Tämä selvitys on Oral Hammaslääkärit Oyj:n tarkastusvaliokunnan ja hallituksen käsittelemä ja laadittu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Oral Hammaslääkärit Oyj:n tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että sen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteittäinen kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

Oral Hammaslääkäri Oyj (jäljempänä myös Oral tai yhtiö) noudattaa 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia kokonaisuudessaan.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja sen perustamien valiokuntien sekä toimitusjohtajien ja konsernin johtoryhmän muodostamaan kokonaisuuteen.

1. Hallitus

Hallituksen tehtävänä on yhtiön toimivan johdon ohjaus ja valvonta. Hallituksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä. Erityisesti osakeyhtiölaissa (OYL) ja arvopaperimarkkinalaissa (AML) on hallitustyöskentelyä koskevia määräyksiä. Samoin noudatetaan Helsingin pörssin sääntöjä ja ohjeita.

Hallituksen yleisenä tehtävänä on suunnata yhtiön toiminta niin, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon siihen sijoitetulle pääomalle ottaen samalla huomioon eri sidosryhmät. Hallitus valvoo, että listayhtiön tiedotukseen liittyviä ja muita pörssin sääntöjen asettamia velvoitteita noudatetaan.

Yhtiökokous valitsee hallituksen. Hallituksen jäsenille ei ole erityistä asettamisjärjestystä. Oralin hallituksen jäsenmäärä voi olla kolmesta seitsemään. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän menestykselliseen hoitamiseen.

Hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenet. Hallitus myös päättää toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan suorien alaisten palkitsemisesta. Hallituksen työjärjestys löytyy yhtiön verkkosivuilta Yhtiö -> Hallinto

Hallituksen kokoonpano

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitukseen kuului tilikauden päättyessä seitsemän varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2010 valitsemaa jäsentä. Hallituksessa toimivat Benedict (Ben) Wrede (puheenjohtaja), Juhani Erma (varapuheenjohtaja), Mikael Ingberg, Antti Kasi, Timo T. Laitinen, Kirsti Piponius ja Tuomas Waltimo.

Hallituksen jäsenistä Juhani Erma, Mikael Ingberg, Timo T. Laitinen, Kirsti Piponius ja Tuomas Waltimo ovat sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Suurimman omistajan toimitusjohtaja Ben Wrede on riippumaton yhtiöstä. Antti Kasi on entisenä yhtiön toimitusjohtajana riippuvainen yhtiöstä ja yhtenä suurimmista omistajista riippuvainen myös osakkeenomistajista.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2010 asti hallituksessa toimivat Juhani Erma (puheenjohtaja), Mikael Ingberg, Juha Korhonen (varapuheenjohtaja), Timo T. Laitinen, Kirsti Piponius, Tuomas Waltimo ja Benedict Wrede.

Hallituksen jäsenet 31.12.2010 – Kaikki jäseniä koskevat tiedot ovat 31.12.2010 tilanteesta

Benedict Wrede on toiminut Oralin hallituksen jäsenenä vuodesta 2009 ja puheenjohtajana 25.3.2010 lähtien. Koulutukseltaan Wrede on Bachelor of Science (Eng.). Wrede on Suomen kansalainen ja syntynyt vuonna 1964. Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita.

Benedict (Ben) Wrede on Atine Group Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2010 sekä vuodesta 2005 alkaen Atine Group AB:n ja Barium AB:n, vuodesta 2007 Conor TF I GP Oy:n, vuodesta 2010 Ineo Oy:n ja Turvatiimi Oyj:n hallitusten puheenjohtaja. Hän on myös vuodesta 2004 Endero Oy:n ja vuodesta 2009 lähtien Know IT AB:n (publ.) hallitusten jäsen. Aiemmin Wrede on toiminut Endero Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2004–2009, toimitusjohtajana vuo-sina 2004–2006, Ineo Group Oy:n ja Ineo Master Data Solutions Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2008–2009, Konsulttitoimisto Jaakko Lehto Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2003–2010, On2 Technologies Finland Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2007–2008, Valimo Wireless Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2008–2010, Helsingin Sähköinen Toimisto Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 2006 sekä ASAN Security Technologies Oy:n hallituksen jäsenenä 2006–2009. Lisäksi hän on toiminut vuosina 2007–2009 Atine Group Oy:n varatoimitusjohtajana ja vuosina 2006–2010 ICT-Divisionin johtajana sekä AdvanceVPN Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2001–2004, Nextra Group Oy:n Country Managerina Suomessa vuosina 2000–2001 ja Affecto Oy:n (Enator Ryhmä Oy) toimitusjohtajana vuosina 1998–2000.

