Tämä selvitys on Oral Hammaslääkärit Oyj:n tarkastusvaliokunnan ja hallituksen käsittelemä ja laadittu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Oral Hammaslääkärit Oyj:n tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että sen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteittäinen kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

Tämä selvitys on saatavissa Oral Hammaslääkärit Oyj:n internet-sivuilta kohdasta ”Tietoa Oralista -> hallinto”.

Oral Hammaslääkärit Oyj (jäljempänä myös Oral tai yhtiö) noudattaa 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia kokonaisuudessaan.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja sen perustamien valiokuntien sekä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän muodostamaan kokonaisuuteen.

1. Hallitus

Hallituksen tehtävänä on yhtiön toimivan johdon ohjaus ja valvonta. Hallituksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä. Erityisesti osakeyhtiölaissa (OYL) ja arvopaperimarkkinalaissa (AML) on hallitustyöskentelyä koskevia määräyksiä. Samoin noudatetaan Helsingin pörssin sääntöjä ja ohjeita.

Hallituksen yleisenä tehtävänä on suunnata yhtiön toiminta niin, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon siihen sijoitetulle pääomalle ottaen samalla huomioon eri sidosryhmät. Hallitus valvoo, että listayhtiön tiedotukseen liittyviä ja muita pörssin sääntöjen asettamia velvoitteita noudatetaan.

Yhtiökokous valitsee hallituksen. Hallituksen jäsenille ei ole erityistä asettamisjärjestystä. Oralin hallituksen jäsenmäärä voi olla kolmesta seitsemään. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän menestykselliseen hoitamiseen.

Hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenet. Hallitus myös päättää toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan suorien alaisten palkitsemisesta.

Hallituksen kokoonpano

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitukseen kuului tilikauden päättyessä seitsemän varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2011 valitsemaa jäsentä. Hallituksessa toimivat Juhani Erma, Mikael Ingberg, Antti Kasi, Timo T. Laitinen, Kirsti Piponius, Tuomas Waltimo ja Benedict (Ben) Wrede.

Hallituksen jäsenistä Juhani Erma, Mikael Ingberg, Timo T. Laitinen, Kirsti Piponius ja Tuomas Waltimo olivat valitsemishetkellä sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Suurimman omistajan toimitusjohtaja Ben Wrede on riippumaton yhtiöstä. Antti Kasi on entisenä yhtiön toimitusjohtajana riippuvainen yhtiöstä mutta riippumaton suurimmista osakkeenomistajista. Timo T. Laitinen toimi yhtiön vt. toimitusjohtajana 24.5.-20.11.2011, joten hän on ollut riippuvainen yhtiöstä 24.5.2011 alkaen.

Hallituksen kokoonpano oli sama myös tilikauden alusta varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.3.2011 asti. Hallituksen jäsenet 31.12.2011:

Benedict Wrede, B.Sc. (Eng)
Hallituksen puheenjohtaja, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Hallituksessa 27.3.2009 alkaen
Syntynyt 1964
Toimitusjohtaja, Atine Group Oy

Tärkeimmät luottamustehtävät:
Barium Ab (Ruotsi), hallituksen puheenjohtaja
Conor Venture Partners Oy, hallituksen jäsen
Endero Oy, hallituksen jäsen
Ineo Oy, hallituksen puheenjohtaja
Know IT AB (pub.), hallituksen jäsen
Tiimari Oyj Abp, hallituksen puheenjohtaja
Turvatiimi Oyj, hallituksen puheenjohtaja
Unioca Oy, toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus: Atine Group Oy, johtaja ICT-divisioona 2007-2009; Donator Oy, toimitusjohtaja 2004–2006; Advancevpn Oy, toimitusjohtaja 2001-2004; Nextra Group Oy:n Country Manager Suomessa 2000-2001; Affecto Oy:n (Enator Ryhmä Oy) toimitusjohtaja 1998-2000.

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita.
Riippumaton yhtiöstä mutta suurimman osakkeenomistajan toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana riippuvainen suurimmista osakkeenomistajista.

