Oralin kuluttaja-asiakkaiden verkkopalvelun käyttöehdot 23.1.2018 alkaen

1. Käyttöehtojen soveltaminen

Tämän Oral Hammaslääkärit Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö”) tarjoaman palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttäminen edellyttää, että Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Lisäksi Käyttäjän on noudatettava Palvelun käytössä Yhtiön Internet-sivuille sovellettavia yleisiä ”Sivuston käyttöehtoja”. Käyttäjän on tutustuttava näihin ehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttöönottamista.

2. Käyttöehtojen hyväksyminen ja rekisteröityminen

Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot rekisteröityessään Palveluun.

Kuka tahansa voi rekisteröityä Palveluun. Palvelu on henkilökohtainen.

Rekisteröityminen ja Palvelun käyttö edellyttävät Käyttäjän vahvaa tunnistamista, kuten pankkitunnuksilla tai mobiilivarmennetta tai muuta Oralin kulloinkin hyväksymää vahvaa tunnistautumista.

Käyttäjän tulee kirjautua Palveluun omalla nimellään, henkilötiedoillaan ja muilla tunnisteillaan. Palveluun kirjautumiseen käytettävät tunnukset ovat henkilökohtaiset. Käyttäjän tulee säilyttää tunnuksia huolellisesti. Käyttäjä ei saa luovuttaa tunnuksia ulkopuoliselle, ellei tällä ole oikeutta näiden käyttöehtojen mukaisesti kirjautua Käyttäjän puolesta Palveluun. Käyttäjällä on yksinomainen vastuu Palvelussa olevan käyttäjätilin oikeasta käytöstä. Käyttäjän on ilmoitettava tunnuksia hallinnoivalle organisaatiolle välittömästi, mikäli Käyttäjän Palveluun kirjautumiseen tarvittavat tunnukset katoavat.

Yhtiöllä on oikeus kieltäytyä hyväksymästä rekisteröintiä tai sen jatkamista ja tarjoamasta Palvelua kenelle tahansa, mistä syystä tahansa ja milloin tahansa.

3. Alaikäisen tai muun vajaavaltaisen rekisteröityminen

Mikäli Palvelussa mahdollistetaan alaikäisen tai muun vajaavaltaisen rekisteröityminen, hänen on ennen rekisteröitymistään pyydettävä huoltajansa tai muun laillisen edustajansa suostumus rekisteröintiin ja Palvelun käyttöön.

Vajaavaltaisen huoltaja tai laillinen edustaja voi rekisteröityä vajaavaltaisen henkilön puolesta Palveluun ja käyttää Palvelua tämän puolesta ainoastaan, mikäli huoltajalla tai laillisella edustajalla olisi potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992, ”potilaslaki”) nojalla muutoinkin oikeus päättää vajaavaltaiselle tehtävistä hoitotoimenpiteistä ja nähdä henkilöä koskevia potilasasiakirjoja. Näissä ehdoissa Käyttäjästä todettu pätee soveltuvin osin Käyttäjän puolesta rekisteröityneeseen.

Alaikäisen puolesta Palvelua käyttävät vanhemmat ovat keskenään vastuussa siitä, että lapsen käyttäjätiliä käytetään näiden käyttöehtojen mukaisesti oikein ja siten, että molempien vanhempien lain mukainen tiedonsaantioikeus toteutuu.

4. Oikeus Palvelun käyttöön

Ainoastaan Palveluun rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelussa olevaa käyttäjätiliään.

Palvelua saa Käyttäjän puolesta käyttää myös henkilö, jolla on näiden käyttöehtojen mukaisesti oikeus rekisteröityä Palveluun Käyttäjän puolesta kohdan 3 mukaisesti.Lisäksi palvelun niin mahdollistaessa henkilö voi valtuuttaa toisen henkilön käyttämään puolestaan Palvelua. Käyttäjällä on milloin tahansa mahdollisuus peruuttaa antamansa valtuutus.

Vajaavaltaisen huoltajan tai muun laillisen edustajan oikeus käyttää Palvelua vajaavaltaisen puolesta on määräaikainen. Yhtiöllä on oikeus milloin tahansa tarkistaa henkilön oikeus käyttää Palvelua. Yhtiö voi kieltää perustellusta syystä henkilön oikeuden käyttää Palvelua. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi epäselvyys siitä, onko henkilöllä oikeus käyttää toisen puolesta Palvelua.