Juhani Erma on toiminut Oralin hallituksen jäsenenä vuodesta 2002 alkaen ja puheenjohtajana 2008–25.3.2010 sekä sen jälkeen varapuheenjohtajana. Erma on oikeustieteen lisensiaatti ja varatuomari. Hän on Suomen kansalainen ja syntynyt vuonna 1946. Osakeomistus 7.000 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta.

Juhani Erma on toiminut vuodesta 2000 Tulikivi Oyj:n, vuodesta 2001 Turvatiimi Oyj:n ja AWL Marmori Oy:n sekä vuodesta 2003 Kivia Oy:n hallitusten jäsenenä. Erma on myös Hallitusammattilaiset ry:n hallituksen jäsen, Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnan varapuheenjohtaja ja vuodesta 1996 Suomen silmäsäätiön hallituksen varapuheenjohtaja. Erma on toiminut Atine Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2005–2007, Atine Investment Partners Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2007–2008, Stromsdal Oyj:n hallituksen jäsenenä vuosina 2005–2009, joista puheenjohtajana vuosina 2005–2007, hallituksen jäsenenä Oy Leo Longlife Ltd:ssä vuonna 2006, Suomen Hypoteekkiyhdistyksen hallintoneuvoston jäsenenä vuosina 2001–2006 sekä Suomen Kivitutkimussäätiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2005 lukien. Aiemmin hän on työskennellyt Borenius & Kemppisellä asianajajana ja Senior Advisorina vuosina 2002–2009 ja Helsinki Exchanges Group Ltd Oy:n toimitusjohtajana vuosina 1999–2000. Vuosina 1998–1999 hän työskenteli Hex Oy, Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssin selvitysyhtiön toimitusjohtajana, vuosina 1989–1997 Helsingin Arvopaperipörssin toimitusjohtajana, vuosina 1988–1989 Suomen Teollisuuspankki Oy:n toimitusjohtajana ja vuosina 1985–1988 Unitas Oy:n (pankkiiriliike) toimitusjohtajana.

Mikael Ingberg on toiminut Oralin hallituksen jäsenenä vuodesta 2006. Koulutukseltaan Ingberg on Doctor of Philosophy (Econ.) ja diplomiekonomi. Hän on Suomen kansalainen ja syntynyt vuonna 1951. Osakeomistus 10.000 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta. Lisäksi Näktia Ab Oy omistaa 10.800 yhtiön osaketta.

Mikael Ingberg on toiminut vuodesta 2007 Solvalla Utbildning Ab:n, vuodesta 2009 Prometheus Partners Oy Ab:n ja Kehittäjä Invest Ab:n sekä vuodesta 2010 Salcom Group Oy:n hallitusten puheenjohtajana, vuodesta 2009 Seligson & Co Oyj:n hallituksen puheenjohtajana (hallituksen jäsen vuodesta 2008) sekä vuodesta 2008 Ecoda Ab:n, jossa hänellä on yksin määräysvalta, hallituksen puheenjohtajana. Ingberg on toiminut vuodesta 2010 Nuuksiokeskus Oy:n ja Folkhälsan Utbildning Ab:n, vuodesta 2007 Solvalla Sport Ab:n ja vuodesta 2008 Veikkaus Oy:n hallitusten jäsenenä. Ingberg on ollut vuodesta 2000 Åbo Akademin Stiftelse -säätiön edustajiston jäsen, vuodesta 2009 Konstsamfundet Föreningen RF:n, vuodesta 2006 Solvalla Stiftelse -säätiön ja vuodesta 2008 Andelslaget Varubodenin hallitusten jäsen. Aiemmin hän on työskennellyt Aktia Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2002–2008, Folkhälsanin toimi-tusjohtajana vuosina 1998–2002, Aktian johtoryhmän jäsenenä vuonna 1998 ja Pellervon Taloudellisen Tutkimuslaitoksen (PTT) tutkimusjohtajana vuosina 1989–1996.