Juhani Erma, Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari
Hallituksen varapuheenjohtaja
Hallituksessa 28.3.2002 alkaen
Syntynyt 1946
Hallitusammattilainen

Tärkeimmät luottamustehtävät:
Tulikivi Oyj, hallituksen jäsen
Turvatiimi Oyj, hallituksen jäsen
Suomen Kivitutkimussäätiö, hallituksen jäsen
Hallitusammattilaiset ry:n jäsen

Keskeinen työkokemus: Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy, Senior advisor 2002-2009; Helsinki Exchanges Group Ltd Oy, toimitusjohtaja 1999-2000; HEX Oy, Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiön toimitusjohtaja 1998–1999; Helsingin Arvopaperipörssi, toimitusjohtaja 1989–1997; Suomen Teollisuuspankki Oy, toimitusjohtaja 1988–1989; Unitas Oy (pankkiiriliike), toimitusjohtaja 1985–1988.

Osakeomistus: 9.333 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta.
Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

Mikael Ingberg, Ph.D. (Econ.)
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Hallituksessa 24.3.2006 alkaen
Syntynyt 1951
Hallitusammattilainen

Tärkeimmät luottamustehtävät:
Osuuskauppa Varuboden-Osla, varapuheenjohtaja
Seligson & Co, hallituksen puheenjohtaja
Veikkaus Oy, hallituksen jäsen
Solvalla Stiftelse, hallituksen puheenjohtaja
Stiftelsen för Åbo Akademi delegation

Keskeinen työkokemus: Aktia Oyj, toimitusjohtaja 2002-2008; Foklkhälsan, toimitusjohtaja 1998-2002; Aktia, johtoryhmän jäsen 1997; Pellervon Taloudellinen Tutkimuslaitos (PTT,) tutkimusjohtaja 1989-1996.

Mikael Ingberg omisti 31.12.2011 henkilökohtaisesti 13.334 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta, minkä lisäksi Mikael Ingbergin määräysvaltayhtiö Näktia Ab Oy* omisti 14.400 osaketta. *määräysvalta toisen ilmoitusvelvollisen tai tämän perheenjäsenen kanssa.
Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

Antti Kasi, Ekonomi
Syntynyt 1950
Hallituksessa 25.3.2010 alkaen
Hallitusammattilainen

Keskeiset luottamustehtävät:
DF-Care Oy, hallituksen jäsen
Nexamed Oy, hallituksen jäsen
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy, hallituksen jäsen
Tutkimusyhtiö Corporate Spirite Oy, hallituksen jäsen
Yleinen työttömyyskassa YTK, hallituksen puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus:
Oral Hammaslääkärit Oyj, toimitusjohtaja 1.11.2006-14.1.2010; Mehiläinen Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen neuvonantaja 2001-2006; Tohtoritalo (fuusioitiin Mehiläiseen 2001), toimitusjohtaja 1995-2001; Pohjola-yhtiöt, aluejohtaja ja yritysmarkkinoinnin johtaja 1984-1995.

Antti Kasi omisti 31.12.2011 määräysvaltayhteisönsä kautta 200.000 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta. Riippumaton suurimmista osakkeenomistajista mutta yhtiön entisenä toimitusjohtajana riippuvainen yhtiöstä.

Timo T. Laitinen, Diplomi-insinööri
Hallituksessa 27.3.2009 alkaen
Syntynyt 1953
Hallitusammattilainen

Tärkeimmät luottamustehtävät:
FIM Oyj, hallituksen puheenjohtaja
FOEX Indexes Oy, hallituksen jäsen
Kaasupörssi Oy, hallituksen jäsen
STP Solutions Oy, hallituksen puheenjohtaja
STP Solutions Oü, hallituksen jäsen
Vakuutusosakeyhtiö Garantia Oy, hallituksen puheenjohtaja
Virustautien tutkimussäätiö, hallituksen jäsen

Keskeinen työkokemus: Oral Hammaslääkärit Oyj, vt. toimitusjohtaja 24.5.-20.11.2011; FIM Oyj, CFO 2007-2008; eQ Pankki Oy, toimitusjohtaja 2000-2006; Helsingin Pörssi Oy, toimitusjohtaja 1998–2000; SOM Suomen Optiomeklarit Oy, toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja 1987–1998.

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita. Riippumaton suurimmista osakkeenomistajista mutta yhtiön vt. toimitusjohtajana riippuvainen yhtiöstä 24.5.2011 alkaen.

