontaan.

2. TOIMITUSJOHTAJA

Hallitus nimittää osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hän vastaa hallitukselle sen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päämäärien toteuttamisesta. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavasti järjestetty. Toimitusjohtaja on konsernin johtoryhmän puheenjohtaja.

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa sopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy. Oral Hammaslääkärit Oyj:n toimitusjohtajana toimi 1.11.2006-14.1.2010 ekonomi Antti Kasi ja 15.1.2010 lähtien KTM Marina Vahtola.

Antti Kasi, toimitusjohtaja 1.11.2006-14.1.2010
Ekonomi, syntynyt 1950

Tärkeimmät luottamustehtävät:
HC TPS Turku Oy, hallituksen jäsen
Nordea Rahastoyhtiöt Suomi Oy, hallituksen jäsen
Tutkimusyhtiö Corporate Image Oy, hallituksen jäsen
Yleinen työttömyyskassa YTK, hallituksen jäsen.

Keskeinen työkokemus: Mehiläinen Oyj:n toimitusjohtaja ja Mehiläisen hallituksen neuvonantaja 2001-2006, Mehiläiseen fuusioidun Tohtoritalo Oy:n toimitusjohtaja 1995-2001, Pohjola-yhtiöiden alue- ja markkinointijohtaja 1979-1995.

Osakeomistus: Antti Kasi omisti 31.12.2009 henkilökohtaisesti ja määräysvaltayhteisönsä kautta yhteensä 253.189 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta, mikä vastasi 4,08 prosenttia koko osakemäärästä.

Marina Vahtola, toimitusjohtaja 15.1.2010 alkaen
Kauppatieteiden maisteri, syntynyt 1963

Keskeiset luottamustehtävät:
Aktia Oyj, hallituksen jäsen
Suomen Asuntomessut, hallituksen jäsen

Keskeinen työkokemus:
Bauhaus Suomen ja Bauhaus Eestin toimitusjohtaja 2004-2009, Aleksi 13 Oy:n toimitusjohtaja 2001-2003, Silja Line Oy:n myymälätoiminnan johtaja 1997-2001, Anttila Oy:n myyntijohtaja 1992-1997.

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita.

Toimitusjohtajan toimisuhteen taloudelliset etuudet ja osakeomistus on selostettu tilinpäätöstiedotteessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa.

3. JOHTORYHMÄ

Hallitus on määritellyt toimitusjohtajan ja johtoryhmän päätöksentekovaltuudet.

Oralin johtoryhmän muodostivat vuonna 2009 toimitusjohtaja, vastaava lääketieteellinen johtaja, palvelujohtaja sekä talousjohtaja. Laajennettuun johtoryhmään kuuluivat lisäksi group controller, lääketieteellisten palveluiden kehittämisjohtaja sekä konsernin tietohallnnosta vastaava liiketoiminnan kehityspäällikkö.

Toimitusjohtaja vastaa johtoryhmän päätöksistä. Johtoryhmän työnjaon mukaisesti vastaava lääketieteellinen johtaja vastasi vuonna 2009 hammaslääkäreiden ohjauksesta, palveluiden lääketieteellisestä ohjauksesta ja toimi toimitusjohtajan sijaisena. Palvelujohtaja vastasi konsernin henkilöstöhallinnosta, hoito- ja toimistohenkilöstön kehittämisestä sekä palveluprosesseista. Talousjohtaja vastasi taloushallinnosta, rahoituksesta ja johtamisjärjestelmästä.

Asemien toiminnasta vastaavat johtoryhmän jäsenet, mutta kullakin hammaslääkäriasemalla toimii hallinnon yhteyshenkilönä vastaava hoitaja ja vastaava lääkäri.

4. SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA JA SISÄINEN TARKASTUS

Hallitus huolehtii siitä, että yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta. Sisäisen valvonnan eräänä tavoitteena on varmentaa, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit ja muu yhtiön julkistama informaatio antavat oikeat tiedot konsernin tilasta. Sisäisellä valvonnalla vaikutetaan myös toiminnan yleiseen tehokkuuteen ja varmistetaan ulkoisten säännösten ja sisäisten toimintaperiaatteiden noudattaminen. Listayhtiössä hallituksen tehtävä on huolehtia, että yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta.

Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on hyväksynyt yrityksen sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet. Hallituksen tarkastusvaliokunta seuraa sisäisen valvonnan tehokkuutta ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta. Konsernin taloudellista johtamista ja toimintojen valvontaa tukevat ja koordinoivat konsernin taloushallinto. Taloushallinto ylläpitää taloudellista raportointia koskevia toimintaohjeita ja standardeja ja huolehtii niihin liittyvästä sisäisestä tiedottamisesta sekä valvoo näiden ohjeiden ja standardien noudattamista.