Lisäksi Ingberg on ollut hallituksen puheenjohtaja Aktia Kort & Finans Ab:ssa vuosina 2005–2008 ja Veritas Livförsäkring Ab:ssa vuosina 2007–2008 sekä hallituksen jäsenenä Luottokunnassa vuosina 2004–2008, Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritaksessa vuosina 2003–2007, Aktia Livförsäkring Ab:ssa vuosina 2004–2006, Ab Mercator Oy:ssä vuosina 2003–2008, Sparbankernas Forskningsstiftelse -säätiossä vuosina 2005–2006, Bankförening i Finland -yhdistyksessä vuonna 2006, Oy Samlink Ab:ssa vuosina 2006–2007, Oy Esperi Ab:ssa vuosina 2006–2008, Oy Transmitter Ab:ssa vuosina 2007–2008 sekä hallintoneuvoston jäsenenä Keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Veritaksessa vuosina 1998–2008 ja Ab Kelonia Oy:ssä vuosina 2003–2008.

Antti Kasi on toiminut Oralin hallituksen jäsenenä 25.3.2010 alkaen. Kasi toimi Oralin toimitusjohtajana 1.11.2006–14.1.2010. Koulutukseltaan Kasi on ekonomi. Hän on Suomen kansalainen ja syntynyt vuonna 1950. Osakeomistus: henkilökohtaisesti ja määräysvaltayhteisönsä kautta yhteensä 225.000 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta sekä 10.000 optiota sarjasta 2007A.

Ennen Oralia Antti Kasi toimi Tohtoritalon toimitusjohtajana vuodesta 1995 vuoteen 2001, jolloin yhtiö fuusioitiin Mehiläinen Oy:öön. Kasi toimi Mehiläinen Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksen neuvonantajana vuosina 2001–2006 sekä aluejohtajana ja markkinoinnin johtotehtävissä Pohjola-yhtiössä vuosina 1984–1995. Hän on toiminut vuodesta 2010 Venla-Kodit Oy:n, vuodesta 1996 Sir 8 Oy:n ja vuodesta 2008 alkaen High Five Group Oy:n hallitusten puheenjohtajana. Kasi on vuodesta 2002 Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy:n, vuodesta 1995 Tutkimusyhtiö Corporate Image Oy:n, vuodesta 2010 DF-Care Oy:n sekä 2010 Nexamed Oy:n ja vuodesta 2007 Yleinen työttömyyskassa YTK:n hallitusten jäsen. Lisäksi Kasi on vuosina 1999–2010 ollut HC TPS Turku Oy:n hallituksen jäsen (vuosina 2005–2007 hallituksen puheenjohtaja).

Timo T. Laitinen on toiminut Oralin hallituksen jäsenenä vuodesta 2009. Koulutukseltaan Laitinen on diplomi-insinööri. Laitinen on Suomen kansalainen ja syntynyt vuonna 1953. Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita.

Timo T. Laitinen on vuodesta 2008 FIM Oyj:n, vuodesta 2007 FIM Pankki Oy:n ja Vakuutusosa-keyhtiö Garantia Oy:n sekä vuodesta 2006 STP Solutions Oy:n hallitusten puheenjohtaja. Hän on toiminut vuodesta 2007 FIM Varainhoito Oy:n sekä vuodesta 2006 CFM Contango Rahastoyhtiö Oy:n, FOEX Indexes Oy Ltd:n, Kaasupörssi Oy:n ja STP Solutions Oü:n hallitusten jäsenenä. Laitinen on myös Virustautien tutkimussäätiön hallituksen jäsen. Hän on toiminut vuosina 2008–2010 ACH Finland Oyj:n hallituksen jäsenenä (jatkaa hallituksen varajäsenenä) ja Pretax Kvestor Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2007–2010. Laitinen on työskennellyt FIM Oyj:n talousjohtajana vuosina 2007–2008, eQ Pankki Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2000–2006, Helsingin Pörssi Oy:n toimitusjohtajana vuosina 1998–2000 ja SOM Suomen Optiomeklarit Oy:n toimitusjohtajana ja varatoimitusjohtajana vuosina 1987–1998.

