Oral Hammaslääkärit Oyj:s verkställande direktör Martin Forss, allmäntandläkare Kimmo Lahikainen och munhygienist Varpu Waitinen på Oral Skillnaden berättar om arbetet på Oral. Titta på vår video:

 

Tandläkare som av Valvira har beviljats rätt att självständigt utöva läkaryrket kan arbeta på Oral som självständiga yrkesutövare eller genom företaget. Avtalet om inledande av verksamheten görs skriftligen.

Vi erbjuder yrkesutövare mångsidiga administrativa stödtjänster, så att tandläkaren själv kan fokusera på det kliniska patientarbetet. Våra professionella stödtjänster hjälper till med marknadsföring, utveckling av affärsverksamheten, ekonomifrågor, IT-frågor samt olika tillstånds- och avtalsfrågor. Vi skaffar högklassig och lämplig utrustning för tandläkarnas och den övriga personalens bruk och säkerställer att tandläkarna har hjälp av kompetent vårdpersonal.

Den stadiga strömmen av patienter, den konkurrenskraftiga prisnivån och möjligheten att fokusera på den egna kompetensen är faktorer som de tandläkare som arbetar som yrkesutövare hos oss uppskattar. Vårt samarbete med S-gruppen ger förmåner som våra kunder bevisligen uppskattar.

För att inleda verksamhet som yrkesutövare krävs en etableringsanmälan till skatteförvaltningens och Patent- och registerstyrelsens (PHR) gemensamma datasystem, Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ). På basis av anmälan registreras yrkesutövaren i förskottsuppbördsregistret och får ett personligt FO-nummer. Instruktioner och blanketter finns på Företags- och organisationsdatasystemets webbplats.

Yrkespersoner inom hälso- och sjukvården ska göra en skriftlig anmälan om yrkesutövningen till regionförvaltningsverket innan den inleds. Anmälan görs till det regionförvaltningsverk på vars område tjänsterna huvudsakligen tillhandahålls. Om mottagningsverksamheten utövas via ett företag ska företaget i fråga ha regionförvaltningsverkets tillstånd att producera hälso- och sjukvårdstjänster. Tillstånd söks hos det regionförvaltningsverk på vars område tjänsterna huvudsakligen tillhandahålls.

Enligt patientskadelagen ska alla aktörer som utövar hälso- och sjukvårdsverksamhet ha en försäkring som täcker deras ansvar enligt patientskadelagen. Om en tandläkare utövar sin verksamhet genom ett företag ska även patientförsäkringen vara i företagets namn. Patientförsäkringar erbjuds av försäkringsbolag.

Såväl tandläkare som verkar genom personbolag som tandläkare som verkar som självständiga yrkesutövare i huvud- eller bisyssla omfattas av företagarpensionslagen (FöPL). FöPL-försäkringen är obligatorisk när företagaren uppfyller villkoren för att omfattas av pensionslagen. Försäkringen är personlig och försäkringsavgifterna fastställs utgående från den försäkrades arbetsinkomst. En pensionsförsäkring tryggar företagarens utkomst när företagsverksamheten upphör på grund av arbetsoförmåga, arbetslöshet eller ålder. Om företagaren avlider omfattas de anhöriga av ett familjepensionsskydd. Under vissa förutsättningar har företagaren också möjlighet till deltidspension.

Försäkringen tecknas hos ett pensionsförsäkringsbolag eller en pensionskassa som har hand om företagarpensioner inom branschen inom sex månader efter att företagsverksamheten har inletts. Mer information finns i tjänsten Arbetspension.fi. Social- och hälsovårdsministeriet bekräftar avgiften årligen. Nya företagare får rabatt på avgiften. Försäkringsavgiften kan också betalas till pensionsförsäkringsbolaget eller pensionskassan i mer än en rat. Försäkringsbolagen kan ge information om andra nödvändiga försäkringar.

En yrkesutövare registreras i Företags- och organisationsdatasystemet med etableringsanmälningsblanketten Y3. Särskilda anvisningar för anmälan till förskottsuppbördsregistret finns i anvisningarna för ifyllande av blanketten (se punkten Etableringsanmälan ovan). En tandläkare som arbetar som självständig yrkesutövare är enligt momslagen befriad från momsskyldighet.