Kirsti Piponius, Kauppatieteiden maisteri
Hallituksessa 24.3.2006 alkaen
Syntynyt 1946
Hallitusammattilainen

Tärkeimmät luottamustehtävät:
Itula Oy, hallituksen jäsen
Meritaito Oy, hallituksen jäsen
Novetos Oy, hallituksen jäsen
Omakotisäätiö, hallituksen jäsen
Turvatiimi Oyj, hallituksen jäsen
Suomen lääketieteen säätiö, hallintoneuvoston jäsen
Hallitusammattilaiset ry:n jäsen

Keskeinen työkokemus: Sodexho Alliance, Clients retention Chief Executive for Northern and Eastern Countries 2003-2007; Sodexho Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 2003-2007 ja toimitusjohtaja 1992-2002; Oy Polarkesti Ab, toimitusjohtaja 1980-1992.

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

Tuomas Waltimo, Hammaslääketieteen tohtori, erikoishammaslääkäri
Hallituksessa 20.3.2007 alkaen
Syntynyt 1971
Professori, Baselin Yliopisto, Sveitsi
Oral Hammaslääkärit Oyj:n kliinisen neuvottelukunnan puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus: Research Scientist, Scandinavian Institut for Dental Materials, Oslo 1997-2000, Bernin yliopisto 2000-2001, Turun yliopisto 2002; Turun ja Helsingin yliopistojen dosentti; useiden kansainvälisten hammaslääketieteellisten sarjojen toimitusneuvoston jäsen.

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

Yhtiön toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin säännöllisesti ja muut johtoryhmän jäsenet tarvittaessa. Toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen puheenjohtajana. Hallitus kutsuu kokouksiinsa sihteerin. Sihteerinä toimi vuonna 2011 Katri Isotalo. Hallitus piti tilikaudella 2011 yhteensä 17 kokousta, ja hallitusten jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 95,0. Hallitus suorittaa kutakin vuotta koskevan arvioinnin itsearviointina seuraavan vuoden alussa ja arvioi säännöllisesti myös yhteistyötä johdon kanssa.

Hallituksen valiokunnat

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on perustanut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen päätettäväksi kuuluvia asioita. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä etsii tarvittaessa uudet hallituksen jäsenet. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee myös ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmiä ja palkkausta.

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän jäsenten palkitseminen muodostuu kokonaispalkasta sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista. Lyhyen aikavälin kannustimen muodostavat vuotuiset tulospalkkiot, joista päättää hallitus. Tulospalkkio koostuu osakkeina ja rahana maksettavista osuuksista. Pitkän aikavälin kannusteet muodostuvat osakepohjaisista järjestelmistä. Toimitusjohtajalla on sopimus lisäeläkkeen rahastoinnista, joka on suuruudeltaan kahden kuukauden palkkaa vastaava määrä vuodessa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 60 vuotta. Muulla johtoryhmällä tai hallituksen jäsenillä ei ole yhtiön puolesta lisäeläkevakuutuksia eikä muita lakisääteisestä eläkejärjestelmästä poikkeavia eläkejärjestelyjä. Vuonna 2011 yhtiössä oli käytössä osakepohjainen bonusjärjestelmä, jonka mukaisesti bonusta maksetaan saavutettujen tavoitteiden perusteella erikseen nimettäville henkilöille ja yhtiön johdolle.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista ei laadita pöytäkirjaa mutta kokouksista raportoidaan hallitukselle. Vuonna 2011 nimitys- ja palkitsemisvaliokunta keskittyi erityisesti uuden toimitusjohtajan hakuun.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat 31.12.2011 Ben Wrede (puheenjohtaja), Juhani Erma, Timo T. Laitinen ja Kirsti Piponius. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 11 kertaa.

Tarkastusvaliokunta seuraa tilinpäätösraportoinnin ja taloudellisen raportoinnin prosesseja, sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta ja arvioi lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle. Tarkastusvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle esitettävän tilintarkastajan valintaa koskevan ehdotuksen. Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu yhtiön taloudellisen tilanteen seuranta sekä yhteydenpito tilintarkastajaan ja tilintarkastajan laatimien raporttien läpikäynti. Tarkastusvaliokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka tuodaan hallituksen kokoukseen tiedoksi.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Vuonna 2011 tarkastusvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa. Tarkastusvaliokunnan muodostivat 31.12.2011 Mikael Ingberg (puheenjohtaja), Juhani Erma, Timo T. Laitinen ja Ben Wrede. Vuonna 2011 tarkastusvaliokunta keskittyi erityisesti kontrolliympäristön valvontaan.

