Rekisterinpitäjä

Nimi: Oral Hammaslääkärit Oy
Y-tunnus: 2863321-3
Posti- ja käyntiosoite: Tekniikantie 4 A, 02150 Espoo
Puhelin: 010 400 3010 (vaihde)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Pauli Miettinen
Titteli: kiinteistöpäällikkö
Sähköposti: pauli.miettinen@oral.fi

Tietosuojavastaava

Nimi: Sanna Elomaa
Sähköposti: tietosuojavastaava@oral.fi

Rekisterin nimi

Oral-konsernin vierailijarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on pitää yllä tietoja Oral-konsernin toimipisteissä vierailevista henkilöistä.

Rekisteröityjen ryhmät

Oral-konsernin toimipisteissä vierailevat henkilöt ja vierailusta Oral-konsernin toimipisteessä vastaavat henkilökunnan jäsenet

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • vierailijan nimi
  • yrityksen/organisaation nimi
  • vierailijan puhelinnumero
  • vierailun syy
  • vierailun ajankohta ja kesto
  • Oralin isännän/emännän nimi

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään hänen ilmoittautuessaan Oral-konsernin toimipisteessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille rikosten tms. tutkintaa varten.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Tietojen säilytysaika

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen vierailijarekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi. Lähtökohtaisesti tietoja säilytetään enintään yhden (1) kuukauden ajan, mutta erityisen syyn vuoksi tietoja voidaan säilyttää tämän määräajan jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista. Oikaisupyyntö tulee toimittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon poistamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta. Poistopyyntö tulee toimittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista tai oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta ja/tai vastustamisesta on osoitettava kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus valittaa valvovalle viranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista valvovalle viranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

 

Laatimispäivä: 1.6.2022