Tullessaan täysivaltaiseksi tai saavuttaessaan sellaisen potilaslain mukaisen kehitystason tai muun kelpoisuuden, että henkilöllä on oikeus päättää itsenäisesti itselleen annettavasta hoidosta, henkilö voi peruuttaa huoltajansa tai muun laillisen edustajansa oikeuden käyttää puolestaan Palvelua. Käyttäjällä tai tämän puolesta Palvelua käyttävällä on aina yksinomainen vastuu Palvelun näiden käyttöehtojen mukaisesta oikeasta käytöstä.

Käyttäjän tulee ilmoittaa Yhtiölle välittömästi, mikäli tämä epäilee, että Palvelua käytetään hänen puolestaan vastoin hänen valtuutustaan tai muuta määräystään tai muutoin vastoin näitä käyttöehtoja.

5. Palvelun tarkoitus ja sen käyttö

Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän omien terveystietojen ja muiden henkilötietojen hallintaan siinä laajuudessa kuin se kulloinkin on Palvelun puitteissa mahdollista. Yhtiöllä on yksinomainen oikeus päättää, missä laajuudessa ja minkä sisältöisenä se Käyttäjälle Palvelun tarjoaa. Palvelun kautta Käyttäjällä saattaa esimerkiksi olla mahdollisuus tarkastella osaa omaan terveydentilaansa liittyvistä Yhtiön potilasrekisteriin tallennetuista tiedoista, saada muistutuksia Yhtiön palveluista, täydentää terveyteensä liittyvää tietoa Yhtiölle ja hallita omia Yhtiön kanssa asiointiin liittyviä tietojaan.

Palvelua ei ole tarkoitettu käytettäväksi korvaamaan terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaa lääketieteellistä diagnosointia tai terveydentilan arviointia, eikä Palvelun tarkoituksena siten ole tarjota Palvelun kautta lääketieteen ammattilaisen arviota Käyttäjän terveydentilasta. Palvelu ei esimerkiksi sisällä kaikkea Käyttäjästä Yhtiön potilasrekisteriin tallennettua tietoa. Yhtiöllä on oikeus mistä syystä tahansa kieltäytyä antamasta Palvelun kautta jotakin Yhtiön potilasrekisterissä olevaa tietoa Käyttäjästä.

Palvelun tarkoitus on tukea Yhtiön muuta palveluntarjontaa, ja se on tarkoitettu Käyttäjän omahoidon tueksi ja hoitosuunnitelmien ja muiden vastaavien jatkotoimenpiteiden toteuttamiseksi. Käyttäjällä on kuitenkin yksinomainen vastuu omasta terveydestään Palvelua käyttäessään. Tehdessään terveydentilaansa kohdistuvia päätöksiä Käyttäjän tulee perustaa päätöksensä omaan harkintaansa eikä Käyttäjän tule pitää Palvelusta ilmenevää tietoa millään tapaa lääketieteellisesti perusteltuna kehotuksena tai ohjeistuksena ryhtyä toimenpiteisiin oman terveydentilan kohentamiseksi tai sairauden, vamman tai muun vaivan hoitamiseksi tai ennaltaehkäisemiseksi. Käyttäjän erikseen niin terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa sopiessa ja Palvelun tämän mahdollistaessa, voidaan Palvelun kautta Yhtiön tai tämän palveluksessa olevan tahon toimesta välittää Käyttäjälle yleistasoisia sekä henkilökohtaisia hoitoon liittyviä ohjeita, joita muutoin voitaisiin vastaavassa tilanteessa toimittaa puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse. Käyttäjän tulee kuitenkin aina ottaa yhteys hammaslääkäriin halutessaan saada arvion omasta terveydentilastaan tai hoitoa tai ennaltaehkäisevää apua sairauteen, vammaan tai muuhun vaivaan.

Palvelussa olevaan aineistoon voi myös sisältyä tulevaisuutta koskevia lääketieteellisiä arvioita ja ennusteita Käyttäjän terveydentilasta. Yhtiö ei vastaa miltään osin tällaisten arvioiden tai ennusteiden oikeellisuudesta koskien näiden toteutumista.

