Personuppgiftsansvarig

Namn: Oral Hammaslääkärit Ab
FO-nummer: 2863321-3
Post- och besöksadress: Teknikvägen 4 A, 02150 Esbo
Telefon: 010 400 3010 (växel)

Kontaktperson i ärenden som gäller registret:

Namn: Sanna Elomaa
E-post: tietosuojavastaava@oral.fi

Registrets namn

Oral-koncernens intressentgrupps- och samarbetspartsregister

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på Orals berättigade intresse (till exempel intressentgruppsrelation eller annat sakligt samband) samt på avtalet mellan Oral och samarbetskunden. Behandling av uppgifter kan också grunda sig på den registrerades givna samtycke.

Syftet med behandling av personuppgifter

De personuppgifter som finns i registret används för följande ändamål:

• Kommunikation mellan personer som hör till Oral samt dess intressentgrupper och samarbetsparter
• skötsel av intressentgrupps- och samarbetsparters relationer, upprätthållande, förvaltning och utveckling
• Planering och utveckling av Orals verksamhet
• Headhunting av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården i rekryteringssyfte

Kategorier av registrerade

Personer som hör till intressentgrupper (som yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården) och kontaktpersoner till nuvarande samt möjliga samarbetsparter.

Registrets datainnehåll

Registret kan innehålla följande personuppgifter om personer som hör till intressentgrupper:

• namn
• titel, yrkesbeteckning, ställning eller uppgift i företaget
• arbetsgivarens namn
• kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)
• födelseår
• registreringsnummer (JulkiTerhikki)
• yrkesrättighet för yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården
• uppgifter om utbildning och arbetserfarenhet
• omsättning
• kontaktuppgifter (till exempel e-postadresser)
• eventuella andra uppgifter som den registrerade har lämnat om sig själv

Registret kan innehålla följande personuppgifter om samarbetsparternas kontaktpersoner:

• namn
• titel, yrkesbeteckning, ställning eller uppgift i företaget
• företagets namn
• kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)
• kontaktuppgifter (till exempel e-postadresser)
• eventuella andra uppgifter som den registrerade har lämnat om sig själv

Registrets regelmässiga informationskällor

Information kan samlas in av den registrerade till exempel med telefon, på nätet, vid möten och i samband med annan kommunikation. Personuppgifter kan också samlas in av registrerad arbetsgivare eller utomstående tjänsteerbjudare (som Alma Talent Tietoplavelut).

Dessutom kan personuppgifter för headhunting samlas in och uppdateras från allmänt tillgängliga informationskällor som företagens och organisationernas nätsidor och offentliga register (till exempel centralregister för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården JulkiTerhikki).

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Personuppgifter utlämnas inte regelmässigt till utomstående aktörer. Personuppgifter kan dock lämnas ut till de som hör till samma koncern, bolag som finns i Finland eller i utlandet.
Överföring av uppgifter utanför EU eller EES: Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Till skillnad från ovan kan personuppgifter rörande yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården överföras till koncernen i Schweiz för rekrytering eller godkännande av olika bolagsorganiseringar. Överföring av personuppgifter till Schweiz är lagenligt enligt Europeiska kommissionens beslut rörande dataskyddets tillräcklighet.

Principer för skydd av registret

Registrets uppgifter lagras i datasystem där både tekniska och programmässiga metoder används för att säkerställa informationssäkerheten. Alla personer som använder registret har personliga användarnamn och lösenord till systemet. Endast utsedda personer har tillgång till uppgifterna i registret, i den omfattning deras arbetsuppgifter förutsätter detta.

Lagringstid för uppgifterna

Personuppgifterna lagras i företagskundregistret så länge som de behövs för att genomföra registrets syfte. Oral bedömer regelbundet behovet av lagring och vidtar även rimliga åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter om den registrerade som är föråldrade eller felaktiga eller som inte är förenliga med syftet med behandlingen inte lagras i registret.

Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn
Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som är registrerade i Orals intressentgrupps- och samarbetsregister. En skriftlig begäran om tillgång ska lämnas till registrets kontaktperson.

Rätt att kräva rättelse av uppgifter
Den registrerade har rätt att kräva rättelse av felaktiga eller bristfälliga personuppgifter om honom eller henne. En skriftlig begäran om rättelse ska lämnas till registrets kontaktperson.

Rätt att kräva radering av uppgifter
Den registrerade har rätt att kräva att de uppgifter som lagrats om honom eller henne raderas, om det inte finns någon grund för lagringen. En skriftlig begäran om radering ska lämnas till registrets kontaktperson.

Rätt att kräva begränsning av behandling av uppgifter eller rätt att motsätta sig behandling av uppgifter
Den registrerade har rätt att motsätta sig behandling av personuppgifterna eller begära begränsning av uppgiftsbehandlingen bland annat, om denne förnekar korrektheten av uppgifter som rör denne. Då begränsas personuppgifternas behandling för en tid, under vilken Oral bekräftar korrektheten av uppgifterna eller kontrollerar förekomst av berättigad grund för behandling. En skriftlig begäran om begränsning av behandlingen och/eller en invändning mot behandling av personuppgifter ska lämnas till registrets kontaktperson.

Rätt att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter
Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke, har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till att personuppgifterna behandlas. Samtycket kan återkallas genom en skriftlig begäran till registrets kontaktperson.

Rätt att lämna en anmärkning till tillsynsmyndighet
Den registrerade har rätt att lämna en anmärkning till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannen) om missförhållanden i behandlingen av personuppgifter.

 

Uppdaterad 1 juni 2022