Osana sisäisen valvonnan kehittämistä, yhtiössä on määritetty riskienhallinnan periaatteet. Riskienhallintaprosessissa on otettu huomioon Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionin (COSO) vahvistama Enterprise Risk Management (ERM) –viitekehys.

Oralin riskienhallinta sisältää sekä liiketoiminnan mahdollisuuksiin liittyvien riskien että konsernin tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien hallinnan. Riskit on luokiteltu strategisiin ja operatiivisiin liiketoimintariskeihin sekä rahoitus- ja informaatioriskeihin. Toimintatapaohjeistuksessa kuvataan riskienhallintaprosessi ja -vastuut sekä tunnistettujen riskien riskiluokittelu. Hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa riskienhallinnan toteuttamista. Tarkastusvaliokunta tekee kerran vuodessa kokouksessaan kokonaisarvion riskienhallinnan tilasta sekä seuraa riskitason muutoksia kokouksissaan. Tarkastusvaliokunta raportoi huomioistaan hallitukselle.
Konsernin johtoryhmä on vastuussa riskienhallintaan liittyvien konsernin sisäisten hallinnointi-periaatteiden ja toimintatapojen käyttöönotosta ja toteuttamisesta. Konsernin johtoryhmä määrittelee konsernitasolla tarvittavat riskienhallintatoimenpiteet sekä valvoo niiden toteuttamista. Tarkoituksena on varmistaa, että riskienhallintatoimenpiteet tukevat konsernin strategisia tavoitteita. Talousjohtaja raportoi toimenpiteistä tarkastusvaliokunnalle sekä valiokunnan kokouksiin osallistuville tilintarkastajille.

Liiketoiminnan riskejä ja rahoitusriskien hallintaa on selostettu tarkemmin yhtiön tilinpäätöksessä. Lähiaikojen riskitekijöitä on selostettu yhtiön tilinpäätöstiedotteessa.

Oralissa ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa. Vastuu sisäisen tarkastuksen järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle. Taloushallinto voi tilata hallituksen tai sen tarkastusvaliokunnan valtuutuksella ulkoiselta palveluntarjoajalta sisäistä tarkastusta koskevia palveluita. Myös tarkastusvaliokunta voi antaa suoraan erillisiä toimeksiantoja ulkoiselle palveluntarjoajalle, mitä tehtiinkin vuonna 2009.

Kaikkien talousprosessien tavoitteena on, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit ja muu yhtiön julkistama informaatio antavat oikeat tiedot konsernin tilasta. Konsernin talousraportointi perustuu IFRS-standardeihin sekä muiden pörssiyhtiöiltä edellytettävien säädösten noudattamiseen. Yhtiön talousraportointi on keskitetty konsernihallintoon, jossa laaditaan erillisyhtiöiden ja konsernin tilinpäätökset. Molemmille on omat tietojärjestelmänsä.

Vuonna 2009 kehitettiin erityisesti laskennan ja talousraportoinnin kontrolliympäristöä, kun aiemmin ulkoistettujen taloushallinnon palvelujen siirtämistä yrityksen omaan taloushallintoyksikköön jatkettiin. Tämä selittää myös tarkastusvaliokunnan kokousten suuren määrän vuonna 2009. Olennaiset taloushallinnon prosessit kuvattiin vuoden 2009 aikana ja muiden prosessien kuvausta sekä konsernin laskentamanuaalin kehittämistä jatketaan vuonna 2010. Talousraportoinnin tarkkuus on parantunut tehtyjen toimenpiteiden seurauksena.

Talousraportointiaineiston eri vaiheissa suoritetaan analyyttistä tarkastusta. Tarkastukset ovat erillisyhtiöiden sekä konsernin tasolla ensisijaisesti talousyksikön vastuulla. Lisäksi konsernin lukuja käsitellään johtoryhmän säännöllisissä kokouksissa. Julkistettavat raportit eli osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset käsitellään ensin tarkastusvaliokunnassa, josta ne viedään hallitukselle hyväksyttäviksi.

5. VIESTINTÄ JA TIEDOTUS

Oral noudattaa viestinnässään listayhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä ja Nasdaq OMX Helsingin tiedottamisohjeita. Oralissa sisäinen ja ulkoinen tiedotus on listayhtiöille tyypilliseen tapaan keskitetty ylimmälle johdolle. Oralilla on yhtiökohtaiset ohjeet sijoittajaviestinnästä, kriisiviestinnästä ja sisäpiiriläisyydestä. Viestintäohjeissa on kuvattu muun muassa viestinnän periaatteet, lausunnonanto-oikeudet sekä ulkoisen ja sisäisen tiedottamisen vastuut.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi löytyy osoitteesta www.cgfinland.fi