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin (osallistuminen/kokousten lukumäärä):
Hallitus Tarkastus  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Ben Wrede          15/17     6/7    10/11
Juhani Erma        17/17     7/7    11/11
Mikael Ingberg    16/17     7/7       –
Antti Kasi            17/17      –        –
Timo T. Laitinen   16/17    7/7    11/11
Kirsti Piponius      17/17     –       9/11
Tuomas Waltimo  15/17     –        –

Valiokuntien keskeiset tehtävät ja työjärjestys on esitetty tarkemmin yhtiön internet-sivuilla kohdassa ”Yhtiö -> hallinto”.

2. Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hän vastaa hallitukselle sen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päämäärien toteuttamisesta. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavasti järjestetty. Toimitusjohtaja on konsernin johtoryhmän puheenjohtaja.

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa sopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy. Oral Hammaslääkärit Oyj:n toimitusjohtajana toimi tilikaudella 23.5.2011 asti KTM Marina Vahtola. Vt. toimitusjohtajana toimi 24.5.-20.11. dipl. ins. Timo T. Laitinen.  Toimitusjohtajana on toiminut 21.11.2011 lähtien KTM Martin Forss.

Marina Vahtola, toimitusjohtaja 15.1.2010-23.5.2011
Kauppatieteiden maisteri, syntynyt 1963Keskeiset luottamustehtävät:
Aktia Oyj, hallituksen jäsen

Keskeinen työkokemus:
Bauhaus Suomen ja Bauhaus Eestin toimitusjohtaja 2004-2009, Aleksi 13 Oy:n toimitusjohtaja 2001-2003, Silja Line Oy:n myymälätoiminnan johtaja 1997-2001, Anttila Oy:n myyntijohtaja 1992-1997.

Omisti 23.5.2011 toimisuhteen päättyessä 53.724 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta.

Timo T. Laitinen, vt. toimitusjohtaja 24.5.-20.11.2011
Tiedot löytyvät hallituksen esittelystä

Martin Forss, toimitusjohtaja 21.11.2011 alkaen
Kauppatieteiden maisteri, syntynyt 1962Keskeiset luottamustehtävät:
Turvatiimi Oyj:n hallituksen jäsen
Ab Megacem Oy, hallituksen puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus: Puukeskus Oy, varatoimitusjohtaja 2011; Coor Service Management Oy, toimitusjohtaja 2007-2010; Lassila & Tikanoja Oyj, yrityssuunnittelu- ja kehitysjohtaja 2001-2007; Säkkiväline Oy talousjohtaja 2000-2001.

Osakeomistus 33.293 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta.

Toimitusjohtajana 23.5.2011 saakka toimineen Marina Vahtolan palkka tilikaudelta 2011 on erokorvauksineen yhteensä 299.937 euroa. Vt. toimitusjohtajana 24.5.-20.11.2011 toimineelle Timo T. Laitiselle maksettiin palkkiona 134.070 euroa. Toimitusjohtajana 21.11.2011 lähtien toimineelle Martin Forssille maksettiin palkkaa 22.500 euroa.

Toimitusjohtajan toimisuhteen taloudelliset etuudet ja osakeomistus on selostettu tarkemmin tilinpäätöstiedotteessa, hallituksen toimintakertomuksessa ja yhtiön internet-sivuilla kohdassa ”Yhtiö -> Hallinto”.

3. Johtoryhmä

Hallitus on määritellyt toimitusjohtajan ja johtoryhmän päätöksentekovaltuudet.

Oralin johtoryhmän muodostivat tilikauden päättyessä toimitusjohtaja, vastaava lääketieteellinen johtaja, liiketoimintajohtaja sekä talousjohtaja.

Toimitusjohtaja vastaa johtoryhmän päätöksistä. Johtoryhmän työnjaon mukaisesti vastaava lääketieteellinen johtaja vastasi vuonna 2011 hammaslääkäreiden ohjauksesta ja palveluiden lääketieteellisestä ohjauksesta. Liiketoimintajohtaja vastasi hammaslääkäriasemien kehittämisestä ja palveluprosesseista sekä konsernin henkilöstöhallinnosta ja hoito- ja toimistohenkilöstön kehittämisestä. Talousjohtaja vastasi taloushallinnosta, rahoituksesta ja johtamisjärjestelmästä.