Palvelusta ei voida siirtää tietoja kolmansien osapuolten rekistereihin ilman Käyttäjän myötävaikutusta ja suostumusta. Palvelun kautta on kuitenkin mahdollista päivittää tietoja Yhtiön ja kolmansien osapuolien rekistereihin Palvelun, Yhtiön tietosuojakäytäntöjen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mahdollistamassa laajuudessa. Esimerkiksi Käyttäjän Palvelun kautta ilmoittamat muutokset omissa yhteystiedoissaan tallentuvat myös Yhtiön asiakastietokantaan. Käyttäjä ei saa kuitenkaan Palvelun kautta lisättyä, muokattua tai poistettua (itse, Yhtiön tai kolmannen osapuolen suorittamana) mitään Käyttäjää koskevia potilasasiakirjatietoja. Koska Palvelu ja käyttäjätili ovat henkilökohtaisia eivätkä Käyttäjän tililleen lisäämät tiedot tule välttämättä automaattisesti Yhtiön ja sen palveluksessa olevien terveydenhuollon ammattilaisten tietoon, Käyttäjän tulee itse huolehtia siitä, että hän kertoo hoitoonsa Yhtiössä tai muualla osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille sairauksistaan, allergioistaan, vammoistaan ja muista vastaavista hoitoon mahdollisesti liittyvistä seikoista.

Käyttäjä vastaa Palveluun antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja sitoutuu ilmoittamaan Yhtiölle välittömästi havaitessaan Palvelussa olevissa tiedoissa puutteellisuuksia tai virheellisyyksiä.

Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa myös siitä, ettei Palveluun tai Palvelusta lähetetä mitään lainvastaista tai muutoin epäasiallista aineistoa. Käyttäjä pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistumaan, ettei lähetetty aineisto sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

6. Maksut ja muut suoritteet

Palvelun käyttö voi olla vastikkeellista. Käyttäjän on suoritettava kulloinkin voimassaolevan palveluhinnaston mukaiset tai muutoin Käyttäjälle ilmoitetut maksut ja muut suoritteet.

Käyttäjällä on yksinomainen vastuu Palvelun käytöstä hänelle aiheutuneista kustannuksista.

7. Palvelun sisältö ja kolmansien osapuolten palvelut

Palvelussa esitettyä tietoa ei voida pitää Yhtiötä sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoittavana ilmaisuna, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu.

Palvelussa voidaan tarjota tai välittää myös kolmansien osapuolten palveluja tai linkkejä tällaisiin palveluihin. Käyttäjä voi nimenomaisella suostumuksellaan joko pyynnöstään tai muuten omalla myötävaikutuksellaan sallia omien henkilötietojen ja muiden tietojen siirtämisen kolmansien osapuolten palveluista Palveluun siinä määrin kuin se kulloinkin on Palvelun puitteissa mahdollista. Käyttäjä voi myös siirtää Palvelussa olevia henkilötietojaan ja muita tietoja Palvelusta kolmansien osapuolten palveluihin siinä määrin kuin Palvelu sen kulloinkin mahdollistaa. Yhtiö voi luovuttaa Palveluun sisältyviä tietoja kolmannelle vain Käyttäjän nimenomaisella suostumuksella.

Ennen kolmansien osapuolten palveluiden käyttöä Käyttäjän on erikseen hyväksyttävä näiden palveluiden omat käyttöehdot ja mahdollisten kolmansien osapuolien Internetsivujen käyttöehdot. Yhtiö ei vastaa millään tavalla tällaisten kolmansien osapuolten antamien tietojen oikeellisuudesta, palvelujen sisällöstä, Saatavuudesta tai toimivuudesta eikä materiaalista, joka on julkaistu kolmansien osapuolten sivustoilla tai joka siirretään kolmansien osapuolten palveluista tai sivustoilta Palveluun. Linkit kolmansien osapuolien sivustoille eivät missään olosuhteissa luo oikeudellista suhdetta Yhtiön ja kolmansien osapuolten välille.

8. Henkilötietojen ja muiden tietojen käyttö

Palveluun voidaan tallettaa Käyttäjän tai tämän laillisen edustajan nimenomaisella suostumuksella joko tämän pyynnöstä tai muutoin tämän myötävaikutuksella Yhtiön potilasrekisterin ja muiden rekistereiden sekä kolmansien osapuolten ylläpitämien rekistereiden sisältämiä arkaluonteisia ja muita henkilötietoja Käyttäjästä. Lisäksi Käyttäjä voi itse syöttää haluamiaan tietoja Palveluun siinä laajuudessa kuin Palvelu sen kulloinkin mahdollistaa. Tietoja ei hankita kolmansilta osapuolilta ilman Käyttäjän nimenomaista suostumusta. Käyttäjätiedot muodostavat Palvelusta käyttäjätietorekisterin Yhtiölle.

Yhtiö käsittelee henkilötietoja henkilötietolain (523/1999, ”henkilötietolaki”), potilaslain ja muun pakottavan lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käytetään vain Palvelun  käyttäjätietorekisterissä määrättyyn tarkoitukseen.

Henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä ilman Käyttäjän tai tämän laillisen edustajan suostumusta markkinointitarkoituksiin, mukaan luettuna markkinoinnin kohdentamiseen. Mikäli Käyttäjä haluaa vastaanottaa Yhtiötä tai kolmansia osapuolia koskevaa suoramarkkinointia, hän voi antaa tähän erillisen suostumuksensa Palvelussa. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus olla yhteydessä Palvelun käyttäjään potilassuhteeseen liittyvän hoidon osalta sähköisesti tai puhelimitse.

Käyttäjä vastaa Palveluun syöttämiensä tietojen oikeellisuudesta. Havaitessaan puutteellisuuksia tai virheellisyyksiä tiedoissa Käyttäjän on joko itse välittömästi korjattava tiedot tai ilmoitettava tiedoista viipymättä Yhtiölle. Palvelussa olevia henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle ilman Käyttäjän nimenomaista suostumusta.

Palvelussa olevien henkilötietojen käsittely voidaan kuitenkin ulkoistaa kolmannelle, joka voi sijaita Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolella. Henkilötietoja voidaan myös säilyttää Yhtiön omilla palvelimilla, jotka voivat sijaita Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolella. Hyväksyessään nämä käyttöehdot Käyttäjä suostuu nimenomaisesti tämänkaltaiseen henkilötietojen luovutukseen ja käsittelyyn.

Palvelun käyttäjätietorekisteriä koskeva henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on saatavilla Palvelussa. Hyväksyessään nämä käyttöehdot Käyttäjä hyväksyy myös rekisteriselosteen ja sen mukaisen henkilötietojen käytön.

Käyttäjällä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu Palvelua koskevaan käyttäjätietorekisteriin. Ensisijaisesti Käyttäjä voi tarkastaa Palvelussa olevat henkilö- ja muut tietonsa kirjautumalla omalle käyttäjätililleen Palveluun ja tarkastamalla Palvelussa olevat tiedot siltä osin kuin Palvelu sen kulloinkin mahdollistaa. Halutessaan saada tietää täysimääräisesti sen, mitä tietoja Käyttäjästä on tallennettu Palvelua koskevaan käyttäjätietorekisteriin, Käyttäjän on esitettävä kirjallinen pyyntö Yhtiölle Yhtiön kulloinkin voimassaolevan tarkastuskäytännön mukaisesti. Alaikäisen Käyttäjän vanhemmalla, joka ei kuitenkaan ole tämän huoltaja, ei ole oikeutta saada tietää Käyttäjästä käyttäjätietorekisteriin talletettuja tietoja, ellei lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetusta laista (361/1983), muusta pakottavasta lainsäädännöstä, vanhempien välisestä sopimuksesta tai tuomioistuimen päätöksestä muuta johdu. Vanhemmalla, joka ei ole alaikäisen Käyttäjän huoltaja, voi kuitenkin olla lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain, muun pakottavan lainsäädännön tai tuomioistuimen päätöksen nojalla oikeus saada tietää Käyttäjästä Yhtiön potilastietojärjestelmään talletettuja tietoja.

Yhtiö voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja Palvelun Internet-sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Yhtiö voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskettavaksi.

Kolmansien osapuolten palveluilla ja Internet-sivuilla on omat henkilötietojen suojaperiaatteet. Yhtiö ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolten sivujen tai palveluiden toiminnasta. Ennen siirtymistään Palvelun kautta kolmansien osapuolten ylläpitämille sivuille tai ennen kolmansien osapuolten palveluiden käyttöä Käyttäjän on tutustuttava niiden sivujen ja palveluiden henkilötietojen suojaperiaatteisiin.

9. Palvelun immateriaalioikeudet

Yhtiöllä tai kolmannella osapuolella on immateriaalioikeudet kaikkeen Palvelun sisältöön, ulkoasuun ja Palvelusta saatavilla olevaan materiaaliin. Tällaisen aineiston kopioiminen, tulostaminen, levittäminen, välittäminen, muuttaminen, linkittäminen  muille verkkosivuille ja kaikenlainen muu kaupallinen hyödyntäminen tai yleisön saataville saattaminen ilman Yhtiön kirjallista lupaa on kielletty. Käyttäjä saa kuitenkin tulostaa ja tallentaa Palvelun tai Palvelusta saatavilla olevaa aineistoa omaa yksityistä käyttöään varten. Mikäli Palvelun aineistoa lainataan tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti, tulee lähde aina ilmoittaa. Palveluun sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Yhtiön antamaa kirjallista lupaa.

