PALKKIOSELVITYS 2013

Hallitus
Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokousetukäteen vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2013 yhtiökokous päätti maksaa hallituksenpuheenjohtajalle 2.550, varapuheenjohtajalle 2.000, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 2.000 ja muille jäsenille 1.200 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista työryhmäkokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuuyhtiön kutsumana asiantuntijana, maksetaan lisäksikokouspalkkiona 150 euroa jäsen/kokous. Hallituksenjäsenten palkkiot maksetaan kokonaan rahana. Hallituksen jäsenet eivät kuulu Oral Hammaslääkärit Oyj:ntulospalkkauksen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai eläkejärjestelmien piiriin.

Tilikaudelta 1.1.–31.12.2013 hallituksen jäsenille maksettiin palkkionayhteensä 121.950 euroa.

Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön osakepohjaistenkannustinohjelmien piiriin eikä heillä ole eläkesopimuksia yhtiön kanssa.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2013
Vuonna 2013 hallituksella oli 15 kokousta, tarkastusvaliokunnallaneljä kokousta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnallayksi kokous. Hallitukselle maksettiinvuodelta 2013 yhtiökokouksen päättämät palkkiot.

Toimitusjohtaja ja muu johto
Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan välittömienalaisten palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää hallitus.Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontoisetuineen, lyhyen aikavälin tulospalkkiosta sekä pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinohjelmasta.Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä kuuluvat yhtiön avainhenkilöstölle suunnatun osakepohjaisen kannustinohjelmanpiiriin. Hallitus päättää palkitsemisperusteet vuosittain. Toimitusjohtajalla ja muulla johtoryhmällä ei ole yhtiön puolesta lisäeläkevakuutuksia eikä muita lakisääteisestäeläkejärjestelmästä poikkeavia eläkejärjestelyjä.Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle ei makseta erillisiä palkkioita tytäryhtiöiden hallitusten jäsenyyksistä.

Toimitusjohtajan kanssa on tehty kirjallinen toimitusjohtajasopimus.Sopimuksen mukaan toimitusjohtajan irtisanomisaikaon molemmin puolin kuusi (6) kuukautta.Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajalle maksetaanyhdeksän (9) kuukauden rahapalkkaa vastaava korvaus.Yhtiö on ottanut toimitusjohtajalle tapaturma-, matka- javastuuvakuutuksen.Toimitusjohtajan sopimuksen mukainen voimassaoleva kuukausipalkka on 1.1.2014 alkaen 21.500 euroa ja puhelinetu.

Kannustinjärjestelmä avainhenkilöille maaliskuussa 2013 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus päätti 28.3.2013 uudesta johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä sekä järjestelmään kuuluville henkilöille suunnattavasta osakeannista. Kannustinjärjestelmästä on tiedotettu pörssitiedotteella 28.3.2013.

Kannustinjärjestelmään sisältyy enintään kolme kolmen vuoden mittaista ansaintajaksoa, jotka ajoittuvat kalenterivuosille 2013–2015, 2014–2016 ja 2015–2017. Yhtiön hallitus vahvistaa erikseen kunkin ansaintajakson ansaintakriteerit ja tavoitteet, kyseiseltä ansaintajaksolta maksettavan enimmäispalkkion sekä järjestelmään oikeutetut osallistujat. Kannustinjärjestelmään osallistuminen ja mahdollisen palkkion saaminen edellyttävät, että järjestelmään osallistuva avainhenkilö sijoittaa ansaintajakson alussa Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeisiin.

Kannustinjärjestelmässä mahdollinen palkkio koostuu osakeomistukseen perustuvista palkkio-osakkeista ja suoritukseen perustuvista palkkio-osakkeista. Ansaitun palkkion määrä vahvistetaan kunkin ansaintajakson viimeisen tilikauden päätyttyä huhtikuun loppuun mennessä. Palkkio voidaan maksaa yhtiön osakkeina ja rahana. Rahana maksetaan kuitenkin vähintään 50 prosenttia palkkiosta.

Ansaintajaksolla 2013–2015 järjestelmän piiriin kuuluu neljä yhtiön johtoon kuuluvaa avainhenkilöä. Hallitus on vahvistanut ansainjaksolle 2013–2015 suoritukseen perustuvan palkkion ansaintakriteereiksi Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakekurssin, liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen. Kyseiseltä ansaintajaksolta maksettava palkkio vastaa yhteensä enintään 119 000 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeen arvoa.

Järjestelmässä mahdollisesti luovutettavina palkkio-osakkeina käytetään Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikkeelle laskemia uusia osakkeita. Uusia osakkeita käytettäessä palkkiolla on nykyisten osakkeiden arvoa laimentava vaikutus. Laimennusvaikutus ansaintajaksolta 2013–2015 on enintään 0,7 prosenttia.

Järjestelmän perusteella palkkiona ansaittuja osakkeita ei saa luovuttaa niille asetetun sitouttamisjakson aikana. Ansaintajakson 2013–2015 sitouttamisjakso alkaa palkkiona saatujen osakkeiden kirjaamisesta avainhenkilön arvo-osuustilille ja päättyy 1.1.2017.

Uusien osakkeiden merkintäaika on 28.3.2013 ja osakekohtainen merkintähinta 3,47 euroa, joka oli yhtiön osakkeen painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä Helsingin pörssissä helmikuussa 2013. Avainhenkilölle annettava merkintäoikeus ei ole siirrettävissä.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä
Hallitus vahvistaa vuosittain tulospalkkiosäännöt,joiden perusteella johdon tulospalkkiot maksetaan. Mahdollinen rahassa maksettava tulospalkkio perustuua setettujen taloudellisten vuositavoitteiden saavuttamiseen, joita ovat erityisesti liikevaihto ja tulos ennenrahoituseriä ja veroja (EBIT). Vuositason tulospalkkio voi olla toimitusjohtajalla korkeintaan 50 prosenttia ja muilla johtoryhmän jäsenillä 33,3 prosenttia vuosiansiostaennen tulospalkkiota. Vuonna 2013 ei maksettu tulospalkkioita vuoden 2012 tuloksen perusteella.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminenvuonna 2013
Vuonna 2013 toimitusjohtajan palkka oli 252.680 euroa, joka sisältää palkan luontoisetuineen. Muun johtoryhmän palkat olivat yhteensä 414.356 euroa.

Osakkeenomistajan kyselyoikeus:

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kysymyksiä myös palkka- ja palkkioselvityksestä yhtiökokouksessa.

Johdon palkat ja palkkiot 2013 taulukko.pdf

2012
Johdon palkat ja palkkiot 2012 taulukko.pdf
Palkkioselvitys 2012.pdf

2011
Palkkioselvitys 2011.pdf

Johdon palkat ja palkkiot 2011 taulukko.pdf