Asemien toiminnasta vastaavat johtoryhmän jäsenet, mutta kullakin hammaslääkäriasemalla toimii hallinnon yhteyshenkilönä asemavastaava ja vastaava lääkäri.

4. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Hallitus huolehtii siitä, että yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta.

Sisäisen valvonnan eräänä tavoitteena on varmentaa, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit ja muu yhtiön julkistama informaatio antavat oikeat tiedot konsernin tilasta. Sisäisellä valvonnalla vaikutetaan myös toiminnan yleiseen tehokkuuteen ja varmistetaan ulkoisten säännösten ja sisäisten toimintaperiaatteiden noudattaminen. Listayhtiössä hallituksen tehtävä on huolehtia, että yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta.

Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on hyväksynyt yrityksen sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet. Hallituksen tarkastusvaliokunta seuraa sisäisen valvonnan tehokkuutta ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta. Konsernin taloudellista johtamista ja toimintojen valvontaa tukevat ja koordinoivat konsernin taloushallinto. Taloushallinto ylläpitää taloudellista raportointia koskevia toimintaohjeita ja standardeja ja huolehtii niihin liittyvästä sisäisestä tiedottamisesta sekä valvoo näiden ohjeiden ja standardien noudattamista.

Osana sisäisen valvonnan kehittämistä, yhtiössä on määritetty riskienhallinnan periaatteet. Riskienhallintaprosessissa on otettu huomioon Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionin (COSO) vahvistama Enterprise Risk Management (ERM) –viitekehys.

Oralin riskienhallinta sisältää sekä liiketoiminnan mahdollisuuksiin liittyvien riskien että konsernin tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien hallinnan. Riskit on luokiteltu strategisiin ja operatiivisiin liiketoimintariskeihin sekä rahoitus- ja informaatioriskeihin. Toimintatapaohjeistuksessa kuvataan riskienhallintaprosessi ja -vastuut sekä tunnistettujen riskien riskiluokittelu. Hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa riskienhallinnan toteuttamista. Tarkastusvaliokunta tekee kerran vuodessa kokouksessaan kokonaisarvion riskienhallinnan tilasta sekä seuraa riskitason muutoksia kokouksissaan. Tarkastusvaliokunta raportoi huomioistaan hallitukselle.

Konsernin johtoryhmä on vastuussa riskienhallintaan liittyvien konsernin sisäisten hallinnointiperiaatteiden ja toimintatapojen käyttöönotosta ja toteuttamisesta. Konsernin johtoryhmä määrittelee konsernitasolla tarvittavat riskienhallintatoimenpiteet sekä valvoo niiden toteuttamista. Tarkoituksena on varmistaa, että riskienhallintatoimenpiteet tukevat konsernin strategisia tavoitteita. Talousjohtaja raportoi toimenpiteistä tarkastusvaliokunnalle sekä valiokunnan kokouksiin osallistuville tilintarkastajille.

Olennaisia riskejä

Mikäli yleinen kulutuskysyntä olennaisesti heikkenee, sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia Oral Hammaslääkärit Oyj:n palveluiden kysyntään ja sitä kautta liikevaihtoon ja tulokseen. Kilpailu suu- ja hammasterveyspalveluiden markkinoilla voi kiristyä ja vähentää Oralin palveluiden kysyntää.
Hammaslääkäreiden saatavuus valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä henkilöstön jatkuvuusriski yritys- ja liiketoimintakauppatilanteissa muodostavat yhden merkittävimmistä liiketoimintariskeistä. Yritysjärjestelyjen toteutukseen sekä järjestelyn jälkeiseen integrointiin liittyy usein myös muita riskejä, jotka voivat toteutuessaan heikentää yhtiön kannattavuutta ja kasvua. Näitä ovat esimerkiksi rahoitukseen, ostettavan kohteen arvonmääritykseen ja ns. due diligence –tarkastukseen liittyvät riskit. Mahdollinen laajentuminen ulkomaille sisältää myös paikallisen lainsäädännön tuntemukseen ja toimintatapoihin liittyviä riskejä ja edellyttäisi yhtiöltä merkittäviä resursseja. Riskeihin varaudutaan ensisijaisesti yritysjärjestelyjen huolellisella valmistelulla.