10. Vastuunrajoitus

Yhtiö toimittaa Palvelun periaatteilla ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavissa”. Yhtiö ei takaa, että Palvelua voitaisiin käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Yhtiö ei anna mitään takuuta Palvelun saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä. Yhtiö ei vastaa Käyttäjälle tai kolmannelle Palvelussa esitettävien tietojen sisällöstä,  paikkansapitävyydestä tai tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, puutteellisuuksista tai viivästyksistä. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on toimiva yhteys ja riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat Palvelun käyttöön. Käyttäjä vastaa myös käyttämiensä laitteiden ja ohjelmien turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Palvelun tarkoituksena on tukea Käyttäjän omaan terveydentilaansa liittyvien tietojen hallinnointia ja tukea näin Käyttäjän terveydentilaa ja sen mahdollista kohentamista. Palvelua ei ole tarkoitettu käytettäväksi korvaamaan terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaa lääketieteellistä diagnosointia tai terveydentilan arviointia, eikä Yhtiö ole millään tavalla vastuussa niistä toimista, joihin Käyttäjä ryhtyy Palvelusta ilmenevien tietojen perusteella, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tämän mukaisesti Yhtiö ei vastaa mistään Käyttäjän terveyteen liittyvistä ongelmista sisältäen rajoituksetta sairauden, Vammautumisen, loukkaantumisen tai kuoleman, jotka aiheutuvat Palvelun innoittamista tai Palveluun liittyvistä liikuntasuorituksista tai muista harjoitteista, ruokavalion muutoksista, lääkityksestä, lisäravinteiden käytöstä tai muunlaisista elämäntavan muutoksista.

Yhtiö ei vastaa millään tavalla Palvelun tai sen keskeyttämisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Yhtiölle. Yhtiö ei myöskään vastaa tietojen tuhoutumisesta tai muuttumisesta eikä niiden uudelleen luomisesta Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Yhtiö ei niin ikään vastaa vahingosta, mikäli näiden käyttöehtojen mukaisten velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla lainsäädännössä säädettyjä Yhtiön velvollisuuksia. Yhtiön vastuu on enintään Suomen lainsäädännön pakottavien säännösten mukainen.

11. Ylivoimainen este

Yhtiö tai Käyttäjä eivät vastaa vahingosta, joka syntyy osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan epätavallisen tai ennalta arvaamattoman syyn aiheuttamasta velvoitteen täyttämättä jättämisestä. Osapuolen on kyettävä näyttämään toteen tällaisen syyn olemassa olo.

Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan on ilmoitettava mahdollisimman pian näiden käyttöehtojen toiselle osapuolelle häntä kohdanneesta esteestä. Yhtiö voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi omilla verkkosivuillaan.

12. Palvelun peruuttaminen ja irtisanominen

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa Palvelun käyttöönotto ilmoittamalla siitä Yhtiölle 14 päivän kuluessa rekisteröitymisestään Palveluun ja näiden käyttöehtojen hyväksymisestä.

Käyttäjä tai tämän laillinen edustaja voi milloin tahansa irtisanoa Palvelun ja sulkea Palvelussa olevan käyttäjätilinsä ilmoittamalla siitä Yhtiölle. Yhtiöllä on kohtuullinen aika sulkea käyttäjätili.

Yhtiöllä on oikeus perustellusta syystä lopettaa Käyttäjän Palvelussa oleva käyttäjätili, mikäli Palvelun käytöstä aiheutuu haittaa Yhtiölle, Käyttäjälle tai kolmannelle tai Palvelua on muutoin käytetty vastoin näitä käyttöehtoja. Yhtiöllä on oikeus lopettaa Käyttäjän Palvelussa oleva käyttäjätili, jos Palvelun käytön perusteeksi asetettuja mahdollisia maksuja ei ole suoritettu.

Yhtiö poistaa Palvelun lopettamisen yhteydessä kaikki Palvelussa olevat henkilö- ja muut tiedot Käyttäjästä. Käyttäjällä on aina yksinomainen vastuu huolehtia Palvelussa olevien tietojen varmuuskopioinnista ja talteen ottamisesta ennen Palvelun lopettamista. Yhtiö ei vastaa Käyttäjälle tietojen poiston johdosta aiheutuneista mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

13. Käyttöehtojen muutos

Yhtiöllä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Muutos tulee voimaan Yhtiön ilmoittamasta ajankohdasta lukien. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, hän voi kieltäytyä hyväksymästä niitä irtisanomalla Palvelun ja sulkemalla käyttäjätilinsä näiden käyttöehtojen mukaisesti.

14. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Näistä käyttöehdoista johtuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada näin sovituksi, voidaan riita käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jossa Palvelun Käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.