Kirsti Piponius on toiminut Oralin hallituksen jäsenenä vuodesta 2006. Koulutukseltaan Piponius on kauppatieteiden kandidaatti. Piponius on Suomen kansalainen ja syntynyt vuonna 1946. Ei omistaja Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita.

Kirsti Piponius on ollut vuodesta 2009 Novetos Oy:n, Turvatiimi Oyj:n, Omakotisäätiön ja HC-Engineering Oy:n sekä vuodesta 2008 Itula Oy:n ja Meritaito Oy:n hallitusten jäsen. Hän on myös Suomen lääketieteen säätiön (Duodecim) hallintoneuvoston jäsen. Aikaisemmin hän on toiminut Sodexo Oy:n toimitusjohtajana sekä myöhemmin hallituksen varapuheenjohtajana vuosina 2003–2007, vakuutusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvoston jäsenenä vuosina 1999–2007, hallituksen jäsenenä Hallitusammattilaiset ry:ssä vuosina 2003–2007, varustamoliikelaitos Finstashipissa vuosina 2004–2009, Talentum Oyj:ssä vuosina 2004–2006, Helsinki Missiossa vuosina 2006–2009 sekä Helsingin Cecilia Palvelut Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2006–2007.

Tuomas Waltimo on toiminut Oralin hallituksen jäsenenä vuodesta 2007. Koulutukseltaan Waltimo on kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäri ja hammaslääketieteen tohtori. Waltimo on Helsingin ja Turun yliopistojen dosentti. Hän on Suomen kansalainen ja syntynyt vuonna 1971. Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita.

Tuomas Waltimo on professori Baselin yliopistossa Sveitsissä ja Oral Hammaslääkärit Oyj:n kliinisen hoidon neuvottelukunnan puheenjohtaja. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa ylilääkärinä Baselin yliopiston hammaslääketieteen laitoksella ja tutkijana Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS –tutkimuslaitoksessa Oslossa. Vuodesta 2000 hän on toiminut Exceldent Oy:n hallituksen varajäsenenä.

Hallituksessa 25.3.2010 asti:
Juha Korhonen oli Oralin hallituksessa 24.3.2006 – 25.3.2010 ja hallituksen varapuheenjohtaja 26.3.2009-25.3.2010. Koulutukseltaan Korhonen on kauppatieteiden maisteri. Hän on syntynyt vuonna 1962 ja on Suomen kansalainen. Toimitusjohtaja, Optiomi Invest Oy. Keskeinen työkokemus: eQ Pankki Oy, varainhoitaja 2006-2009 ja varatoimitusjohtaja 2002-2005; eQ Pankkiiriliike Oy, johtaja, asiakasoperaatiot ja osake-emissiot 1998-2002; Partita Oy (SYP-konserni), toimitusjohtaja 1996-1998 ja varatoimitusjohtaja 1993-1996, Suomen Yhdyspankki Oy, johtaja, valuuttamääräinen rahoitus 1991-1993 ja johtaja, sisäinen laskenta 1989-1991.

Hallituksen kokoukset

Yhtiön toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin säännöllisesti ja muut johtoryhmän jäsenet tarvittaessa. Toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen puheenjohtajana. Hallitus kutsuu kokouksiinsa sihteerin. Sihteerinä toimi vuonna 2010 Katri Isotalo. Hallitus piti tilikaudella 2010 yhteensä 15 kokousta, ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 96,2. Hallitus suorittaa kutakin vuotta koskevan arvioinnin itsearviointina seuraavan vuoden alussa ja arvioi säännöllisesti myös yhteistyötä johdon kanssa. Vuonna 2010 hallitus keskittyi erityisesti kasvun varmistamiseen.

Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin (osallist./kokousten lukumäärä):
Ben Wrede 15/15
Juhani Erma 14/15
Mikael Ingberg 15/15
Antti Kasi 9/10
Timo T. Laitinen 15/15
Kirsti Piponius 14/15
Tuomas Waltimo 14/15
Juha Korhonen 5/5

Hallituksen valiokunnat

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on perustanut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen päätettäväksi kuuluvia asioita. Valiokuntien työjärjestykset löytyvät yhtiön verkkosivuilta Yhtiö -> Hallinto. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä etsii tarvittaessa uudet hallituksen jäsenet. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee myös ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmiä ja palkkausta.

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän jäsenten palkitseminen muodostuu kokonaispalkasta sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista. Lyhyen aikavälin kannustimen muodostavat vuotuiset tulospalkkiot, joista päättää hallitus. Tulospalkkio koostuu osakkeina ja rahana maksettavista osuuksista. Pitkän aikavälin kannusteet muodostuvat osakepohjaisista järjestelmistä. Toimitusjohtajalla tai muulla johtoryhmällä ei ole yhtiön puolesta lisäeläkevakuutuksia eikä muita lakisääteisestä eläkejärjestelmästä poikkeavia eläkejärjestelyitä. Vuonna 2010 yhtiössä oli käytössä osakepohjainen bonusjärjestelmä, jonka mukaisesti bonusta maksetaan saavutettujen tavoitteiden perusteella erikseen nimettäville henkilöille ja yhtiön johdolle.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista ei laadita pöytäkirjaa mutta kokouksista raportoidaan hallitukselle. Vuonna 2010 nimitys- ja palkitsemisvaliokunta keskittyi palkitsemisjärjestelmän kehittämiseen ja toimitusjohtajan valitsemiseen hallituksen toimeksiannosta. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat 31.12.2010 Ben Wrede (puheenjohtaja) Juhani Erma ja Kirsti Piponius. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui kaksi kertaa vuonna 2010. Kaikki jäsenet osallistuivat molempiin kokouksiin.

Tarkastusvaliokunta seuraa tilinpäätösraportoinnin ja taloudellisen raportoinnin prosesseja, sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta ja arvioi lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle. Tarkastusvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle esitettävän tilintarkastajan valintaa koskevan ehdotuksen. Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu yhtiön taloudellisen tilanteen seuranta sekä yhteydenpito tilintarkastajaan ja tilintarkastajan laatimien raporttien läpikäynti. Tarkastusvaliokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka tuodaan hallituksen kokoukseen tiedoksi.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Vuonna 2010 tarkastusvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa. Tarkastusvaliokunnan muodostivat 31.12.2010 Mikael Ingberg (puheenjohtaja), Juhani Erma, Timo T. Laitinen ja Ben Wrede. Vuonna 2010 tarkastusvaliokunta keskittyi erityisesti kontrolliympäristön kehittämisen valvontaan.

Tarkastusvaliokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin (osallist./kokousten lukumäärä):
Mikael Ingberg 7/7
Juhani Erma 6/7
Timo T. Laitinen 7/7
Ben Wrede 6/7

2. Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hän vastaa hallitukselle sen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päämäärien toteuttamisesta. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavasti järjestetty. Toimitusjohtaja on konsernin johtoryhmän puheenjohtaja.

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa sopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy. Oral Hammaslääkärit Oyj:n toimitusjohtajana toimi tilikaudella 14.1.2010 asti ekonomi Antti Kasi ja 15.1.2010 lähtien KTM Marina Vahtola.

Marina Vahtola, toimitusjohtaja 15.1.2010 – 23.5.2011. Koulutukseltaan Marina Vahtola on kauppatieteiden maisteri. Hän on Suomen kansalainen ja syntynyt vuonna 1963.