Yritys- ja liiketoimintakauppojen yhteydessä Oralin taseeseen voi syntyä merkittäviä määriä liikearvoa. Liikearvolle tehdään arvonalentumistestaus vähintään vuosittain tai aina, mikäli havaitaan viitteitä arvonalentumisesta.

Liiketoiminta- ja yrityskaupat ja niihin liittyvät investointitarpeet sekä ketjunrakentamisen kustannukset edellyttävät yhtiön koon huomioiden merkittävää vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen käyttämistä. Yhtiön johto pyrkii neuvotteluin varmistamaan, että yhtiöllä on kullakin hetkellä käytössään kasvun, maksuvalmiuden ja käyttöpääomatarpeen edellyttämä rahoitus optimaalisin ehdoin. Yhtiön pääasialliset rahoitusriskit ovat rahoituksen saatavuus, korkoriski ja maksuvalmiusriski. Rahoitusriskejä ja niiden hallintaa on käsitelty tilinpäätöksessä.

Oralilla on käytössään keskitetty potilastietojärjestelmä, jonka avulla hallinnoidaan ja siirretään Oralin kannalta merkittäviä määriä keskeistä tietoa. Järjestelmän häiriöttömään toimintaan on varauduttu varajärjestelmillä, mutta potilastietojärjestelmässä tai sen käytössä mahdollisesti esiintyvät merkittävät toimintahäiriöt voivat vaikuttaa haitallisesti Oralin toimintaan ainakin hetkellisesti.
Hammaslääkäritoiminnassa on varauduttava hoitovirheiden aiheuttamiin taloudellisiin ja maineriskeihin. Myös lainsäädännön muutokset voivat asettaa uusia vaatimuksia ja kustannuksia Oralin toiminnalle tai vaikuttaa asiakkaiden halukkuuteen käyttää yksityisiä terveyspalveluita.

Lähiaikojen riskitekijöitä on selostettu yhtiön tilinpäätöstiedotteessa.

Oralissa ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa. Vastuu sisäisen tarkastuksen järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle. Taloushallinto voi tilata hallituksen tai sen tarkastusvaliokunnan valtuutuksella ulkoiselta palveluntarjoajalta sisäistä tarkastusta koskevia palveluita. Tarkastusvaliokunta antoi suoraan erillisiä toimeksiantoja ulkoiselle palveluntarjoajalle, PricewaterhouseCoopers Oy:lle.

Kaikkien talousprosessien tavoitteena on, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit ja muu yhtiön julkistama informaatio antavat oikeat tiedot konsernin tilasta. Konsernin talousraportointi perustuu IFRS-standardeihin sekä muiden pörssiyhtiöiltä edellytettävien säädösten noudattamiseen. Yhtiön talousraportointi on keskitetty konsernihallintoon, jossa laaditaan erillisyhtiöiden ja konsernin tilinpäätökset. Molemmille on omat tietojärjestelmänsä.

Vuonna 2011 jatkettiin laskennan ja talousraportoinnin kontrolliympäristön kehittämistä.
Talousraportointiaineiston eri vaiheissa suoritetaan analyyttistä tarkastusta. Tarkastukset ovat erillisyhtiöiden sekä konsernin tasolla ensisijaisesti talousyksikön vastuulla. Lisäksi konsernin lukuja käsitellään johtoryhmän säännöllisissä kokouksissa. Julkistettavat raportit eli osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset käsitellään ensin tarkastusvaliokunnassa, josta ne viedään hallitukselle hyväksyttäviksi.

5. Viestintä ja tiedotus

Oral noudattaa viestinnässään listayhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä ja Nasdaq OMX Helsingin tiedottamisohjeita. Oralissa sisäinen ja ulkoinen tiedotus on listayhtiöille tyypilliseen tapaan keskitetty ylimmälle johdolle. Oralilla on yhtiökohtaiset ohjeet sijoittajaviestinnästä, kriisiviestinnästä ja sisäpiiriläisyydestä. Viestintäohjeissa on kuvattu muun muassa viestinnän periaatteet, lausunnonanto-oikeudet sekä ulkoisen ja sisäisen tiedottamisen vastuut.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi löytyy osoitteesta www.cgfinland.fi