Personuppgiftsansvarig

Namn: Oral Hammaslääkärit Ab
FO-nummer: 2863321-3
Post- och besöksadress: Befästningsvägen 6 B, 02600 Esbo
Telefon: 010 400 3010 (växel)

Kontaktperson i ärenden som gäller registret:

Namn: Sanna Elomaa
E-post: tietosuojavastaava@oral.fi

Registrets namn

Oral-koncernens marknadsföringsregister

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på Orals berättigade intresse (till exempel direktmarknadsföring) och den registrerades samtycke (till exempel till elektronisk direktmarknadsföring).

Syftet med behandling av personuppgifter

Personuppgifterna i registret används för följande ändamål:

• direktmarknadsföring
• genomförande av opinions- och marknadsföringsundersökningar
• ordnande av tävlingar och lotterier i marknadsföringssyfte
• planering och utveckling av Orals affärsverksamhet och tjänster.

Kategorier av registrerade

Potentiella konsumentkunder

Registrets datainnehåll

Registret innehåller följande personuppgifter:

• namn
• kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)
• titel eller yrkesbeteckning
• ålder eller födelseår
• kön
• modersmål
• högst en annan identifieringsuppgift om den registrerade
• önskade kontaktformer
• samtycken och förbud gällande direktmarknadsföring
• information om marknadsföring och säljfrämjande åtgärder (till exempel marknadsföringsåtgärder riktade till den registrerade)
• eventuella andra uppgifter som samlats in med den registrerades samtycke.

Registrets regelmässiga informationskällor

Uppgifterna fås i huvudsak av den registrerade själv till exempel i samband med beställning av Orals nyhetsbrev eller deltagande i de tävlingar och lotterier som Oral ordnar i marknadsföringssyfte.

Personuppgifter kan också samlas in och uppdateras via allmänt tillgängliga informationskällor såsom offentliga eller privata register (till exempel Befolkningsregistercentralen).

Uppgifter från Orals kundregister kan överföras till marknadsföringsregistret efter att den sakliga anknytningen (dvs. den aktiva kundrelationen) upphört.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Personuppgifter utlämnas inte regelmässigt till utomstående aktörer.

Oral kan anlita utomstående tjänsteleverantörer till exempel för genomförande av marknadsföring. Då förbinder sig Oral till att säkerställa att tjänsteleverantören endast behandlar personuppgifterna i den utsträckning det är nödvändigt för att genomföra tjänsten.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Principer för skydd av registret

Registrets uppgifter lagras i datasystem där både tekniska och programmässiga metoder används för att säkerställa informationssäkerheten. Alla personer som använder registret har personliga användarnamn och lösenord till systemet. Endast utsedda personer har tillgång till uppgifterna i registret, i den omfattning deras arbetsuppgifter förutsätter detta.

Lagringstid för uppgifterna

Personuppgifterna i registret lagras permanent, inom lagens ramar. Oral bedömer regelbundet behovet av lagring och vidtar även rimliga åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter om den registrerade som är föråldrade eller felaktiga eller som inte är förenliga med syftet med behandlingen inte lagras i registret.

Den registrerades rättigheter

Rätt till tillgång
Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som är registrerade i Orals marknadsföringsregister. En skriftlig begäran om tillgång ska lämnas till registrets kontaktperson.

Rätt till rättelse
Den registrerade har rätt att kräva rättelse av felaktiga eller bristfälliga personuppgifter om honom eller henne. En skriftlig begäran om rättelse ska lämnas till registrets kontaktperson.

Rätt till radering
Den registrerade har rätt att kräva att de uppgifter som lagrats om honom eller henne raderas om det inte finns någon grund för lagringen. En skriftlig begäran om radering ska lämnas till registrets kontaktperson.

Rätt att kräva begränsning av behandlingen av uppgifter eller rätt att göra invändningar mot behandlingen
Den registrerade har rätt att göra invändningar mot behandling av sina personuppgifter eller begära begränsning av behandlingen. En skriftlig begäran om begränsning av behandlingen och/eller en invändning mot behandling av personuppgifter ska lämnas till registrets kontaktperson.

Rätt att återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter
Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke, har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen. Samtycket kan återkallas genom en skriftlig begäran till registrets kontaktperson.

Rätt att förbjuda användning av personuppgifter för direktmarknadsföring
Den registrerade har rätt att förbjuda att uppgifter om honom eller henne används för direktmarknadsföring eller marknadsförings- eller opinionsundersökningar. Ett sådant förbud kan ges till exempel genom att avlägsna sig från postningslistan enligt anvisningarna i marknadsföringsmeddelandet eller genom att lämna in en skriftlig begäran om detta till registrets kontaktperson.

Rätt att förbjuda profilering
Den registrerade har rätt att när som helst förbjuda att uppgifter om honom eller henne används för profilering. En skriftlig begäran gällande förbudet ska lämnas till registrets kontaktperson.

Rätt till dataportabilitet
När det gäller de uppgifter som den registrerade själv har lämnat till marknadsföringsregistret och som behandlas med stöd av den registrerades samtycke har den registrerade rätt att få dessa uppgifter i maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. En skriftlig begäran om detta ska lämnas till registrets kontaktperson.

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (dataombudsmannen) över missförhållanden i behandlingen av personuppgifter.

Uppdaterad 1 juni 2022