Marina Vahtola on ollut Aktia Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2007 ja toiminut Suomen Asuntomessut Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2007-2009. Ennen toimitusjohtajan tehtävää Oralissa Vahtola oli Bauhaus Suomen ja Bauhaus Eestin toimitusjohtaja 2004-2009, Aleksi 13 Oy:n toimitusjohtaja 2001-2003, Silja Line Oy:n myymälätoiminnan johtaja 1997-2001 ja Anttila Oy:n myyntijohtaja 1992-1997.

Osakeomistus 35.000 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta.

Antti Kasi – tiedot löytyvät hallituksen esittelystä.

Toimitusjohtajan toimisuhteen taloudelliset etuudet on selostettu tilinpäätöstiedotteessa, hallituksen toimintakertomuksessa ja yhtiön internet-sivuilla kohdassa ”Yhtiö -> Palkitsemisjärjestelmä”.

3. Johtoryhmä

Hallitus on määritellyt toimitusjohtajan ja johtoryhmän päätöksentekovaltuudet.

Oralin johtoryhmän muodostivat tilikauden päättyessä toimitusjohtaja, vastaava lääketieteellinen johtaja, liiketoimintajohtaja (28.1.2010 saakka nimikkeeltään palvelujohtaja) sekä talousJohtaja.

Toimitusjohtaja vastaa johtoryhmän päätöksistä. Johtoryhmän työnjaon mukaisesti vastaava lääketieteellinen johtaja vastasi vuonna 2010 hammaslääkäreiden ohjauksesta, palveluiden lääketieteellisestä ohjauksesta ja toimi toimitusjohtajan sijaisena 30.8.2010 saakka. Lääketieteellisen johtajan vaihduttua yhtiöllä ei ole ollut nimettyä toimitusjohtajan sijaista. Liiketoimintajohtaja vastasi hammaslääkäriasemien kehittämisestä ja palveluprosesseista sekä konsernin henkilöstöhallinnosta ja hoito- ja toimistohenkilöstön kehittämisestä. Talousjohtaja vastasi taloushallinnosta, juridisesta hallinnosta, rahoituksesta ja johtamisjärjestelmästä.

Asemien toiminnasta vastaavat johtoryhmän jäsenet, mutta kullakin hammaslääkäriasemalla toimii hallinnon yhteyshenkilönä asemavastaava ja vastaava lääkäri.

4. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Hallitus huolehtii siitä, että yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta.

Sisäisen valvonnan eräänä tavoitteena on varmentaa, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit ja muu yhtiön julkistama informaatio antavat oikeat tiedot konsernin tilasta. Sisäisellä valvonnalla vaikutetaan myös toiminnan yleiseen tehokkuuteen ja varmistetaan ulkoisten säännösten ja sisäisten toimintaperiaatteiden noudattaminen. Listayhtiössä hallituksen tehtävä on huolehtia, että yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta.

Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on hyväksynyt yrityksen sisäisen valvon-nan toimintaperiaatteet. Hallituksen tarkastusvaliokunta seuraa sisäisen valvonnan tehokkuutta ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta. Konsernin taloudellista johtamista ja toimintojen valvontaa tukevat ja koordinoivat konsernin taloushallinto. Taloushallinto ylläpitää taloudellista raportointia koskevia toimintaohjeita ja standardeja ja huolehtii niihin liittyvästä sisäisestä tiedottamisesta sekä valvoo näiden ohjeiden ja standardien noudattamista.

Osana sisäisen valvonnan kehittämistä, yhtiössä on määritetty riskienhallinnan periaatteet. Riskienhallintaprosessissa on otettu huomioon Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionin (COSO) vahvistama Enterprise Risk Management (ERM) –viitekehys.

Oralin riskienhallinta sisältää sekä liiketoiminnan mahdollisuuksiin liittyvien riskien että konsernin tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien hallinnan. Riskit on luokiteltu strategisiin ja operatiivisiin liiketoimintariskeihin sekä rahoitus- ja informaatioriskeihin. Toimintatapaohjeistuksessa kuvataan riskienhallintaprosessi ja -vastuut sekä tunnistettujen riskien riskiluokittelu. Hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa riskienhallinnan toteuttamista. Tarkastusvaliokunta tekee kerran vuodessa kokouksessaan kokonaisarvion riskienhallinnan tilasta sekä seuraa riskitason muutoksia kokouksissaan. Tarkastusvaliokunta raportoi huomioistaan hallitukselle.

Konsernin johtoryhmä on vastuussa riskienhallintaan liittyvien konsernin sisäisten hallinnointipe-riaatteiden ja toimintatapojen käyttöönotosta ja toteuttamisesta. Konsernin johtoryhmä määrittelee konsernitasolla tarvittavat riskienhallintatoimenpiteet sekä valvoo niiden toteuttamista. Tarkoituksena on varmistaa, että riskienhallintatoimenpiteet tukevat konsernin strategisia tavoitteita. Talousjohtaja raportoi toimenpiteistä tarkastusvaliokunnalle sekä valiokunnan kokouksiin osallistuville tilintarkastajille.

Liiketoiminnan riskejä ja rahoitusriskien hallintaa on selostettu tarkemmin 10.1.2011 julkaistussa osakeantiesitteessä sekä yhtiön tilinpäätöksessä. Lähiaikojen riskitekijöitä on selostettu yhtiön tilinpäätöstiedotteessa.

Oralissa ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa. Vastuu sisäisen tarkastuksen järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle. Taloushallinto voi tilata hallituksen tai sen tarkastusvaliokunnan valtuutuksella ulkoiselta palveluntarjoajalta sisäistä tarkastusta koskevia palveluita. Myös tarkastusvaliokunta voi antaa suoraan erillisiä toimeksiantoja ulkoiselle palveluntarjoajalle.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät

Oralin talousprosessi on järjestetty keskitetysti. Keskitetty taloushallinto saa taloudellista informaatiota hammaslääkäriasemilta tarveaineiden ja henkilöstökulujen kuukausiraporteissa sekä vähäisessä määrin rahaprosessiin liittyen. Asemien käyttämä tietojärjestelmä tuottaa tarvittavat myyntiin liittyvät luvut konsernihallintoon. Katkoihin liittyvät prosessit ovat konsernin taloushallinnon vastuulla.

Kaikkien talousprosessien tavoitteena on, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit ja muu yhtiön julkistama informaatio antavat oikeat tiedot konsernin tilasta. Konsernin talousraportointi perustuu IFRS-standardeihin sekä muiden pörssiyhtiöiltä edellytettävien säädösten noudattamiseen. Yhtiön talousraportointi on keskitetty konsernihallintoon, jossa laaditaan erillisyhtiöiden ja konsernin tilinpäätökset. Molemmille on omat tietojärjestelmänsä.

Vuonna 2010 kehitettiin erityisesti laskennan ja talousraportoinnin kontrolliympäristöä. Olennaiset taloushallinnon prosessit kuvattiin vuoden 2009 aikana ja muiden prosessien kuvausta sekä konsernin laskentamanuaalin kehittämistä jatkettiin vuonna 2010.

Talousraportointiaineiston eri vaiheissa suoritetaan analyyttistä tarkastusta. Tarkastukset ovat erillisyhtiöiden sekä konsernin tasolla ensisijaisesti talousyksikön vastuulla. Lisäksi konsernin luku-ja käsitellään johtoryhmän säännöllisissä kokouksissa. Julkistettavat raportit eli osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset käsitellään ensin tarkastusvaliokunnassa, josta ne viedään hallitukselle hyväksyttäviksi.

5. Viestintä ja tiedotus

Oral noudattaa viestinnässään listayhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä ja Nasdaq OMX Helsingin tiedottamisohjeita. Oralissa sisäinen ja ulkoinen tiedotus on listayhtiöille tyypilliseen tapaan keskitetty ylimmälle johdolle. Oralilla on yhtiökohtaiset ohjeet sijoittajaviestinnästä, kriisiviestinnästä ja sisäpiiriläisyydestä. Viestintäohjeissa on kuvattu muun muassa viestinnän periaatteet, lausunnonanto-oikeudet sekä ulkoisen ja sisäisen tiedottamisen vastuut.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi löytyy osoitteesta www.cgfinland.fi